دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله نرم افزار کاربردی فروشگاه

نرم افزار کاربردی فروشگاه
چکیده
 این برنامه به طور کلی به 2 زبان sql server2000 و زبان برنامه نویسی شی گرا به نام delphi7 نوشته شده است که به صورت تحت شبکه نیز می باشد با زبان sql server2000 بانک های اطلاعاتی طراحی گردیده شده است و با Delphi فرم ها و برنامه کاربردی نوشته شده است . در این برنامه سعی شده است تا حد امکان کار را برای کاربر راحت کرده تا بتواند به راحتی به کارهای خود مدیریت داشته باشد .
این برنامه برای یک فروشگاه نوشته شده است که بتواند برای دادن لوارم مورد نیاز به صورت نقدی و اقساط کار کند که بر اساس خرید یک مشتری , آن مشتری می تواند اشخاصی را به تعداد مشخص معرفی کند. البته این تعداد بستگی به میزان خرید شخص دارد.توضیحات بیشتر این برنامه در پایین گفته شده است.
فهرست مطالب
فصل اول
عنوان جداول6
طراحی جداول در sql server 7
انواع داده ها در sql 8
بررسی فیلد های مورد استفاده در بانک10
فصل دوم
طراحی صفحه اصلی15
طراحی مشتری16
طریقه استفاده صفحات(use unit17
4-2unit چیست17
5-2طریقه ی ارتباط میان sql , Delphi18
6-2طراحی صفحه جستجوی مشتری23
7-2اطلاعات مربوط به cash26
8-2طراحی صفحه کمپانی28
9-2صفحه جستجوی اطلاعات کمپانی31
10-2طراحی صفحه معرف33
11-2طراحی صفحه transaction37
39.Transaction  12-2صفحه جستجوی
فهرست اشکال و جداول
فصل اول
شکل(1-1)enterprise manager)) 7
شکل(2-1)ایجاد بانک جدید7
شکل(3-1)طراحی جداول8
شکل(4-1)خصوصیات مشتری10
شکل(5-1)خصوصیات transaction 11
شکل(6-1)خصوصیات معرف12
شکل(7-1)خصوصیات کمپانی13
شکل(8-1)خصوصیات cash 13
فصل دوم
شکل(1-2)صفحه اصلی15
شکل(2-2)فراخانی مشتری16
شکل(3-2)فرم اضافه کردن مشتری16
شکل(4-2)use unit 17
شکل(5-2)datamodule18
شکل(6-2)ado 18
شکل(7-2)build 19
شکل(8-2)data linck 19
شکل(9-2)data linck 19
شکل(10-2)datamodule 20
شکل(11-2)ویرایش مشتری 21
شکل(12-2)کد نویسی ویرایش مشتری21
شکل(13-2)کد نویسی اضافه کردن مشتری22
شکل(14-2)کد نویسی بازخانی فرم مشتری22
شکل(15-2)فراخانی جستجوی مشتری23
شکل(16-2)فرم جستجوی مشتری23
شکل(17-2)کد نویسی جستجوی مشتری24
شکل(18-2)Dbgrid 24
شکل(19-2)نوع جستجوی مشتری25
شکل(20-2)صفحه cash26
شکل(21-2)کد نویسی اضافه کردن اطلاعات26
شکل(22-2)فرم ویرایش cash27
شکل(23-2)کد نویسی ویرایش اطلاعات cash27
شکل(24-2)بازخانی فرم cash27
شکل(25-2)فراخانی صفحه کمپانی28
شکل(26-2)فرم اضافه کردن کمپانی28
شکل(28-2)کد نویسی دکمه ذخیره29
شکل(29-2)کد نویسی هنگام وجود شماره تکراری30
شکل(30-2)فرم ویرایش کمپانی30
شکل(31-2)کد نویسی بازخانی مجدد فرم31
شکل(32-2)فرم جستجوی اطلاعات کمپانی31
شکل(33-2)کد جستجوی فرم32
شکل(34-2)طریقه جستجوی کمپانی32
شکل(35-2)فرم اضافه کردن معرف33
شکل(36-2)کد نویسی ذخیره کردن اطلاعات معرف34
شکل(37-2)کد نویسی مربوط به دکمه ذخیره34
شکل(38-2)کد نویسی مربوط به زدن شماره معرف تکراری35
شکل(39-2)کد نویسی فراخانی مجدد فرم35
شکل(41-2)طریقه فراخانی فرم transaction37
شکل(42-2)فرم اضافه کردن transaction37
شکل(44-2)کد نویسی فراخانی مجدد فرم38
شکل(45-2)فرم ویرایش اطلاعات38
شکل(46-2)کد نویسی وارد کردن اطلاعات تکراری38
شکل(47-2)طریقه فراخانی جستجوی transaction39
شکل(48-2)صفحه جستجوی transaction40
شکل(49-2)کد جستجوی transaction40
1-1عنوان جداول
 در این قسمت ازبانک اطلاعاتی sql   استفاده شده است.
در بانک اطلاعاتی ما table   های موجود عبارتند از:
1- Tbl_Customer  که برای مشتری طراحی شده است.
Moaref: که مشخص کننده معرف می باشد.
Zamen: که مشخص کننده ضامن می باشد.
و…
2-Tbl_cash: که مشخص می کند هر کاربر چه می زان مبلغی را دریافت کردهو بابت چه موضوعی.
3- Tbl_transaction: که مشخص کننده خرید هر مشتری می باشد.
4-company: که مربوط به اطلاعات کمپانی ها می باشد.
5-Tbl_Moaref: که دارای اطلاعات معرف ما می باشد.
6-user:اشخاصی که می توانند به نرم افزار دسترسی داشته باشند در این مکان مشخص می شود.
2-1طراحی جداول در sql server
برای طراحی جدول در sql  : همانند شکل زیر باید عمل کرد:
ابتدا sql server  را باز می کنیم .
پس از آن باید به مسیر ی که در شکل زیر به ما نمایش داده شده برویم.
حال با کلید بر روی new database… (همانند شکل 2-1 )صفحهای برای ایجاد data base جدید برای ما باز می شود که با زدن نام آن وok  کردن آن یک data base  جدید برای ما ایجاد خواهد شد.
حال با رفتن بر روی نام database  که ایجاد کرده ایم و پس از آن بر روی table کلید می کنیم حا صفحه ای باز می شود که همانند شکل 3-1 می باشد:
شکل(3-1)
که شامل چهار قسمت می باشد:
Column name: که حاوی نام هر فیلد می باشد.(توجه: اگر کلمه وارد شده هماهنگی با یکی از حروف رزرو شده در sql server داشته باشد آنگاه به دور آن کروشه خواهد گذاشت.مثال: data یکی از حروف رزرو شده است به همین دلیل به دور آن کروشه خواهد گذاشت به این صورت[data]  .
3-1انواع داده ها در sql
 Data type : که نوع فیلد در آن مشخص می شود.که دارای انواع مختلفی می باشد.
که ما در این پروژه از انواع:
– nvarchar که نوع رشتهای است که می تواند فارسی و انواع دیگر کاراکتر را پشتی بانی کند.
-int که از نوع داده صحیح می باشد.
-Real که از نوع اعشاری می باشد.
-Char  که از نوع کاراکتری می باشد.
Length: که مشخص کننده اندازه هر متغیر می باشد.
Allow nulls: که مشخص می کند متغییر می تواند مقدار خالی داشته باشد یا خیر.
اگر تیک آن گزاشته باشد یعنی فیلد مورد نظر می تواند خالی باشد. در غیر اینصورت خیر.
حال اگر بخواهیم فیلدی را مشخص کنیم که کلید اصلی است کافی است بر روی رکورد مورد نظر راست کلید کرده و گزینه  set primery keys را انتخاب می کنیم و به عنوان کلید اصلی مشخص می شود.البته کلید اصلی هیچ گاه نمی تواند مقدار nullداشته باشد…………