دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود مقاله نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان
فهرست‌ مطالب‌
 مقدمه‌: …………………………. 1
فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌  …… 4
بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌ . 5
مبحث‌ اول‌: تحليل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌ …. 7
بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌ ……… 8
1- حق‌ – ادعا (مطالبه‌)  (Claim-Right)
2- حق‌ – آزادي‌/اختيار  (Liberty/Privilage-Right)
3- حق‌ – قدرت‌   (Power-Right)
4- حق‌ – مصونيت‌  (Immunity-Right)
بند دوم‌: آثار حقوقي‌ مفهوم‌ حق‌ (تحليل‌ مفهوم‌ وظيفه‌ يا تعهد)     12
1. تعهد به‌ وسيله‌ و تعهد به‌ نتيجه‌ …. 13
2. ماهيت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌ 14
مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از ديدگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ 15
بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر 15
1. اعلاميه‌ ي‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر……….. 16
2. ميثاق‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ 16
3. ساير اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر … 18
بند دوم‌: ديدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌ 18
1. قرآن‌ و تعليم‌ و تربيت‌ …………. 19
2. سيره‌ ي‌ معصوم‌ و آموزش‌ …………. 21
بخش‌ دوم‌: توسعه‌ي‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌ .. 23
مبحث‌ اول‌: توسعه‌ي‌ آموزش‌ گامي‌ در جهت‌ توسعه‌ي‌ انساني‌    24
بند اول‌: سرمايه‌ گذاري‌ آموزشي‌ شاخصي‌ از فرايند توسعه‌ 26
بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ي‌ آموزش‌ ……… 29
بند سوم‌: رويكرد دولت‌ها در توسعه‌ي‌ آموزش‌ 32
بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ي‌ آموزشي‌ در ايران‌ 36
مبحث‌ دوم‌: ماهيت‌ دولت‌ و كاركرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌   39
بند اول‌: دولت‌ محدود يا مشروطه‌ ……. 40
الف‌) ويژگي‌ دولت‌ مشروطه‌ ………….. 41
ب‌) كاركرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌   42
بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌ ……………… 44
الف‌) بررسي‌ ابعاد اقتصادي‌ و اجتماعي‌ دولت‌ رفاه‌    45
ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌ …………. 46
بند سوم‌: دولت‌ طبقاتي‌ ……………. 47
الف‌) ويژگي‌ دولت‌ طبقاتي‌ ………….. 47
ب‌) رويكرد دولت‌ طبقاتي‌ و حق‌ آموزش‌ رايگان‌ 49
بند چهارم‌: مفاهيم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌   51
الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامي‌ …………… 52
1- تئوري‌ دولت‌ اسلامي‌ …………….. 52
2- بينش‌ دولت‌ اسلامي‌ در زمينه‌ي‌ حق‌ آموزش‌ 53
ب‌) مفاهيم‌ حقوقي‌ دولت‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و حق‌ آموزش‌ …….. 54
1- دولت‌ در مفهوم‌ حاكميت‌ …………. 55
2- دولت‌ در مقام‌ تصدي‌ ……………. 56
فصل‌ دوم‌: تحليل‌ نظام‌ آموزشي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و آموزش‌ رايگان‌ ……….. 58
بخش‌ اول‌: چالش‌هاي‌ فراروي‌ آموزش‌ رايگان‌ 59
مبحث‌ اول‌: فرايند خصوصي‌سازي‌ آموزش‌ …. 60
بند اول‌: اهداف‌ و مزاياي‌ خصوصي‌ سازي‌ آموزشي‌   61
الف‌) اهداف‌ خصوصي‌سازي‌: …………… 61
ب‌) مزاياي‌ خصوصي‌ سازي‌ محور استدلال‌ مدافعان‌    65
ج‌) پاسخ‌ به‌ دلايل‌ موافقان‌ خصوصي‌ سازي‌ .. 68
بند دوم‌: شكل‌هاي‌ خصوصي‌ سازي‌ ………. 73
بند سوم‌: خصوصي‌سازي‌ آموزشي‌ در ايران‌ .. 78
الف‌) خصوصي‌ سازي‌ در آموزش‌ و پرورش‌ …. 78
ب‌) خصوصي‌سازي‌ در آموزش‌ عالي‌ ………. 80
مبحث‌ دوم‌: تأمين‌ هزينه‌هاي‌ آموزش‌ …… 85
بند اول‌: چه‌ كساني‌ بايد هزينه‌هاي‌ آموزشي‌ را بپردازند؟ 85
بند دوم‌: تأمين‌ منابع‌ مالي‌ آموزش‌ و پرورش‌ 91
بند سوم‌: آموزش‌ عالي‌ و تأمين‌ منابع‌ مالي‌ 102
الف‌) وضعيت‌ آموزش‌ عالي‌ از لحاظ‌ كميت‌ . 103
ب‌) راه‌هاي‌ تدارك‌ منابع‌ مالي‌ جديد آموزش‌ عالي‌ 104
بخش‌ دوم‌: تحليل‌ حقوقي‌ نظام‌ آموزش‌ رايگان‌ در جمهوري‌ اسلامي ايران‌ …. 109
مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رايگان‌ در قانون‌ اساسي‌ 109
بند اول‌: بررسي‌ صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ….. 110
بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسي‌ و آموزش‌ رايگان‌    113
مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقي‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومي‌) و آموزش‌ رايگان…..115
بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتي‌ و آموزش‌ رايگان‌     116
الف‌) آيا سرانه‌ي‌ دانش‌آموزي‌ كفاف‌ آموزش‌ رايگان‌ را مي‌دهد؟    116
ب‌) آئين‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ي‌ مدارس‌ دولتي‌ در رابطه‌ با كمك‌هاي مردمي‌ …….. 118
ج‌) تحليل‌ حقوقي‌ آئين‌ نامه‌ها و تصويب‌ نامه‌هاي‌ مطروحه‌   120
بند دوم‌: ماده‌ 88 قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ و خودگرداني‌ آموزش‌ و پرورش‌ ………… 123
الف‌) ماده‌ 88 و آئين‌ نامه‌ و تصويبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌    123
ب‌) بررسي‌ حقوقي‌ ماده‌ 88 و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌    125
بند سوم‌: مدارس‌ غيردولتي‌ (غيرانتفاعي‌) 129
الف‌) قوانين‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌     131
ب‌) آموزش‌ رايگان‌ و مدارس‌ غيرانتفاعي‌ . 134
بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتي‌ با شرايط‌ خاص‌)
الف‌) آموزشگاههاي‌ علمي‌ آزاد ……… 136
ب‌) مدارس‌ دولتي‌ با شرايط‌ خاص‌ …….. 138
مبحث‌ سوم‌: بررسي‌ حقوقي‌ نظام‌ آموزش‌ عالي‌ در جمهوري‌ اسلامي ايران‌ و آموزش‌ رايگان‌ ………….. 140
بند اول‌: قوانين‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالي‌   141
الف‌) مواد قانوني‌ برنامه‌هاي‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ي‌ آموزش رايگان‌ ………………………………….. 141
ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ي‌ توسعه‌ در زمينه‌ي‌ آموزش‌ عالي‌ ………………………………….. 145
بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ زيرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ ………………………….. 148
الف‌) دوره‌هاي‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌) …… 150
ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غيردولتي‌ زير نظر وزارت‌ علوم‌ تحقيقات‌ و فن‌آوري‌ ……………………………. 154
1- دانشگاه‌ پيام‌ نور …………….. 155
2- موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ غيرانتفاعي‌    156
بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ …….. 158
نتيجه‌گيري‌: ……………………. 163
فهرست‌ منابع‌ …………………… 170

دانلود مقاله نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد