خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود مقاله نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه ها
دانلود مقاله نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه ها

دانلود مقاله نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه ها

نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن

چکیده:

این مقاله طی مطالعات انجام یافته که در آن به بررسی ونحوه گذراندن اوقات فراغت پرداخته شده است که در آن به مفهوم اوقات فراغت ، نیازهای که طی اوقات فراغت تامین می شود، انواع فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت، پرداختن به هنرها، استفاده ازرایانه اوقات فراغت در عصر حاضر کارکردهای اوقات فراغت برنامه ریزی واوقات فراغت ورهمنودهای علمی اشاره گرده اید است .اوقات فراغت را موقعیتی برای آرمیدن وجبران خستگی ناشی از کار ونوش دارویی برای گریز از فشارها وتنش ها ورهایی از بار زندگی مدرن به شمار آورند.اوقات فراغت فقط زمان آزاد شده از بار نیست. بلکه فعالیتی غیر اجباری است.در اوقات فراغت انسان ها یک به فعالیتی روی می آورند که برای آنان رضایت بخش ولذت آفرین باشد با توجه به تفاوت های فردی از طرفی ونیز تنوع فعالیت ها وسرگرمی ها از سوی دیگر هر کس به فراخور خود به کار وفعالیتی دلخواه مشغول می شود.زمان فعالیت های اوقات فراغت با زمان های استراحت بچه ها تلافی نکند.از تحمیل فعالیت دلخواه ومورد علاقه خود به کودکان ونوجوانان پرهیز کنیم.زیرا فعالیت هایی که فرد بدان علاقه مند نیست. از جاذبیت چندانی برخودار نبوده  فرزاندن ما از توجه جدی بدان اجتناب می کنند.پرداختن به هنر یکی از مواردی می باشد که می توان در اوقات فراغت به آن پرداخت در آموزش موسیقی ترغیب فرزندان به فراگیری موسیقی های آرام وملایم را مد نظر قرار بدهیم. زیرا نوجوانان که در دوران هیجانی به سر می برند با استماع موسیقی های هیجانی مضاعف دست می یابند که امر مطلوبی نیست.شنیدن اصوات وآهنگ ها وسرودها در زمان های طولانی می تواند عصبانیت فرد شنونده را به دنبال آورد.استفاده از رایانه وبازی های آن را می توانیم در بخشی از اوقات فراغت فرزندانمان بگنجانیم.استفاده از رایانه کودکان نباید ساعات طولانی از اوقات خود را صرف بازی با کامپیوتر کنند. زیرا عوارض زیادی در پی خواهد داشت که آنها را می توان به عوارض جسمانی روانی اجتماعی وفرهنگی تقسیم کرد.نشستن طولانی مدت در مقابل مانیتور می تواند آسیب ها وعوارضی را متوجه ستون فقرات ودیسک کمر بنماید.در هنگام تهیه ودر دسترس کودکان ونوجوانان قرار دادن بازی ای باید والدین از محتوای آنها مطلع گردند تا فرزندان خود را به بیراهه نکشاند.اوقات فراغت کارکردهای گوناگون داشته که عبارتند از کارکردمتعالی واصلاحی- شکوفای خلاقیت- بهداشت روانی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی که توجه به این کارکردها باعث بسیاری از موفقیت ها وشکست های می شود.گذران اوقات فراغت امری مشکل وپیچیده ودر عین حال سازنده می باشد. از این رو فاقد بار معنایی مثبت یا منفی است و ارزیابی آن بستگی به کیفیت گذران آن دارد.چنان چه برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم  اوقات فراغت می تواند رسالت تربیتی خود را تحقق ببخشد و در غیر این صورت به معضل اجتماعی تبدبل می شود.

دانلود مقاله نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه ها

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه             ۱

فصل اول: نحوه ی گذرندان اوقات فراغت

معنای اوقات فراغت    ۲

نیازهایی که از طریق گذراندن اوقات فراغت تامین می شود ۴

انواع فعالیت های مربوط به اوقات فراغت    ۸

پرداختن به هنرها ۱۰

ورزش و فعالیت های بدنی  ۱۳

استفاده از رایانه و بازی های آن ۱۵

اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن  ۱۶

فصل دوم:اوفات فراغت ؛ رشد یا انحطاط و نظریه های مربوط به آن

نظریه ی فراغت به عنوان هدف فعالیت انسانی   ۱۶

نظریه ی فراغت به عنوان آرامش بازسازی و گسترش خود   ۱۷

ویژگی های فراغت در عصر حاضر  ۱۷

کارکرد های اوقات فراغت      ۱۸

برنامه ریزی و اوقات فراغت      ۲۰

رهنمودهای عملی ۲۰

نتیجه گیری   ۲۲

منابع ۲۴

فصل اول

نحوه ی گذرندان اوقات فراغت

فصل دوم

اوقات فراغت؛ رشد یا انحطاط و نظریه های مربوط به آن

خداوند بزرگ را سپاس می گذاریم که عالم هستی را به نور علم خویش منور گردانید و سپاس بی کران بر ان وجود یکتا که مرا توفیق عطا فرمود که در مسیر علم ودانش قدم بردارم از استاد ارجمند سرکار خانم نرگس رحمنی نهایت تشکر را دارم.

چکیده:

این مقاله طی مطالعات انجام یافته که در آن به بررسی ونحوه گذراندن اوقات فراغت پرداخته شده است که در آن به مفهوم اوقات فراغت ، نیازهای که طی اوقات فراغت تامین می شود، انواع فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت، پرداختن به هنرها، استفاده ازرایانه اوقات فراغت در عصر حاضر کارکردهای اوقات فراغت برنامه ریزی واوقات فراغت ورهمنودهای علمی اشاره گرده اید است .اوقات فراغت را موقعیتی برای آرمیدن وجبران خستگی ناشی از کار ونوش دارویی برای گریز از فشارها وتنش ها ورهایی از بار زندگی مدرن به شمار آورند.اوقات فراغت فقط زمان آزاد شده از بار نیست. بلکه فعالیتی غیر اجباری است.در اوقات فراغت انسان ها یک به فعالیتی روی می آورند که برای آنان رضایت بخش ولذت آفرین باشد با توجه به تفاوت های فردی از طرفی ونیز تنوع فعالیت ها وسرگرمی ها از سوی دیگر هر کس به فراخور خود به کار وفعالیتی دلخواه مشغول می شود.زمان فعالیت های اوقات فراغت با زمان های استراحت بچه ها تلافی نکند.از تحمیل فعالیت دلخواه ومورد علاقه خود به کودکان ونوجوانان پرهیز کنیم.زیرا فعالیت هایی که فرد بدان علاقه مند نیست. از جاذبیت چندانی برخودار نبوده  فرزاندن ما از توجه جدی بدان اجتناب می کنند.پرداختن به هنر یکی از مواردی می باشد که می توان در اوقات فراغت به آن پرداخت در آموزش موسیقی ترغیب فرزندان به فراگیری موسیقی های آرام وملایم را مد نظر قرار بدهیم. زیرا نوجوانان که در دوران هیجانی به سر می برند با استماع موسیقی های هیجانی مضاعف دست می یابند که امر مطلوبی نیست.شنیدن اصوات وآهنگ ها وسرودها در زمان های طولانی می تواند عصبانیت فرد شنونده را به دنبال آورد.استفاده از رایانه وبازی های آن را می توانیم در بخشی از اوقات فراغت فرزندانمان بگنجانیم.استفاده از رایانه کودکان نباید ساعات طولانی از اوقات خود را صرف بازی با کامپیوتر کنند. زیرا عوارض زیادی در پی خواهد داشت که آنها را می توان به عوارض جسمانی روانی اجتماعی وفرهنگی تقسیم کرد.نشستن طولانی مدت در مقابل مانیتور می تواند آسیب ها وعوارضی را متوجه ستون فقرات ودیسک کمر بنماید.در هنگام تهیه ودر دسترس کودکان ونوجوانان قرار دادن بازی ای باید والدین از محتوای آنها مطلع گردند تا فرزندان خود را به بیراهه نکشاند.اوقات فراغت کارکردهای گوناگون داشته که عبارتند از کارکردمتعالی واصلاحی- شکوفای خلاقیت- بهداشت روانی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی که توجه به این کارکردها باعث بسیاری از موفقیت ها وشکست های می شود.گذران اوقات فراغت امری مشکل وپیچیده ودر عین حال سازنده می باشد. از این رو فاقد بار معنایی مثبت یا منفی است و ارزیابی آن بستگی به کیفیت گذران آن دارد.چنان چه برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم  اوقات فراغت می تواند رسالت تربیتی خود را تحقق ببخشد و در غیر این صورت به معضل اجتماعی تبدبل می شود.

منابع:

فرهنگ عمید

مطهری، مرتضی: فطرت، انجمن اسلامی دانشجویان مدرسه ی عالی ساختمان، تهران ۱۳۶۱

ارسطو: سیاست، ترجمه ی حمید عنایت، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، تهران ۱۳۵۸

هیوود، لس و همکاران: اوقات فراغت ترجمه ی محمد احسانی، انتشارات امید دانش تهران ۱۳۸۰

بیرو آلن: فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه ی ساروخانی، انتشارات کیهان چاپ دوم، تهران ۱۳۷۰

باقری ، خسرو: نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۴

روح الامینی، محمود: زمینه ی فرهنگ شناسی: انتشارات دانشگاه پیام نور ، تهران

دبس موریس، مراحل تربیت ، ترجمه علی محمد کاردان، انتشارات تهران ۱۳۷۶

ایمان محسن کلاس اولی ها ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، چاپ دوم تهران ۱۳۸۱

تکس و نورث، فنون راهنمایی، ترجمه ی بهاری وزرکش، انتشارات دانشگاه تربیت معلم
، تهران ۱۳۵۳

دانیل، مک: راهنمایی در مدارس امروز، ترجمه ی شکوه نوایی نژاد.

موریس ، ایور: برآمدی بر جامعه شناسی تعلیم و تربیت: ترجمه ی غلامعلی سرمد، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ۱۳۷۳٫

منطقی، مرتضی: بررسی پیامد های بازی های ویدوئی و رایانه ای، انتشارات فرهنگ دانش، تهران ۱۳۵۴

صدیق اورعی، غلامرضا: جامعه شناسی اوقات فراغت و نحوه ی گذران آن، مجله ی پیالم زن ۲۰/۶/۷۵٫

نقیب زاده، میر عبدالحسین: نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات طهوری، چاب نهم ، تهران۱۳۷۷

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۳۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

 

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است