نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران
دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و هوش همسران
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه    ۱
فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش
۱- موضوع پژوهش    ۴
۲- هدفهای پژوهش     ۴
۳- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن     ۵
۴- سؤالهای پژوهش     ۵
۵- فرضیه‎های پژوهش    ۶
۶- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها    ۶
خلاصه    ۸
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
تعریف رضایت    ۱۰
تعریف رضایتمندی زناشویی    ۱۱
ازدواج     ۱۲
تعریف ازدواج     ۱۲
فوائد ازدواج    ۱۳
ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی     ۱۴
افکار مسموم     ۱۷
بهداشت روانی     ۱۷
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان     ۲۰
مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق    ۲۰
پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین    ۲۰
طرز تفکر وعقاید وتمایلات     ۲۱
طرز تلقی ونگرشها     ۲۲
عقاید مذهبی     ۲۳
اختلافات طبقاتی     ۲۳
میزان تحصیلات     ۲۴
توافق وطرز فکر درباره امورجنسی     ۲۴
تولد فرزند    ۲۵
تعداد فرزندان    ۲۶
اخلاق     ۲۶
دخالت اطرافیان وبستگان     ۲۷
تفاوت سنی بین زن وشوهر     ۲۷
رابطه با اولیا     ۲۸
ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد    ۲۹
وجوهی از اختلافات زناشویی     ۳۱
نیازهای احساسی زن ومرد    ۳۱
چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود    ۳۲
نیاز اساسی ازدواج موفق    ۳۳
نقش زن در زندگی امروز     ۳۵
زن در نقش همسری     ۳۵
موقعیت زن در اسلام     ۳۶
ازدواج از نظر اسلام    ۳۷
سختگیری در مسئله ازدواج    ۳۸
اهداف والای ازدواج در اسلام    ۳۸
معیارهای انتخاب همسر     ۴۰
خواستگاری    ۴۲
مهریه    ۴۲
جهیزیه     ۴۳
عقد وعروسی    ۴۴
حقوق زن وشوهر    ۴۵
رفتار    ۴۶
گفتار    ۴۶
هدف زندگی ازدید قرآن     ۴۶
اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم     ۴۷
خانواده    ۴۸
تیپهای خانواده    ۴۹
خانواده متزلزل .     ۵۰
خانواده متعادل    ۵۰
خانواده متکامل    ۵۰
ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر    ۵۱
ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر    ۵۲
توصیه‎هایی برای زن وشوهرها    ۵۳
شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم     ۵۳
طلاق    ۵۴
خانواده گسسته     ۵۶
اختلافات خانوادگی     ۵۶
تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه    ۵۷
انواع عوارض بعد از طلاق    ۵۸
تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق    ۵۹
هوش     ۶۰
تعریف هوش    ۶۰
وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی     ۶۳
هوش عملی وهوش نظری    ۶۴
هوش واستعدادهای دیگر    ۶۵
ماهیت عامل g     ۶۷
تست هوش چیست    ۶۷
بهره هوشی (هوشبهر )چیست    ۶۷
بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی    ۶۹
ماهیت هوش     ۷۰
الف- هوش بعنوان توان درک رابطه    ۷۱
ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید    ۷۱
پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری     ۷۲
ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی     ۷۲
عوامل موثر در رشد هوش     ۷۲
نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش    ۷۳
۱- وراثت وهوش    ۷۳
۲- ازدواج میان خویشاوندان وهوش     ۷۵
۳- هوش چگونه به ارث میرسد    ۷۵
۴- محیط وهوش    ۷۵
۵- نقش زمان در تشکیل هوش    ۷۶
۶- عوامل محیطی موثر در رشد هوش    ۷۷
آزمون استانداردشده هوش    ۷۸
آزمونهای هوش     ۸۰
آزمونهای گروهی    ۸۱
آزمونهای فردی هوش    ۸۲
دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش    ۸۳
نظریه‎های معاصر هوش    ۸۴
الف: نظریه‎های عاملی هوش    ۸۵
نظریه دوعاملی اسپیرمن    ۸۶
نظریه سلسله مراتبی    ۸۷
نظریه چند عاملی ترستون    ۸۸
نظریه سه بعدی گیلفورد    ۸۹
نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال    ۹۰
نظریه دوسطحی جنسن    ۹۱
ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش    ۹۲
نظریه شناختی پیاژه درباره هوش    ۹۳
نظریه بازنمایی برونر    ۹۵
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور    ۹۵
خلاصه     ۱۰۷
فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع
۱-انتخاب نمونه    ۱۱۴
۱-۱- جامعه مورد بررسی    ۱۱۴
۲-۱ روش نمونه گیری     ۱۱۵
۳-۱ نمونه منتخب    ۱۱۵
۲-ابزار وروش اجرای پژوهش    ۱۱۵
۱-۱ ابزار پژوهش     ۱۱۵
۲-۲ آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH    ۱۱۵
۳-۲روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH    ۱۱۹
۴-۲آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN    ۱۲۰
۵-۲شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN    ۱۲۰
۶-۲ روش اجرای پژوهش    ۱۲۱
۳-طرح پژوهش وروشهای آماری    ۱۲۱
۱-۱- معرفی طرحهای پژوهش     ۱۲۱
۱-۲-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها     ۱۲۱
خلاصه    ۱۲۲
فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی
۱-یافته‎های توصیفی     ۱۲۳
۲-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها     ۱۲۶
خلاصه     ۱۲۸
فصل پنجم : بحث ونتایج کمی
۱-بحث وبررسی درباره یافته‎ها     ۱۳۰
۲-تفسیر نهایی     ۱۳۱
۳-محدودیتهای پژوهش     ۱۳۷
۴-پیشنهادات    ۱۳۸
منابع    ۱۳۹
پیوستها
جدول داده‎های خام مردان    ۱۴۲
جدول داده های خام زنان    ۱۴۳
جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان    ۱۴۴
جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان    ۱۴۶
فهرست جدولها
فهرست نمودارها
چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، ۶۰نفر زن وشوهر (۳۰زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه ۴۷سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان ۹۹%دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان ۹۹%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد………….

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

فرمت : ورد | صفحات:۱۵۰

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است