آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
خانه » پروژه » حقوق و علوم سیاسی » دانلود پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها
دانلود پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

دانلود پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

دانلود پروژه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایرا ن با قراردادهای نفتی سایر کشورها

فهرست مطالب

مقدمه                  1
فصل اول
كليات، تعريف
بخش اول: كليات و مفاهيم  5
مبحث اول) روند تاريخي نفت 6
مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت 12
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالكيت نفت 14
بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران 15
بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب 17
بخش دوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها 19
مبحث اول) تعريف
گفتار اول: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز 20
بند اول ـ سيستم‌هاي امتيازي  21
بند دوم ـ قراردادهاي امتيازي نوين 22
بند سوم ـ متن امتياز نامه  25
بند چهارم ـ انواع امتياز نامه
گفتار دوم: سيستم‌هاي قراردادي 31
بند اول ـ قراردادهاي مشاركت در توليد
بند دوم ـ قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري 34
بند سوم ـ قراردادهاي خدماتي  35
مبحث دوم) اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران، وجوه اشتراك و افتراق آنها  39
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي  49

فصل دوم
ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران
بخش اول: ويژگيهاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران  54
مبحث اول) ويژگيهاي قرارداد 1901 دارسي
مبحث دوم) ويژگيهاي قرارداد 1933 شركت نفت ايران و انگليس  59
مبحث سوم) ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي  63
مبحث چهارم) ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس-‌گلشائيان 64
بخش دوم: ويژگيهاي قراردادهاي بين‌الملي نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت ايران 67
مبحث اول) ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران
گفتار اول: ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم 1954 70
مبحث دوم) ويژگيهاي ساير قراردادها  75
گفتار اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج گانه خليج فارس
گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي شش گانه 78
گفتار سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم 1973)  84
بخش سوم: ويژگيهاي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي ايران  87
مبحث اول) تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي
مبحث دوم)   پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي  88
گفتار اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي  نفتي ايران
گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل 92
بخش چهارم: بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي
بين المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم‌هاي مشابه جهاني  95
مبحث اول) مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران
گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران  100
گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران  105
گفتار سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري نفت ايران  107
مبحث دوم) مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان  112
گفتار اول: شيوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز  113
گفتار دوم: شيوه تعيين يك مقام مشترك  114
گفتار سوم: شيوه عمليات به روش Unitization 115

فصل سوم
قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات  118
مبحث اول) تعيين قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با
قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خير جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي  131
بخش دوم: روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن  142
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكيت
گفتار اول: سلب مالكيت و مصاديق آن  143
بند اول ـ سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال)  144
گفتار دوم: سلب مالكيت غيرمستقيم و ملي كردن  146
بند اول ـ سلب مالكيت غير مستقيم
بند دوم ـ ملي كردن موضوع مالكيت  147
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتياز  150
بند چهارم- آثار حقوقي عمل ملي كردن 152
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز 153
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش  155
گفتار سوم: روش رجوع به داوري
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش در دعوي سافاير  157
بند دوم ـ بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين‌المللي
و سازش نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي 1973 ايران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بين المللي نفتي ايران
به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش  162

فصل چهارم
بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم برقراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
بخش اول: بررسي تطبيقي «درآمد و فروش نفت» در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز  165
مبحث اول) شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
گفتار اول: روش تعيين قيمت نفت  169
گفتار دوم: چگونگي پرداخت حق الامتياز در قراردادهاي نفتي  173
گفتار سوم: ماليات در قراردادهاي بين‌المللي نفتي  180
بند اول ـ نمونه پرداخت ماليات در قرارداد كنسرسيوم ايران 1333 183
بند دوم ـ چگونگي پرداخت ماليات در ساير نقاط خاورميانه 184
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسيم منافع در قراردادهاي نفتي تا قبل از انقلاب اسلامي 186
مبحث دوم) شرايط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز  188
گفتار اول: مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي  195
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد 200
گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد يا امتياز  202
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي  206
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي  207
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز  211
گفتار اول: بررسي منافع مخصوص در قراردادهاي نفتي ايران  212
گفتار دوم: چگونگي منافع مخصوص در ساير كشورهاي خاورميانه 215
بخش دوم: بررسي تطبيقي نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز  220
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي نفتي «مشاركت در توليد»  221
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمايه در انواع «قراردادهاي مشاركت در توليد كشورهاي جهان»  222
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمايه در «قراردادهاي بين‌المللي نفتي
پيمانكاري خريد خدمات بيع متقابل ايران»  223
بخش سوم: بررسي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان  224
مبحث اول) نظام سرمايه‌گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان  225
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوري آذربايجان و سهام شركت سوكار در «شركت مشاركت در توليد» 226

ـ نتيجه‌گيري  229
‍ پيوست‌ها   235
فهرست منابع و مآخذ  247
• منابع فـارسي
• منابع انگليسي 249

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است