دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله چدنهای پرآلیاژ

دانلود مقاله چدنهای پرآلیاژ

مقدمه

نخستين خانواده چدنهاي پر آلياژ كه بيشترين اهميت را كسب كردند چدنهاي نايهارد بودند با زمينه مارتنزيني، كاربيدي، كربن در آنها از 5/2% تا 6/3% متغير مي‌باشد. در اين چدنها تشكيل عنصر اساسي است كه به منظور به تعويق افتادن تشكيل پرليت است و كاهش سرعت بحراني سرد شدن در رنج 3/3% تا5/0 به كار مي‌رود كه نتيجتاً مارتزيت به همراه مقداري آستيت باقيمانده در زمينه ساختار به وجود مي‌آيد. كروم در رنج %5/3 – 4/1% اضافه مي‌شود، براي حصول اطمينان از اينكه مازاد كربن آلياژ به جرم كاربيدهاي پايدار مي‌سازد و همچنين از خاصيت گرافيت زايي نيكل نيز جلوگيري به عمل مي‌آيد. تركيب كاربيدها به علاوه مارتنزيت زمينه‌اي با مقاومت سايشي خوبي ايجاد مي‌كند. تعيين درصد عناصر آلياژي در چدنهاي نايهار بستگي دارد به ابعاد قطعه و خواصي كه از آن انتظار مي‌رود. زمانيكه مقاومت سايشي خوب و ضربه‌پذيري پايين مورد نظر باشد كاربيدهاي درشت‌تر انتخاب شده و نتيجتاً درصد كربن بين 6/3 -3/3% انتخاب مي‌شود و زمانيكه قطعه در معرض بارهاي ضربه‌اي قرار مي‌گيرد كربن بين 2/3-7/2% متغير خواهد بود. درصد عناصر بستگي به سرعت سرد شدن و ضخامت قطعه دارد براي قطعات با ضخامت 1 تا 2 اينچ سيكل بين 2/4 – 4/3% براي به تعويق انداختن در تبديل پرليتي و اطمينان از تبديل كامل مارتنزيتي ضروري است. چنانچه ضخامت قطعه بالاتر باشد نيكل از 5/5 – 4% مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا پرليت تشكيل شود.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

ساختمان سطح مقطع و تاثير آن روي خواص مكانيكي: 4

فازهاي كاربيدي در چدنهاي نيكل سخت.. 4

تاثير شكل و اندازه كاربيدها 5

اندازه دانه‌ها 6

ساختمان زمينه: 6

اثر عناصر آلياژي.. 8

تجهيزات ذوب.. 13

عمليات ذوب چدن در كوره‌ القايي بدون هسته: 14

ملاحظات خاك نسوز كوره. 15

حركت مذاب در قالب و سيستم راهگاهي.. 16

قالبگيري.. 19

انواع ماسه. 19

1-  ماسه سليسي: 19

2-  ماسه ريز كن.. 20

3-  ماسه كروميتي.. 20

4-  ماسه اوليون.. 20

5-  ماسه شاموتي.. 20

مخلوط‌هاي ماهيچه‌ براي قطعات چدن.. 22

استفاده از بازدارنده. 23

تغذيه: 23

تميز كاري.. 24

عمليات حرارتي چدنهاي سفيد. 24

تبديل آستنيت در ارتباطبا عمليات حرارتي.. 26

تبديل مارتنزيتي.. 27

تعيين سختي.. 29

محاسبات شارژ به قرار زیر می‌باشد: 31

عملیات حرارتی.. 32

منابع. 37

در نايهارد نوع II چنانچه درصد نيكل پايين باشد پرليت تشكيل مي‌شود و چنانچه مقدار نيكل زياد باشد به پايداري استنيت كمك مي‌كند. تفاوت اصلي در بين 4 آلياژ چدنهاي نايهارد در كاربردد آنهاست. در جدول زير كه بر اساس ASTM است مشخصات كلي اين 4 كلاس متفاوت نايهارد با هم مقايسه شده است:

مقاومت به ضربه نوع D بسيار بالاتر از سه مورد قبل (A, B, C) مي‌باشد. SI در آن بالاست و نقش كمك كردن به تشكيل كاربيد را تسريع مي‌كند چون حلاليت كربن در گاما را كاهش مي‌دهد. چدنهاي نيكل- سخت بوفور در عمليات خرد كردن، پودر كردن، نورد كردن، و حمل مواد به كار برده مي‌شوند. دو گروه عمده چدن نيكل سخت وجود دارند، چدنهاي با 4% نيكل و چدنهاي با 6% نيكل و 9% كروم كه معمولاً به نيكل سخت 2 و 4 موسوم‌اند. نوع 2 چدن نيكل سخت شامل كاربيدهاي يوتكتيكي M3C  لدبوريتي است و بنابراين داراي چقرمگي كمي است در صورتيكه نوع 4 چدن نيكل سخت عمدتاً شامل كاربيدهاي ناپيوسته M7C3  است و در نتيجه چقرمگي نيكل سخت 4 بيشتر است. چدن نيكل سخت نوع 2 چقرمگي كمتري دارد عمدتاً در توليد غلطكهاي فلز كاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

متالورژي و كاربرد چدنهاي نيكل- سخت نوع 4 تقريباً مشابه چدنهاي پركروم است. اما مشاهده شده است  كه در كاربردهاي خاص مانند گلوله‌هاي آسياب و جدار پوسته آسيابهاي سيمان با قطر زياد كه قطعات ريختگي در آن هم تحت سايش و هم ضربات مكرر سنگين قرار دارند نيكل سخت 4 مقاومت لازم براي شكست را ايجاد نمي‌كند. به طور كلي مقاومت شكست چدنهاي پركروم بيش از چدنهاي نيكل سخت 4 است. مشخصه‌اي كه سبب ارجحيت بارز چدنهاي نوع نيكل سخت 4 در مقايسه با چدنهاي پركروم مي‌شود قابليت سختي‌پذيري عالي آن است.

محدوديت استفاده از اين نوع چدنها مخصوصاً در نوع 2، مربوط به شبكه پيوسته كاربيد آهن مي‌شود كه دانه‌هاي آستينت رادر خود احاطه كرده است و باعث تردي آن مي‌گردد. همچنين در مقاطع ضخيم اين نوع چدنها را نمي‌توان توليد نمود زيرا امكان به وجود آمدن گرافيت آزاد و كاهش مقاومت به سايش وجود دارد. ديگر اينكه سختي فاز كاربيد آهن از كاربيدهاي آلياژي كمتر است. سمانتيت يا كاربيد آهن را مي‌توان با كاربيدهاي ديگر جايگزين نمود به اين طريق اين امكان وجود دارد كه چدني توليد نمود كه فاز كاربيد آن از سمانتيت سخت تر بوده و از نظر ساختاري نيز خواص مكانيكي بهتري را عايد نمايد.

ساختمان سطح مقطع و تاثير آن روي خواص مكانيكي:

عواملي كه روي خواص اين گونه چدنها مخصوصاً بر روي سختي ضربه‌پذيري آن اثر مي‌گذارند عبارتند از:

  • نوع كاربيد
  • شكل و اندازه كاربيدها
  • اندازه دانه‌ ها
  • ساختمان زمينه

فازهاي كاربيدي در چدنهاي نيكل سخت

تركيب شيميايي تمام چدنهاي نيكل – سخت طوري انتخاب مي‌شود كه بيشتر ساختار به صورت كاربيد يوتكتيك و آستنيت جامد شود. مقدار كاربيد يوتكتيك كه تشكيل مي‌شود و نيز ساختار زمينه به تركيب شيميايي چدن بستگي دارند.

تفاوت بين ساختار كاربيدي در انواع 2 و 4 چدنهاي نيكل – سخت در شكل زير نشان داده شده است.

چدن نيكل – سخت نوع 2 داراي ساختار لدبوريتي خاصي است كه در آن كاربيد M3C در برابر زير ساختار پيوسته حضور دارد. ساختار كاربيدي علاوه بر اينكه محل مساعدي براي شروع ترك است مسير بهتري براي اشاعه ترك نيز است. بر عكس چدن نيكل سخت نوع 4 داراي ساختار يوتكتيكي است كه در آن كاربيدهاي نوع M7C3 به طور ناپيوسته حضور دارند. مزيت اين نوع ساختار كاربيدي اين است كه گر چه كاربيد M7C3  به اندازه M3C  ترد است ولي تركهايي كه در آن ايجاد مي‌شوند قبل از اين كه وارد زمينه به مراتب نرمتري شوند نمي‌توانند خيلي اشاعه پيدا كنند و به اين دليل چدن نيكل- سخت نوع 4 مقاومت به وضوح بيشتري به شكست دارند تا نوع چدن نيكل سخت 2.

منابع

  • haud book – Casting
  • متالورژی کاربردی چدنها – جلد 1 مرعش مرعشی
  • تکنولوژی چدن – روی الیوت، ترجمه: مهندس علیرضا علیپور
  • چدن سفید مارتنزیتی – احمد ساعتچی مجله ریخته‌گری، جامعه ریخته‌گران ایران- سال سوم- بهار 61- شماره 1

دفتر فنی لوله و ماشین سازی ایران ، از آقای عبدالعظیم سعدیان، اسفند 67

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 39

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله چدنهای پرآلیاژ
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد