دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان در شهر ميانه

دانلود پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان در شهر ميانه

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
طرح مساله
اهميت موضوع
اهداف تحقيق
فصل دوم
تحولات جمعيت جهان
تحولات جمعيت ايران
تحولات مرگ و مير در جهان
تحولات مرگ و مير در ايران
ويژگيهاي جمعيت شناختي شهر ميانه
فصل سوم
الگوهاي تئوريك مرگ و مير كودكان
الف) تئو ريهاي مر بو ط به مرگ و مير كو دكان
1- چار چوب موسلي و چن
2- چارچوب تحليلي دونالد دبليو- ماتسون و همكاران
3- تئو ريهاي تغييرات اجتماع در سطح كلان
3-1- تئو ري مدرنيزاسيون
2-3- تئوري طبقه بندي جنسي
3-3- تئوري وابستگي
ب) علل و عوامل موثر بر مرگ و مير
پيشينه تحقيق
تعدادي از مطالعات انجام شده در ايران
تعدادي از مطالعات انجام شده درجهان
فصل چهارم
روش تحقيق
شيوه نمونه گيري
فرضيه هاي تحقيق
متغير وابسته
متغير هاي مستقل
تعريف مفهومی و عملياتی متغيرهای مستقل
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
1-توصيف داده ها
2-تبيين و تفسير داده ها
روش رگرسيون لوجستيک
روشهای ارزيابی نيکويي برازش
نتيجه مدل ابتدايی
مدل نهايي روش رگرسيون لو جستيک
مقايسه مدل های متفاوت
روشهای نيکويی برازش مدل نهايی رگرسيون لو جستيک
فصل  پنجم
نتيجه گيری
فهرست منابع
مقدمه
در دوران ما قبل كشاورزي، دوره گردآوري خوراك، انسانها علاوه بر مشكل كمبود غذا، با خطرات زيادي از جمله خطر حيوانات وحشي، سيل، رعد و برق، طوفان و غيره مواجه بودند و به دليل ابتدايي بودن تكنولوژي آن زمان، انسانها توان مقابله با اين خطرات را نداشتند، بنابراين،مرگ و مير در آن دوران خيلي بالا بود. ولي با انقلاب كشاورزي، يكجانشيني و با توليد مازاد مواد غذايي، سطح مرگ ومير نسبتا پايين آمد و نرخ رشد جمعيت نيز تا اندازه اي افزايش يافت. بعد از آن با وقوع انقلاب صنعتي و بدنبال پيشرفتهايي كه در زمينه هاي فني و تكنولوژيكي، بهداشتي و درماني، وضع تغذيه، حمل و نقل و ارتباطات صورت گرفت، مرگ و مير كاهش پيدا كرد. اين مسئله ابتدا در كشورهاي توسعه يافته رخ داد، بعد از جنگ جهاني دوم، بدنبال صدور تكنولوژي درمان و كنترل مرگ به كشورهاي در حال توسعه، سطح مرگ و مير در اين دسته از كشورها نيز با شتاب بيشتري شروع به كاهش كرد كه طبيعتا رشد فزاينده جمعيت اين كشورها را در پي داشت. البته بيشترين كاهش مرگ و مير مربوط به مرگ و مير كودكان و اطفال بود. محاسبات مك كئون (1975) نيز بيانگر اين نكته است:
«يك سوم از كاهش عمومي مرگ و مير در انگلستان مرتبط با كاهش مرگ ومير در نخستين سال زندگي و نيمي از آن مرتبط با كاهش مرگ ومير در پنج سال اول زندگي بوده است» در حال حاضر ميزان مرگ و مير كودكان در كشورهاي در حال توسعه خيلي بالاتر از كشورهاي توسعه يافته است، اينكه چه عواملي باعث بالا نگه داشته شدن اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه مي‌شود، بر اهميت بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان و مكانيسم تأثيرگذاري آنها مي‌افزايد. بنابراين در اين تحقيق تلاش مي‌شود عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان شهر ميانه مورد بررسي قرار بگيرد تا با آگاهي بيشتر از اين عوامل و مكانيسم تأثيرگذاري آنها، راه‌حل‌هاي بهتري جهت كاهش ميزان مرگ و مير كودكان ارائه گردد.در فصل اول پس از بيان مسئله و تبيين اهميت موضوع، به بيان اهداف تحقيق پرداخته شده است. در ادامه نيز نظري اجمالي به تحولات جمعيت جهان و ايران، تحولات مرگ و مير در جهان و ايران انداخته شده است و در آخر همين فصل اشاره اي به ويژگيهاي  شهر ميانه شده است.فصل دوم نيز شامل تئوريهاي مرگ و مير، پيشينه تحقيق و مدل تحليلي تحقيق مي باشد. در فصل چهارم نيز، روش شناسي تحقيق، چارچوب تحليلي تحقيق، فرضيه‌ها، تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي مستقل و وابسته آورده شده است.


دانلود پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان در شهر ميانه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد