هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » سایر رشته ها » دانلود مقاله نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان
دانلود مقاله نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

دانلود مقاله نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

دانلود مقاله نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان
فهرست‌ مطالب‌
 مقدمه‌: …………………………. ۱
فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌  …… ۴
بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌ . ۵
مبحث‌ اول‌: تحلیل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌ …. ۷
بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌ ……… ۸
۱- حق‌ – ادعا (مطالبه‌)  (Claim-Right)
۲- حق‌ – آزادی‌/اختیار  (Liberty/Privilage-Right)
۳- حق‌ – قدرت‌   (Power-Right)
۴- حق‌ – مصونیت‌  (Immunity-Right)
بند دوم‌: آثار حقوقی‌ مفهوم‌ حق‌ (تحلیل‌ مفهوم‌ وظیفه‌ یا تعهد)     ۱۲
۱٫ تعهد به‌ وسیله‌ و تعهد به‌ نتیجه‌ …. ۱۳
۲٫ ماهیت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌ ۱۴
مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از دیدگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ ۱۵
بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر ۱۵
۱٫ اعلامیه‌ ی‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر……….. ۱۶
۲٫ میثاق‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ۱۶
۳٫ سایر اسناد بین‌ المللی‌ حقوق‌ بشر … ۱۸
بند دوم‌: دیدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌ ۱۸
۱٫ قرآن‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ …………. ۱۹
۲٫ سیره‌ ی‌ معصوم‌ و آموزش‌ …………. ۲۱
بخش‌ دوم‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ و تئوری‌ دولت‌ .. ۲۳
مبحث‌ اول‌: توسعه‌ی‌ آموزش‌ گامی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ انسانی‌    ۲۴
بند اول‌: سرمایه‌ گذاری‌ آموزشی‌ شاخصی‌ از فرایند توسعه‌ ۲۶
بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ ……… ۲۹
بند سوم‌: رویکرد دولت‌ها در توسعه‌ی‌ آموزش‌ ۳۲
بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ی‌ آموزشی‌ در ایران‌ ۳۶
مبحث‌ دوم‌: ماهیت‌ دولت‌ و کارکرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌   ۳۹
بند اول‌: دولت‌ محدود یا مشروطه‌ ……. ۴۰
الف‌) ویژگی‌ دولت‌ مشروطه‌ ………….. ۴۱
ب‌) کارکرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ی‌ حق‌ آموزش‌   ۴۲
بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌ ……………… ۴۴
الف‌) بررسی‌ ابعاد اقتصادی‌ و اجتماعی‌ دولت‌ رفاه‌    ۴۵
ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌ …………. ۴۶
بند سوم‌: دولت‌ طبقاتی‌ ……………. ۴۷
الف‌) ویژگی‌ دولت‌ طبقاتی‌ ………….. ۴۷
ب‌) رویکرد دولت‌ طبقاتی‌ و حق‌ آموزش‌ رایگان‌ ۴۹
بند چهارم‌: مفاهیم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌   ۵۱
الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامی‌ …………… ۵۲
۱- تئوری‌ دولت‌ اسلامی‌ …………….. ۵۲
۲- بینش‌ دولت‌ اسلامی‌ در زمینه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ ۵۳
ب‌) مفاهیم‌ حقوقی‌ دولت‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و حق‌ آموزش‌ …….. ۵۴
۱- دولت‌ در مفهوم‌ حاکمیت‌ …………. ۵۵
۲- دولت‌ در مقام‌ تصدی‌ ……………. ۵۶
فصل‌ دوم‌: تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌ ……….. ۵۸
بخش‌ اول‌: چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ ۵۹
مبحث‌ اول‌: فرایند خصوصی‌سازی‌ آموزش‌ …. ۶۰
بند اول‌: اهداف‌ و مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ آموزشی‌   ۶۱
الف‌) اهداف‌ خصوصی‌سازی‌: …………… ۶۱
ب‌) مزایای‌ خصوصی‌ سازی‌ محور استدلال‌ مدافعان‌    ۶۵
ج‌) پاسخ‌ به‌ دلایل‌ موافقان‌ خصوصی‌ سازی‌ .. ۶۸
بند دوم‌: شکل‌های‌ خصوصی‌ سازی‌ ………. ۷۳
بند سوم‌: خصوصی‌سازی‌ آموزشی‌ در ایران‌ .. ۷۸
الف‌) خصوصی‌ سازی‌ در آموزش‌ و پرورش‌ …. ۷۸
ب‌) خصوصی‌سازی‌ در آموزش‌ عالی‌ ………. ۸۰
مبحث‌ دوم‌: تأمین‌ هزینه‌های‌ آموزش‌ …… ۸۵
بند اول‌: چه‌ کسانی‌ باید هزینه‌های‌ آموزشی‌ را بپردازند؟ ۸۵
بند دوم‌: تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ ۹۱
بند سوم‌: آموزش‌ عالی‌ و تأمین‌ منابع‌ مالی‌ ۱۰۲
الف‌) وضعیت‌ آموزش‌ عالی‌ از لحاظ‌ کمیت‌ . ۱۰۳
ب‌) راه‌های‌ تدارک‌ منابع‌ مالی‌ جدید آموزش‌ عالی‌ ۱۰۴
بخش‌ دوم‌: تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ …. ۱۰۹
مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رایگان‌ در قانون‌ اساسی‌ ۱۰۹
بند اول‌: بررسی‌ صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ….. ۱۱۰
بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و آموزش‌ رایگان‌    ۱۱۳
مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقی‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومی‌) و آموزش‌ رایگان…..۱۱۵
بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتی‌ و آموزش‌ رایگان‌     ۱۱۶
الف‌) آیا سرانه‌ی‌ دانش‌آموزی‌ کفاف‌ آموزش‌ رایگان‌ را می‌دهد؟    ۱۱۶
ب‌) آئین‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ی‌ مدارس‌ دولتی‌ در رابطه‌ با کمک‌های مردمی‌ …….. ۱۱۸
ج‌) تحلیل‌ حقوقی‌ آئین‌ نامه‌ها و تصویب‌ نامه‌های‌ مطروحه‌   ۱۲۰
بند دوم‌: ماده‌ ۸۸ قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ و خودگردانی‌ آموزش‌ و پرورش‌ ………… ۱۲۳
الف‌) ماده‌ ۸۸ و آئین‌ نامه‌ و تصویبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌    ۱۲۳
ب‌) بررسی‌ حقوقی‌ ماده‌ ۸۸ و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌    ۱۲۵
بند سوم‌: مدارس‌ غیردولتی‌ (غیرانتفاعی‌) ۱۲۹
الف‌) قوانین‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌های‌ مدارس‌ غیرانتفاعی‌     ۱۳۱
ب‌) آموزش‌ رایگان‌ و مدارس‌ غیرانتفاعی‌ . ۱۳۴
بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌)
الف‌) آموزشگاههای‌ علمی‌ آزاد ……… ۱۳۶
ب‌) مدارس‌ دولتی‌ با شرایط‌ خاص‌ …….. ۱۳۸
مبحث‌ سوم‌: بررسی‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ عالی‌ در جمهوری‌ اسلامی ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌ ………….. ۱۴۰
بند اول‌: قوانین‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالی‌   ۱۴۱
الف‌) مواد قانونی‌ برنامه‌های‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ی‌ آموزش رایگان‌ ………………………………….. ۱۴۱
ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ی‌ توسعه‌ در زمینه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌ ………………………………….. ۱۴۵
بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ زیرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ ………………………….. ۱۴۸
الف‌) دوره‌های‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌) …… ۱۵۰
ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غیردولتی‌ زیر نظر وزارت‌ علوم‌ تحقیقات‌ و فن‌آوری‌ ……………………………. ۱۵۴
۱- دانشگاه‌ پیام‌ نور …………….. ۱۵۵
۲- موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌    ۱۵۶
بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ …….. ۱۵۸
نتیجه‌گیری‌: ……………………. ۱۶۳
فهرست‌ منابع‌ …………………… ۱۷۰

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است