عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات پزشکی » دانلود مقاله میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی
دانلود مقاله میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

دانلود مقاله میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی

فهرست مطالب
چكيده 2
مقدمه 4
فصل اول 7
2- محيط زيست 9
3- موجود زنده 10
1-4- برق گرفتگي 15
1-5- زاويه امپدانس 16
1-7- اثر ولتاژ 17
1-8- اثر شدت جريان 22
1-12- نوع جريان (AC-DC) 28
1-14- وجود جرقه به همراه برق گرفتگي 29
1-17- عوارض برق گرفتگي و برق زدگي 33
1-19- برق گرفتگي ناشي از صاعقه 42
1-22- طبقه بندي شدت سوختگي 48
1-23- عوارض سوختگي 49
فصل دوم 53
2-3- اثر پوستي جريان هايAC 55
2-5- جريان هايDC دو قطبي و تك قطبي 56
2-11- ميزان آثار متناسب با فركانس 61
فصل سوم 67
چكيده
در طي مراحل پيشرفت پروژه مطالب زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در فصل اول فيزيولوژيك بدن انسان در مقابل جريان هاي الكتريكي بررسي شده و پيرامون مطالبي در خصوص شرايط بروز برق گرفتگي، ساختار الكتريكي بدن انسان، عوارض برق گرفتگي، جدول تأثيرات فيزيولوژيك بدن انسان در مقابل جريان هاي الكتريكي حوادث ثانوي شكل هاي حاصل از حوادث برق بحث شد.
در فصل دوم تفاوت اثرات جريان هايAC,DC بر روي بدن انسان مورد بررسي قرار گرفته و پيرامون مسائلي همچون، اثر جريان هاي مستقيم در ولتاژهاي بالا، اثر بيولوژيكي جريان متناوب، ميزان اثار متناسب با فركانس، خطر جريان متناوب نسبت به مستقيم، خطر ابتلا به بيماري سرطان براي ساكنان اطراف كابل هاي برق فشار قوي بررسي شده است.
فصل سوم و چهارم پيرامون مسائل حفاظتي بوده و استفاده از راه هاي كاهش خطر در برابر جريان هاي الكتريكي مورد بحث قرار گرفته كه از آن جمله مي توان به انواع زمين‌هاي الكتريكي، صفر كردن ها، هم پتانسيل ها و استفاده از ترانس هاي يك به يك يا جدا كردن حفاظتي اشاره كرد.
در فصل پنجم آئين نامه هاي حفاظتي مورد مطالعه قرار گرفته براي آشنايي بيشتر متخصصين با مفادهاي قانوني حفاظت و موارد ايمني، تا گامي بااشد در جهت كاهش تلفات و صدمات وارده بر انسان در برابر جريان هاي الكتريكي.
مقدمه
ازآنجا كه با پيشرفت صنعت و تكنولوژي روز به روز توليد انرژي الكتريكي و كاربرد وسايل الكتريكي بيشتر مي شود و انرژي الكتريكي جاي خود را به عنوان يك انرژي برتر تثبيت كرده است به طوري كه امروزه مصرف انرژي الكتريكي به عنوان يكي از شاخص هاي رشد صنعتي و اقتصادي كشورها محسوب مي شود اما به موازات آن خطرات ناشي از برق نيز افزايش مي يابد هر چند دركشورهاي پيشرفته صنعتي به علت شناخته شدن اين خطرات و افزايش سطح اطلاعات و كارگران صنايع، خوشبختانه صدماتي كه از اين طريق متوجه جوامع بشري مي شود متناسب با توسعه اين صنعت نيست.
به عنوان مثال در انگلستان آمار تلفات انساني ناشياز برق گرفتگي ظرف مدت پنجاه سال حدوداً چهار برابر شده در حالي كه توليد انرژي الكتريكي در هماون مدت سي برابر افزايش يافته است، با اين وجود تعداد قربانيان حوادث ناشي از جريان برق عدد قابل توجهي است و كاربرد نادرست و غير ايمني انرژي الكتريكي صدمات و خسارات جبران ناپذيري را بر جوامع مختلف به ويژه كشورهاي در حال توسعه تحميل مي نمايد.
بررسي حوادث الكتريكي نشان داده كه نسبت تعداد اين حوادث به كل حوادث حدود 3/0 درصد است اما درصد حوادث منجر به فوت در حوادث الكتريكي بيشتر مي باشد.
به طوري كه حدود 16/0 درصد از كل حوادث منجر به فوت هستند. در حالي كه62/2 درصد حوادث ناشي از برق منجر به فوت گرديده است، يعني وخامت حوادث برق بيش از 16برابر حوادث معمولي برآورد مي شود. ضمناً حوادث ناشي از برق حدود4 درصد حوادث منجر به فوت در صنايع را تشكيل مي دهد.
لازم به ذكر است كه بيشترين حوادث برق مربوط به سيستم هاي جريان متناوب (بين 60-125ولت) بوده است(5/73 درصد) از طرف ديگر بررسي علل حريق ها نيز نشان داده كه تقريباً عامل اصلي  آتش سوزي ها، برق بوده است.
1- يك دسته كاركنان صنعت برق يا افرادي كه در كارهاي برق شاغل بوده و در اين مدت رابطه آموزش هايي ديده اند نظير تكنيسين هاي برق، اپراتورهاي شاغل در مراكز برق فشار قوي، تعمير كاران وسايل برقي از جمله افرادي هستند كه به سبب حرفه خود در معرض حوادث الكتريكي قرار دارند.
2- دسته دوم، افرادي كه در كارهاي برقي غيرماهر بوده اما از دستگاه ها و تجهيزات الكتريكي استفاده مي كنند و به علت عدم استفاده صحيح از وسايل برقي و يا خرابي قسمت هاي برقي دستگاه با خطر مواجه هستند.
آمار نشاني مي دهد كه بر خلاف تصور، تعداد حوادث برقي در بين افراد گروه اول بيشتر از گروه دوم مي باشد.
بنابراين دانستن اطلاعات و مهارت فني در رابطه با برق ما را از رعايت نكات ايمني بي‌نياز نمي كند و در تمام مراحل كار با انرژي الكتريكي اعم از توليد، انتقال و توزيع و مصرف برق رعايت نكات ايمني ضروري مي باشد.
فصل اول
بررسي فيزيولوژيك بدن انسان در مقابل جريان هاي الكتريكي
1-1 مقدمه
سيستم برق داراي خصوصيات فراواني است كه تا جايي كه مربوط به سهم آن در برق گرفتگي مي شود بايد گفت كه نقش اصلي را بازي مي كند. اگر سيستم برق وجود نمي‌داشت صحبت از برق گرفتگي هم معنا پيدا نمي كرد. بدن انسان همانند تمام موجودات زنده از نقطه نظر قابليت هدايت الكتريكي قابل تشبيه به مجموعه اي از مقاومت ها و ظرفيت ها مي باشد.
از اين موضوع نتيجه مي شود، چنانچه تحت تأثير يك نيروي الكتروموتوري متناوب قرار گيرد. از آن جرياني عبور مي كند كه اگر شدت آن از حد معيني بيشتر باشد باعث صدماتي در بدن خواهد شد كه ميزان اين صدمات بيشتر به مسير عبوري جريان، شدت جريان و مدت زمان عبور آن دارد.
به عنوان مثال بدترين حالت زماني است كه جريان مسيري را بپيمايد كه قلب در سر راه آن قرار گرفته باشد و مدت زمان و شدت آن نيز زياد باشد.
1-2 شرايط كلي برق گرفتگي
اصولاً سه عامل با خصوصيات مختص به خود، در بروز برق گرفتگي شركت دارند، سيستم برق- محيط زيست- موجود زنده.
1- سيستم برق
سيستم برق داراي خصوصيات فراواني است كه تا جايي كه مربوط به سهم آن در برق گرفتگي مي شود، بايد گفت كه نقش اصلي را بازي مي كند، اگر سيستم برق وجود نمي‌داشت صحبت از برق گرفتگي هم معنا پيدا نمي كرد. يك سيستم برق اصولاً تشكيل شده از مقدار هادي كه ناقل جريان برق بوده، مقدار عايق كه مانع عبور جريان برق از هادي هاي مورد نظر به ديگر هادي ها مي شوند.
بدون وجود يكي از اين دو، وجود سيستم برق هم ناممكن مي شود، از بين هادي ها و عايق ها، دسته اخير يعني عايق ها ناپايدارتر بوده و عوامل مختلف به خصوص دماي بيش از حد مجاز، آنها را فرسوده و خراب مي كند.
چون عبور جريان برق از هادي ها لاجرم با توليد حرارت و ازدياد دما همراه مي باشد، لذا در انتخاب كابل ها و لوازم برقي بايد دقت كافي به عملآيد تا از خرابي عايق آنها جلوگيري شود.
عايق ها از نظر مكانيكي نيز بسيار ضعيف تر از هادي ها بوده، ضربه ها، خراش ها و ديگر تنش هاي مكانيكي وارده آنها را ضايع و فرسوده مي كند.
خراب شدن عايق منجر به لخت شدن هادي هاي جريان دار شده، تماس با هادي هاي بدون پوشش جريان دار، سبب ايجاد برق گرفتگي مي شود.
2- محيط زيست
از نظر بحث ما، محيط زيست معناي متفاوتي با تعريف متداول اين واژه دارد بنابراين محيط زيست عبارت خواهد بود از كليه عوامل مادي در اطراف ما اعم از آنهايي كه در طبيعت وجود داشته، يا در محيط كار و زندگي واقع شده اند.
به عبارتي ديگر محيط زيست متشكل است از زمين (خاك)، مصالح ساختماني به كار رفته در كف ها، سقف ها، ديوارها و اسكلت هاي ساختماني، لوله كشي ها، دستگاه ها، لوازم، ابزار و خلاصه همه عالم مادي كه در اطراف انسان و همچنين در سيستم برق وجود دارد.
اهميت محيط زيست با تعريف فوق در اين است كه اجزاء آن بيشتر داراي خاصيت هادي مي باشد تا عايق.
هادي بودن محيط زيست توأم با خصوصيات سيستم برق، يعني وصل بودن نقطه اي از سيستم برق به زمين كه در واقع محيط زيست را جزئي از سيستم برق درمي آورد و بنابراين نقش آن در پديده برق گرفتگي بسيار مهم است.
3- موجود زنده
موجود زنده داراي ساختمان فيزيولوژيكي مخصوصي است كه كمابيش هادي برق مي باشد و در صورتي كه جرياني همانند جريان عادي برق مصرفي از بدن شخص عبور كند، دچار برق گرفتگي مي شود.
1-3- ساختار الكتريكي بدن انسان
سلول هاي بدن انسان براي تداوم واكنش هاي حياتي خود نيازمند يك اختلاف پتانسيل الكتريكي مشخص مي باشد.
مقدار اين پتانسيل در سطح سلول حدود 90 ميلي ولت است بعضي از مجموعه هاي سلولي از نظر اعمال حياتي داراي اهميت خاص هستند.
نظير؛ مراكز عصبي، مراكز تنفسي در بصل النخاع و عضله قلب، حتي اندازه گيري تغييرات الكتريكي اين مراكز حياتي مبنايي براي تشخيص هاي پزشكي محسوب مي‌شود.
مهمترين اين تغييرات حياتي عبارتند از:
الف- ثبت تغييرات الكتريكي مغز يا الكتروانسفالوگرافي(E.E.G)
(Ehlectro Encephalo Graphy)
ب- ثبت تغييرات الكتريكي قلب يا الكتروكارديوگرافي (E.C.G)
(Ehlectro Cardio Graphy)
ج- ثبت تغييرات الكتريكي عضله يا الكتروميوگرافي (E.M.G)
(Ehlectro myo Graphy)
هرگاه مراكز حياتي فوق در مسير عبور جريان قرار گيرند اين پتانسيل هاي حياتي مختل شده به طوري كه تنفس ممكن است متوقف شود يا قلب به جاي ضربان عادي دچار لرزش و اختلال ريتم گردد كه نتيجه آن خطر مرگ مي باشد.
همچنين جريان برق متناوب باعث انقباض شديد عضلات مي گردد. (در حالي كه جريان مستقيم عمدتاً باعث تغييرات الكتروليتي دريافت مي گردد)
انقباضات بسيار قوي در عضلات ممكن است باعث شكستگي استخوان يا پرت شدن فرد و شكستگي ثانويه شده و يا مانع رها شدن فرد از مدار يا اصطلاحاً چسباندن فرد برق گرفته به سيم هادي يا ابزار ديگري شود.
پرتاب شدن فرد به عقب ممكن است بر اثر انقباض شديد عضلات پشت و پاها اتفاق بيافتد. مكانيسم عمل به اين ترتيب است كه چون فرمان هاي عصبي براي نترل حركات عضلاني از مغز توسط جريان هاي الكتريكي بسيار ضعيف از طريق سلسله اعصاب به عضلات صادر مي شود در صورت تماس با جريان برق و تأثير جريان هاي الكتريكي اضافي از خارج بر روي اعصاب، موجب حركات ناگهاني و بسيار شديد عضلاني مي‌‌گردد كه ممكن است عمل آن عضو بدن را به طور موقت يا دائم مختلط يا متوقف نمايد.
اگر الكترودي با نوك ظريف (يك ميكرو الكترود كه قطر آن از يك ميكرون بيشتر نباشد) را به آرامي از غشاء خارجي به درون هر سلول زنده اي، از آميب يا نورون انساني فروكنيم، و در همين حال يك الكترود ديگر را در سطح خارجي سلول يا مايع احاطه كننده آن بگذاريم و آن دو را از طريق ولت سنج به هم وصل نماييم ولت سنج يك اختلاف پتانسيل يا ولتاژ ميان داخل و خارج سلول را ثبت مي كند. براي اغلب سلول ها اين ولتاژ موجود در دو سوي غشاء 70 تا100 ميلي ولت است كه در آن درون سلول منفي و بيرون آن مثبت است.
اين اختلاف پتانسيل كه به نظر خيلي زياد هم نمي آيد، كمابيش كليد فهم خواص تحريك پذيي عصب و عضله است.
اگر در نظر بگيريم كه قطر غشاء سلول تنها يك ميليونيم سانتيمتر است، اين پتانسيل آنقدرها هم كوچك به نظر نمي آيد، اگر اين پتانسيل را با اختلاف ولتاژ در روي يك سانتي متر مقايسه كنيم، پتانسيل استراحت در حدود چند هزار ولت براي هر سانتي متر خواهد بود كه باري غول آسا است.
آنچه غشاء نورون را از ساير سلول ها مشخص مي كند يك خاصيت آكسون است كه در تجزيه زير ديده مي شود. فرض كنيم يك الكترود در نقطه خاصي از غشاء نورون قرار داشته باشد و يك پتانسيل ثابت70- ميلي ولت را ثابت كند. حال اگر فرضاً آكسون اين نورون رادر فاصله اي از الكترود ثبات با يك تكان الكتريكي يا از طريق مكانيكي و حتي با برخي مواد شيميايي تحريك كنيم پس از يك مدت زمان بسيار كوتاه پس از تحريك درجه ولت سنج متصل به الكترود ثبات تغيير مي كند و به سرعت به سوي صفر مي‌رود. آنگاه جهت قطبي شدن غشاء به مدت كوتاه معكوس مي شود.
به نحوي كه سوزن ولت سنج از حالت منفي به سوي مقابل مي رود و تا حدود 40 ميلي ولت مثبت مي رسد. تقريباً در همان زمان ولتاژ به صفر بر مي گردد و به همان حد 70 ميلي ولت منفي و يا حتي كمتر از آن نزول مي كند.
مجموعه اين فرآيندها در يك فاصله زماني كمتر از يك هزارم ثانيه تكميل مي شود. به اين ترتيب الكترود ثبات عبور يك پتانسيل فعاليت را در طول آكسون نشان داده است.
اگر قرار بود رخدادهاي چند نقطه متفاوت را در طول آكسون ثبت كنيم چنين به نظر مي‌رسيد كه پتانسيل فعاليت شروع شده در نقطه تكان يا تحريك آكسون در طول آن مثل يك موج در دو جهت حركت مي كند. سرعتي كه پتانسيل فعاليت با آن در طول آكسون عبور مي كند به عوامل چندي بستگي دارد كه عمده آنها قطر آكسون است….
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است