دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مونوگرافي روستاي دوغايي

مونوگرافي روستاي دوغايي

پيشگفتار:

بدون ترديد براي رسيدن به توسعه‌اي پايدار در تمام كشورها و بويژه كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم توجه به روستا و روستايي به عنوان محور و ركن اصلي اقتصاد بويژه بعد كشاورزي از ضروريات است. در اين ميان شناخت توانمنديها و استعدادهاي بالقوه آباديها و شناسايي و رفع مشكلات و موانع برسد راه توسعه مي‌تواند گامهايي اساسي در مسير رسيدن به آن باشد. آهنگ سريع شهرنشيني در سالهاي اخير مشكلات فراوان اين پديده براي برنامه ريزان و مجريان نظام، انديشه‌ها را به سوي كنترل بنيادين اين پديده و رفع مشكلات آن به صورت ريشه‌اي سوق داده است.

فهرست مطالب

پيشگفتار: 1

مقدمه. 3

طرح تحقيق: 5

1- موضوع تحقيق.. 5

2- اهداف تحقيق: 6

3- بيان و تعريف مسئله: 7

4- اهميت و ضرورت تحقيق: 7

5- نوع تحقيق: 8

نوع مطالعه: 10

روش تحقيق: 10

سابقه يا پيشينه تحقيق.. 11

تعاريفي از روستا: 12

تاريخچه‌اي مختصر از قوچان: 13

موقعيت جغرافيايي قوچان: 13

 بخش اول- شناسايي كلي روستا

موقعيت جغرافيايي روستاي دو نمايي: 17

اقليم آب و هوايي روستا: 18

منابع آبي روستا: 20

وضعيت زمين و جنس خاك: 22

پوشش نباتي: 23

تاريخچه روستا 25

آثار باستاني و تاريخي روستا: 26

بخش دوم- سيماي ده

ريخت شناسي روستا: 28

محله‌هاي روستا: 29

راههاي ارتباطي روستا: 30

مسكن و تسهيلات زندگي.. 31

بخش سوم- جمعيت شناسي

تعريف جمعيت شناسي.. 35

موضوع و حدود جمعيت شناسي: 36

اهميت جمعيت شناسي.. 36

هدف جمعيت شناسي.. 37

شاخه‌هاي جمعيت شناسي: 38

قلمرو جمعيت شناسي.. 40

سرشماري روستاي دوغايي از گذشته تا حال.. 43

تاريخچه سرشماري‌ها 44

سرشماري و آمارگيري در جهان.. 44

سرشماري و آمارگيري در ايران.. 45

ساخت جمعيت: 47

مهاجرت و انواع آن.. 52

علل مهاجرت: 52

بخش چهارم- نهادهاي اجتماعي

نهاد اجتماعي: 55

خانواده: 56

ازدواج: 57

شكل خانواده در روستاي دوغايي.. 58

روش همسر گزيني: 59

ميزان و سطح سواد روستائيان: 62

مذهب و مراسم مذهبي: 63

بخش پنجم- تاسيسات روستا

تاسيسات عمومي روستا66

امكانات عمومي در روستا: 67

اماكن آموزشي روستا: 69

اماكن بهداشتي روستا: 72

بخش ششم- ساخت اقتصادي ده

توليد و عوامل توليد در روستا 75

بخش هفتم- رفتارهاي اجتماعي و فرهنگ مردم

تعاريفي از فرهنگ82

همكاري و تعاون در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي در روستا 82

ضرب المثل‌هاي روستا: 83

گويش‌‌هاي محلي اين روستا: 84

ورزش در روستا: 84

اعتقادات و باورهاي مردم. 85

بخش هشتم- ساخت و نظام اجتماعي روستا

روابط عمودي يا هرم قدرت: 88

روابط افقي روستاييان: 88

قشرهاي اجتماعي در روستا: 89

تحرك اجتماعي: 89

بخش نهم- مالكيت و تحولات آن

سابقه‌ي مالكيت و مالكيت عوامل عوامل توليد تا اطلاحات ارضي: 92

وضعيت فعلي مالكيت اراضي و عوامل توليد. 92

*راهكارهايي براي توسعه روستا: 94

*شناسنامه فرهنگي روستا دوغايي.. 95

*عكس ها96

پيشگفتار:

بدون ترديد براي رسيدن به توسعه‌اي پايدار در تمام كشورها و بويژه كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم توجه به روستا و روستايي به عنوان محور و ركن اصلي اقتصاد بويژه بعد كشاورزي از ضروريات است. در اين ميان شناخت توانمنديها و استعدادهاي بالقوه آباديها و شناسايي و رفع مشكلات و موانع برسد راه توسعه مي‌تواند گامهايي اساسي در مسير رسيدن به آن باشد. آهنگ سريع شهرنشيني در سالهاي اخير مشكلات فراوان اين پديده براي برنامه ريزان و مجريان نظام، انديشه‌ها را به سوي كنترل بنيادين اين پديده و رفع مشكلات آن به صورت ريشه‌اي سوق داده است.

بي‌شك يكي از اصلي‌ترين علل و عوامل اين رشد سريع مهاجرت بي‌رويه روستائيان به شهرها در اثر تفاوت و اختلاف در فضاي زيستي، اقتصادي، خدماتي موجود بين نقاط شهري و روستايي است. با مهاجرت روستائيان به شهرها، ضمن ايجاد مشكلات فراوان از جمله رشد شهرنشيني و بزرگ شدن شهرها، حاشيه نشيني، بيكاري، افزايش جرائم و …. مشكلات و مسائل متعددي را نيز در محيط روستا از جمله فقدان نيروي انساني و كار، افت ميزان با سوادي، افت سطح توليد، كاهش جمعيت نقاط روستايي و پديد آمدن موانع جدي در برابر توسعه واحدهاي خدماتي تاسيسات نقاط روستايي به دليل فقدان جمعيت مناسب و… پديد آمده‌اند.

كنترل و هدايت پديده مهاجرت به شهرها در وحله‌ي اول، متوجه تغيير در ساختارهاي توليدي، فرهنگي و خدماتي نقاط روستايي و تعديل اختلاف موجود بين نقاط روستايي بوده و يكي از عمده‌ترين طرق نيل به هدف انجام اقدامات عمراني از جمله فراهم سازي ساختمانهاي توليدي، خدماتي و زيست محيطي مناسب براي نقاط روستايي و جبران عقب ماندگي شديد توسعه اين نقاط بد نسبت به نواحي شهري مي‌باشد. كه يكي از زمينه‌هاي اجرايي مناسب جهت ساماندهي فضاهاي زيستي نقاط روستايي طرح‌هاي هادي روستايي و ثمره نهايي آن بهسازي فيزيكي محيط روستايي مي‌باشد.

در طرح هادي روستايي بعد از شناخت شرايط اجتماعي، محيطي و اقتصادي روستا به تجزيه و تحليل وضعيت فيزيكي و عملكرد معابر فضاي زيستي، خدماتي روستا از جمله مساكن، ادارات، موسسات روستا و تاسيسات و تجهيزات پرداخته مي‌شود و در نهايت پس از شناخت نارسائيهاي موجود در اين زمينه نسبت به ارائه طرحهاي فيزيكي و تعيين سمت و سوي توسعه روستا كه در نهايت نقشه‌هاي الگوي نهايي توسعه روستايي ارائه مي‌گرديد

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 113

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مونوگرافي روستاي دوغايي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد