دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 13
1-2- بیان مسئله 18
1-3- اهمیت ضرورت تحقیق 21
1-4- اهداف تحقیق 23
1-5- فرضیات تحقیق 23
1-6- تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23
فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش
2-1 مفاهیم نظری 33
2-1-1- تعریف خود 33
2-1-2- “خود” در دیدگاههای مختلف روان شناختی 36
2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن 39
2-1-4- تصویر ذهنی 43
2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر 46
2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان 49
2-1-7- نقش خانواده در تشکیل و چگونگی برداشت از خویش 54
2-1-8- تعریف زیبایی 59
2-1-10- بد شکلی بدنی 60
فصل سوم: طرح تحقیق
3-1- طرح تحقیق 84
3-2- جامعه آماری 84
3-3- نمونه و روش نمونه گیری 84
3-4- ابزارهای تحقیق 85
3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق 85
3-6- روش و چگونگی اجرا 86
3-7- روش آماری 87
فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیق
الف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیق
ب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده
 ج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق 102
5-2- رهنمودهای تحقیق 105
5-3- محدودیتهای تحقیق 106
5-4- پیشنهادات 107
منابع فارسی 108
منابع انگلیسی 113
ضمائم
 چکیده
پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.
نمونه مورد نظر تحقیق که به روش مقایسه انتخاب شده اند.
ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عکس که توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مرکز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.
فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:
1- بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.
مقدمه:
از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زیبایی برای او مهم بوده است ( نکته دان 1375) اگر زیبایی را سر زندگی، طراوت، شادابی، سازگاری، تقوی، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطیف داشتن معنا کنیم همه بشر در پی زیبایی هستند و تا زمانی که به زیبایی مطلق و جهان نمائی نرسند از پا نمی نشینند و آنها زیبایی مطلق خداوند است.
مفاهیم زیادی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. و آنچه که هر فرد در عنوان زیبایی تلقی می کند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصیات جسمانی خود زیبا هستند بلکه بخاطر شخصیت، صفات و توانایی شاد کردن ودوست داشتن هم زیبا هستند. شاید بتوان گفت زیبایی همچون یک کره یخ شناور است که تنها یک قسمت از آن قابل دیدن است. در حال حاضر باید دانست که تمایل به زیبایی وتلاش برای بدست آوردن آن یک امر جهانی است.
( ایو 2001) هنگامی که بشر توانست خود را در آب ببیند متوجه این حقیقت شد که زیبایی ظاهر علاوه بر استعداد ذاتی خاص یک سری مراقبت ها همراه با ایجاد تغییرات نیز می باشد که بشر می تواند در ظاهر خویش بوجود آورد. دریافت این حقیقت و غریزه طبیعی زیبایی درستی سبب ایجاد حرفه ها، هنرها و علومی گشت که هدف همه آنها پیدا کردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بیشتر زیبایی ظاهر بود. (بلوچی 1376)
برای هزاران سال افراد از روش های مختلف زیبا سازی که میراث فرهنگ و تمدن هاست استفاده کرده اند.
ارتقاء زیبایی در دو بعد جسمانی و روانی انجام می شود از آنجا که به نظر می رسد زیبایی ظاهر به عزت نفس انگیزه ها و انتظارات متفاوت در نتایج زیبا ساختن و تاثیر روان شناختی گوناگون آن به افراد نیازمند مطالعات برنامه ریزی شده و هدفمند در این زمینه با همکاری افراد متخصص در این زمینه می باشد.
راجع به عزت نفس هم می توان چنین گفت: که عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و این میزان ارزشی است که ما فکر می کنیم دیگران برای ما به عنوان یک شخص قائل هستند. ………………………………….
دانلود پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد