دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی
فهرست مطالب
* 1-مقدمه6
* 1-1سیری در نگرش به کیفیت7
* 1-2مدیریت کیفیت جامع8
* 1-3نگرش تولید بی نقص9
* 1-4استاندارد های نظام کیفیت10
* 13FMEA2-معرفی
* 13FMEAمعنی و مفهوم1-2
* 14FMEAتاریخچه2-2
* 14FMEA2-3هدف
* 15 FMEA2-4ویژگی
* 5-2كاربرد FMEA16
* 2-6تاثير FMEA بر نرخ خرابي محصول16
* 7-2مراحل تهيه FMEA 17
* 8-2فوايد اجراي FMEA 18
* )19System-FMEA كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي سيستم(3
* تعريف سيستم20 1-3
* 2-3تعريف System-FMEA20
* 3-3خروجي System-FMEA21
* 3-4فوايد اجراي System-FMEA21
* 3-5نام اجزاي سيستم يا زير سيستم ها/تشريح عملكرد 22
* 3-6حالات بالقوه خرابي 22
* 3-7آثار بالقوه خرابي 22
* 3-8شدت22
* 3-9علل بالقوه خرابي 23
* 3-10وقوع 24
* 3-11كنترلهاي جاري (متدها و روشهاي نشحيص) 26
* 3-12رتبه تشخيص26
* 3-13محاسبه RPN26
* 3-14اقدامات پيشنهادي 27
* 3-15تجديد نظر در RPN 28
* 29 (Design-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي قطعه / محصول4
* 4-1مبنا و هدف از تهيه FMEA 30
* 4-2تعريف حالات بالقوه خرابي 31
* 4-3تعريف DFMEA31
* 4-4كاربردهاي DFMEA 32
* 4-5فوايد استفاده از DFMEA32
* 4-6مشتري در DFMEA32
* 4-7نقطه شروع كار33
* 4-8آثار بالقوه حالات خرابي 34
* 4-9شدت (Severity) 35
* 4-10كلاسه بندي35
* 4-11علل بالقوه خرابي 37
* 4-12وقوع 38
* 4-13كنترلهاي جاري در طراحي39
* 4-14تشخيص41
* 4-15نمره ريسك پذيري خرابي (RPN)42
* 4-16اقدامات پيشنهادي43
* 17-4نتايج اقدامات انجام شده44
* خلاصه45
* 46   (Process-FMAE)كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در فرآيندهاي توليد5
* 1-5چرا از Process FMEA استفاده مي كنيم؟47
* 2-5حالت خرابي در فرآيند47
* 3-5تعريف Process FMEA47
* 4-5كاربردهاي PFMEA 47
* كاربرد PFMEA در صنعت خودرو48
* 5-5فوايد بالقوه اجراي PFMEA48
* 6-5تيم PFMEA 49
* 7-5نقطه شروع كار49
* 8-5مراحل طراحي PFMEA 49
* 5-9آثار بالقوه خرابي 50
* 5-10شدت 51
* 5-11كلاسه بندي55
* 5-12علل بالقوه خرابي55
* 5-13رتبه وقوع56
* 5-14كنترلهاي جاري فرآيند 57
* 5-15رتبه تشخيص (Detection) 58
* 5-16محاسبه نمره ريسك پذيري خرابي (RPN)59
* 5-17اقدامات پيشنهادي/اصلاحي (Recommended Actions) 60
* 5-18مسئول و زمان اقدام پيشنهادي 61
* خلاصه    62
* 63 (Machinery-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي ماشين آلات و ابزارهاي توليد
* 6-1تعريف MFMEA 64
* 6-2فوايد اجراي MFMEA 64
* 6-3تشريح مفاهيم ستون هاي يك فرم MFMEA65
* 6-3-1نام زير سيستم و تشريح عملكرد65
* 6-3-2حالات خرابي در ماشين66
* 6-4اثر خرابي در ماشين 66
* 6-5شدت 66
* 6-7وقوع حالت خرابي 68
* 6-8كنترل هاي طراحي/كنترل هاي ماشين 68
* 6-9تشخيص69
* 6-10نمره ريسك پذيري خرابي RPN69
* 6-11اقدامات اصلاحي پيشنهادي69
* 72 (Service-FMEA) در ارائه خدماتكاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي
* 7-1تعريف Service-FMEA73
* 7-2اهداف اجراي Service-FMEA74
* 74Service-FMEA3تشخيص ستونهاي يك فرم-7
* 7-4شرح عملكرد (وظيفه) خدمت74
* 7-5حالات خرابي بالقوه 75
* 7-6آثار بالقوه خرابي 75
* 7-7مشخصه هاي بحراني76
* 8-7شدت 76
* 9-7علل بالقوه خرابي 78
* 10-7وقوع78
* 7-11روشهاي كنترل (تشخيص) 79
* 7-12رتبه تشخيص 81
* 7-13نمره ريسك پذيري (RPN) 82
* -714اقدامات پيشنهادي83
* -715تاريخ تكميل و مسئول اجرا83
* -716ثبت نتايج اقدامات اجرا شده    83
* 17-7تجديد نظر در RPN84
* مباحث جديد در
*  FMEA
* FMEA1-8 مبتني بر هزينه دوره عمر
* 1-1-8چکيده
* 8-1-2 مقدمه اي بر FMEA
* -81-3- کاستي هاي FMEA سنتي
* -814– تحقيقات مرتبط
* 5-1-8- متدلوژي FMEA
* 6-1-8- FMEA مبتني بر هزينه دوره عمر
* 7-1-8 نتيجه گيري
* 2-9محاسبه درجه اولویت ریسک در مدل FMEA    با استفاده از تئوری فازی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 100

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد