کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خانه » پاورپوینت » دانلود پاورپوینت اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي
دانلود پاورپوینت اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

دانلود پاورپوینت اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

دانلود پاورپوینت اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

فهرست مطالب 1-فصل اول

آب در طبیعت
1-1- مقدمه
2-1- منابع آب در طبیعت
1-2-1 ویژگیهای آب های زیر زمینی
2-2-1- ویژگی های آبهای سطحی
1-2-3- ویژگیهای آبهای شور
3-1- ناخالصی های آب
1-3-1- ناخالصی های یونی
1-1-3-1- کاتیون ها
2-1-3-1- آنیون ها
2-3-1- ناخالصی های گازی
4-1- شیمی آب5-1- مصارف عمده آب
2-5-1- صنعت
3-5-1- آبهای آشامیدنی و مصارف خانگی
6-1- مشکلات ناشی از ناخالصی های آب
7-1- لزوم تصفیه آب
8-1- بعضی از موارد مصرف آب در صنعت
2-فصل دوم
1-1-2- محاسن بیان غلظت ها بر حسب معادل کربناتی
مثال در مورد تبدیل غلظت بر حسب خود ماده به غلظت معادل کربناتی
مثال در مورد تبدیل غلظت بر حسب خود ماده به معادل کربناتی
مثال درمورد تبدیل غلظت معادل کربناتی به غلظت خود ماده
مثال در مورد کاربرد غلظت بر حسب معادل کربناتی
2-2- شاخص های مهم آب
پارامترهای اصلی تعیین کننده کیفیت آب
1-2-2- شاخص های املاح محلول آب
1-1-2-2- هدایت الکتریکی آب (EC)
2-1-2-2-PH آب
تأثیر دما و PH روی Kw
3-1-2-2- کل مواد جامد محلول (TDS) یا غلظت املاح محلول
4-1-2-2- سختی آب (H)
5-1-2-2- قلیائیت آب
1-5-1-2-2- اندازه گیری مقدار قلیائیت
قلیائیت کل (M)
مثال د رمورد محاسبه قلیاییت
2-5-1-2-2-رابطه قلیائیت و PH
رابطه بین P وM و غلظت یونهای تشکیل دهنده قلیائیت
رابطه قلیائیت و PH
نمودار درصد دی اکسید کربن و بی کربنات و کربنات بر حسب PH
2-2-2- شاخص هاي مواى معلق أب
2-2-2-2- کدریت آب
1-2-2-2-2- روش و واحدهای اندازه گیری کدریت آب
3-2-2-2- رنگ آب
3-2-2- شاخص های آلودگی به مواد آلی
1-3-2-2- BOD و روش تعیین آن
مراحل تعیین 5BOD
2-3-2-2- COD و روش تعیین آن
اصول کلی اندازه گیری COD
4-2-2- شاخص بهداشتی بودن آب
TOD و Th.oD
خود آزمایی
3- فصل سوم

کاهش املاح محلول آب
روش های کاهش یاخذف املاح محلول آب
افزایش مواد شیمیایی
1-3- سختی آب چیست؟
1-1-3- کاهش سختی موقت
2-1-3- كاهش سختی دائم آب
1-2-1-3- ارزیابی فرایند آهک و سودازنی
2-2-1-3-محاسبه مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز در فرایند آهک و سودازنی
2- سودای مورد نیاز برای فرایند آهک و سودازنی
3-2-1-3- بهبود راندمان آهک زنی
4-2-1-3-استفاده از سود سوزآور جهت کاهش سختی آب
2-1-3- مزایای استفاده از سود
3-1-3- آهن و منگنز در آب
1-3-1-3-انواع روشهای حذف آهن و منگنز در آب
روش های حذف آهن و منگنز با کلر، اکسیژن و پرمنگنات
اکسیژن
4-1-3- سیلیکا و ویژگیهای آن
1-4-1-3- مشکلات ناشی از حضور سیلیکا در آب
2-4-1-3- روشهای حذف سیلیکا
1-2-4-1-3 عوامل مؤثر بر حذف سیلیکا بوسیله ترکیبات منیزیم
بقیه عوامل مؤثر بر حذف سیلیکا به روش جذب سطحی
3-4-1-3 حذف سیلیکا با رزین های آنیونی
حذف سیلیکا با روش اسمز معکوس
4- فصل چهارم

روش های حذف ذرات معلق از آب و فاضلاب
مقدمه
1-4 اساس جداسازی ذرات معلق
1-1-4 ته نشینی یا شناور سازی ذرات معلق
2-1-4- فیلتراسیون (استفاده از صافی های مختلف)
1-2-1-4- انواع فیلتر (صافی) ها
2-2-1-4- انواع فیلترها بر حسب نوع عامل فیلتراسیون
2-2-1-4- شستشوی فیلترهای عمقی
3-2-1-4- ویژگی های فیلترهای فشاری
4-2-1-4- ویژگیهای بسترهای مختلط فیلترها
5-2-1-4- محاسبه اندازه ذرات یک بستر مختلط
6-2-1-4- پارامترهای تعیین کننده اندازه ذرات بستر فیلترها
1-6-2-1-4 بهترین اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی ذرات بستر
7-2-1-4- فیلترهای ثقلی
8-2-1-4- مقایسه فیلترهای فشاری و ثقلی
4-1-2-9- کارتریج فیلترها
کاربرد کارتریج فیلترها
10-2-1-4 شاخصهای ارزیابی عملکرد فیلترها
1- کدریت آب فیلتر شده؛
2- طول زمان سرویس دهی (فاصله زمان دو شستشو)
3-نسبت آب لازم جهت شستشو به آبی که قبل از شستشو تصفیه شده؛
UFRV-4= حجم آبی که به ازاء هر واحد سطح بسترفیلتر در هر سرویس تصفیه می شود.
11-2-1-4- علل عملکرد نامطلوب فیلتر
2-4 انعقاد و لخته گذاری
Coagulation @ Flocculation
1-2-4- ویژگی های ذرات ریز معلق
1-2-4- مواد منعقد کننده متداول و مکانیسم عمل آنها
2-2-4- مکانیسم عمل منعقد کننده ها
3-2-4-عوارض ناشی از افزایش بعضی از منعقد کننده ها
4-2-4- عوامل مؤثر بر عملکرد منعقد کننده ها
5-2-4 قانون شولز – هاردی یا قانون توان شش
6-2-4- ویژگیهای بعضی از منعقد کننده ها
2-6-2-4- کلرید آهن (III)
2-6-2-4- کمک منعقد کننده ها
6-2-4- ادامه کمک منعقد کننده ها
7-2-4- جارتست
1-7-2-4- روش انجام آزمایش جار
8-2-4- دستگاههای مورد نیاز انعقاد سازی
ادامه دستگاههای مورد نیاز انعقاد سازی
در حوضچه ته نشینی؛
درحوضچه ته نشینی؛
5-فصل پنجم

روش های حذف گازها از آب و فاضلاب
1-5- قانون حاکم بر ناخالصی های گازی آب
قانون هنری Henry’s Law
2-5- روشهای حذف گازها
روشهای حذف گازها  
ویژگیهایی روشهای فیزیکی؛
ویژگیهای روشهای شیمیایی؛
1-2-5 روش های فیزیکی حذف گازها
1-1-2-5- دی گازاتور و اصول کار آن
2-1-2-5- کاربرد دی گازاتور و نحوه افزایش کارایی آن
2-1-2-5- هوازدایی سرد
3-1-2-5- هوازدایی گرم
2-2-5 – روش های شیمیایی حذف گازها
2-2-2-5- حذف کلر
حذف آمونیاک NH3
فصل ششم

تصفیه فاضلاب و پساب
مقدمه
انواع باکتریها
1-6- فاضلاب شهری
1-1-6- تعریف فاضلاب شهری
2-1-6-هدف از تصفیه فاضلاب شهری
جدول 1-6- ویژگی های تقریبی شاخص های فاضلاب شهری
جدول 2-6 – شاخص های استاندارد فاضلاب
تصفیه شده
3-1-6- تفاوت فاضلاب شهری و پساب صنعتی
4-1-6- مراحل و واحدهای تصفیه فاضلاب شهری
تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه و تصفیه پیشرفته
2-4-1-4- تصفیه ثانویه (بیولوژیکی)
روشهای مختلف تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
1-2-4-1-6- سیستم لاگونی (برکه ای) یا تصفیه طبیعی فاضلاب
شرایط مناسب جهت عملکرد مناسب سیستم لاگون
2-2-4-1-6-روش فیلترهای چکنده
3-2-4-1-6- سیستم لجن فعال
مقایسه سه روش های مختلف تصفیه بیولوژیکی
3-4-1-6- تصفیه پیشرفته
1-3-4-1-6- شیمی کلرزنی
2-3-4-1-6- نکات مهم در کلرزنی
3-3-4-1-6- فرمهای مختلف کلر در آب
4-3-4-1-6- سیستم جمع آوری و تصفیه لجن
5-1-6- دفع فاضلاب تصفیه شده به دریا و رودخانه
6-1-6- آیا می توان پساب صنعتی را وارد فاضلاب شهری کرد؟
7 – فصل هفتم

رسوب گذاري و خورندگي آب
يك ادعا يا يك واقعيت براي جلوگيري از رسوب‌گذاري آب
1-7-علل تشكيل رسوب (Scale)
2-7- عوامل مؤثر روي كيفيت و كميت رسوب
3-7- پيش‌بيني تشكيل رسوب به روش لانجلير
4-7-انديس رايزنار
5-7-عوامل مزاحم در پيش‌بيني انديس‌ها
6-7- اصلاح مجدد رابطه انجلير
7-7- خورندگي آب و عوامل مؤثر بر آن
ادامه عوامل مؤثر بر خورندگي آب
8 – فصل هشتم

اسمز معكوس
1-8- اساس كار اسمز معكوس
2-8- تكنولژي اسمز معكوس
3-8- مقايسه اسمز معكوس با فيلتراسيون معمولي
4-8-اصطلاحات مهم در اسمز معكوس
8- 5 – دبي آب تصفيه شده (دبي محصول) Qw در اسمز معكوس
6-8- دبي نمك عبودي از غشا به داخل محفظه آب تصفيه شده
جدول 2-8- درصد عبور بعضي از نمك‌ها از غشاء اسمز معكوس (جنس غشاء پلي‌آميد)
8-8- ويژگي‌هاي عمومي غشاهاي اسمز معكوس
7-8- چگونه مي‌توان عملكرد غشاءها را افزايش داد
اثر متغيرهاي موثر در عملكرد اسمز معكوس
9-8- نگهداري و مراقبت از غشا
10-8- روش‌هاي كاهش يا جلوگيري از ايجاد رسوب روي غشا
11-8- جنبه‌هاي اقتصادي اسمز معكوس
12-8- موارد كاربرد اسمز معكوس در تصفيه آب
9 – فصل نهم

رزين‌هاي تعويض يوني
1-9- تعريف و ويژگي كلي رزين‌هاي تعويض يوني
2- تاريخچه رزين‌هاي تعويض يوني
3-9- انواع رزين‌هاي تعويض يوني
1-3-9- رزين‌هاي كاتيوني
2-3-9-رزين‌هاي آنيوني قوي
3-3-9- رزين‌هاي كاتيوني ضعيف
4-3-9- رزين‌هاي آنيوني ضعيف
5-3-9- ويژگي‌هاي شيميايي و فيزيكي رزين‌هاي تعويض يوني
6-3-9- برگشت‌پذيري رزين‌هاي تعويض يوني
7-3-9- حالت فيزيكي رزين‌هاي تعويض يون
8-3-9- گروه يوني ثابت در رزين‌هاي مختلف
9-3-9- ضريب گزينش رزين‌هاي تعويض يوني
10-3-9- ترتيب علاقه‌مندي رزين‌ها به تعويض يون‌ها به صورت زير است
مثال در مورد تعويض يون با توجه به رابطه ضريب گزينش
11-3-9- ظرفيت رزين
12-3-9-روش تعيين ظرفيت جرمي رزين اسيدي قوي
مثال در مورد كاربرد ظرفيت رزين‌ها
13-3-9-تورم‌پذيري رزين‌ها
14-3-9-محدوده pH عملكرد رزين‌ها
15-3-9- پايداري شيميايي رزين‌ها
16-3-9- پايداري گرمايي رزين
17-3-9- ويژگي‌هاي فيزيكي مطلوب رزين‌ها
18-3-9- اقتصاد رزين‌ها
19-3-9- مقايسه رزين‌هاي ضعيف و قوي از نظر راندمان احيا
2-3-9-نشتي ناخالصي‌ها از رزين‌ها
21-3-9- چگونه مي‌توان پي به نشتي و نوع آن برد؟
22-3-9- دستگاه تعويض يوني (ظرف محتوي رزين)
23-3-9- انواع بسترها در دستگاه‌هاي تعويض يون
1-23-3-9- در نوع ثابت
2-23-3-9- بستر شناور
24-3-9- احياي رزين‌ها
1-24-3-9- احياي رزين‌هاي كاتيوني اسيدي قوي (R–H)
1-1-24-3-9- مشكلات احياي رزين با 4SO2H
2-24-3-9- احياي رزين‌هاي آنيوني
25-3-9- محاسبه حجم رزين لازم براي تصفيه آب
26-3-9- استفاده از چند فيلتر رزين جهت تصفيه آب
1-26-3-9- استفاده از دو نوع رزين در يك فيلتر
2-26-3-9- دستگاه تعويض يوني مختلط
3-27-3-9- سيستم‌هاي تهيه آب مطلوب
27-3-9- رزين‌هاي تعويض يوني خالص
28-3-9- تصفيه مقدماتي آب ورودي به واحد تعويض يوني
29-3-9- عيب‌يابي واحد تعويض يوني
فصل دهم

الكترودياليز و تقطير
1-10- ساختمان دستگاه الكتروليز
2-10- نحوه كار دستگاه الكترودياليز
3-10- پارامترهاي مهم در الكترودياليز
4-10- دانسيته جريان و توان مصرفي در الكترودياليز
5-10- كاربردها و محدوديت الكترودياليز
6-10- اصول ويژگي ما در تصفيه آب به روش تقطير
7-10- مصرف انرژي در تقطير
11- فصل يازدهم
كنترل كيفيت آب بويلر (ديگ بخار)
1-11-مشكلات ناشي از مطلوب بودن آب بويلر
2-11- تصفيه داخلي آب بويلر
1-2-11- كنترل pH آب بويلر
2-2-11- كنترل قليائيت آب بويلر
3-2-11- كنترل اكسيژن
4-2-11- كنترل سختي آب بويلر
5-2-11- كنترل املاح در بخار (آب بويلر)
6-2-11- كنترل يون كلريد در آب بويلر
7-2-11- كنترل سيليكا در آب بويلر
رابطه غلظت سیلیکادر بخار وفشار بویلر
7-2-11- محاسبه مقدار آب بلودان بويلر
2-7-2-11- مثال در مورد محاسبه مقدار بلودان
8-2-11- چگونگي نگهداري بويلرهاي خارج از سرويس

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: 4.7 ( 1 votes )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است