دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات
همراه با پرسشنامه
فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه 4
2-1- بيان مسئله 6
3-1- اهميت ضرورت پژوهش 7
4-1- انگيزه پژوهش 9
5-1- هدف پژوهش 9
6-1- سوال پژوهش 10
7-1- تعاريف عملياتي 11
فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش
1-2- مباني نظري پژوهش
1-1-2- فرهنگ سازماني 14
2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني 15
3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني 17
4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني 20
5-1-2- منابع فرهنگ 22
6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ 22
7-1-2- انواع فرهنگ سازمان 23
8-1-2- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي 28
9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان 28
10-1-2- فرهنگ سازماني و توسعه 29
11-1-2- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش 29
12-1-2- رابطه فناوري و فرهنگ 30
13-1-2- رابطه فرهنگ و مديريت 31
14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني 31
15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان 31
16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ 32
17-1-2- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني 33
18-1-2- تغيير فرهنگ سازماني 34
19-1-2- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار 35
20-1-2- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني 35
1-20-1-2- الگوي آجيل پارسونز 35
2-20-1-2- الگوي اوچي 36
3-20-1-2- الگوي پيترز و واترمن 37
4-20-1-2- الگوي ليت وين و اترينگر 39
5-20-1-2- الگوي كرت لوين 40
6-20-1-2- الگوي منوچهر كيا 40
2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات
1-2-2- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات 42
2-2-2- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات 43
3-2-2- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات 46
4-2-2- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي 49
به فناوري اطلاعات و ارتباطات و…
5-2-2- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
1-5-2-2- پول الكترونيك 50
2-5-2-2- تجارت الكترونيك 51
3-5-2-2- دولت الكترونيك 53
4-5-2-2- نشر الكترونيك 54
5-5-2-2- پارك هاي فناوري 54
6-5-2-2- شهر اينترنتي 56
7-5-2-2- دهكده جهاني 56
6-2-2- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
1-6-2-2- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات 57
2-6-2-2- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows       58
3-6-2-2- واژه پردازها Word       58
4-6-2-2- صفحه گسترها Excel 59
5-6-2-2- بانك اطلاعاتي Access 59
6-6-2-2- ارائه مطلب Power point 60
7-6-2-2- اينترنت Internet 60
7-2-2- ظهور اينترنت 62
8-2-2- اينترنت چيست 62
9-2-2- شبكه عنكبوتي جهاني 63
10-2-2- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات 63
11-2-2- فناوري پوش 64
12-2-2- ارتباطات شبكه اي 64
13-2-2- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات 66
14-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات 66
15-2-2- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات 67
16-2-2- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات 69
17-2-2- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات 70
18-2-2- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات 70
19-2-2- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي 72
20-2-2- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي 72
21-2-2- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور 74
سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد…
22-2-2- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات 77
23-2-2- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات 79
24-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده 80
25-2-2- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات 81
26-2-2- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان 84
27-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه 85
28-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا 86
29-2-2- مديريت فناوري اطلاعات IT 87
3-2- پيشينه پژوهش 88
1-3-2- پژوهش هاي داخل كشور 88
2-3-2- پژوهش هاي خارج كشور 92
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
1-4- مقدمه 108
2-4- اطلاعات عمومی 109
3-4- توصيف داده ها 112
4-4- تحليل داده ها 130
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
1-5- بحث و نتيجه گيري 152
1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش 152
2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش
1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش 153
2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش 154
3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش 155
2-5-  نتيجه كلي 156
3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش 157
4-5- پيشنهادهاي پژوهش 157
5-5- خلاصه پژوهش 159
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي 163
فهرست منابع لاتين 169
ضمايم
پرسشنامه فرهنگ سازماني
پرسشنامه فناوري اطلاعات
فهرست جداول
عنوان                صفحه
جدول شماره (2-1) هفت موضوع مورد مقايسه در سازمانها توسط ويليام اوشي
جدول شماره (2-2) سال شمار رسانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي 78
جدول شماره (3-1) حجم نمونه 103
جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس 109
جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل 110
جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 111
جدول شماره (4-4) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نوآروي و ريسك پذيري 112
جدول شماره (4-5) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به جزئيات 114
جدول شماره (4-6) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نتيجه محوري 116
جدول شماره (4-7) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به افراد (فردگرایي) 117
جدول شماره (4-8) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به گروه (گروه گرايي) 118
جدول شماره (4-9) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب تهور طلبي 119
جدول شماره (4-10) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ثبات 120
جدول شماره (4-11) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب آشنايي با مفاهيم و اصول 121
جدول شماره (4-12) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب مديريت فايلها 123
جدول شماره (4-13) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب واژه پردازها 124
جدول شماره (4-14) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب صفحه گسترها 125
جدول شماره (4-15) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب بانكهاي اطلاعاتي 127
جدول شماره (4-16) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ارائه مطلب 128
جدول شماره (4-17) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب اينترنت 129
جدول شماره(4-18)نتايج حاصل از آزمون همبستگي فرهنگ سازماني و 131
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4- 19) نتايج حاصل از آزمون چگونگي ميزان بكارگيري فناوري 132
اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان
جدول شماره (4-20)نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نو آوري و بكارگيري 135
فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-21) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به جزئيات و 136
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-22) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نتيجه محوري و 139
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-23) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به افراد و 141
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-24) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به گروه و 143
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-25) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين تهور طلبي و 145
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-26) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ثبات و 147
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (4-27)نتايج حاصل از آزمون سوال تفاوت ميزان بكارگيري 150
فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد
فهرست نمودارها
نمودار شماره (2-1)مدل پنج عاملي فرهنگ سازماني 40
نمودار شماره (2-2)ارتباط تئوري، رفتار، فرهنگ سازماني 41
نمودار شماره (2-3)پيداش فناوري اطلاعات و ارتباطات از تلفيق سه حوزه اطلاعات، 45
رايانه و ارتباطات
نمودار شماره (2-4)عصر كشاورزي، صنعت، اطلاعات 46
نمودار شماره (4-1)توزيع نسبي پاسخگويان برحسب جنس 109
نمودار شماره (4-2) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل 110
نمودار شماره (4-3) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات 111
نمودار شماره (4-4) رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات 131
نمودار شماره (4-5) ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان 133
نمودار شماره (4-6) رابطه نوآوري و ريسك پذيري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات 135
نمودار شماره (4-7) رابطه توجه به جزئيات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات 137
نمودار شماره (4-8) رابطه بين نتيجه محوري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات 139
نمودار شماره (4-9) رابطه بين توجه به افراد و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات 141
نمودار شماره (4-10) رابطه بين توجه به گروه و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات 143
نمودار شماره (4-11) رابطه بين تهور طلبي و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات 145
نمودار شماره (4-12) رابطه بين ثبات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات 147
نمودار شماره (4-13)ميزان بكار گيري فناوري اطلاعات وارتباطات دربين كاركنان زن و مرد 150
چكيده
فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است، جامعه آماري كليه كاركنان اداري آموزش و پرورش به تعداد 2659 نفر داراي تحصيلات ديپلم تا دكتري در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 330 نفر انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني بر مبناي ويژگيهاي هفت گانه رابينز و پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مبناي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي فرهنگ سازماني 90/0 و اعتبار پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 86/0 تعيين گرديده است.
براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤالهاي علاوه بر آمار توصيفي، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خي دو و آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:
1- بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
2- ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان سازمان پايين مي باشد.
3- بين ويژگيهاي فرهنگ سازماني (نوآوري و ريسك پذيري، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبي) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود دارد ولي بين سه ويژگي ديگر از ويژگيهاي فرهنگ سازماني (شامل توجه به جزئيات، نتيجه محوري و ثبات و حفظ وضع موجود) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود ندارد.
4- ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد يكسان مي باشد.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه¬اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT )  را تجربه مي¬كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه¬اي را جامعه اطلاعاتي مي¬گويند (صرافي زاده، 1383 ، ص 5).
جامعه اطلاعاتي جامعه¬اي است كه در آن زندگي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه به فناوري اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه¬اي است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتي در اماكن تفريحي از اين تكنولوژي¬ حداكثر استفاده را مي¬برند.
بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژي در اختيار صاحب نظران فن و صنايع قرار داشت و مشروعيت آن نيز به تاييد و تصديق آنان مرتبط بود در جامعه جديد اطلاعات تكنولوژيستها علماي اجتماعي و مردم معمولي نيز مرتبط با تكنولوژي اطلاعاتي قرار گرفته و بخشي از زندگي روزمره آنان شده است. زيرا اطلاعات و اخبار در گروه نيازهاي اساسي همه مردم قرار گرفته است و توليدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالي كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژي مرتبط با قشر خاصي بود و فراگيري زيادي نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).
ويژگي‌ديگر جامعه اطلاعاتي كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژي هاي جديد ارتباطي در دسترس هر كسي كه طالب آن باشد قرار مي¬گيرد. در اين گونه جوامع مفاهيم سنتي موجود در زمينه¬هايي چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مديريت و تجارت دچار تحول مي¬گردد. با گذر از عصر صنعتي و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوين تافلر  (عصر دانايي) نياز روزافزون بشر براي آموزش متفاوت¬تر با آنچه در گذشته بوده است بيشتر حس مي¬شود در همين راستا تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاينده¬اي در حال گسترش است مي¬تواند به نحو مطلوبي تمامي امور زندگي را تحت تاثير قرار دهد (احمدي نژاد ، 1379 ، ص 24).
دنياي موجود با دستاوردهاي متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغييرات غيرقابل پيش بيني است. الوين تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بيست و يكم به عنوان عصر فرانظريه  هنگامي براي انسانها جاذب خواهد بود كه آدم كنوني بتواند در مقابل تغييرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق اين ايده¬آل هنگامي ميسر خواهد بود كه از هم اكنون بشر امروزي بتواند خودش را براي تغييرات در دنياي آينده آماده سازد اين نيز مشروط به دانش، مهارت، بينش و پويايي است.
زندگي در دنياي جديد نيازمند شناخت كامل و كسب مهارتهاي استفاده از اين ابزارها و بدون داشتن چنين ابزاري رقابت و زندگي بسيار مشكل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهاي فراواني در زندگي روزانه افراد و جوامع است.
سازمانها بايد جهت به كار¬گيري و استفاده بهينه از تكنولوژي فن¬آوري اطلاعات زمينه سازي لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در اين راه گامهاي مهم و صحيح را در عرصه سازمان بردارند. يکي از مهمترين عوامل موفقيت و شكست در اين حركت در “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازماني به تمام جنبه¬هاي سازماني تاثير مي گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش¬هاي مشترك، به سازمان‌ها قدرت مي بخشد و بر نگرش رفتار فردي انگيزه و رضايت شغلي و سطح تعهد نيروي انساني طراحي ساختار و نظام¬هاي سازماني، هدف¬گذاري، تدوين و اجراي استراتژي¬ها و …. تاثير مي¬گذارد. همچنين فرهنگ سازماني عامل موثر در ترويج خلاقيت و نوآوري است كه از طريق ارزش نهادن به كار سخت و متمركز و هدف¬دار ، پشتكار  و سخت كوشي و تعهد عمل مي¬كند.
نيروي انساني به عنوان مهمترين منبع اصلي سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوري، مواد، تجهيزات و بودجه و… به توليد كالا و خدمات بپردازد  و در صورتي كه درست عمل كند سازمان نيز از عملكرد خوبي برخوردار خواهد شد.
لذا سازمان از طريق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزيه و تحليل آن و خلق ارزش-هاي مناسب در حمايت از فرهنگ مطلوب مي¬تواند در راستاي به كار گيري مؤثر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان نقش مهمي را ايفا نمايد.
2-1- بيان مسئله
با توجه به اينكه فرهنگ سازماني نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترك در بين اعضاي سازمان است و تعاملات قسمتهاي مختلف را بر قرار مي كند بنابراين يك ابزار مؤثر در بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقي  مي شود.
در سازمانهايي كه فرهنگ استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتي بدنبال خواهد داشت كه از آن جمله مي توان نارضايتي ارباب رجوع، هزينه هاي گزاف، طولاني بودن جريان كارهاو … را نام برد.تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از عدم كارآيي كه در يك سازمان پيش مي آيد ناشي از عدم بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات است. زيرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها كمك مي كند كه در ميدان رقابت موفق عمل كنند. يكي از موانع اساسي عدم بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازماني بكارگيري آن مي باشد.
فرهنگ سازماني به دليل ماهيت اثر گذاري قوي كه مي تواند بر رفتار و عملكرد اعضاي سازمان داشته، نقش مهمي را در بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايفا مي كند.بنابراين فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از مهمترين مسائل عصر حاضر در تمام جوامع مي باشد پس بكارگيري آن در سازمانها جهت هماهنگي با جامعه بين الملل لازم و ضروري به نظر مي رسد ولي متأسفانه هنوز شرايط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از اين فناوري در سازمانها بوجود نيامده است، لذا مسأله اين پژوهش بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش مي باشد. با اين هدف كه با روشن شدن رابطه فرهنگ سازماني با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمينه لازم براي توجه و اقدام جدي مسئولين جهت بالابردن فرهنگ سازماني در ادارات آموزش و پرورش فراهم آيد تا از آن طريق بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزايش يابد.
3-1- اهميت و ضرورت پژوهش
امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوري را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار مي دهد. ميزان اطلاعاتي است که آن کشور توليد مي کند، در دسترس قرار مي دهد و به کار مي گيرد. فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک فناوري غالب در هزاره جديد معرفي شده است. بدون هيچ شک و ترديدي در فرايند پذيرش پديده جهاني سازي کشورهايي که زمينه و بستر لازم و مناسب را براي توسعه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي بوجود نياورده اند، در حرکت هدايت شده و شتابان جهاني سازي از وضع موجود به سوي جامعه اطلاعاتي باز خواهند ماند.
اهميت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر اين باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثير آن شاخص ممتاز فعاليت هاي طراز اول جوامع بشري است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انساني مهمترين منبع ارزشمند محسوب مي شود و يک منبع حياتي براي پيشرفت علمي و اقتصادي هر کشوري به حساب مي آيد. به بيان ديگر اطلاعات نيروي اصلي حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست.
نقش مهم اطلاعات را مي توان در زمينه هاي وسيعي از فعاليتهاي حياتي بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتي و ارتباطي بسيار مهمي بدل گشته که توسط آن بسياري از امور روزمره انسانها تسريع و تسهيل شده است.
در عصر جديد ، در انجام امور اداري به طريق سنتي ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و              نارسائي هاي گسترده تري هستيم که از آن جمله مي توان به طولاني بودن جريان کارها،اشتباهات زياد کارکنان، صرف هزينه هاي گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بايگاني اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاري، ريسک پذيري و خطر پذيري بالا، نارضايتي ارباب رجوع و موارد بسياري از اين قبيل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمي از اين قبيل خواهيم بود .
همچنين در عصر حاضر که دوره تغيير و تحول و بحران را در پيش روي داريم. (اگر بحراني در دنياي امروز باشد، بيش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نيرو ، بحران فرهنگ است) (اسلامي ندوشن ، 1354 ، ص 60).
لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثيري که فرهنگ سازماني بر تمام ابعاد سازمان مي گذارد، فرهنگ سازماني مي تواند سازمان را به جلو راند و يا از حرکت بازدارد و اين توان بالقوه به خاطر تاثيري است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهيم علل موفقيت و عدم موفقيت سازمانهايمان را مطالعه کنيم بايد به بررسي فرهنگ بپردازيم.
شاين ، اوچي ، پيترز و واترمن و بسياري از علماي مديريت دو حقيقت مهم را تبيين مي کنند. اول آنکه فرهنگ سازماني در سازمانهاي مختلف متفاوت است . دوم آنکه فرهنگ سازماني مختلف مي تواند بر عملکرد ، موفقيت و اثر بخشي يک سازمان و موسسه تاثير متفاوتي داشته باشد . با اين حال اشاره به اين نکته ضرورت دارد (سازمانهاي موفق ) فرهنگ هاي ايجاد کرده اند که ارزشها و مديريت رهبران خود را در هم آميخته اند و به همين دليل است که اين ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر مي رسد که نقش حقيقي مديريت سازمانها ، اداره ارزشهاي سازمان است. سازمانهاي موفق به ايجاد فرهنگ مشترک ميان کارکنان و ايجاد روحيه خوب بها  مي دهند . چارچوبي از همبستگي ايجاد مي کنند که در محدوده آن افراد پر انگيزه ، خود را با شرايط انطباق  مي دهند .
بر مبناي مطالعات متعدد ، مديران و پژوهشگران از اوايل دهه 1980 ميلادي توجه خود را به چگونگي مديريت فرهنگ سازمانهايشان و هماهنگ نمودن آن با ساير اجزاء به بهترين وجه آغاز نموده اند . با وجود اينکه سابقه مطالعات فرهنگ سازماني بيش از دو دهه نيست . اما تحقيقات ، تاثير فرهنگ و جلوه هاي فرهنگي را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادي ازنويسندگان اين فرض رامطرح و پشتيباني کرده اند که شرکتها وسازمانهاي موفق داراي فرهنگ قوي بوده اند.
در اين پژوهش ضمن شناسايي فرهنگ سازماني حاکم بر ادارات آموزش و پرورش ميزان بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است .
استفاده کنندگان اين پژوهش کليه کارکنان کادر اداري سازمان آموزش و پرورش مي باشد. که با پياده کردن يک الگوي فرهنگي مناسب و قوي در سازمان زمينه استفاده بهينه از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين آنها فراهم مي شود. و سازمانهايي كه از نتايج اين پژوهش مي توانند بهره ببرند شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان تكفا، سازمانهاي مرتبط با آموزش و پرورش، سازمان تأليف كتب درسي، سازمان آموزش عالي، ضمن خدمت فرهنگيان، سازمانهاي مرتبط با تكنولوژي و ساخت ابزارهاي كمك آموزشي و ….
مي باشند.
4-1- انگيزه پژوهشگر
اگر چه استفاده از رايانه از سال هاي دهه 50 ميلادي در سازمان هاي بزرگ کشورهاي صنعتي و توسعه يافته رايج بوده است ولي در نوع فناوري اطلاعات حتي تا دهه 80 ميلادي کمتر در سازمانهاي آموزشي مشاهده مي شود .
فناوري اطلاعات و ارتباطات يکي از مهمترين مسائل عصر حاضر در تمام جوانب مي باشد پس به کارگيري آن در سازمانها جهت هماهنگي با جامعه بين الملل لازم و ضروري به نظر مي رسد ولي متاسفانه هنوز شرايط و فرهنگ مناسب جهت استفاده موثر و به جا و ماهرانه از اين فناوري در سازمانها بوجود نيامده است .
بررسی رابطه فرهنگ سازماني و بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش انگيزه اي پژوهشگر براي انجام اين پژوهش شده است.
5-1- هدف پژوهش
1-5-1- هدف كلي
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران مي¬باشد………………

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد