هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » عمران و تاسیسات » دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها
دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

۱- مقدمه ۱۳
جدول ۱-۱: کشورها و سازمانها ۱۴
۲- هدف و گستره نظرسنجی ۱۵
جدول ۲-۱: تعداد پلها، طول کلی پل (چهارده کشور در مجموع) ۱۶
۳- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین ۱۹
۱-۳- موارد عمومی: ۱۹
۲-۳- استانداردهای بازرسی یا دستورالعمل‌ها ۲۰
جدول ۱-۳: گستره استانداردها یا دستورالعمل‌ها ۲۲
جدول ۲-۳: هدف و گستره بازرسی ۲۴
۴-۳- تناوب بازرسی ۲۴
جدول ۳-۳: تناوب بازرسی-۱ ۲۵
جدول ۴-۳: تناوب بازرسی-۲ (دلائلی برای تنوع حد فاصل بین بازرسیها) ۲۸
۵-۳- متد بازرسی ۲۹
جدول ۵-۳: متد بازرسی ۳۰
۶-۳- بازرسی ۳۱
جدول ۶-۳: بازرسی ۳۲
جدول ۷-۳: ترکیب بازرسان گروه ۳۴
جدول ۸-۳: شرایط و ویژگیهای بازرسان ۳۶
جدول ۹-۳: شرایط عمومی مورد نیاز جهت واجد شرایط شدن ۳۷
۷-۳- مدیریت اطلاعات بازرسی ۳۸
جدول ۱۰-۳: پردازش نتایج بازرسی ۳۹
جدول ۱۱-۳: استمرار نتایج بازرسی ۴۰
۸-۳- امکانات بازرسی ۴۱
جدول۱۲-۳: امکانات بازرسی دائمی ۴۲
جدول۱۳-۳: خودروهای بازرسی ۴۴
۴- تکنیکهای بازرسی ۴۵
۱-۴- سبکها و شرایط فعلی ۴۵
۱-۱-۴- تکنیکهای بازرسی برای سازه های فولادی ۴۵
۱) انواع آسیب دیدگی و خسارت: ۴۵
۲- متد بازرسی ۴۷
آسیب دیدگی روکش‌ها: ۴۸
جدول ۱-۴: وضعیت فعلی متدهای بازرسی کشورها ۵۰
تشخیص آسیب های اعضای فولادی سازه ۵۲
جدول ۲-۴: وضعیت فعلی متدهای بازرسی کشورها ۵۴
۲-۱-۴- تکنیکهای بازرسی برای اعضای بتنی سازه ۵۵
۱) انواع اصلی آسیب دیدگی/ خسارت ۵۵
صدمه نمکی: ۵۵
واکنش قلیا- سیلیس (بتن) ۵۶
کربناسیون بتن: ۵۶
دوغاب ریزی مجرا: ۵۶
تاوه‌های RC ۵۷
ترکها ۵۷
۲) متدهای بازرسی ۵۸
بازرسی بصری: ۵۸
خوردگی آرماتورها و کابل‌های PC ۵۸
جدول ۳-۴: وضعیت فعلی متدهای بازرسی کشورها ۶۰
ترکها در بتن: ۶۱
جدول ۴-۴: وضعیت فعلی متدهای بازرسی کشورها ۶۲
کربناسیون بتن: ۶۳
شرایط دوغاب ریزی: ۶۳
جدول ۵-۴: تعداد کشورهایی که از متدهای زیر استفاده می کنند (از میان شانزده کشور) ۶۵
محل و قطر آرماتورها و کابل‌های PC ۶۶
جدول ۶-۴: تعداد کشورهایی که از متدهای زیر استفاده می نمایند ۶۶
مقاومت بتن: ۶۶
تخریب تاوه‌های RC: ۶۷
تخریب نمکی: ۶۸
جدول ۷-۴: تعداد کشورهایی که از متدهای ۶۹
واکنش قلیا- سیلیس (بتن) ۶۹
جدول ۸-۴: تعداد کشورهایی که از متدهای زیر استفاده می نمایند ۷۱
انواع آسیب ها: ۷۲
تغییر شکل بواسطه تغییرات زمینی شامل موارد زیر می شود: ۷۲
۲) متد بازرسی ۷۳
آب شستگی: ۷۳
جدول ۹-۴: وضعیت فعلی متدهای بازرسی در کشورها ۷۴
نشست: ۷۴
جدول ۱۰-۴: وضعیت فعلی متدهای بازرسی در کشورها ۷۵
انحراف: ۷۵
جدول ۱۱-۴: وضعیت فعلی متدهای بازرسی در کشورها ۷۶
بررسی ساختاری زیر سازه‌ها: ۷۶
جدول ۱۲-۴: وضعیت فعلی متدهای بازرسی در کشورها ۷۷
۴-۱-۴- تکنیکهای بازرسی برای تجهیزات فرعی ۷۸
تکیه گاهها: ۷۸
اتصالات انبساط: ۷۹
۲-۴- مثالهایی از تکنولوژی بازرسی در حال توسعه‌: ۷۹
۱-۲-۴- کاربردهای ارزیابی های کف پل (فنلاند): ۸۰
مقدمه: ۸۰
تکنیک مطالعه و بررسی GPR ۸۱
شکل ۱-۲-۴ ۸۳
۲-۲-۴- آزمایش غیر مخرب پلهای بتنی بوسیله سیستم اسکورپیون(فرانسه) ۸۳
مقدمه: ۸۳
جدول ۱-۲-۴: متدها و تجهیزات در دسترس برای آزمایش غیر مخرب ۸۶
اصول اولیه متدها: ۸۶
۱) تشخیص: ۸۷
۲) تعمیر: ۸۷
رادیوگرافی: ۸۸
رادیوگرافی گاما: ۸۸
رادیوسکوپی: ۸۹
محل شکل ۳-۲-۴ ۹۰
۳-۲-۴- سیستم بازرسی تاوه RC اتوماتیک (ژاپن) ۹۰
شکل ۴-۲-۴ ۹۱
سیستم اندازه گیری اتوماتیک: ۹۱
شکل ۵-۲-۴ ۹۱
شکل ۷-۲-۴ ۹۱
شکل ۴-۲-۴ ۹۲
شکل ۶-۲-۴ ۹۲
سیستم آنالیز اطلاعات: ۹۲
۴-۲-۴- اندازه گیریهای کف پل با استفاده از رادار تکانه (سوئد) ۹۳
شرایط اولیه: ۹۴
آزمایش های میدانی در سال ۱۹۹۳: ۹۵
شکل ۸-۲-۴ تکانه انتقال یافته و سیگنال رادار معکوس ۹۶
۵-۲-۴- اندازه گیری پتانسیل (سوئیس) ۹۶
گستره کاربرد: ۹۷
شکل ۹-۲-۴ ۱۰۰
شکل ۱۰-۲-۴ ۱۰۰
شکل ۱۱-۲-۴ ۱۰۰
۳-۴- موضوعات پیش رو در آینده: ۱۰۰
۵- مثالی از تکنیکهای تشخیص در مدیریت پل ۱۰۲
۱-۵- تصویر کیفی سازه ها (فرانسه) ۱۰۳
تهیه لیست: ۱۰۳
شرایط سازه ها: ۱۰۴
۲-۵- معیارهایی برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا) ۱۰۶
مرحله ۱: ۱۰۷
مرحله ۲- نظارت: ۱۰۷
۳-۵- تخمین فراوانی پلهای راه (ژاپن) ۱۱۰
جدول ۱-۳-۵: بارگذاریها ۱۱۲
جدول ۲-۳-۵: بارگذاریهای زنده (بار زنده B) ۱۱۲
شکل ۳-۳-۵ ۱۱۴
۴-۵- تحریم موقتی پلهای PC پس کشیده (انگلستان) ۱۱۴
شبکه راه پرآمد و شد و مدیریت پل: ۱۱۵
روشهای بازرسی پل: ۱۱۵
بازرسی صوری: ۱۱۶
بازرسی عمومی: ۱۱۶
بازرسی اصلی: ۱۱۶
بازرسی ویژه: ۱۱۷
مثال- پلهای پیش تنیده پس کشیده: ۱۱۷
تحریم- وضعیت عمرانی ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۲ ۱۱۹
توسعه‌ها در ملزومات مدیریت پل: ۱۲۰
۵-۵- دستورالعمل هایی برای ایجاد وضعیت فنی یک پل (رومانی): ۱۲۱
جدول ۱-۴-۵ ۱۲۳
۶- جمع بندی و توصیه‌ها: ۱۲۵
جدول ۱- سازمان و گستره آن (مجموعاً ۱۴ کشور) ۱۲۸
۷- فهرست نگاری: ۱۳۲
جدول ۱- شرایط آب و هوایی ۱۳۵
ماکزیمم شدت ریزش باران ۱۳۵
درجه حرارت تابستان   ۱۳۵
درجه حرارت زمستان  ۱۳۵
برف (mm/y) ۱۳۵
باران (mm/y) ۱۳۵
سیکلهای آب شدن- یخ زدن (Per Year) ۱۳۵
کشور ۱۳۵
جدول A2- لایه های پوشش غیرقابل نفوذ سواره رو ۱۳۷
جدول B2- لایه های پوشش غیرقابل نفوذ سواره رو ۱۳۹
جدول ۹- محل دهانه ریزش آبروها ۱۴۱
جدول ۱۳- بتن ریزی دهانه ریز آبروها یا مجراهای خروجی معادل ۱۴۳
جدول ۱۴- زهکشی عرضی آب تراوشی ۱۴۵
جدول ۳- آسفالت متخلخل بعنوان مصالح رویه سواره رو ۱۴۷
جدول ۴- مجرای خروجی عارضه های کناره جاده ۱۴۹
جدول ۵- لایه بالایی نفوذپذیر یا نفوذناپذیر عارضه های کنار جاده ۱۵۱
جدول ۷- مقررات ویژه کانال در درزهای انبساط ۱۵۳
جدول ۸- مجرای خروجی کانال ۱۵۵
جدول ۱۰- فضای دهانه ریزش آبروها یا مجراهای خروجی معادل ۱۵۷
جدول ۱۱(۱)- طراحی دهانه ریزش آبروها یا مجراهای خروجی معادل ۱۵۹
جدول ۱۱(۲)- طراحی دهانه ریزش آبروها یا مجراهای خروجی معادل ۱۶۱
جدول ۱۱(۳)- طراحی دهانه ریزش آبروها یا مجراهای خروجی معادل ۱۶۳
جدول ۱۱(۴)- طراحی دهانه ریزش آبروها یا مجراهای خروجی آب ۱۶۵
جدول ۱۲- ابعاد دهانه ریزش آبروها یا مجراهای خروجی معادل ۱۶۷
جدول ۱۵- زهکشی طولی آب تراوشی ۱۶۹
جدول ۱۶- دستگاه‌های آبریز ویژه آب تراوشی ۱۷۱
جدول ۱۷- زهکشی زیر لایه آبندی ۱۷۳
جدول ۱۹- تخلیه آزاد (طراحی) ۱۷۵
جدول ۲۰- لوله های جمع کننده ۱۷۷
جدول ۲۱- لوله های جمع کننده (طراحی) ۱۷۹
جدول ۲۳- زهکشی در درزه‌های انبساط ۱۸۱
جدول ۲۴- زهکشی رواناب در پایه کناری (کوله پل) ۱۸۲
جدول ۱۸- انتخاب بین تخلیه آزاد و لوله های جمع کننده ۱۸۴
جدول ۲۲- لوله های جمع کننده خروجی و نگهداری ۱۸۶
جدول ۲۵- زهکشی آب تراوش پشت پایه کناری (کوله پل) ۱۸۸
جدول ۲۶- زهکش آب تراوشی زیر درزه انبساط ۱۸۹

۱- مقدمه
در بیستمین جلسه کمیته پیرامون پلهای راه که در فوریه ۱۹۹۲ برگزار شد، یک نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شاخصی از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال استفاده پیشنهاد شد.
سرانجام تصمیم گرفته شد که این نظرسنجی، در جلسه کمیته اجرایی که در ۲۷ ماه مه همان سال در بروکسل برگزار شد، انجام بگیرد.
این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال استفاده از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در کشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تکنیکهای بازرسی و تشخیص، مورد استفاده قرار بگیرند.
پرسشنامه های نظرسنجی در میان کشورهای مختلفی توزیع شد و بطور کلی هفده، کشور به این پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول۱-۱ نگاه کنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تکمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات کسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید.
جدول ۱-۱: کشورها و سازمانها
کشور نام سازمان (به زبان انگلیسی)
اتریش- A وزارت فدرال امور اقتصادی، شناخت بخش پل و تونل، بخش پل وزارت دولت فدرال
دانمارک- DK مدیریت راه DN (R.D)
فنلاند- FIN وزارت راه ملی فنلاند (Fin NRA)
فرانسه- F مدیریت راه
مجارستان- H مدیریت راههای عمومی وزارت حمل و نقل، ارتباطات و راههای آبی (M.T.C.E)
ایتالیا- I مدیریت راه وزارت امور ملی ایتالیا
ژاپن- J شرکت عمومی بزرگراه شهری (JAE)
هلند- NL بخش ساخت و احداث وزارت کارهای عمومی
نروژ- N وزارت راههای عمومی نروژ(NPRA) مدیریت بزرگراه‌ها
لهستان- PL مدیریت جامع راههای عمومی (GDDP)
پرتغال- P Junta Autoname de Estradas (JAE)
رومانی- R موسسه تحقیقات حمل و نقل بخارست (Incertran)
اسلوواکی- SK مدیریت بزرگراه‌ها
سوئد- S وزارت راه ملی سوئد (SNRA)
سوئیس- CH اداره بزرگراه فدرال سوئیس، کانتونز
انگلستان- UK بخش حمل و نقل
امریکا (NJ)- USA بخش حمل و نقل نیوجرسی

توجه: پاسخهای در فصل دوم و سوم از سازمانهای فوق، بدست آمده اند.
۲- هدف و گستره نظرسنجی
ساختارهای پل، حلقه های ارتباطی مهمی را در یک سیستم راه، ایجاد می نمایند. پلها، یکی از بخشهای راه هستند که نیاز به بیشترین توجه دارند و ۳۰ درصد از سرمایه گذاریهای کلی در بخش راه را به خود اختصاص می دهند. پلها، راههایی کلیدی به منظور تضمین ایمنی ترافیک راه، هستند و پلها نقش مهمی در حفظ و نگهداری محیط زیست دارند. نیمه دوم قرن بیستم، شامل توسعه جهانی چشمگیری در زمینه ترافیک راه بوده است که طی آن رشد قابل ملاحظه ای در تعداد پلهای احداث شده طی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ صورت گرفته است (جدول ۲-۱). هرچند این رشد در دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسید. با این حال، بسیاری از کشورها، برای احداث راهها، همچنان نیاز به سرمایه گذاری در پلها دارند.
جدول ۲-۱: تعداد پلها، طول کلی پل (چهارده کشور در مجموع)
کشور تعداد پلها طول کلی پلها (km) طول پل (B) یا طول‌دهانه‌پل (S) تاریخ اطلاعات ملاحظات
راههای ملی(N)
راههای اصلی (M)
اتریش ۱۰۶۴۱ ۳۲۰ (B)m 0/2
۱۹۹۰/۱/۱ M
دانمارک ۲۰۱۸ ۹/۷۴ (B)m 0/2
۱۹۹۰/۱۲ M
فنلاند ۱۸۳۸۰ ۰/۳۷۵ (B)m 0/2
۱۹۹۳/۱/۱ N
فرانسه ۲۵۶۰۰۰ – (B)m 0/2
۱۹۹۳ N
مجارستان ۱۰۴۵۱ ۷/۱۴۰ (B)m 0/2
۱۹۹۳/۱۲/۳۱ N
ژاپن ۱۲۴۶۰۴ ۶/۷۰۰۸ (B)m 0/15
۱۹۹۳/۴/۱ N
هلند ۲۳۰۰۰ ۴۴۵ (B)m 0/5
۱۹۹۳/۱۰ N
نروژ ۱۸۲۰۰ ۲۴۰ (S)m 5/2
۱۹۹۲ تعداد N طول M
لهستان ۲۹۸۶۹ ۰/۵۴۰ (S)m 0/3
۱۹۹۲/۱۲ N
رومانی ۱۱۱۶۳ ۲/۳۱۶ (S)m 0/5
۱۹۹۳/۱۲/۳۱ N
اسلوواکی ۱۳۸۳۱ ۸/۱۶۰ (S)m 0/2
– –
سوئد ۱۰۲۳۰ ۰/۲۴۲ (S)m 0/3
۱۹۹۳/۱/۱ M (به جز حدود ۴۰۰ در سه شهر بزرگ)
سوئد ۳۱۱۹ ۰/۲۴۸ (S)m 0/3
۱۹۹۲/۱۲/۳۱ M
انگلستان ۱۶۰۰۰ – (S)m 0/3
۱۹۹۳ M

طبق اطلاعات جمع آوری شده، طول اجرا شده در هر کشور متفاوت است. بنابراین به منظور مقایسه شرایط پلهای راه در میان کشورها، حتی الامکان از نقطه نظری برابر، این گستره با اطلاعات دقیق، بعنوان «راه اصلی» تعیین و تعریف شده است (به ضمیمه، جدول ۱ نگاه کنید).

از سوی دیگر، سرمایه گذاری در تعمیر و نگهداری پلهای از قبل ساخته شده، نیز حائز اهمیت می باشند. پلهایی که در دهه ۱۹۵۰ ساخته شده بودند، در حال حاضر بالغ بر سی سال است که در حال استفاده بوده اند. این امر نیاز به توجه بیشتر در رابطه با تعمیر ونگهداری پل کارا و امن را به منظور نگهداری و تداوم راههای تردد، می طلبد. به منظور حفظ حراست از منافع عمومی، لازم است که نگهداری موثری از پلهای موجود به منظور افزایش طول عمر آنها، بعمل آید.
از یک نقطه نظر واحد، شرایط موجود، امکان سرمایه گذاری نامحدود را نمی‌دهند و سرمایه گذاری در سیستم راه به موثرترین و کارآمدترین روش، موضوعی مشترک برای کلیه کشورها می باشد. به همین ترتیب، لازم است که درک و شناخت دقیقی از شرایط حاضر و آتی پلها داشته باشیم و تصمیم گیریهای معقول و متقاعد کننده ای در رابطه با توزیع و تقسیم بودجه ها از نقطه نظر حفظ و نگهداری راههای تردد و محیط زیست در حین توجه به شرایط موجود، داشته باشیم.
مقوله مدیریت پل اخیراً در پاسخ به این نیازها، مطرح شده است. کمیته C11 به این مقوله، بعنوان یک استراتژی برای مواجهه با موضوعات گسترده مربوطه، به منظور تضمین ایمنی و توانایی استفاده از پلهای موجود به نحوی که در گزارش OECD تعریف شده بود، به خوبی واقف است.
فعالیت های خاص، موضوعات گسترده ای از این قبیل را در بر می گیرند:
– تکمیل و روز آمد کردن موجودی پلهای در حال استفاده و اطلاعات مربوطه
– تخمین های بودجه و توزیع های آن
– برنامه ریزی بازرسی
– آموزش و پرورش پرسنل بازرسی و تعمیر و نگهداری
– تجهیزات و متدهای بازرسی
– دسترسی به کلیه اطلاعات مربوط به پلها
– تشخیص شرایط صحت و ایمنی
– تعمیر و تقویت
– برنامه تعویض و جایگزینی
– کنترل ترافیک
کمیته C11 موضوع مدیریت پل را برگزید، به این دلیل که از نقطه نظر نیازهای فعلی در جاییکه مدیریت و نگهداری پل به منظور ایمنی راه و حفظ و نگهداری زیست محیطی، ضروری است، بسیار مهم است که یک سازمان بین المللی، تئوری مثبتی را در رابطه با متدهای کارآمد برای مدیریت پل، براساس تجربیات و مفاهیم انفرادی استفاده شده در کشورهای مختلف ارائه نماید.
با این حال، تفاوتهایی در تاریخچه مدیریت پل و در سطوح گسترش و ارتقا که بدلیل تفاوت در شرایط جوی، تاریخ، فرهنگ و شرایط ارتقای راه در کشورهای مختلف، هستند، وجود دارد. بنابراین، تصمیم بر این گرفته شد که تا دوره جلسه ۱۹۹۵ مونترال، این تحقیق، بر روی موضوع مشترک یک، شاخصه ای از شرایط صحت و سلامت پلهای در حال استفاده، متمرکز شده چرا که این موضوع بخش عمده ای از فعالیت های مدیریت پل را در بسیاری از کشورها، تشکیل می دهد. پس از این موضوع، تکنیک بازرسی و تشخیص که به منظور شناسایی شرایط پلهای در حال استفاده، مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش، نتایج این نظرسنجی را که طبق موارد و دسته های زیر، جمع بندی شده اند، ارائه می نماید:
۱) سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین استفاده شده برای شناسایی پیشینه و سابقه پلها در کشورهای مختلف.
۲) سبکها و شرایط فعلی تکنیکهای بازرسی که در حال استفاده هستند یا در کشورهای مختلف، توسعه یافته اند.
۳) مثالهایی از تکنیکهای تشخیصی.
۳- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین
۱-۳- موارد عمومی:
به منظور نگهداری و مدیریت موثر پلهای در حال استفاده، چند سری فرآیند باید بطور سیستماتیک بکار گرفته شوند تا شرایط تخریب، شناسایی، پیوستگی و اتصال آن، بررسی و هرگونه معیارهای مخالف، مشخص شوند. بعنوان مثال فرایندهایی از بازرسی گرفته تا تشخیص. بنابراین، ضروری است که استانداردها یا دستورالعمل هایی که این موارد را تصریح می نمایند، استمرار پیدا کنند.
ترکیبات متنوع و گسترده ای از طبقه راه و تعداد، نوع و تاریخ احداث پلهایی که تحت مدیریت هستند، در هر کشوری، وجود دارد. استانداردهای بازرسی، یا دستورالعمل هایی که در هر کشوری، در پاسخ به شرایط انفرادی به منظور کشف آسیب پل، وضع شده اند، میزان پیوستگی را شناسایی و در مورد لزوم تعمیر یا جایگزینی، قضاوت می نمایند. نتایج چنین بازرسیهایی در پایگاههای اطلاعاتی کامپیوتری، در بیشتر کشورها، استمرار پیدا می کنند، چرا که این نتایج، برای بازرسیهای بعدی‌و کارهای تعمیراتی، ضروری هستند. این استانداردها، دستورالعمل‌ها، نتایج جمع آوری شده بازرسیها و متدهای بازرسی، برای هر کشوری، در زمینه اداره و کنترل پلهای مشابه، بسیار مفید هستند.
۲-۳- استانداردهای بازرسی یا دستورالعمل‌ها
هر کشور گزارش کننده، استانداردهای بازرسی و دستورالعمل های وضع شده خاص خودش را دارد. یکی از بکارگیریهای اولیه استانداردها و دستورالعمل های موجود وضع شده، در امریکا و در سال ۱۹۷۰، صورت گرفت.
در هر کشوری مبنای بکارگیری بازرسی، در استانداردها و دستورالعمل ها، مشخص شده است، جاییکه مهندسان، می توانند متدهای واقعی قابل استفاده را تعیین نمایند.
مطالب و محتوای استانداردها و دستورالعمل ها در هر کشوری می تواند، متفاوت باشد، برخی از آنها براساس نوع ساختار طبقه بندی می شوند (مانند سازه روزمینی، سازه زیر زمینی و تجهیزات فرعی)، در حالیکه، سایرین براساس نوع بازرسی، گروه‌بندی می شوند.
در بیشتر کشورهای تحت مطالعه، بازرسی اصلی، به تفصیل شرح داده شده اند این جزئیات شامل هدف، تناوب، سیستم/ متد، موضوع و اقلام، ثبت نتایج بازرسی و ارزیابی نتایج بازرسی می باشد. همچنین در بسیاری از کشورها، برای هر تعمیر و یا تعویض توصیه شده براساس نتایج بازرسی، این توضیحات، ارائه می شوند.

جدول ۱-۳: گستره استانداردها یا دستورالعمل‌ها
نام کشور اتریش دانمارک فنلاند فرانسه مجارستان ژاپن هلند نروژ لهستان رومانی اسلوواکی سوئد سوئیس انگلستان امریکا
– هدف از بازرسی o o o o o o x o o o o o o o o
– تناوب بازرسی o o o o o o x o o o o o o o o
– سیستم/ متد o o o o o o x o o o x o x x o
– موضوع/ چک لیست موارد بازرسی o o o o o o x o o o x o x x o
– ثبت نتایج o o o o o o x o o o x o x x o
-تصمیم گیری براساس نتایج o o o o o o x o o o x o x x o
– توصیه برای تعمیر o o o o o o x o o o x o x x o
– کار تعویض براساس نتایج بازرسی o o o o o x x o x o x o x x o

بله: O         خیر: X
۳-۳- هدف و گستره بازرسی
هر کشوری، از بازرسیهای عمومی برای کشف زود هنگام تخریب، بازرسیهای کامل برای ارزیابی سالم بودن و نیاز به تعمیر و سایر بازرسیها برای منظورهایی خاص، استفاده می نماید. از میان آنها، بازرسیهای عمومی و کامل، بصورت ادواری بکار گرفته می شوند. بازرسیهای خاصی در صورت لزوم، مانند پس از یک مورد غیرعادی یا آسیب شدید، یا زمانیکه بواسطه نتایج یک بازرسی کامل و مشروح، نیاز به بازرسی دیگری می باشد، بکار گرفته می شوند.
بازرسیهای عمومی، در طول بررسیهای راه روزانه، انجام می گیرند که از طریق بررسیهای بصری (از درون یک خودرو) رویه  جاده، درزهای انبساط سیستم‌های زهکشی و غیره و همچنین از طریق مطالعات دورازمحل سازه‌های روزمینی و زیرزمینی، اینکار، انجام می گیرد.
بازرسیهای تفصیلی و خاص بصورت عینی و در مجاورت سازه از داربست موقتی یا خودروی بازرسی، انجام می‌گیرند. همچنین از تجهیزات بازرسی نیز استفاده می‌شود.
جدول ۲-۳: هدف و گستره بازرسی
تناوب هدف گستره
– چند دفعه در ماه بازرسی عمومی (بازرسی معمول) شناسایی تخریب
شناخت شرایط عمومی پل بازرسی بصری  رویه جاده، نرده محافظ، درزهای انبساط، سیستم‌های زهکشی و غیره از داخل خودرو
– یک دفعه در سال بازرسی سالانه (بازرسی ادواری)
قضاوت در مورد تخریب و آسیب دیدگی بازرسی بصری در مجاورت سازه زیرزمینی، روزمینی و تجهیزات فرعی
– هرچند سال یک دفعه بازرسی کامل (بازرسی دوره‌ای)
قضاوت در مورد نیاز به تعمیر بازرسی کامل از داربست موقتی یا خودروی بازرسی
– سایر موارد (زمانیکه اختلالی بروز می کند) بازرسی خاص (بازرسی اضافه)
قضاوت در مورد نیاز به تعمیر همانند موارد فوق

۴-۳- تناوب بازرسی
تناوب بازرسی بسیار متنوع است از بازرسی روزانه تا هر ده سال یک مرتبه:

جدول ۳-۳: تناوب بازرسی-۱
نام کشور اتریش دانمارک فنلاند فرانسه مجارستان ژاپن هلند نروژ لهستان رومانی اسلوواکی سوئد سوئیس انگلستان امریکا (نیوجرسی)
روزانه o x x – – o x x x o x o x x x
بیش از یک مرتبه در هفته o x o – – x x x x x x x x x x
یک مرتبه در هفته o o x – – o x x x o x x x x x
چند مرتبه در ماه o x x – o x x x x x x x x x x
یک مرتبه در ماه o x x – – o x x x o x x x x x
چند مرتبه در سال o x x – – o x x o o x o x o o
یک مرتبه در سال o o o – o o x o o o o x x x o
یک مرتبه در چند سال o o o – – o o o o o o o o o o*
یک مرتبه در ده سال o x x – o x x o x x x x x x x
😮 بله  😡 خیر   -: بدون پاسخ   :* هر دو سال یک مرتبه

حد فاصلهای بازرسی، بیشتر براساس اهمیت پل، تاریخ اهداف و نوع سازه (فولادی یا بتنی)، متنوع و متفاوت هستند. سایر عوامل، شامل میزان تخریب (مجارستان، هلند، سوئیس، امریکا (نیوجرسی)) و شرایط ترافیک (دانمارک، انگلستان، امریکا(نیوجرسی)) می باشند.

جدول ۴-۳: تناوب بازرسی-۲ (دلائلی برای تنوع حد فاصل بین بازرسیها)
نام کشور اتریش دانمارک فنلاند فرانسه مجارستان ژاپن هلند نروژ لهستان رومانی اسلوواکی سوئد سوئیس انگلستان امریکا (نیوجرسی)
– بازرسی بر اساس اهمیت پل؟ x o o o o x o o x o o o x x o*
– حدفاصل های بازرسی براساس عمر پل؟ o o x o x o o o x o x x x x o*
– حدفاصل های بازرسی براساس‌ساختارپل(فولادی‌یابتنی) x o x o x x o o o o x x x o x
😮 بله  😡 خیر   -: بدون پاسخ   :* چنانچه شرایط پل تضمین نماید، تناوب بیشتر

۵-۳- متد بازرسی
علاوه بر بازرسیهای بصری، بازرسی های به کمک تجهیزات نیز در بیشتر کشورها، انجام می گیرد که طی آن، بازرسان ابزار و وسایل را حمل می نمایند (مانند دوربین دوچشمی، اندازه‌گیریهای ترک خوردگی و دوربین).
در زمان بازرسی، ممکن است، عکس نیزگرفته شود و شرایط بازرسی در قالب نقشه، ثبت شوند. برخی از کشورها، علاوه بر اینها، از آزمایش چکش، حرارت سنج سطح، نوار ضبط صوت‌ها، اندازه‌گیر درز یا شکاف ترازیاب، آشکارساز کلرید و غیره، استفاده نمایند. در سوئد، اندازه گیری از طریق کامپیوترها نیز، گسترش پیدا کرده است.

جدول ۵-۳: متد بازرسی
نام کشور اتریش دانمارک فنلاند فرانسه مجارستان ژاپن هلند نروژ لهستان رومانی اسلوواکی سوئد سوئیس انگلستان امریکا (نیوجرسی)
آیا عکسبرداری در حین بازرسی انجام می گردد؟ o o o o o o o* o o o o o o o o
آیا نتایج در قالب نقشه جداول و غیره ثبت می‌گردد؟ o o o o o o o o o o o o o o o

o= بله    *= بستگی دارد
۶-۳- بازرسی
بیشتر کشورها از بازرسان داخلی به منظور بازرسیهای معمول پل خود، استفاده می‌نمایند، در حالیکه بسیاری دیگر از بازرسان خارجی برای بازرسیهایی خاص، استفاده می نمایند.

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است