دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها

آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و پيشينه طرح 2
مقدمه: 3
بيان مسأله: 5
اهداف تحقيق: 6
فرضيات تحقيق: 8
فرضيات فرعي: 8
تعاريف واژه‌ها و اصطلاحات: 9
آگاهي مديران: 9
موفقيت مديران: 9
فصل دوم 10
مديريت: 11
تاريخچه مديريت: 12
قرن بيستم و آغاز مطالعه منظم علمي مديريت 13
اثرات و كاربرد تئوري مديريت علمي در سازمانهاي آموزشي: 16
تئوري اداري: 16
دورة كلاسيك مديريت (شيرازي، ص48) 20
كاربرد تئوري اداري در آموزش و پرورش: 21
بوروكراسي يا ديوانسالاري: 22
دورة كلاسيك نو (مكتب روابط انساني): 23
خلاصه مطالب دوره كلاسيك نو (شيرازي، 1373، ص51) 26
مكتب رفتاري (نگرش رفتاري): 27
نگرش سيستمي: 27
مديريت اقتضايي: 28
مديريت آموزشي: 30
اهميت مديريت آموزشي: 30
تعاريف مديريت آموزشي: 32
اهداف مديريت آموزشي: 33
وظايف مديران آموزشي: 34
برنامه‌ريزي: 37
4ـ تعيين خط مشي‌ها و روشها و ملاكهاي عمليات 38
انواع برنامه‌ريزي: 38
2ـ برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت: 39
3ـ برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي: 39
محاسن برنامه‌ريزي: 39
محدوديت‌هاي برنامه‌ريزي: 40
سازماندهي: 41
هدايت و رهبري: 41
هماهنگي: 43
تصمیم گیری: 44
انواع تصمیمات: 44
فرآیندهای تصمیم گیری: 45
تصمیم گیری در مدیریت آموزشی: 45
كنترل و ارزشيابي: 46
سوابق تحقيق: 48
تحقيقات داخلي: 48
تحقيقات خارجي: 55
فصل سوم 57
مقدمه: 57
روش تحقیق 57
روش گردآوری اطلاعات 57
ابزار گردآوری اطلاعات: 58
میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت 59
میزان عملکرد مدیران در زمینه هر یک از مقوله ها 60
نحوه ارزش گذاری سئوالات پرسشنامه عملکرد مدیران بر اساس طیف لیکرت 60
روایی و پایایی پرسشنامه: 60
جامعه آماری 61
تعداد و روش نمونه گیری 63
روش تجزیه و تحلیل داده ها 63
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها 64
مقدمه: 65
4-1 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن 65
نمودار 4-1 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن 66
جدول 4-2 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت 67
نمودار 4-2 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت 67
جدول 4-3 توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی 68
نمودار 4-3 توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی 68
جدول 4-4 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن 69
نمودار 4-4 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن 69
جدول 4-5 توزیع فراوانی دبیران بر حسب سنوات خدمت 70
نمودار 4-5 توزیع دبیران بر حسب سنوات خدمت 71
جدول 4-6 توزیع فراوانی دبیران بر اساس شاخه تحصیلی 71
نمودار 4-6 توزیع فراوانی دبیران بر حسب شاخه تحصیلی 72
بخش دوم 73
فرضیه اول: 73
فرضیه دوم: 74
فرضیه سوم: 75
فرضیه چهارم: 75
فرضیه ششم: 77
جدول 4-12 همبستگی مؤلفه های وظایف مدیریت با عناصر موفقیت شغلی 78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 80
پیشنهادات: 84
پرسشنامه دبیران 85
پرسشنامه مدیران 86
آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها
فصل اول: مقدمه و پيشينه طرح
مقدمه:
رشد و گسترش همه‌جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و.‌.. و همچنين كثرت تعداد دانش‌آموز و نيروي انساني يعني معلمان و ساير كاركنان، اختصاص منابع مالي عظيم، مسائل و مشكلات زيادي را در سازمانهاي گوناگون اين نهاد اساسي اجتماعي بوجود آورده است و باعث شده است كه كشورهاي مختلف جهان، بخصوص بعد از تئوري «مديريت علمي تايلور» دريابند كه سازمانهاي آموزشي و پرورشي نيز همانند ديگر سازمانهاي اداري، اقتصادي و.‌.. (حتي بيشتر از آنها) نياز به مديريت سنجيده و هوشمندانه دارند و بايستي مديران تحصيل كرده و مجرب كه از استعداد و توانايي لازم برخوردارند، مسئوليت ادارة اين گونه سازمانها را برعهده داشته باشند، تا با استفاده از علم و هنر مديريت، بويژه مديريت آموزشي، مسائل و مشكلات را كاهش داده و با برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، و تصميم‌گيري درست و مناسب، از بروز آنها تا حد امكان جلوگيري بعمل آورند و نظام تعليم و تربيت را به سوي پيشرفت و تعالي سوق دهند (قرائي مقدم، ص8)
اگر بپذيريم آموزش و پرورش هر جامعه‌اي تضمين كنندة رشد و توسعه همه جانبه آن جامعه است، بايد مديريت آموزشي را كه از اهميت بسزايي در تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد، از ساير شاخه‌هاي مديريت با اهميت‌تر بدانيم. تحقق اهداف آموزش و پرورش به انجام بهينه وظايف مديريت آموزشي بستگي دارد. مديران آموزشي وظايف اداري آموزش و پرورش خود را از طريق كاركردهاي مديريتي از جمله برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، رهبري و در نهايت با كنترل و ارزشيابي روند كار انجام مي‌دهند، و به مقتضاي بروز نيازهاي جديد و يا پديداري دانش نو در زمينه‌هاي علمي و تكنولوژي، آموزش و پرورش افراد جامعه را به منظور غلبه بر جهل و پيشرفت به مقاصد موردنظر رهنمون مي‌سازند.
دانلود پروژه آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد