دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA توسعه و رشد سريع سرعت كامپيوترها و روشهاي اجزاي محدود در طي سي سال گذشته محدوده و پيچيدگي مسائل سازه اي قابل حل را افزايش داده است. روش اجزاي محدود روش تحليلي را فراهم كرده است كه امكان تحليل هندسه، شرايط مرزي و بارگذاري دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌هاي يك بعدي، دو بعدي و سه بعدي مي‌باشد. در كاربرد اين روش براي ديناميك سازه‌ها ويژگي غالب روش اجزاي محدود آن است كه سيستم پيوسته واقعي را كه از نظر تئوري بينهايت درجة آزادي دارد، با يك سيستم تقريبي چند درجه آزادي جايگزين نمايد. هنگامي كه با سازه‌هاي مهندسي كار مي‌كنيم………

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

فهرست مطالب
فصل اول: آناليز ديناميكي با استفاده از بردارهاي ريتز وابسته به بار
بخش اول: تحليل ديناميكي
مقدمه
1-1- اصول اوليه تحليل ديناميكي
2-1- تعادل ديناميكي
3-1- روش حل گام به گام
4-1- روش برهم نهي مدي
5-1- تحليل طيف پاسخ
6-1- حل در حوزه فركانس
7-1- حل معادلات خطي
بخش دوم: محاسبه بردارهاي متعامد بر جرم و سختي
مقدمه
1-2- روش جستجوي دترميناني
2-2- كنترل ترتيب استورم
3-2- متعامد سازي گرام اشميت
4-2- تكرار زير فضاي بلوكي
5-2- حل سيستمهاي منفرد
6-2- ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

بخش سوم: كليات روش LDR
1-3- روش جداسازي دو مرحله اي در تحليل سازه ها
1-1-3- جداسازي مسائل خطي ديناميكي به وسيله برهم نهي مدي
2-3- استفاده از بردارهاي ريتز در ديناميك سازه ها
1-2-3- روش ريلي براي سيستمهاي تك درجه آزادي
3-3- توليد خودكار بردارهاي ريتز وابسته به بار
4-3- تاثير فرمول بندي اجزاي محدود بر ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار
1-4-3- ماتريس جرم
2-4-3- بردار بارگذاري
1-2-4-3- محتواي فركانسي
2-2-4-3- توزيع مكاني

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

بخش چهارم: ارتباط ميان الگوريتم بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش Lanczos
1-4- روش Lanczos
2-4- خواص اساس بردارهاي ريتز وابسته به بار
3-4- نكاتي در مورد تعامد بردارهاي پايه ريتز وابسته به بار
4-4- تحليل سيستمهاي با ميرايي
1-4-4- روند حل براي ميرايي متناسب (با ماتريس سختي)
2-4-4- روند حل براي ميرايي غير متناسب
5-4- فلسفه اساسي فراسوي بردارهاي ريتز وابسته به بار
بخش پنجم: توسعه تخمين خطا براي بردارهاي ريتز وابسته به بار
1-5- تخمين هاي خطاي مكاني براي ارائه بارگذاري
2-5- ارائه بارگذاري به وسيله پايه بردارهاي ريتز وابسته به بار
3-5- تخمين هاي خطا با استفاده از مجموع بارهاي ارائه شده
4-5- تخمين خطا براساس معيار اقليدسي بردار خطاي نيرو
5-5- روشهاي جمع بندي براي آناليز برهم نهي مستقيم بردار
1-5-5- روش تصحيح استاتيكي

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

2-5-5- روش شتاب مدي
6-5- رابطه ميان بردارهاي ريتز وابسته به بار و حل مقدار ويژه دقيق
بخش ششم: الگوريتمي جديد براي ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار
1-6- استقلال خطي بردارهاي ريتز وابسته به بار
1-1-6- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد
2-1-6- بردارهاي ريتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد
3-1-6- باز متعامد سازي انتخابي
4-1-6- كاربرد كامپيوتري متعامد سازي انتخابي
2-6- تنوع محاسباتي الگوريتم بردارهاي ريتز وابسته به بار
1-2-6- بردارهاي ريتز LWYD
2-2-6- كاربرد كامپيوتري با استفاده از فرم كاهش يافته سه قطري
3-6- كاربرد عددي روي سيستمهاي ساده سازه‌اي
1-3-6- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP
2-3-6- توضيح مدل رياضي
3-3-6- ارزيابي گونه هاي محاسباتي الگوريتم ريتز

بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

بخش هفتم: تحليل ديناميكي غيرخطي با برهم نهي مستقيم بردارهاي ريتز
1-7- منبع و حد رفتار غيرخطي
2-7- تكنيك هاي راه حل براي تحليل ديناميكي غيرخطي
3-7- روشهاي انتگرال گيري مستقيم
4-7- روشهاي برهم نهي برداري
5-7- گزينش بردارهاي انتقال براي روشهاي برهم نهي
6-7- خط مشي هاي حل سيستمهاي غيرخطي كلي
7-7- خط مشي هاي حل سيستمهاي غيرخطي محلي
بخش هشتم: توصيف فيزيكي الگوريتم ريتز و ارائه چند مثال
1-8- مقايسه حل با استفاده از بردارهاي ويژه و بردارهاي ريتز
مثال 1:
مثال 2:
مثال 3:
بخش نهم: تحليل ديناميكي با استفاده از بردارهاي ريتز
1-9- معادله حركت كاهش يافته
نتيجه
مراجع فصل اول
ضميمه

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

فصل دوم: آناليز استاتيكي فزاينده غيرخطي مودال (MPA)
بخش اول: آناليز استاتيكي فزاينده غيرخطي
1-1- روندهاي تحليلي
2-1- پيدايش روش غيرخطي استاتيكي
3-1- فرضيات اساسي
1-3-1- كنترل براساس نيرو يا تغيير مكان
2-3-1- الگوهاي بارگذاري
3-3-1- تبديل سازه MDF به SDF
4-3-1- تغيير مكان هدف
5-3-1- حداكثر شتاب زمين
4-1- روش آناليز استاتيكي غيرخطي
5-1- روش گام به گام در محاسبه منحني ظرفيت
1-5-1- روش گام به گام محاسبه منحني ظرفيت
6-1- محدوديتهاي POA
بخش دوم: MPA
1-2- معادلات حركت
2-2- معرفي سيستمهاي مورد بررسي و حركت زمين
3-2- روند تقريبي تحليل
1-3-2- بسط مدي نيروهاي موثر
2-3-2- ايده اساسي
4-2- روشUMRHA
1-4-2- سيستمهاي خطي
2-4-2- سيستمهاي غيرخطي
5-2- MPA
1-5-2- سيستمهاي الاستيك
2-5-2- سيستمهاي غيرالاستيك
6-2- خلاصه MPA
7-2- برآورد روش

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

فهرست اشكال
شكل 1-1- ايده آل سازي سازه با جرم گسترده
شكل 1-3- الگوريتم ايجاد بردارهاي ريتز وابسته به بار
شكل 2-3- نيروهاي اينرسي و الاستيك در مقابل فركانسهاي مدي
شكل 1-4- روش Lanczos
شكل 1-5- مقايسه مقياسهاي مختلف خطا ارائه شده توسط روابط مختلف
شكل 2-5- الگوريتم تركيب بردارهاي ريتز وابسته به‌ار وتكرار زيرفضا براي حل مساله ويژه عمومي
شكل 1-6- الگوريتم بردارهاي ريتز وابسته به بار (اصلاح شده)
شكل 2-6- مدل فرضي سكوي دريايي
شكل 3-6- ارائه بارگذاري موج معيار خطاي اقليدسي
شكل 4-6- ارائه بارگذاري زلزله معيار خطاي اقليدسي
شكل 5-6- سطح تعامد باقي مانده با استفاده از الگوريتمهاي مختلف
شكل 6-6- حداكثر خطا در نيروي برشي تير (بارگذاري موج)
شكل 7-6- حداكثر خطا در نيروي برشي تير (بارگذاري زلزله)
شكل 8-6- اشكال مدي براي همگرايي بارگذاري موج
شكل 9-6- اشكال مدي براي همگرايي بارگذاري زلزله

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

فهرست جداول
جدول 1-6- تعداد عمليات لازم براي روندهاي متعامدسازي
جدول 2-6- حداكثر خطا در نيروي برشي تير (%) بارگذاري زلزله
جدول 1-8- درصد خطا (ريتز و ويژه)
جدول 2-8- مشاركت جرمي (مقادير ويژه)
جدول 3-8- مشاركت جرمي (ريتز)
جدول 4-8- مشاركت جرمي (مقادير ويژه دقيق)
جدول 5-8- مشاركت جرمي (بردارهاي ريتز)

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

مقدمه
توسعه و رشد سريع سرعت كامپيوترها و روشهاي اجزاي محدود در طي سي سال گذشته محدوده و پيچيدگي مسائل سازه اي قابل حل را افزايش داده است. روش اجزاي محدود روش تحليلي را فراهم كرده است كه امكان تحليل هندسه، شرايط مرزي و بارگذاري دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌هاي يك بعدي، دو بعدي و سه بعدي مي‌باشد. در كاربرد اين روش براي ديناميك سازه‌ها ويژگي غالب روش اجزاي محدود آن است كه سيستم پيوسته واقعي را كه از نظر تئوري بينهايت درجة آزادي دارد، با يك سيستم تقريبي چند درجه آزادي جايگزين نمايد. هنگامي كه با سازه‌هاي مهندسي كار مي‌كنيم غير معمول نمي‌باشد كه تعداد درجات آزادي كه در آناليز باقي مي‌مانند بسيار بزرگ باشد. بنابراين تأكيد بسياري در ديناميك سازه براي توسعة روشهاي كارآمدي صورت مي‌گيرد كه بتوان پاسخ سيستم‌هاي بزرگ را تحت انواع گوناگون بارگذاري بدست آورد…………..

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :163

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-blue” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد