خانه » لیست » پروژه » علوم پزشکی » دانلود پروژه ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران
دانلود پروژه 	ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران

دانلود پروژه ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران

دانلود پروژه     ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱- عنوان پژوهش
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهداف پژوهش
۱-۴- سؤالات پژوهش
۱-۵- تعریف مفاهیم
فصل دوم: پیشینیه تحقیق
۲-۱- ویژگی‌های گفتار کودکان دچار آسیب‌ شنوایی
۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار
۲-۱-۲– اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار
۲-۲- خاصیت‌های صوتی گفتار
۲-۳- درک شنیداری گفتار
۲-۴- آموزش مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی
۲-۵- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی
۲-۵-۱- درآمد
۲-۵-۲- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری کودکان دچار آسیب شنوایی .
۲-۵-۳- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی ….
۲-۶- مروری بر اطلاعات و آمار موجود
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- نوع پژوهش
۳-۲- محیط پژوهش
۳-۳- جامعه و نمونه پژوهش
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۵- نحوه انجام کار
۳-۵-۱- پیش‌آزمون
۳-۵-۲- نحوه ارزشیابی آزمون
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۳-۷- نحوه رعایت نکات اخلاقی
۳-۸- مشکلات اجرایی در انجام طرح
فصل چهارم : یافته های پژوهش
۴-۱- درآمد
۴-۲- اعتبار ساختاری آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی خرداد
۴-۲-۱- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسه امتیازات دوگروه کودکان دچار کم شنوایی شدید و عمیق
۴-۲-۲- تعیین اعتبار ساختاری آزمون با استفاده از مقایسه امتیازات دو گروه کودکان ۳ و ۴ ساله
۴-۳- پایایی آزمون تعیین سطح مهارتهایی شنوایی خرداد
۴-۴- تأثیر نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان بر امتیاز آزمون
۴-۵- تأثیر میزان آموزشهای دریافتی کودک بر امتیاز آزمون
۴-۶- تأثیر نوع سمعک بر امتیاز آزمون
۴-۷- تأثیر سن کودک هنگام دریافت سمعک بر امتیاز آزمون
۴-۸- تأثیر جنسیت بر امتیاز آزمون
۴-۹- یافته های توصیفی مدت زمان اجرای آزمون
فصل پنجم :‌نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری
۵-۲- کاربرد پژوهش
۵-۳- پیشنهاد جهت تحقیقات آتی
منابع
References
پیوست ۲: برگه کسب اطلاعات پایه ای
پیوست ۳: برگه ثبت نتایج
پیوست ۴ : تصاویر زیرآزمون تمایزگذاری بین اصوات
پیوست ۵: تصاویر زیرآزمون شناسایی اصوات
پیوست ۶: تصاویر زیرآزمون درک جمله
پیوست ۱: داده های آماری
فهرست نمودارها
صفحه عنوان
نمودار (۴-۱) :‌نمایش تأثیر میزان آسیب شنوایی بر امتیازهای آزمون
نمودار (۴-۲) : تأثیر سن بر امتیازهای آزمون
نمودار (۴-۳) : نمایش همبستگی آزمون اولیه و مجدد
نمودار (۴-۴) :‌نمایش همبستگی ،‌در کل آزمون
نمودار (۴-۵) : تأثیر نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان بر امتیاز کل آزمون
نمودار (۴-۶) : تأثیر میزان آموزشهای دریافتی کودک بر امتیاز کل آزمون
نمودار (۴-۷) : تأثیر سن کودک هنگام دریافت سمعک بر امتیاز کل آزمون
نمودار (۴-۸): تأثیر نوع و آرایش سمعک و جنسیت بر امتیاز کل آزمون
فصل اول
طرح پژوهش
   ۱-۱- عنوان پژوهش
ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران.
۱-۲- بیان مسئله
آسیب شنوایی در کودکان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد که از جمله این عوارض مشکلاتی در کسب مهارت‌های شنوایی (یعنی کشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درک گفتار و …)، مشکلاتی در رشد طبیعی زبان، مشکلات عدیده گفتاری و غیره می باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس از آن که کودک مناسب‌ترین وسیله کمک شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش‌های ویژه در حیطه‌های گوناگون توانبخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان‌آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز کودک ارائه شود. ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت‌های شنوایی است. اما چگونه می‌توان فهمید که سطح مهارت‌های شنوایی کودک چقدر است و او به کدامیک از آموزش‌ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤا لی است که شنوایی‌شناسان در حیطه توانبخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است که ابتدا آزمون‌های شنوایی مختلف روی کودک انجام شود، سپس پاسخ‌های وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین‌گونه که باید آنچه را که به کودک گفته شده (محرک) و از وی انتظار می‌رود را با نوع پاسخی که می‌دهد، مقایسه نمود (اربر ، ۱۹۸۲). مربیان کودکان ناشنوا، مایلند هر یک از شاگردان خود را با روش و وسیله یکسان ارزیابی نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی توانایی‌های شنوایی شاگردان، آن‌ها را برای قرارگیری در برنامه‌های آموزشی تربیت شنوایی، طبقه‌بندی نمایند.
نربون وشو در سال ۱۹۸۹ چند دلیل برای اهمیت انجام ارزیابی‌های توانایی بازشناسی شنیداری ذکر نمودند:
الف) ضمانت اجرایی برای آغاز تربیت شنوایی است.
ب) پس از یک دوره درمان، صرف‌نظر از نوع روشی که در درک گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گیریهای مجدد، مقدار پیشرفت درک گفتار در مقایسه با نتایج آزمون قبلی تعیین می گردد.
ج ) ناتواناییهای خاصی که منجر به مشکل درک گفتار شده، شناسایی می گردد تا متعاقباً در برنامه ترتیب شنوایی لحاظ شوند.
از دیگر دلایل ارزیابی مهارتهای شنیداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 ۱- استفاده از این آزمون‌ها به عنوان راهنمایی برای طراحی برنامه درمانی.
۲- اطلاعاتی در زمینه انتخاب یا تغییر روش‌های آموزشی مختلف فراهم می‌نماید.
۳- تمرینات مناسب گفتاری و شنیداری توسط درمانگران انتخاب می‌شود.
باید اذعان داشت که آزمون‌های شنوایی و گفتاری استاندارد شده موجود قادر به تخمین دقیق سطح مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی نیستند. زیرا اولاً برای کودکان شنوا استاندارد شده‌اند و از آنجا که مشکل درک گفتار، بیشتر در آسیب شنوایی است. بنابراین میزان درک گفتار دو کودک شنوا و ناشنوای هم‌سن بسیار از هم فاصله دارد. ثانیاً در آن دسته از آزمون‌هایی که پاسخ کودک شفاهی است، به دلیل وجود مشکلات گفتاری، برای کودکان دچار آسیب شنوایی قابلیت اجرا ندارد. بنابراین برای تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی به آزمونی معتبر و پایا نیاز داریم.
در سال ۱۳۷۵، یک نوع آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی به نام آزمون مدرس برای کودکان کم‌شنوای ۶ تا ۷ ساله فارسی‌زبان استاندارد شد (احمدی، ۱۳۷۵) و در سال ۱۳۸۲ آزمون سطح‌بندی دیگری بر مبنای آزمون اپت/های  (آلن  و سرواتکا ، ۱۹۹۴) برای افراد مبتلا به کم‌شنوایی ملایم تا عمیق رده سنی ۵ تا ۲۰ سال ساخته و ارزشیابی شد (مظاهر یزدی، ۱۳۸۲). بعلاوه در چند سال اخیر بر اهمیت تشخیص سریع آسیب‌شنوایی برای ارائه هر چه سریعتر خدمات توانبخشی تأکید می شود. یاشیناگا – ایتانو  و همکارانش (۱۹۹۸) مطالعه ای را در دو گروه از کودکان دچار آسیب شنوائی انجام دادند که در یک گروه تشخیص کم شنوایی قبل از ۶ ماهگی بوده و در گروه دیگر بعد از ۶ ماهگی . هر یک از کودکان ظرف دوماه مداخلات توانبخشی و درمانی را دریافت کردند. این مطالعه نشان داد، کودکانی که بین سنین تولد تا ۶ ماهگی تشخیص داده شدند، دارای مهارت‌های بسیار بالاتر در عملکردهای درکی – دریافتی، شخصی -اجتماعی، رشدی، رفتارهای ارتباطی و زبان بیانی بودند. کودکان دچار آسیب‌ شنوایی ملایم تا شدیدی که دارای مهارت‌های شناختی طبیعی، در سنین ۳۱ تا ۳۶ ماهگی بودند،  میانگین مهارت‌های واژگان بیانی آن‌ها نزدیک به میانگین سطح واژگان بیانی کودکان همتای شنوایی خودشان بود. حتی کودکان دچار آسیب شنوایی عمیقی که در بدو تولد تشخیص داده شده بودند، در ۴۰ ماهگی عملکردشان از هم‌سن و سالان خودشان، خیلی پایین‌تر نبود (یاشیناگا – ایتانو و همکارانش، ۱۹۹۸) و این اطلاعات اهمیت مداخله توانبخشی شنوایی به موقع را برای این گروه کودکان نشان می‌دهد. همچنین ASHA  توصیه می‌کند، سن تشخیص و ارائه خدمات برای کودکان دچار ناشنوایی مادرزادی را به زیر یک سال برسانیم. با این حال هیچگونه آزمون معتبری برای سنین کمتر از ۵ سال، برای تعیین میزان مهارت‌های شنیداری این کودکان برای شروع و یا بررسی میزان پیشرفت کودک در تربیت شنوایی نداریم. به همین دلیل نیاز به آزمون‌هایی که محتوا و شیوه اجرای آن متناسب با کودکان کمتر از ۵ سال باشد، وجود دارد.
از آنجا که آغاز آموزش مهارت‌های شنوایی در سنین نوزادی و خردسالی از ارزش بسیار بالاتری برخوردار است (جاواللهی، ۱۳۸۰)، در این پژوهش آزمون ساخته شده تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان ۳ و ۴ ساله کم‌شنوا، ارزشیابی می‌شود. تا در مرحله بعدی بتوانیم از آن برای تشخیص میزان تأثیر تربیت شنوایی بر پیشرفت مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی این سنین استفاده نماییم. بعلاوه به دلیل کمبود واژگان کودکان ناشنوایی خردسال ساخت آزمونی معتبر در سنین کمتر از ۳ سال امکان‌پذیر نبود و این پژوهش، سنین کمتر از ۳ سال را شامل نمی‌شود.
۱-۳- اهداف پژوهش
۱-۳-۱- هدف کلی
ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی.
۱-۳-۲- اهداف ویژه:
۱- تعیین اعتبار ساختاری  برای هر یک از چهار زیر آزمون و کل آزمون
۲- تعیین پایانی  برای هر یک از چهار زیر آزمون و کل آزمون
توضیح: اعتبار محتوایی آزمون فوق پس از ساخته شدن، توسط سازنده آن، تعیین گردیده است…
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است