دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله استرس – بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت براسترس بر كاهش سبك كنارآيي اجتنابي،سبك اسناد منفي و ارتقاي سلامت روان دانش آموزان

دانلود مقاله استرس – بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت براسترس بر كاهش سبك كنارآيي اجتنابي،سبك اسناد منفي و ارتقاي سلامت روان دانش آموزان
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
1-1- بيان مساله
1-2- ضرورت و اهميت تحقيق
1-3- اهداف تحقيق
1-4- فرضيه هاي پژوهش
1-5- متغيرهاي پژوهش
تعريف اصطلاحات
1-6- تعاريف نظري‌و عملياتي متغيرها
1-6-1- مهارتهاي مديريت بر استرس
1-6-2- سبك كنارآيي اجتنابي
تعريف عملياتي
1-6-3- سبك اسناد منفي
تعريف عملياتي
1-6-4- سلامت رواني
تعريف عملياتي
1-6-5- دانش آموز
1-6-6- پايه تحصيلي
1-6-7- جنسيت
خلاصه
فصل دوم
مقدمه
2-1- استرس يا فشاررواني
2-2- تعريف استرس
2-3- مدلهاي استرس
2-3-1- مدل محرك
2-3-2- مدل پاسخ
2-4- ارزيابي هاي شناختي
2-5- استرس زاهاي بالقوه
2-5-1- فجايع ( وقايع آسيب زا )
2-5-2- تاثير وقايع مهم زندگي
2-5-3-گرفتاريهاي روزانه
2-6- استرس نوجواني
2-6-1- تأثير محيط
2-6-2- نشانه هاي استرس در نوجواني
2-7- تعريف كنار آمدن
2-7-1-كنارآمدن از ديدگاههاي مختلف
2-7-2- نظرية لازاروس دربارة كنارآمدن
2-7-3- شيوه هاي مختلف كنار آيي
2-7-4- مقياس هايي از سياهه شيوه هاي كنار آيي
2-7-4-1-كنارآيي مسئله مدار:
2-7-4-2-كنارآيي هيجان مدار : شامل
2-7-4-3- تركيبي از كنارآيي مسئله مدار و هيجان مدار :
2-8- عوامل موثر بر استرس و كنارآيي
2-8-1- حمايت اجتماعي
2-8-2- تفاوتهاي فردي
2-8-2-1- شخصيت نوع A
2-8-2-2- اضطراب و روان رنجورخويي
2-8-2-3- سخت رويي
2-8-2-4- خوش بيني در مقابل بدبيني
2-8-3- عزت نفس
2-9- سبك اسناد
2-9-1- سبك اسناد خوش بين/ بدبين
2-9-2- سبك اسناد و رابطه آن با سلامت و سبك هاي كنارآيي
2-10- سلامت روان و ابعاد آن
2-10-1- مفهوم سلامت روان
2-10-2- بيماري رواني و سلامت روان : مدلت حالت كامل
2-11- آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس
2-11-1- مقدمه اي بر استرس و كنارآيي
2-11-2- راهكارهاي ذهني و عقلاني جهت كنارآيي با استرس
2-11-3- روشهاي فيزيكي كنار آمدن با استرس
2-11-4- مهارتهاي مطالعه، آمادگي براي امتحان و مديريت بر زمان
2-11-5- مهارتهاي ارتباطي و ميان فردي
2-11-6- تقويت اعتماد به نفس،عزت نفس ومقابله با افسردگي و نگراني
2-11-6-1- آموزش مجدد سبك اسناد در افسردگي
2-12- مروري بر پژوهشهاي پيشين
تحقيقات انجام شده در ايران
رابطه سبك هاي اسناد و شيوه كنار آيي با استرس
بررسي ها در زمينه شيوه هاي كنار آيي با استرس
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در خارج
الف- آموزش مهارتهاي مديريت براسترس:
ب) تحقيقات پيرامون راهكارهاي كنارآيي:
خلاصه
فصل سوم
مقدمه
3-1- جامعه آماري
3-2- نمونه پژوهش
3-3- شيوه نمونه‌گيري
3-4- ابزارهاي اندازه‌گيري
3-4-1- مقياس كنارآيي نوجوانان
سبك اول يا حل مشكل كنارآيي بارور
سبك دوم، مراجعه به ديگران
سبك سوم، كنار آمدن نابارور (اجتنابي)
نحوه نمره گذاري
اعتبار و پايايي مقياس كنارآيي نوجوانان
3-4-2- مقياس – R90-SCL
توصيف ابعاد 9 گانه آزمون R – 90 – SCL
الف- شاخص ضريب ناراحتي (PSDI)
ب – علامت شناسي كلي علائم مرضي ( GSI)
ج – جمع علائم مرضي (PST)
نمره گذاري آزمون – R90-SCL
پايايي آزمون – R90-SCL
اعتبار آزمون – R90-SCL
3-4-3- پرسشنامه اسنادي در كودكان ونوجوانان
روايي و اعتبار پرسشنامه
3-5- روش اجراي پژوهش
3-6- طرح تحقيق
3-7- روشهاي آماري در تحليل داده ها
خلاصه
فصل چهارم
مقدمه
4-1- داده هاي توصيفي پژوهش
جدول 4-1: شاخص هاي توصيفي متغيير كسب كنار ايي اجتنابي گروه‌هاي آزمايش و گواه در مرحلة پيش
جدول 4-2: شاخص هاي توصيفي متغير سبك كنارآيي اجتنابي گروه‌هاي آزمايش وگواه در مرحلة پس آزمون
جدول 4-3: شاخص هاي توصيفي متغير سبك اسناد منفي و زير مقياس‌هاي آن در مرحله پيش آزمون
جدول 4-4: شاخص هاي توصيفي متغير سبك اسناد منفي و زير مقياس ها آن در مرحلة آزمون
جدول 4-5: شاخص‌هاي توصيفي متغير سلامت روان و ابعاد آن در مرحله پيش
جدول 4-6- شاخص هاي توصيفي متغير سلامت روان و ابعاد آن درمرحلة پس
4-2- آزمون فرضيه هاي پژوهش
جدول 4-7: آزمون معناداري تفاوت ميانگين‌ها در سبك كنارآيي اجتنابي در دوگروه آزمايش و گواه
جدول 4-8: آزمون معناداري تفاوت ميانگين هاي دو گروه (آزمايش وگواه) در زيرمقياس‌هاي سبك كنارآيي اجتنابي
جدول 4-9: آزمون معناداري ميانگين هاي دو گروه آزمايش و گواه در كسب اسناد منفي
جدول 4-10: آزمون معناداري ميانگين هاي دو گروه آزمايش – گواه در زير مقياس‌هاي سبك اسناد منفي
جدول 4-11: آزمون معناداري تفاوت ميانگين هاي دو گروه آزمايش و گواه در متغير سلامت روان
جدول 4-12: آزمون معناداري تفاوت ميانگين هاي دو گروه آزمايش و گواه در زير ابعاد فهرست 90 نشانه مرضي
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم
مقدمه
5-1- خلاصه و نتيجه گيري
5-2- بحث و جمع بندي (بحث دريافته ها)
5-3- محدوديت هاي پژوهش
5-4- پيشنهادات
پيشنهادات بكار بسته:
پيشنهادهايي جهت پژوهشهاي بعدي:
فهرست منابع فارسي
References
ضمائم
مقدمه
انسان در زندگي روزمره خود با استرس ها و فشارهاي متعدد ي روبرو است. دوران نوجواني كه ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زايش دوباره ياد كرده اند يكي از حوادث  پراسترس زندگي هر فردي است. نوجوان در اين دوره از طرفي با گذر از دوره كودكي به بزرگسالي با تغييرات وسيع جسماني و رشد شناختي مواجه بوده و از طرف ديگر با مسائلي همچون رشد هويت، دستيابي به استقلال از خانواده در عين حفظ ارتباط با آن، پذيرفتن نقش‌هاي اجتماعي در ارتباط با گروه همسالان و تصميم‌گيري درباره آينده و شغل روبرو است. دوران نوجواني زمان كشف يا آگاهي از ارزشهاي فرهنگي و معنوي ودوران  تضادها وتعارض‌ها، تخيل و روياها وسن مشكلات و مسائل اوست.  استرس هاي نوجواني گستره اي  از وقايع روزمره‌اي  همچون، انجام ندادن تكاليف مدرسه، نداشتن آمادگي كافي براي امتحان، گم كردن وسايل و اختلاف با دوست همكلاسي تا وقايع عمده اي همچون طلاق والدين، اعتياد يكي از والدين، بيماري يا مرگ يكي از اعضاي خانواده را دارد. به اعتقاد هولمز[1] و راهه[2] (1967) هر حادثه اي كه نياز به سازگاري قابل ملاحظه اي در زندگي فرد داشته باشد ممكن است استرس زا باشد. آنچه  كه اين موضوع را با اهميت تر جلوه مي‌كند، شيوه كنار آمدن با اين استرس زا هاست. برخي افراد به هنگام وقوع مشكل تمام نيرو و انديشه خود را در جهت حل مشكل بسيج مي‌نمايند وبرخي بر عكس به عوارض  و پيامدهاي مشكل مي پردازند به گونه اي كه تنها سعي مي‌كنند از پيامدهاي هيجاني آن بكاهند، در حاليكه مشكل همچنان به قوت خود حل نشده باقي است. درهر صورت، استرس بر اين دو دسته افراد آثار متفاوتي برجاي مي‌گذارد. دسته اول افرادي سازگارتر كم استرس تر و خوش بين ترند چون به مشكل به عنوان موضوعي حل شدني مي نگرند و دسته دوم رنجورتر  مضطرب تر، افسرده تر وبدبين ترند چرا كه استرس‌ها را همچون كوهي  كه سايه خود را بر زندگي آنها گسترانيده، مي بينند. در اين ميان نوجوانان با دلمشغولي هايي همچون تكليف مدرسه، سازگاري با گروه همسالان، برآورده كردن تقاضاهاي والدين ، انتخاب رشته تحصيلي و آمادگي براي كنكور دانشگاه و انديشيدن به آينده تحصيلي و شغلي  مواجهند كه هر يك به نوبه خود فشار رواني عديده اي را به زندگي‌شان تحميل مي‌‌كند. در اين ميان آنچه كه اهميت و ضرورتش را نمايان مي‌سازد قدرتمند كردن نوجوانان به شيوه ها و راهكارهايي صحيح در جهت كنار آمدن با اين استرس زاهاست، تا بتوانند از اين مراحل با حفظ سازگاري و سلامت روان عبور كرده و با مشكلات به عنوان پديده‌هايي حل شدني مواجه شوند، نه آنكه از آنها اجتناب كنند.
1-1- بيان مساله
نوجواني دوره اي بين كودكي و بزرگسالي است كه او را با زنجيره اي از موانع تحولي و چالش هاي عديده اي روبرو  مي‌سازد. درابتدا تكاليف طبيعي همچون تحول هويت و دستيابي  به استقلال و سازگاري با همسالان وجود دارد. مرحله دوم گذر از كودكي به بزرگسالي است كه باتغييرات فيزيولوژيكي در بدن و تحول شناختي مشخص مي‌شود. اين مرحله زماني است كه فرد نيازمند انجام نقش هاي اجتماعي در رابطه با همسالان و افرادي از جنس مخالف، انجام تكاليف مدرسه وتصميم گيريهايي در رابطه با شغل مي‌باشد (فرايدنبرگ[3]،1997). از آنجا كه تغييرات و وجود تكاليف متفاوت نوجوان رادر معرض استرس عديده اي قرار مي دهد، لزوم واهميت سازگاري و كنار آمدن با اين استرس ها در اين دوره  نمايان مي‌گردد. با توجه به  اين مقدمه اندكي به راهبردها و مهارتهاي كنار آيي مي پردازيم. كنار آمدن، متشكل از پاسخهايي (افكار، احساسات واعمالي ) است كه فرد در برخورد  با موقعيت هاي مشكل داري كه درزندگي روزمره و در شرايط خاص با آنها مواجه مي‌شود، بكار مي‌گيرد.  گاهي اوقات مشكلات حل مي شوند و گاه در تلاش فردي براي برخورد با محيط مورد اغماض قرار مي‌گيرند (فرايدنبرگ، 1997).
لازاروس[4] (1984) كنار آمدن را شامل كوششهايي به منظور سازگاري و انطباق با شرايط استرس آور در تلاش در جهت كاهش پيامدهاي منفي  ناشي از منبع  استرس مي داند.
در زمينه كنار آمدن با استرس[5] ،دو شيوه اصلي كنار آيي وجود دارد. شيوه اول روش متمركز بر مسئله است يعني فرد به استرس به عنوان موضوعي حل شدني و هدف اصلي  مي‌نگرد و شيوه دوم روش متمركز بر هيجان است. يعني فرد مشكل را حل نمي‌كند بل سعي در كاهش پيامدهاي  هيجاني مشكل دارد.  شماري از محققين، افرادي را كه بوسيله كاهش دادن يا اجتناب كردن با استرس كنار آمده اند را با افرادي كه از راهكارهاي بيشتر مقابله اي و يا هوشيارانه نظير جمع آوري اطلاعات و اقدام به عمل استفاده نموده اند، مقايسه كردند (هولاهان[6] و موس[7]، 1987) .  در مجموع تحقيقات نشان مي دهد كه شيوه مقابله نسبت به اجتناب راهكار موفق تري است.  افرادي كه مستقيما با مشكل مواجه مي‌شوند نه تنها با احتمال بيشتري آن را حل مي‌كنند بلكه براي تحت كنترل درآوردن استرس در آينده بهتر آماده مي‌شوند. در واقع برخي پژوهشها معتقدند، اجتناب مزمن از مشكلات،  افراد را در معرض خطر استرس افزوده و شايد مسائل مرتبط با سلامتي قرار دهد (گين[8]، 1995).


[1] . Holmes
[2] . Rahe
[3] . Frydenberg
[4]  Lazarus
[5]  coping with stress
[6] . Holahan
[7] . Moos
[8] . Geen

دانلود مقاله استرس – بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت براسترس بر كاهش سبك كنارآيي اجتنابي،سبك اسناد منفي و ارتقاي سلامت روان دانش آموزان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد