دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تأثیر زوج درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی،جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار

فهرست مطالب
تشكر و قدرداني:
چكيده پژوهش
مقدمه:
فصل اول : گستره علمي موضوع مورد پژوهش
1-موضوع و زمينه
2- ابعاد موضوع
3- امكان بررسي موضوع و اهميت آن
4-اهداف پژوهش
5-سوال هاي پژوهش
6-فرضيه ها
17)متغيرها و تعريف عملياتي آن ها
8- خلاصه:
فصل دوم : مرور و تحليل يافته هاي پيشين در اين قلمرو
1-مذهب
1- 1 اهميت دين و مذهب در خود شناسي
1-2 گستره مذهب
1-3  مذهب و فطرت
2-مباني نظري مربوط به مذهب
2-1 روي آورد روان تحليل گري
2-2 روي آورد روان تحليل گري جديد:
2-3 روي آورد صفات
• گوردون آلپورت
2-4 روي آورد انسان نگري
• آبراهام مازلو
2-5 روي آورد هستي نگر
• ويكتور فرانكل
2-6 روي آورد كنش نگر
• ويليام جيمز
2-7 روي آور شناختي نگر
• آلبرت اليس
3- همسر گزيني و تشكيل خانواده
3-1 تعريف خانواده
3-2 مرور كوتاهي بر تاريخچه خانواده درمانگري
3-3 نحوه شكل گيري زوج درمانگري
• الگوي كاركردي و درمان خانوادگي مك ماستر
• الگوي منحني اولسون
• الگوي سيستمي بيورز
1. خانواده هايي با كاركرد بد
2. خانواده هاي مرزي
3. خانواده هاي متوسط
4. خانواده هاي با كفايت
5. خانواده هاي مطلوب
3-4 الگوهاي باليني القاطي در خانواده درماني
• خانواده درماني چند سطحي التقاطي فلدمن
• روي آورد خانواده درماني التقاطي والش
• روي آورد زناشويي درمانگري التقاطي نيكلز
• خانواده‌درمانگري‌التقاطي:خانواده‌درمانگري‌روان‌پويايي‌متمركزبر مشكل
4- يافته هاي پژوهشي در قلمرو خانواده / زوج درمانگري
5-روش زوج درمانگري اسلامي
6-خلاصه
فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربي موضوع
1- انتخاب نمونه
1-1 جامعه مورد بررسي
1-2 روش نمونه گيري
1-3 اندازه نمونه
2- ابزار و روش اجراي پژوهش
2-1 پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت
2-2 پرسشنامه  دو عضوي اسپانير
2-3 پرسشنامه سازگاري خودشناسي
2-4 روش زوج درمانگري اسلامي
3-طرح پژوهش و روش هاي آماري
3-1 معرفي طرح هاي پژوهش
3-2 روش هاي آماري  تحليل داده ها
4-خلاصه
فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كلي
1- يافته هاي توصيفي
2- يافته هاي مربوط به تحليل نتايج در چارچوب فرضيه ها
3- خلاصه
فصل پنجم: بحث و نتايج  نهايي
1- بحث و بررسي درباره يافته ها
2-تفسير نهايي و پيامدها
3-محدوديت ها
4-پيشنهادها
منابع و مآخذ
دانلود پروژه تأثیر زوج درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی،جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد