دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا بااستفاده ازتکنولوژی نیمه هادی

دانلود مقاله کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا بااستفاده ازتکنولوژی نیمه هادی

فهرست مطالب

مقدمه                                                                        7

شرحی مختصردرمورد تاریخچه شرکت نصیرموج گسترش    8

سا ختار فرستنده                                                              9

1-بخش منابع تغذیهDC power supplies                         11

1-1)تغذیه پرقدرت                                                         11

1-2)تغذیه کم قدرت                                                        15

2-محرک RF                                                            16

2-1)مجموعه مدارهای محرک RFدردرون سینی کنترل اصلی 18

2-1-1)اسیلاتور فرکانس کریر                                          18

2-1-2)پیش تقویت کننده RF                                             18

2-1-3)راه انداز RF                                                       19

2-1-4)فیلتر فرکانس کریر                                               20

2-2)مجموعه مدارهای محرکRFمربوط به سلول های قسمت   20

2-2-1) راه انداز RF                                                     20

2-2-2) فیلتر فرکانس کریر                                             21

-3مدارPWMوکنترل قدرت                                       22

3-1)کنترل مقدار قدرت خروجی فرستنده (PLC)                  23

3-2)مولد پالس PWM(PWMG)                                     23

3-2-1)تولید پالس PWM                                                23

3-2-2)جبران سازی تغییرات برق شهر                               24

3-3)تقویت اولیه پالسPWM                                             25

3-4)کنترل وضعیت قدرت فرستنده (PSC)                          26

4-مدارهای حفاظت                                                          27

4-1)سیستم حفاظت عمومی فرستنده                                      27

4-2)سیستم حفاظت ماژولهای قدرت فرستندهMWJD50           27

4-2-1)بخش حفاظت دما                                                   28

4-2-2)بخش حفاظت جریان                                               28

4-2-3)بخش راه انداز PWM                                             29

4-2-4)بخش نمایش دهنده                                                    29

4-3)مدار مولد ولتاژهای مرجع یا PLG                                 30

5-قسمت مونیتورینگ                                                         30

5-1)نمایش وضعیت عملکرد فرستنده                                     31

روش اندازه گیری قدرت مستقیم وقدرت باز تابنده

5-2)خطاهای سیستم                                                          32

5-2-1)خطاهای اساسی                                                       33

5-2-2)خطاهای غیر اساسی                                                 34

5-2-3)خطاهای اخطاری                                                     34

5-3)فرمانهای سیستم                                                           34

5-3-1)کلید فشاریoff , stand by                                        35

5-3-2)فرمانهای فعال یا غیر فعال کردن فرستنده                        35

5-3-3)فرمانreset                                                             35

5-3-4)فرمانManual/auto power on                                35

5-3-5)تنظیم قدرت خروجی                                                  35

5-3-6)کلید سرویس service key                                         36

منابع                                                                                37

اختصارات                                                                         38

فهرست شکلها و نمودارها

شکل(1)دیاگرام بلوکی کلی فرستنده                                            10

شکل(2) دیاگرام بلوکی بخش تغذیه فرستنده                                   12

شکل(3) دیاگرام بلوکی منبع تغذیه پر قدرت فرستنده                      13

شکل(4) دیاگرام بلوکیقسمت محرکRF                                       17

شکل(5)شماتیک مدار راه انداز -4 RFماسفتی سینی کنترل              19

شکل(6) شماتیک مدار راه انداز-8 RF ماسفتی در سینی RF            21

شکل(7)بلوک دیاگرام مدارمولدPWMوکنترل قدرت                      22

شکل(8)دیاگرام بلوکی سیستم مولد پالس PWM                             24

شکل(9) دیاگرام بلوکی سیستم جبران ساز تغییرات برق شبکه          25

شکل(10) دیاگرام بلوکی کامل سیستم تقویت کننده سیگنال PWM      26

شکل(11) دیاگرام بلوکی کارت حفاظتPMCC                            28

شکل(12)نمای صفحه جلوئی کارت های حفاظتPMCC               29

 

دانلود مقاله کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا بااستفاده ازتکنولوژی نیمه هادی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد