دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

چکیده :

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.  با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

مقدمه 1

فصل اول – کلیات
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی8
گفتار اول- دوران باستان9
گفتار دوم- دوران اسلامی13
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران17
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی 20
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی21
الف) مفهوم جرایم بهداشتی21
ب) مفهوم جرایم درمانی 23
ج) مفهوم جرایم دارویی25
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی26
الف) عنصر قانونی 27
ب) عنصر مادی 29
ج) عنصر معنوی 31
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی 34
الف) تعریف تخلفات انتظامی 34
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی35
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی 38
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم41
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی41
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.43
 فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
 مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی50
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط51
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی51
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی 55
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی59
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی62
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی63
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 72
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی78
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی 79
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران 89
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی96
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای 106
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی113
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی 114
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی117
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات121
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی 125
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 136
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران136
الف) مفهوم مجازات136
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران138
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی142
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی147
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 153
الف) تخفیف مجازات153
ب) تشدید مجازات154
ج) تبدیل مجازات156
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی157
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوة حل اختلاف در صلاحیت159
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت161
 نتیجه گیری 176

 منابع و مآخذ179

 نمودار آماری183
فرمت : ورد | صفحات:168
دانلود پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد