برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی
دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی

دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی

دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش…………………………………………………………. ۱

فصل اول

بخش اول: نقد عملکرد ورزشی………………………………………………………………. ۶
الف- عملکرد خوب و بد……………………………………………………………………………. ۷
ب- عملکرد خوب، باخت………………………………………………………………………….. ۷
ج- عملکرد ضعیف، برد…………………………………………………………………………….. ۸
د- عملکرد ضعیف، باخت………………………………………………………………………….. ۸
بخش دوم: سطح انگیختگی/ فعال سازی………………………………………………….. ۱۰
کاهش انگیختگی/ فعال سازی……………………………………………………………………… ۱۱
افزایش انگیختگی…………………………………………………………………………………….. ۱۲
بخش سوم: کنترل و هدایت انرژی……………………………………………………….. ۱۳
شناخت سطح انرژی………………………………………………………………………………….. ۱۳
کنترل سطح انرژی……………………………………………………………………………………. ۱۴
هدایت سطح انرژی…………………………………………………………………………………… ۱۶
خلاصه………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
بخش چهارم: فنون آرمیدگی………………………………………………………………… ۱۸
فواید آرمیدگی چیست؟……………………………………………………………………………… ۱۹
فنون آرمیدگی…………………………………………………………………………………………. ۲۲
خلاصه………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
بخش پنجم: تمرین تجسمی……………………………………………………………………. ۲۵
تمرین ذهنی برای اجرای بهتر………………………………………………………………………. ۲۵
فنون تمرین ذهنی برای دو و میدانی……………………………………………………………….. ۳۰
بخش ششم: تمرکز…………………………………………………………………………………. ۳۰
تمرکز و توجه…………………………………………………………………………………………. ۳۳
نکته کلیدی…………………………………………………………………………………………….. ۳۷
به سوی تمرکز بهتر…………………………………………………………………………………… ۴۰
عوامل موثر در تمرکز………………………………………………………………………………… ۴۳
افزایش تمرکز…………………………………………………………………………………………. ۴۵
تمرین مرکزگرایی……………………………………………………………………………………. ۴۶
بخش هفتم: اطمینان……………………………………………………………………………… ۴۷
اعتماد به نفس: عاملی مهم برای بهترین عملکرد ورزشی………………………………………. ۴۷
نگرشها و اثراتشان روی اجرا……………………………………………………………………….. ۵۰
قرار گرفتن در چهارچوب صحیح ذهن…………………………………………………………… ۵۴
استفاده از خودگفتاری……………………………………………………………………………….. ۵۵
خود انگاره……………………………………………………………………………………………… ۵۷
فنونی برای تکامل چهارچوب صحیح ذهن………………………………………………………. ۵۸

فصل دوم

بخش اول: انگیزش و ورزش………………………………………………………………….. ۶۲
دیدگاههای انسانی به انگیزش: تئوری نیازهای مازلو…………………………………………… ۶۳
تئوری انگیزه پیشرفت مک کلند و اتکینسون…………………………………………………….. ۶۶
ارزیابی تئوری FOS………………………………………………………………………………….. 67
بخش دوم: رویکردهای شناختی نسبت به انگیزش……………………………………. ۶۸
اسناد…………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
مدل اسناد وینر…………………………………………………………………………………………. ۶۹
ناامیدی آموخته شده و آموزش بازسازی اسناد………………………………………………….. ۷۰
خودباوری………………………………………………………………………………………………. ۷۱
پژوهش معاصر روی انگیزه مشارکت ورزشی…………………………………………………… ۷۳

فصل سوم

مقدمه: تنیدگی…………………………………………………………………………………………. ۷۵
بخش اول: تنیدگی و زندگی حرفه ای………………………………………………….. ۷۷
بخش دوم: هزینه تنیدگی……………………………………………………………………… ۷۸
تنیدگی خلبانهای خطوط تجاری…………………………………………………………………… ۸۰
تنیدگی کارگران سکوهای صنایع تصفیه نفت و گاز…………………………………………… ۸۱
تنیدگی کارمندان مراکز هسته ای………………………………………………………………….. ۸۲
بخش سوم: تنیدگی در پاره ای حرفه های پزشکی و پیراپزشکی………………. ۸۴
تنیدگی دندانپزشکان…………………………………………………………………………………. ۸۴
تنیدگی پرستاران………………………………………………………………………………………. ۸۵
تنیدگی مدیران موسسات…………………………………………………………………………….. ۸۷
بخش چهارم: تعامل سیستمها و شکل گیری پاسخهای ارگانیزم نسبت به
تنیدگی……………………………………………………………………………………………….. ۸۹
نقش هورمونها…………………………………………………………………………………………. ۸۹
محور هیپوفیز- غدد فوق کلیدی……………………………………………………………………. ۸۹
مکانیزمهای تسریع کننده و بازدارنده ترشحات………………………………………………….. ۹۰
بیماریهای تنیدگی…………………………………………………………………………………….. ۹۱
بخش پنجم: زنان در برابر تنیدگی………………………………………………………….. ۹۳
نشانگان تنیدگی زنان…………………………………………………………………………………. ۹۳
تنیدگی زنان کارمند………………………………………………………………………………….. ۹۶
بیماریهای تنیدگی ناشی از رویدادهای استثنایی، تهاجمهای عصر جدید و زندگی
در محیطهای افراطی………………………………………………………………………………….. ۹۸

فصل چهارم

بخش اول: پیشگیری و درمان تنیدگی…………………………………………………….. ۱۰۲
شیوه های سنتی……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
شیوه های جدید……………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
بخش دوم: درمانگریها و روشهای مبارزه علیه تنیدگی………………………………. ۱۰۷
تنش زدایی بدنی………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
تنش زدایی روانی……………………………………………………………………………………… ۱۰۸
تنش زدایی با استفاده از ابزار فنی………………………………………………………………….. ۱۰۹
روان درمانگری………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
بخش سوم: پیشگیری و درمان تنیدگی در موسسات………………………………….. ۱۱۰
نتیجه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

فصل پنجم

بخش اول: افسردگی در ایران………………………………………………………………. ۱۱۴
افسردگی در غرب……………………………………………………………………………………. ۱۱۸
نقدی بر روانشناسی افسردگی غرب……………………………………………………………….. ۱۳۴

فصل ششم

بخش اول: اعتماد به نفس……………………………………………………………………… ۱۴۲
خودپنداره………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳
خودپنداره آموختنی و قابل تغییرات……………………………………………………………….. ۱۴۳
خویشتن‌داری و تاثیر آن بر اعتماد به نفس کودک…………………………………………….. ۱۴۶
ظاهرسازی و پرورش خودپنداره غیرواقعی……………………………………………………….. ۱۴۸
روشهای تقویت خودپنداره کودک……………………………………………………………….. ۱۴۹
بخش دوم: اهمیت و نقش بازی……………………………………………………………… ۱۵۲
بازی و رشد خود……………………………………………………………………………………… ۱۵۳
انواع بازی………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

فصل هفتم

بخش اول: چگونه بر کم تحرکی غلبه کنیم…………………………………………….. ۱۵۷
شیوه های تجربی برای رهایی از کم تحرکی……………………………………………………. ۱۵۹

فصل هشتم

چگونه سلامتی به دست آورده خود را حفظ کنید……………………………………………… ۱۶۱

فصل نهم

درمان اختلالات روانی با ورزش…………………………………………………………………… ۱۶۵
درمان استرس با یوگا…………………………………………………………………………………. ۱۶۶
کلاشا- منبع استرس………………………………………………………………………………….. ۱۶۹
میدان های انرژی در بدن…………………………………………………………………………….. ۱۶۹
تحقیقات علمی یوگانیدرا……………………………………………………………………………. ۱۷۰
ساماسکاراها……………………………………………………………………………………………. ۱۷۱
غذا خوردن تحت استرس……………………………………………………………………………. ۱۷۳
مقابله با استرس با روش SIT……………………………………………………………………….. 178

فصل دهم

پایان نامه……………………………………………………………………………………………… ۱۸۱
– بررسی اثرات تربیت بدنی بر فشارهای جسمانی- روانی با عنوان شاغل و ارایه
الگوی بهینه ورزشی…………………………………………………………………………………… ۱۸۲
– بررسی اثر ویتامینC,Eدر پیشگیری از ضعف سیستم‌ایمنی در ورزشکاران………………. ۱۹۲
– مقایسه رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی ورزشکار
و غیر ورزشکار در شهر تهران………………………………………………………………………. ۱۹۴

فصل یازدهم

ترجمه مقالات اینترنتی

مقاله A: تراکم استخوان و افسردگی……………………………………………………………. ۲۰۰
مقاله B: تائید جنسیت در افسردگی: یافته‌های واگیر شناسی بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI………. 202
مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی از دست رفته زنان در
زمان ابتلا به افسردگی در “ایتون”…………………………………………………………………. ۲۱۸
مقاله D: ارتباط کاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با انجام حرکات ورزشی درحد متعادل….. ۲۲۳

فصل دوازدهم

منابع:
منابع فارسی……………………………………………………………………………………. ۲۲۹
منابع پایان نامه ای……………………………………………………………………………… ۲۳۱
منابع اینترنتی با سایت Ebscohost………………………………………………………………. 232
ضمیمه
متن مقالات اینترنتی
مقاله A: متن انگلیسی تراکم استخوان و افسردگی……………………….
مقاله B: متن انگلیسی تاثیر جنسیت در افسردگی، یافته های واگیر شناسی………..
مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی
از دست رفته زنان در زمان ابتلا به افسردگی در ایتون………………………
مقاله D: متن انگلیسی ارتباط کاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با  انجام
حرکات ورزشی در حد متعادل………………………………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است