دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت رشد عمودي صورت

دانلود پروژه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت رشد عمودي صورت
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه (بيان مسئله)
تاريخچه
بازنگري منابع موجود
اهداف
متغيرهاي تحقيق
جامعه مورد بررسي تجربي
روش كار انواع تحقيق
يافته ها (جداول- نمودارها)
بحث
نتيجه گيري
محدوديت ها و پيشنهادات
خلاصه انگليسي
مراجع
چكيده
دستگاههاي فانكشنال و ثابت در مطالعات بسياري جهت بررسي چگونگي نحوة عمل آنها در درمان ناهنجاريهاي كلاسII مورد مقايسه قرار گرفته اند. هدف از اين مطالعه تعيين اثرات دستگاه Bionator  بر روي رشد منديبل در 3 گروه متفاوت رشد صورتي مي‌باشد. (Normal Bite Deep Bite , Open Bite) سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان 30 بيمار  ساله (7 دختر و 23 پسر ) داراي ناهنجاري كلاس II ، Div1 در سه گروه 10 نفري كه با دستگاه Bionator درمان شده بودند، بررسي شد. متغيرهايtoSN 1­ ، IMPA ، SNA ، SNB ، ANB ، طول فك بالا و فك پائين ، ارتفاع قدامي‌فوقاني صورت ، ارتفاع قدامي‌تحتاني صورت ، ارتفاع قدامي‌فوقاني صورت نسبت به قدامي‌تحتاني صورت ، ايندكس جارابك ، زاويه SN-MeGo ، آناليز wits ، ميزان اورجت و اوربايت در هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گيري شد. جهت تحليل نتايج از آزمونهاي آماري ANOVA , Paired T Test ، كروسكال واليس ، آزمون رتبه اي ويلكاكسون و آزمون مان‌ويتني استفاده شد. بزرگنمايي اندازه هاي خطي محاسبه گرديد. تغييرات متغيرها در 3 گروه مقايسه و معني دار بودن آنها با آزمونهاي
ANOVA, Paired T Test ، كروسكال واليس ، آزمون رتبه اي ويلكاكسون و آزمون مان‌ويتني سنجيده شد. سن بيماران در 3 گروه درماني تفاوت معني داري نداشت. در هر 3 گروه SNA و ANB كاهش ، ايندكس جارابك افزايش، اورجت كاهش نشان داد كه از نظر آماري معني دار بود.
شاخص Wits افزايش، تمايل اينسايزور بالا كاهش ، طول فك پائين و بالا و تمايل دندانهاي قدامي‌پائين افزايش و اوربايت كاهش نشان داد كه از نظر آماري معني دار نبود.
در درمان ناهنجاري كلاس II تغييرات هم بصورت دنتال و هم بصورت اسكلتال مشاهده شد ولي تغييرات دنتال در زاويه IMPA و تغييرات اسكلتال بصورت افزايش ايندكس جارابك مشاهده شدند.
دستگاه Bionator با توجه به كاهش ميزان اورجت و زاويه ANB و تصحيح رابطه مولرها در تصحيح كلاس II اسكلتال بيماران هر سه گروه موفق بود.
به عنايت تغييرات متغيرهاي عمودي رشد فك پائين (كه در اين مطالعه SN-MeGo ، ايندكس جارابك و نسبت ارتفاع قدامي‌فوقاني به قدامي‌تحتاني صورت مي‌باشند ) مي‌توان به نفع بيمار Bionator را براي هر سه مورد رشد فك پائين بكار برد، ولي در ميزان ريليف كردن يا نكردن آكريل، كنترل بيماران و توجه به مدت زمان نگاهدارنده دستگاه پس از كسب اهداف درماني دقت نمود.

دانلود پروژه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت رشد عمودي صورت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد