دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله کمانش تیر سقف

کمانش تیر سقف

فهرست مطالب
کمانش جنوبي
تيرچه فلزي بدون شمع
سقف تيرچه فلزي بدون شمع چيست ؟
سازه هاي فلزي
شاهتيرها
پلهاي مرکب
مزاياي ساختمان فلزي
معايب ساختمانهاي فلزي
سقف کروميتي
منابع
کمانش جانبي
نمونه تير لانه‌زنبوري، مطابق استاندارد ايران و با بودن ورق اضافي در جان و جوش تمام نفوذي تحت بار متمرکز در وسط دهانه، به روشني نشان داده شده است که در مورد تير لانه‌زنبوري در ناحيه برش ثابت ، در جان مقطع توپر تحت تاثير لنگر خمشي بزرگتر، يعني جان نزديکتر به وسط دهانه، اتفاق مي‌افتد. و با افزايش لنگر، مقاومت در مقابل کمانش جانبي – پيچشي جان کاهش مي‌يابد. در مورد تيرهاي کوتاه، ظرفيت باربري با وقوع کمانش جانبي – پيچشي تير محدود مي‌گردد. در مورد تيرهاي بلندتر گرچه پلاستيسته گسترده به علت تشکيل مکانيسم کلي و ويرندلي مشاهده مي‌گردد، معذلک به علت اثرات سخت‌شدگي تنجشي به خصوص در حالت مکانيسم ويرندلي، ظرفيت نهائي تير با بروز يکي از صورت‌هاي کمانش کنترل مي‌گردد و در صورتيکه تير داراي تکيه‌گاههاي جانبي کامل باشد، کمانش جانبي – پيچشي جان ظرفيت نهائي تير را کنترل مي‌نمايد و در صورت عدم تامين تکيه‌گاههاي جانبي کافي در تيرهاي نسبتا بلند، کمانش جانبي – پيچشي کل تير اتفاق مي‌افتد. طبق توصيه‌هاي ارائه شده توسط مالک (1371) در ضميمه الف مبحث دهم مقررات ملي ساختمان مبني بر رعايت حداقل شعاع برش در گوشهء بازشوها به اندازهء rmin=0/07Ds (Ds ارتفاع تير پايه) که قبلا از طريق تئوريک توسط مالک تعيين گرديده بود، در اينجا از طريق آزمايش به تاييد رسيد و مشخص گرديد که وجود اين قوس باعث جلوگيري از گسيختگي ناشي از شکست گوشه‌هاي بازشو، در اثر تمرکز تنش ، حتي پس از بروز پلاستيستهء گسترش و همچنين افزايش قابل ملاحظه مقاومت در مقابل کمانش موضعي جان در اين محل مي‌گردد. آزمايشات انجام شده روي تيرهاي با ورق اضافي مياني، نشان داد که گرچه مقاومت در مقابل خمش اينگونه تيرها با افزايش ارتفاع، افزايش مي‌يابد، معذلک در صورت عدم جلوگيري از بروز پديده کمانش جانبي – پيچشي جان، ظرفيت نهائي تير نسبت به تير لانه‌زنبوري ساخته شده با همان مقطع و طول دهانه ولي بدون ورق مياني که داراي ارتفاع کمتري است ، به علت وقوع کمانش جانبي – پيچشي جان و متعاقبا گسيختگي در محل جوش ، کاهش مي‌يابد و لذا در صورت لزوم افزايش مقاومت خمشي، ضرورت دارد به نحوي از وقوع کمانش جانبي – پيچشي جان با تامين تکيه‌گاه جانبي يا تقويت مناسب جان، جلوگيري مي‌شود. همچنين مقايسه نتايج حاصله از اين آزمايشها و نتايج روشهاي موجود ارائه شده توسط ديگران نشان‌دهندهء عدم جوابگوئي روشهاي موجود در پيش‌بيني بار کمانش جانبي – پيچشي جان اين تيرها مي‌باشد. با توجه به استفاده زياد از تير آهن لانه زنبوري ساخته شده از پروفيل “IPE180” در کشور، نتايج بدست آمده از آزمايشها، راهنماي مناسبي در زمينه مقاومت اين پروفيل در مقابل کمانش جانبي – پيچشي جان براي طراحي اين تيرها مي‌باشد. در عين حال از طريق روش تفاضلهاي محدود و روش انرژي و روشهاي تقريبي بار الاستيک کمانش جانبي – پيچشي جان محاسبه گرديده است که مقدمات لازم را براي تحقيقات گسترده‌تر جهت تعيين ظرفيت نهائي باربري جان تير لانه‌زنبوري در مقابل اين اثر به دست مي‌دهد. با توجه به نتايج تنجش سنج‌ها مشخص گرديده است که کمانش جانبي – پيچشي جان تيراستاندارد ايران در حيطه الاستوپلاستيک رفتار مصالح و در ترکيب با اثرات سخت‌شدگي تنجشي اتفاق مي‌افتد. براي جلوگيري از کمانش جانبي – پيچشي جان در مقاطع بحراني مي‌توان، در امتداد قطرهاي فشاري تسمه‌هائي به طول وجه گوه به سطح جان اتصال داد، يا تسمه را در قسمت لبه گوه طوري قرار داد که دو سمت جان تسمه به لبه گوه جوش مي‌شود و يا از ورق‌هاي پرکنندهء موضعي يا کلي سوراخ جان بهره گرفت .

دانلود مقاله کمانش تیر سقف
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد