دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

1- مقدمه 13
جدول 1-1: كشورها و سازمانها 14
2- هدف و گستره نظرسنجي 15
جدول 2-1: تعداد پلها، طول كلي پل (چهارده كشور در مجموع) 16
3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين 19
1-3- موارد عمومي: 19
2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستورالعمل‌ها 20
جدول 1-3: گستره استانداردها يا دستورالعمل‌ها 22
جدول 2-3: هدف و گستره بازرسي 24
4-3- تناوب بازرسي 24
جدول 3-3: تناوب بازرسي-1 25
جدول 4-3: تناوب بازرسي-2 (دلائلي براي تنوع حد فاصل بين بازرسيها) 28
5-3- متد بازرسي 29
جدول 5-3: متد بازرسي 30
6-3- بازرسي 31
جدول 6-3: بازرسي 32
جدول 7-3: تركيب بازرسان گروه 34
جدول 8-3: شرايط و ويژگيهاي بازرسان 36
جدول 9-3: شرايط عمومي مورد نياز جهت واجد شرايط شدن 37
7-3- مديريت اطلاعات بازرسي 38
جدول 10-3: پردازش نتايج بازرسي 39
جدول 11-3: استمرار نتايج بازرسي 40
8-3- امكانات بازرسي 41
جدول12-3: امكانات بازرسي دائمي 42
جدول13-3: خودروهاي بازرسي 44
4- تكنيكهاي بازرسي 45
1-4- سبكها و شرايط فعلي 45
1-1-4- تكنيكهاي بازرسي براي سازه هاي فولادي 45
1) انواع آسيب ديدگي و خسارت: 45
2- متد بازرسي 47
آسيب ديدگي روكش‌ها: 48
جدول 1-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي كشورها 50
تشخيص آسيب هاي اعضاي فولادي سازه 52
جدول 2-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي كشورها 54
2-1-4- تكنيكهاي بازرسي براي اعضاي بتني سازه 55
1) انواع اصلي آسيب ديدگي/ خسارت 55
صدمه نمكي: 55
واكنش قليا- سيليس (بتن) 56
كربناسيون بتن: 56
دوغاب ريزي مجرا: 56
تاوه‌هاي RC 57
تركها 57
2) متدهاي بازرسي 58
بازرسي بصري: 58
خوردگي آرماتورها و كابل‌هاي PC 58
جدول 3-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي كشورها 60
تركها در بتن: 61
جدول 4-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي كشورها 62
كربناسيون بتن: 63
شرايط دوغاب ريزي: 63
جدول 5-4: تعداد كشورهايي كه از متدهاي زير استفاده مي كنند (از ميان شانزده كشور) 65
محل و قطر آرماتورها و كابل‌هاي PC 66
جدول 6-4: تعداد كشورهايي كه از متدهاي زير استفاده مي نمايند 66
مقاومت بتن: 66
تخريب تاوه‌هاي RC: 67
تخريب نمكي: 68
جدول 7-4: تعداد كشورهايي كه از متدهاي 69
واكنش قليا- سيليس (بتن) 69
جدول 8-4: تعداد كشورهايي كه از متدهاي زير استفاده مي نمايند 71
انواع آسيب ها: 72
تغيير شكل بواسطه تغييرات زميني شامل موارد زير مي شود: 72
2) متد بازرسي 73
آب شستگي: 73
جدول 9-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي در كشورها 74
نشست: 74
جدول 10-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي در كشورها 75
انحراف: 75
جدول 11-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي در كشورها 76
بررسي ساختاري زير سازه‌ها: 76
جدول 12-4: وضعيت فعلي متدهاي بازرسي در كشورها 77
4-1-4- تكنيكهاي بازرسي براي تجهيزات فرعي 78
تكيه گاهها: 78
اتصالات انبساط: 79
2-4- مثالهايي از تكنولوژي بازرسي در حال توسعه‌: 79
1-2-4- كاربردهاي ارزيابي هاي كف پل (فنلاند): 80
مقدمه: 80
تكنيك مطالعه و بررسي GPR 81
شكل 1-2-4 83
2-2-4- آزمايش غير مخرب پلهاي بتني بوسيله سيستم اسكورپيون(فرانسه) 83
مقدمه: 83
جدول 1-2-4: متدها و تجهيزات در دسترس براي آزمايش غير مخرب 86
اصول اوليه متدها: 86
1) تشخيص: 87
2) تعمير: 87
راديوگرافي: 88
راديوگرافي گاما: 88
راديوسكوپي: 89
محل شكل 3-2-4 90
3-2-4- سيستم بازرسي تاوه RC اتوماتيك (ژاپن) 90
شكل 4-2-4 91
سيستم اندازه گيري اتوماتيك: 91
شكل 5-2-4 91
شكل 7-2-4 91
شكل 4-2-4 92
شكل 6-2-4 92
سيستم آناليز اطلاعات: 92
4-2-4- اندازه گيريهاي كف پل با استفاده از رادار تكانه (سوئد) 93
شرايط اوليه: 94
آزمايش هاي ميداني در سال 1993: 95
شكل 8-2-4 تكانه انتقال يافته و سيگنال رادار معكوس 96
5-2-4- اندازه گيري پتانسيل (سوئيس) 96
گستره كاربرد: 97
شكل 9-2-4 100
شكل 10-2-4 100
شكل 11-2-4 100
3-4- موضوعات پيش رو در آينده: 100
5- مثالي از تكنيكهاي تشخيص در مديريت پل 102
1-5- تصوير كيفي سازه ها (فرانسه) 103
تهيه ليست: 103
شرايط سازه ها: 104
2-5- معيارهايي براي مديريت پلهاي راه (ايتاليا) 106
مرحله 1: 107
مرحله 2- نظارت: 107
3-5- تخمين فراواني پلهاي راه (ژاپن) 110
جدول 1-3-5: بارگذاريها 112
جدول 2-3-5: بارگذاريهاي زنده (بار زنده B) 112
شكل 3-3-5 114
4-5- تحريم موقتي پلهاي PC پس كشيده (انگلستان) 114
شبكه راه پرآمد و شد و مديريت پل: 115
روشهاي بازرسي پل: 115
بازرسي صوري: 116
بازرسي عمومي: 116
بازرسي اصلي: 116
بازرسي ويژه: 117
مثال- پلهاي پيش تنيده پس كشيده: 117
تحريم- وضعيت عمراني 25 سپتامبر 1992 119
توسعه‌ها در ملزومات مديريت پل: 120
5-5- دستورالعمل هايي براي ايجاد وضعيت فني يك پل (روماني): 121
جدول 1-4-5 123
6- جمع بندي و توصيه‌ها: 125
جدول 1- سازمان و گستره آن (مجموعاً 14 كشور) 128
7- فهرست نگاري: 132
جدول 1- شرايط آب و هوايي 135
ماكزيمم شدت ريزش باران 135
درجه حرارت تابستان   135
درجه حرارت زمستان  135
برف (mm/y) 135
باران (mm/y) 135
سيكلهاي آب شدن- يخ زدن (Per Year) 135
كشور 135
جدول A2- لايه هاي پوشش غيرقابل نفوذ سواره رو 137
جدول B2- لايه هاي پوشش غيرقابل نفوذ سواره رو 139
جدول 9- محل دهانه ريزش آبروها 141
جدول 13- بتن ريزي دهانه ريز آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 143
جدول 14- زهكشي عرضي آب تراوشي 145
جدول 3- آسفالت متخلخل بعنوان مصالح رويه سواره رو 147
جدول 4- مجراي خروجي عارضه هاي كناره جاده 149
جدول 5- لايه بالايي نفوذپذير يا نفوذناپذير عارضه هاي كنار جاده 151
جدول 7- مقررات ويژه كانال در درزهاي انبساط 153
جدول 8- مجراي خروجي كانال 155
جدول 10- فضاي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 157
جدول 11(1)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 159
جدول 11(2)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 161
جدول 11(3)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 163
جدول 11(4)- طراحي دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي آب 165
جدول 12- ابعاد دهانه ريزش آبروها يا مجراهاي خروجي معادل 167
جدول 15- زهكشي طولي آب تراوشي 169
جدول 16- دستگاه‌هاي آبريز ويژه آب تراوشي 171
جدول 17- زهكشي زير لايه آبندي 173
جدول 19- تخليه آزاد (طراحي) 175
جدول 20- لوله هاي جمع كننده 177
جدول 21- لوله هاي جمع كننده (طراحي) 179
جدول 23- زهكشي در درزه‌هاي انبساط 181
جدول 24- زهكشي رواناب در پايه كناري (كوله پل) 182
جدول 18- انتخاب بين تخليه آزاد و لوله هاي جمع كننده 184
جدول 22- لوله هاي جمع كننده خروجي و نگهداري 186
جدول 25- زهكشي آب تراوش پشت پايه كناري (كوله پل) 188
جدول 26- زهكش آب تراوشي زير درزه انبساط 189

1- مقدمه
در بيستمين جلسه كميته پيرامون پلهاي راه كه در فوريه 1992 برگزار شد، يك نظرسنجي در رابطه با، مديريت پل- پيرامون شاخصي از شرايط صحت و ايمني پلهاي در حال استفاده پيشنهاد شد.
سرانجام تصميم گرفته شد كه اين نظرسنجي، در جلسه كميته اجرايي كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگيرد.
اين نظرنسجي، به منظور روشن نمودن وضعيت و گرايش هاي فعلي مديريت پلهاي در حال استفاده از طريق جمع آوري دانش و اطلاعات در رابطه با مديريت پل در كشورهاي مختلف، انجام گرفت. نتايج اين نظرسنجي، بعدها مي تواند در ارتقاي تكنيكهاي بازرسي و تشخيص، مورد استفاده قرار بگيرند.
پرسشنامه هاي نظرسنجي در ميان كشورهاي مختلفي توزيع شد و بطور كلي هفده، كشور به اين پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه كنيد) اين نظرسنجي براساس اطلاعات جمع آوري شده تكميل شد. اين گزارش، نتايج نظرسنجي و اطلاعات كسب شده را ارائه مي نمايد و پيشنهادي در راستا و موضوعات مديريت پل در آينده، مطرح مي نمايد.
جدول 1-1: كشورها و سازمانها
كشور نام سازمان (به زبان انگليسي)
اتريش- A وزارت فدرال امور اقتصادي، شناخت بخش پل و تونل، بخش پل وزارت دولت فدرال
دانمارك- DK مديريت راه DN (R.D)
فنلاند- FIN وزارت راه ملي فنلاند (Fin NRA)
فرانسه- F مديريت راه
مجارستان- H مديريت راههاي عمومي وزارت حمل و نقل، ارتباطات و راههاي آبي (M.T.C.E)
ايتاليا- I مديريت راه وزارت امور ملي ايتاليا
ژاپن- J شركت عمومي بزرگراه شهري (JAE)
هلند- NL بخش ساخت و احداث وزارت كارهاي عمومي
نروژ- N وزارت راههاي عمومي نروژ(NPRA) مديريت بزرگراه‌ها
لهستان- PL مديريت جامع راههاي عمومي (GDDP)
پرتغال- P Junta Autoname de Estradas (JAE)
روماني- R موسسه تحقيقات حمل و نقل بخارست (Incertran)
اسلوواكي- SK مديريت بزرگراه‌ها
سوئد- S وزارت راه ملي سوئد (SNRA)
سوئيس- CH اداره بزرگراه فدرال سوئيس، كانتونز
انگلستان- UK بخش حمل و نقل
امريكا (NJ)- USA بخش حمل و نقل نيوجرسي

توجه: پاسخهاي در فصل دوم و سوم از سازمانهاي فوق، بدست آمده اند.
2- هدف و گستره نظرسنجي
ساختارهاي پل، حلقه هاي ارتباطي مهمي را در يك سيستم راه، ايجاد مي نمايند. پلها، يكي از بخشهاي راه هستند كه نياز به بيشترين توجه دارند و 30 درصد از سرمايه گذاريهاي كلي در بخش راه را به خود اختصاص مي دهند. پلها، راههايي كليدي به منظور تضمين ايمني ترافيك راه، هستند و پلها نقش مهمي در حفظ و نگهداري محيط زيست دارند. نيمه دوم قرن بيستم، شامل توسعه جهاني چشمگيري در زمينه ترافيك راه بوده است كه طي آن رشد قابل ملاحظه اي در تعداد پلهاي احداث شده طي دهه 1950 و 1960 صورت گرفته است (جدول 2-1). هرچند اين رشد در دهه 1970 به اوج خود رسيد. با اين حال، بسياري از كشورها، براي احداث راهها، همچنان نياز به سرمايه گذاري در پلها دارند.
جدول 2-1: تعداد پلها، طول كلي پل (چهارده كشور در مجموع)
كشور تعداد پلها طول كلي پلها (km) طول پل (B) يا طول‌دهانه‌پل (S) تاريخ اطلاعات ملاحظات
راههاي ملي(N)
راههاي اصلي (M)
اتريش 10641 320 (B)m 0/2
1990/1/1 M
دانمارك 2018 9/74 (B)m 0/2
1990/12 M
فنلاند 18380 0/375 (B)m 0/2
1993/1/1 N
فرانسه 256000 – (B)m 0/2
1993 N
مجارستان 10451 7/140 (B)m 0/2
1993/12/31 N
ژاپن 124604 6/7008 (B)m 0/15
1993/4/1 N
هلند 23000 445 (B)m 0/5
1993/10 N
نروژ 18200 240 (S)m 5/2
1992 تعداد N طول M
لهستان 29869 0/540 (S)m 0/3
1992/12 N
روماني 11163 2/316 (S)m 0/5
1993/12/31 N
اسلوواكي 13831 8/160 (S)m 0/2
– –
سوئد 10230 0/242 (S)m 0/3
1993/1/1 M (به جز حدود 400 در سه شهر بزرگ)
سوئد 3119 0/248 (S)m 0/3
1992/12/31 M
انگلستان 16000 – (S)m 0/3
1993 M

طبق اطلاعات جمع آوري شده، طول اجرا شده در هر كشور متفاوت است. بنابراين به منظور مقايسه شرايط پلهاي راه در ميان كشورها، حتي الامكان از نقطه نظري برابر، اين گستره با اطلاعات دقيق، بعنوان «راه اصلي» تعيين و تعريف شده است (به ضميمه، جدول 1 نگاه كنيد).

از سوي ديگر، سرمايه گذاري در تعمير و نگهداري پلهاي از قبل ساخته شده، نيز حائز اهميت مي باشند. پلهايي كه در دهه 1950 ساخته شده بودند، در حال حاضر بالغ بر سي سال است كه در حال استفاده بوده اند. اين امر نياز به توجه بيشتر در رابطه با تعمير ونگهداري پل كارا و امن را به منظور نگهداري و تداوم راههاي تردد، مي طلبد. به منظور حفظ حراست از منافع عمومي، لازم است كه نگهداري موثري از پلهاي موجود به منظور افزايش طول عمر آنها، بعمل آيد.
از يك نقطه نظر واحد، شرايط موجود، امكان سرمايه گذاري نامحدود را نمي‌دهند و سرمايه گذاري در سيستم راه به موثرترين و كارآمدترين روش، موضوعي مشترك براي كليه كشورها مي باشد. به همين ترتيب، لازم است كه درك و شناخت دقيقي از شرايط حاضر و آتي پلها داشته باشيم و تصميم گيريهاي معقول و متقاعد كننده اي در رابطه با توزيع و تقسيم بودجه ها از نقطه نظر حفظ و نگهداري راههاي تردد و محيط زيست در حين توجه به شرايط موجود، داشته باشيم.
مقوله مديريت پل اخيراً در پاسخ به اين نيازها، مطرح شده است. كميته C11 به اين مقوله، بعنوان يك استراتژي براي مواجهه با موضوعات گسترده مربوطه، به منظور تضمين ايمني و توانايي استفاده از پلهاي موجود به نحوي كه در گزارش OECD تعريف شده بود، به خوبي واقف است.
فعاليت هاي خاص، موضوعات گسترده اي از اين قبيل را در بر مي گيرند:
– تكميل و روز آمد كردن موجودي پلهاي در حال استفاده و اطلاعات مربوطه
– تخمين هاي بودجه و توزيع هاي آن
– برنامه ريزي بازرسي
– آموزش و پرورش پرسنل بازرسي و تعمير و نگهداري
– تجهيزات و متدهاي بازرسي
– دسترسي به كليه اطلاعات مربوط به پلها
– تشخيص شرايط صحت و ايمني
– تعمير و تقويت
– برنامه تعويض و جايگزيني
– كنترل ترافيك
كميته C11 موضوع مديريت پل را برگزيد، به اين دليل كه از نقطه نظر نيازهاي فعلي در جاييكه مديريت و نگهداري پل به منظور ايمني راه و حفظ و نگهداري زيست محيطي، ضروري است، بسيار مهم است كه يك سازمان بين المللي، تئوري مثبتي را در رابطه با متدهاي كارآمد براي مديريت پل، براساس تجربيات و مفاهيم انفرادي استفاده شده در كشورهاي مختلف ارائه نمايد.
با اين حال، تفاوتهايي در تاريخچه مديريت پل و در سطوح گسترش و ارتقا كه بدليل تفاوت در شرايط جوي، تاريخ، فرهنگ و شرايط ارتقاي راه در كشورهاي مختلف، هستند، وجود دارد. بنابراين، تصميم بر اين گرفته شد كه تا دوره جلسه 1995 مونترال، اين تحقيق، بر روي موضوع مشترك يك، شاخصه اي از شرايط صحت و سلامت پلهاي در حال استفاده، متمركز شده چرا كه اين موضوع بخش عمده اي از فعاليت هاي مديريت پل را در بسياري از كشورها، تشكيل مي دهد. پس از اين موضوع، تكنيك بازرسي و تشخيص كه به منظور شناسايي شرايط پلهاي در حال استفاده، مورد بررسي قرار گرفت.
اين گزارش، نتايج اين نظرسنجي را كه طبق موارد و دسته هاي زير، جمع بندي شده اند، ارائه مي نمايد:
1) سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين استفاده شده براي شناسايي پيشينه و سابقه پلها در كشورهاي مختلف.
2) سبكها و شرايط فعلي تكنيكهاي بازرسي كه در حال استفاده هستند يا در كشورهاي مختلف، توسعه يافته اند.
3) مثالهايي از تكنيكهاي تشخيصي.
3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين
1-3- موارد عمومي:
به منظور نگهداري و مديريت موثر پلهاي در حال استفاده، چند سري فرآيند بايد بطور سيستماتيك بكار گرفته شوند تا شرايط تخريب، شناسايي، پيوستگي و اتصال آن، بررسي و هرگونه معيارهاي مخالف، مشخص شوند. بعنوان مثال فرايندهايي از بازرسي گرفته تا تشخيص. بنابراين، ضروري است كه استانداردها يا دستورالعمل هايي كه اين موارد را تصريح مي نمايند، استمرار پيدا كنند.
تركيبات متنوع و گسترده اي از طبقه راه و تعداد، نوع و تاريخ احداث پلهايي كه تحت مديريت هستند، در هر كشوري، وجود دارد. استانداردهاي بازرسي، يا دستورالعمل هايي كه در هر كشوري، در پاسخ به شرايط انفرادي به منظور كشف آسيب پل، وضع شده اند، ميزان پيوستگي را شناسايي و در مورد لزوم تعمير يا جايگزيني، قضاوت مي نمايند. نتايج چنين بازرسيهايي در پايگاههاي اطلاعاتي كامپيوتري، در بيشتر كشورها، استمرار پيدا مي كنند، چرا كه اين نتايج، براي بازرسيهاي بعدي‌و كارهاي تعميراتي، ضروري هستند. اين استانداردها، دستورالعمل‌ها، نتايج جمع آوري شده بازرسيها و متدهاي بازرسي، براي هر كشوري، در زمينه اداره و كنترل پلهاي مشابه، بسيار مفيد هستند.
2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستورالعمل‌ها
هر كشور گزارش كننده، استانداردهاي بازرسي و دستورالعمل هاي وضع شده خاص خودش را دارد. يكي از بكارگيريهاي اوليه استانداردها و دستورالعمل هاي موجود وضع شده، در امريكا و در سال 1970، صورت گرفت.
در هر كشوري مبناي بكارگيري بازرسي، در استانداردها و دستورالعمل ها، مشخص شده است، جاييكه مهندسان، مي توانند متدهاي واقعي قابل استفاده را تعيين نمايند.
مطالب و محتواي استانداردها و دستورالعمل ها در هر كشوري مي تواند، متفاوت باشد، برخي از آنها براساس نوع ساختار طبقه بندي مي شوند (مانند سازه روزميني، سازه زير زميني و تجهيزات فرعي)، در حاليكه، سايرين براساس نوع بازرسي، گروه‌بندي مي شوند.
در بيشتر كشورهاي تحت مطالعه، بازرسي اصلي، به تفصيل شرح داده شده اند اين جزئيات شامل هدف، تناوب، سيستم/ متد، موضوع و اقلام، ثبت نتايج بازرسي و ارزيابي نتايج بازرسي مي باشد. همچنين در بسياري از كشورها، براي هر تعمير و يا تعويض توصيه شده براساس نتايج بازرسي، اين توضيحات، ارائه مي شوند.

جدول 1-3: گستره استانداردها يا دستورالعمل‌ها
نام كشور اتريش دانمارك فنلاند فرانسه مجارستان ژاپن هلند نروژ لهستان روماني اسلوواكي سوئد سوئيس انگلستان امريكا
– هدف از بازرسي o o o o o o x o o o o o o o o
– تناوب بازرسي o o o o o o x o o o o o o o o
– سيستم/ متد o o o o o o x o o o x o x x o
– موضوع/ چك ليست موارد بازرسي o o o o o o x o o o x o x x o
– ثبت نتايج o o o o o o x o o o x o x x o
-تصميم گيري براساس نتايج o o o o o o x o o o x o x x o
– توصيه براي تعمير o o o o o o x o o o x o x x o
– كار تعويض براساس نتايج بازرسي o o o o o x x o x o x o x x o

بله: O         خير: X
3-3- هدف و گستره بازرسي
هر كشوري، از بازرسيهاي عمومي براي كشف زود هنگام تخريب، بازرسيهاي كامل براي ارزيابي سالم بودن و نياز به تعمير و ساير بازرسيها براي منظورهايي خاص، استفاده مي نمايد. از ميان آنها، بازرسيهاي عمومي و كامل، بصورت ادواري بكار گرفته مي شوند. بازرسيهاي خاصي در صورت لزوم، مانند پس از يك مورد غيرعادي يا آسيب شديد، يا زمانيكه بواسطه نتايج يك بازرسي كامل و مشروح، نياز به بازرسي ديگري مي باشد، بكار گرفته مي شوند.
بازرسيهاي عمومي، در طول بررسيهاي راه روزانه، انجام مي گيرند كه از طريق بررسيهاي بصري (از درون يك خودرو) رويه  جاده، درزهاي انبساط سيستم‌هاي زهكشي و غيره و همچنين از طريق مطالعات دورازمحل سازه‌هاي روزميني و زيرزميني، اينكار، انجام مي گيرد.
بازرسيهاي تفصيلي و خاص بصورت عيني و در مجاورت سازه از داربست موقتي يا خودروي بازرسي، انجام مي‌گيرند. همچنين از تجهيزات بازرسي نيز استفاده مي‌شود.
جدول 2-3: هدف و گستره بازرسي
تناوب هدف گستره
– چند دفعه در ماه بازرسي عمومي (بازرسي معمول) شناسايي تخريب
شناخت شرايط عمومي پل بازرسي بصري  رويه جاده، نرده محافظ، درزهاي انبساط، سيستم‌هاي زهكشي و غيره از داخل خودرو
– يك دفعه در سال بازرسي سالانه (بازرسي ادواري)
قضاوت در مورد تخريب و آسيب ديدگي بازرسي بصري در مجاورت سازه زيرزميني، روزميني و تجهيزات فرعي
– هرچند سال يك دفعه بازرسي كامل (بازرسي دوره‌اي)
قضاوت در مورد نياز به تعمير بازرسي كامل از داربست موقتي يا خودروي بازرسي
– ساير موارد (زمانيكه اختلالي بروز مي كند) بازرسي خاص (بازرسي اضافه)
قضاوت در مورد نياز به تعمير همانند موارد فوق

4-3- تناوب بازرسي
تناوب بازرسي بسيار متنوع است از بازرسي روزانه تا هر ده سال يك مرتبه:

جدول 3-3: تناوب بازرسي-1
نام كشور اتريش دانمارك فنلاند فرانسه مجارستان ژاپن هلند نروژ لهستان روماني اسلوواكي سوئد سوئيس انگلستان امريكا (نيوجرسي)
روزانه o x x – – o x x x o x o x x x
بيش از يك مرتبه در هفته o x o – – x x x x x x x x x x
يك مرتبه در هفته o o x – – o x x x o x x x x x
چند مرتبه در ماه o x x – o x x x x x x x x x x
يك مرتبه در ماه o x x – – o x x x o x x x x x
چند مرتبه در سال o x x – – o x x o o x o x o o
يك مرتبه در سال o o o – o o x o o o o x x x o
يك مرتبه در چند سال o o o – – o o o o o o o o o o*
يك مرتبه در ده سال o x x – o x x o x x x x x x x
😮 بله  😡 خير   -: بدون پاسخ   :* هر دو سال يك مرتبه

حد فاصلهاي بازرسي، بيشتر براساس اهميت پل، تاريخ اهداف و نوع سازه (فولادي يا بتني)، متنوع و متفاوت هستند. ساير عوامل، شامل ميزان تخريب (مجارستان، هلند، سوئيس، امريكا (نيوجرسي)) و شرايط ترافيك (دانمارك، انگلستان، امريكا(نيوجرسي)) مي باشند.

جدول 4-3: تناوب بازرسي-2 (دلائلي براي تنوع حد فاصل بين بازرسيها)
نام كشور اتريش دانمارك فنلاند فرانسه مجارستان ژاپن هلند نروژ لهستان روماني اسلوواكي سوئد سوئيس انگلستان امريكا (نيوجرسي)
– بازرسي بر اساس اهميت پل؟ x o o o o x o o x o o o x x o*
– حدفاصل هاي بازرسي براساس عمر پل؟ o o x o x o o o x o x x x x o*
– حدفاصل هاي بازرسي براساس‌ساختارپل(فولادي‌يابتني) x o x o x x o o o o x x x o x
😮 بله  😡 خير   -: بدون پاسخ   :* چنانچه شرايط پل تضمين نمايد، تناوب بيشتر

5-3- متد بازرسي
علاوه بر بازرسيهاي بصري، بازرسي هاي به كمك تجهيزات نيز در بيشتر كشورها، انجام مي گيرد كه طي آن، بازرسان ابزار و وسايل را حمل مي نمايند (مانند دوربين دوچشمي، اندازه‌گيريهاي ترك خوردگي و دوربين).
در زمان بازرسي، ممكن است، عكس نيزگرفته شود و شرايط بازرسي در قالب نقشه، ثبت شوند. برخي از كشورها، علاوه بر اينها، از آزمايش چكش، حرارت سنج سطح، نوار ضبط صوت‌ها، اندازه‌گير درز يا شكاف ترازياب، آشكارساز كلريد و غيره، استفاده نمايند. در سوئد، اندازه گيري از طريق كامپيوترها نيز، گسترش پيدا كرده است.

جدول 5-3: متد بازرسي
نام كشور اتريش دانمارك فنلاند فرانسه مجارستان ژاپن هلند نروژ لهستان روماني اسلوواكي سوئد سوئيس انگلستان امريكا (نيوجرسي)
آيا عكسبرداري در حين بازرسي انجام مي گردد؟ o o o o o o o* o o o o o o o o
آيا نتايج در قالب نقشه جداول و غيره ثبت مي‌گردد؟ o o o o o o o o o o o o o o o

o= بله    *= بستگي دارد
6-3- بازرسي
بيشتر كشورها از بازرسان داخلي به منظور بازرسيهاي معمول پل خود، استفاده مي‌نمايند، در حاليكه بسياري ديگر از بازرسان خارجي براي بازرسيهايي خاص، استفاده مي نمايند.

 

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد