آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی
دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی

دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی

دانلود پایان نامه روان شناسی ورزشی

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش…………………………………………………………. 1

فصل اول

بخش اول: نقد عملكرد ورزشي………………………………………………………………. 6
الف- عملكرد خوب و بد……………………………………………………………………………. 7
ب- عملكرد خوب، باخت………………………………………………………………………….. 7
ج- عملكرد ضعيف، برد…………………………………………………………………………….. 8
د- عملكرد ضعيف، باخت………………………………………………………………………….. 8
بخش دوم: سطح انگيختگي/ فعال سازي………………………………………………….. 10
كاهش انگيختگي/ فعال سازي……………………………………………………………………… 11
افزايش انگيختگي…………………………………………………………………………………….. 12
بخش سوم: كنترل و هدايت انرژي……………………………………………………….. 13
شناخت سطح انرژي………………………………………………………………………………….. 13
كنترل سطح انرژي……………………………………………………………………………………. 14
هدايت سطح انرژي…………………………………………………………………………………… 16
خلاصه………………………………………………………………………………………………….. 18
بخش چهارم: فنون آرميدگي………………………………………………………………… 18
فوايد آرميدگي چيست؟……………………………………………………………………………… 19
فنون آرميدگي…………………………………………………………………………………………. 22
خلاصه………………………………………………………………………………………………….. 24
بخش پنجم: تمرين تجسمي……………………………………………………………………. 25
تمرين ذهني براي اجراي بهتر………………………………………………………………………. 25
فنون تمرين ذهني براي دو و ميداني……………………………………………………………….. 30
بخش ششم: تمركز…………………………………………………………………………………. 30
تمركز و توجه…………………………………………………………………………………………. 33
نكته كليدي…………………………………………………………………………………………….. 37
به سوي تمركز بهتر…………………………………………………………………………………… 40
عوامل موثر در تمركز………………………………………………………………………………… 43
افزايش تمركز…………………………………………………………………………………………. 45
تمرين مركزگرايي……………………………………………………………………………………. 46
بخش هفتم: اطمينان……………………………………………………………………………… 47
اعتماد به نفس: عاملي مهم براي بهترين عملكرد ورزشي………………………………………. 47
نگرشها و اثراتشان روي اجرا……………………………………………………………………….. 50
قرار گرفتن در چهارچوب صحيح ذهن…………………………………………………………… 54
استفاده از خودگفتاري……………………………………………………………………………….. 55
خود انگاره……………………………………………………………………………………………… 57
فنوني براي تكامل چهارچوب صحيح ذهن………………………………………………………. 58

فصل دوم

بخش اول: انگيزش و ورزش………………………………………………………………….. 62
ديدگاههاي انساني به انگيزش: تئوري نيازهاي مازلو…………………………………………… 63
تئوري انگيزه پيشرفت مك كلند و اتكينسون…………………………………………………….. 66
ارزيابي تئوري FOS………………………………………………………………………………….. 67
بخش دوم: رويكردهاي شناختي نسبت به انگيزش……………………………………. 68
اسناد…………………………………………………………………………………………………….. 68
مدل اسناد وينر…………………………………………………………………………………………. 69
نااميدي آموخته شده و آموزش بازسازي اسناد………………………………………………….. 70
خودباوري………………………………………………………………………………………………. 71
پژوهش معاصر روي انگيزه مشاركت ورزشي…………………………………………………… 73

فصل سوم

مقدمه: تنيدگي…………………………………………………………………………………………. 75
بخش اول: تنيدگي و زندگي حرفه اي………………………………………………….. 77
بخش دوم: هزينه تنيدگي……………………………………………………………………… 78
تنيدگي خلبانهاي خطوط تجاري…………………………………………………………………… 80
تنيدگي كارگران سكوهاي صنايع تصفيه نفت و گاز…………………………………………… 81
تنيدگي كارمندان مراكز هسته اي………………………………………………………………….. 82
بخش سوم: تنيدگي در پاره اي حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي………………. 84
تنيدگي دندانپزشكان…………………………………………………………………………………. 84
تنيدگي پرستاران………………………………………………………………………………………. 85
تنيدگي مديران موسسات…………………………………………………………………………….. 87
بخش چهارم: تعامل سيستمها و شكل گيري پاسخهاي ارگانيزم نسبت به
تنيدگي……………………………………………………………………………………………….. 89
نقش هورمونها…………………………………………………………………………………………. 89
محور هيپوفيز- غدد فوق كليدي……………………………………………………………………. 89
مكانيزمهاي تسريع كننده و بازدارنده ترشحات………………………………………………….. 90
بيماريهاي تنيدگي…………………………………………………………………………………….. 91
بخش پنجم: زنان در برابر تنيدگي………………………………………………………….. 93
نشانگان تنيدگي زنان…………………………………………………………………………………. 93
تنيدگي زنان كارمند………………………………………………………………………………….. 96
بيماريهاي تنيدگي ناشي از رويدادهاي استثنايي، تهاجمهاي عصر جديد و زندگي
در محيطهاي افراطي………………………………………………………………………………….. 98

فصل چهارم

بخش اول: پيشگيري و درمان تنيدگي…………………………………………………….. 102
شيوه هاي سنتي……………………………………………………………………………………….. 103
شيوه هاي جديد……………………………………………………………………………………….. 104
بخش دوم: درمانگريها و روشهاي مبارزه عليه تنيدگي………………………………. 107
تنش زدايي بدني………………………………………………………………………………………. 108
تنش زدايي رواني……………………………………………………………………………………… 108
تنش زدايي با استفاده از ابزار فني………………………………………………………………….. 109
روان درمانگري………………………………………………………………………………………… 109
بخش سوم: پيشگيري و درمان تنيدگي در موسسات………………………………….. 110
نتيجه…………………………………………………………………………………………………….. 112

فصل پنجم

بخش اول: افسردگي در ايران………………………………………………………………. 114
افسردگي در غرب……………………………………………………………………………………. 118
نقدي بر روانشناسي افسردگي غرب……………………………………………………………….. 134

فصل ششم

بخش اول: اعتماد به نفس……………………………………………………………………… 142
خودپنداره………………………………………………………………………………………………. 143
خودپنداره آموختني و قابل تغييرات……………………………………………………………….. 143
خويشتن‌داري و تاثير آن بر اعتماد به نفس كودك…………………………………………….. 146
ظاهرسازي و پرورش خودپنداره غيرواقعي……………………………………………………….. 148
روشهاي تقويت خودپنداره كودك……………………………………………………………….. 149
بخش دوم: اهميت و نقش بازي……………………………………………………………… 152
بازي و رشد خود……………………………………………………………………………………… 153
انواع بازي………………………………………………………………………………………………. 155

فصل هفتم

بخش اول: چگونه بر كم تحركي غلبه كنيم…………………………………………….. 157
شيوه هاي تجربي براي رهايي از كم تحركي……………………………………………………. 159

فصل هشتم

چگونه سلامتي به دست آورده خود را حفظ كنيد……………………………………………… 161

فصل نهم

درمان اختلالات رواني با ورزش…………………………………………………………………… 165
درمان استرس با يوگا…………………………………………………………………………………. 166
كلاشا- منبع استرس………………………………………………………………………………….. 169
ميدان هاي انرژي در بدن…………………………………………………………………………….. 169
تحقيقات علمي يوگانيدرا……………………………………………………………………………. 170
ساماسكاراها……………………………………………………………………………………………. 171
غذا خوردن تحت استرس……………………………………………………………………………. 173
مقابله با استرس با روش SIT……………………………………………………………………….. 178

فصل دهم

پايان نامه……………………………………………………………………………………………… 181
– بررسي اثرات تربيت بدني بر فشارهاي جسماني- رواني با عنوان شاغل و ارايه
الگوي بهينه ورزشي…………………………………………………………………………………… 182
– بررسي اثر ويتامينC,Eدر پيشگيري از ضعف سيستم‌ايمني در ورزشكاران………………. 192
– مقايسه رشد اجتماعي و اختلالات رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني ورزشكار
و غير ورزشكار در شهر تهران………………………………………………………………………. 194

فصل يازدهم

ترجمه مقالات اينترنتي

مقاله A: تراكم استخوان و افسردگي……………………………………………………………. 200
مقاله B: تائيد جنسيت در افسردگي: يافته‌هاي واگير شناسي بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI………. 202
مقاله C: خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي از دست رفته زنان در
زمان ابتلا به افسردگي در “ايتون”…………………………………………………………………. 218
مقاله D: ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با انجام حركات ورزشي درحد متعادل….. 223

فصل دوازدهم

منابع:
منابع فارسي……………………………………………………………………………………. 229
منابع پايان نامه اي……………………………………………………………………………… 231
منابع اينترنتي با سايت Ebscohost………………………………………………………………. 232
ضميمه
متن مقالات اينترنتي
مقاله A: متن انگليسي تراكم استخوان و افسردگي……………………….
مقاله B: متن انگليسي تاثير جنسيت در افسردگي، يافته هاي واگير شناسي………..
مقاله C: خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي
از دست رفته زنان در زمان ابتلا به افسردگي در ايتون………………………
مقاله D: متن انگليسي ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با  انجام
حركات ورزشي در حد متعادل………………………………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است