دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

 بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی
فهرست مطالب
چكيده تحقيق
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه   4
بيان مسئله   8
اهميت تحقيق   10
اهداف تحقيق   10
فرضيه‌هاي تحقيق   11
تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها   11
فصل دوم : (ادبيات و پيشينه تحقيق)
تعريف خلاقيت   14
ماهيت استعداد خلاق   16
رابطة خلاقيت و محيط خانوادگي   18
مردان و زنان خلاق    19
روشهاي پرورش خلاقيت   20
عوامل موثر بر خلاقيت‌   22
تمركز به عنوان كليد خلاقيت    25
براي پرورش خلاقيت كنكاش مغزي بهترين خلاقيت است   25
محيط مساعد براي ايجاد رفتار خلاق   28
عواملي كه مانع خلاقيت مي‌شوند    29
خلاقيت و هوش    33
هوش چيست   38
تقسيمات و طبقه‌بندي هوش    38
عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش   40
تحقيقات انجام شده   45
فصل سوم : (روش اجراي تحقيق
جامعه آماري   49
نمونه و روش نمونه‌گيري
ابزار اندازه‌گيري (اعتبار آزمون)   49
روش جمع‌آوري اطلاعات   51
روش آماري    52
فصل چهارم : (تجزيه و تحليل داده‌ها)
توصيف داده‌ها   54
فصل پنجم
مقدمه    62
خلاصة تحقيق   62
يافته‌هاي تحقيق   3
پيشنهادها   65
محدوديتها   66
منابع    68
ضمائم
چكيده :
در اين تحقيق به بررسي رابطة هوش و خلاقيت و همچنين مقايسة بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.
جامعه آماري ما در اين تحقيق دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان اسلامشهر مي‌باشد.
حجم نمونه ما در اين تحقيق 100 نفر مي‌باشد كه از اين 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر مي‌باشند.
و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گيري خوشه‌اي استفاده شده است.
در اين پژوهش از آزمونهاي ريون براي سنجش هوش و آزمون خلاقيت تورنس جهت شنجش خلاقيت دانش‌آموزان مقطع دبيرستانهاي شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گرديده است.
در اين پژوهش چهار فرضيه مطرح گرديده است.
بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان پسر همبستگي وجود دارد. نتايج تحيق حاضر نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين بهرة هشي و خلاقيت دانش‌آموزان پسر (43%) كه در سطح (1%) مي‌باشد، معنادار مي‌باشد.
بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر همبستگي وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌ آموزان دفتر (9%) كه در سطح (1%) مي‌باشد، معنادار است.
بين ميزان بهرة هوشي دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه t محاسبه شده ميزان بهره هوشي دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نيست، يعني بين آنها تفاوت معناداري وجود ندارد.
بين ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه t محاسبه شده ميزان خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار مي‌باشد.

دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد