هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » پروژه » مقالات نساجی » دانلود پروژه اثر گیج پارچه حلقوی پودی بر سیگنال تنفسی لباس هوشمند
دانلود پروژه اثر گیج پارچه حلقوی پودی بر سیگنال تنفسی لباس هوشمند

دانلود پروژه اثر گیج پارچه حلقوی پودی بر سیگنال تنفسی لباس هوشمند

اثر گیج پارچه حلقوی پودی بر سیگنال تنفسی لباس هوشمند
فهرست
مقدمه ۱
فصل اول
۱- منسوجات هوشمند و بررسی تحقیقات انجام شده ۳
۱-۱- منسوجات هوشمند و علائم حیاتی بدن انسان ۴
۱-۱-۱- معرفی منسوجات هوشمند ۴
۱-۱-۱-۱- منسوجات قابل پوشش (منــــــسوجات هوشمند قابل پوشش) ۵
۱-۱-۱-۲- منسوجات صنعتی غیر قابل پوشش (منسوجات هوشمند غیر قابل پوشش )۶
۱-۱-۲- علائم سلامتی بدن ۶
۱-۱-۲-۱- ضربان قلب در واحد زمان ۶
۱-۱-۲-۲- تعداد تنفس در واحد زمان ۶
۱-۱-۲-۳- دمای بدن در زمانهای مختلف ۶
۱-۲- معرفی انواع سنسورها ۷
۱-۲-۱-سنسورهای بر پایه الکترواکتیو پلیمر ۱۲
۱-۲-۱-۱-  سنسورهای پیزورزیستیو که پایه پلیمر های فعال دارند ۱۲
۱-۲-۱-۲-  سنسورهای پیزو الکتریک که پایه پلیمر های فعال دارند ۱۲
۱-۲-۱-۳-  سنسورهای بیو مدیکال ۱۳
۱-۲-۲- فعال کننده ها ۱۴
۱-۲-۳- سنسورهای بر مبنای اجزای الکترونیکی ۱۵
۱-۲-۴- منابع جریان ۱۵
۱ -۲-۴-۱-سل های الکتروشیمیایی ۱۹
۱-۲-۴-۲-پیزو الکتریک های مولد ۱۹
۱-۲-۴-۳- الاستومرهای دی الکتریک ۲۰
۱-۲-۴-۴- مولد های جنبشی ۲۰
۱-۲-۴-۵- مولد های ترموالکتریک ۲۱
۱-۲-۴-۶- مولد های پیروالکترولیک ۲۱
۱-۲-۴-۷- مولد های فتوالکتریک ۲۱
۱-۲-۴-۸- سوپر خازنها ۲۲
۱-۲-۵- مواد سیمی الکتریکی ۲۲
۱-۳- طراحی بافت برای منسوج هوشمند قابل پوشش ۲۶
۱-۳-۱- متغیرهای طراحی ۲۷
۱-۳-۲- متغیرهای ارزشی ۲۸
۱-۳-۳- متغیرهای اجرایی ۲۸
۱-۴- دستاوردها در منسوجات هوشمند ۳۰
۱-۴-۱-  خلاصه ای از جدیدترین دستاوردها در منسوجات هوشمند ۳۰
فصل دوم
طراحی و ساخت منسوج هوشمند قابل پوشش
۲-۱- مقدمه ۳۷
۲-۲- ساخت منســـــــــوج هوشمند ۴۰
 ۲-۲-۱- طراحی و ساخت لباس ۴۰
۲-۳- اندازه¬گیری کرنش ۴۱
۲-۴- سنسور استرین¬گیج ۴۱
۲-۴-۱- جنس استرین¬گیجها ۴۲
۲-۴-۲- مقاومت الکتریکی استرین¬گیجها ۴۴
۲-۴-۳- مشخصات استرین¬گیج  (پیزورزیستیو) استفاده شده ۴۵
۲-۴-۴- نصب سنسور ۴۵
۲-۵- اندازه¬گیری تغییرات جزئی مقاومت ۴۶
۲-۵-۱- پل وتسون ۴۶
۲-۵-۲- متعادل¬کردن مدار ۴۷
۲-۶- فیلترها ۴۸
۲-۷- تقویت کننده ۴۸
۲-۷-۱- مفهوم تقویت و تقویت کننده در الکترونیک ۴۸
۲-۷-۱-۱- چگونگی تقویت در ترانزیستور ۴۹
۲-۷-۱-۲ پارامترهای تقویت کننده ۵۰
۲-۷-۲- تقویت کننده های عملیاتی ۵۱
۲-۷-۳- گین یا بهره ۵۲
۲-۷-۴- تقویت کننده¬های ابزاری ۵۴
۲-۸- مبدل آنالوگ به دیجیتال ۵۷
۲-۸-۱- ویژگیهای مبدلهای A/D. 61
۲-۸-۱-۱- نوع خروجی ۶۱
۲-۸-۱-۲- قابلیت تفکیک ۶۱
۲-۸-۱-۳- دقت ۶۱
۲-۸-۱-۴- زمان تبدیل ۶۲
۲-۹- کالیبراسیون سیستم تشخیص تنفس ۶۳
فصل سوم
۳- نرم¬افزار مورد استفاده جهت پردازش داده های تنفسی ۶۴
۳-۱- مقدمه ۶۵
۳-۲- پورت سریال ۶۵
۳-۳- دیتاگیری و نمایش سیگنال در حوزه زمان ۶۵
۳-۳-۱- سرعت دیتاگیری ۶۵
۳-۳-۲- تعداد دیتاها در سیکل ۶۶
۳-۴- مراحل اجرای برنامه ۶۶
۳-۵- فلوچارت ۶۷
۳-۶- توابع ۶۷
۳-۶-۱- پنجره کاربر نرم¬افزار ۶۸
۳-۶-۲- توابع کلاس view 68
۳-۶-۳- تابع file creation 69
۳-۶-۴- تابع timer 69
۳-۶-۵- تابع  start stop 69
فصل چهارم
۴- آزمایشات ۷۱
۴-۱- مقدمه ۷۲
۴-۲- بدست آوردن سیگنال تنفس ۷۲
۴-۳- آزمایشات ۷۲
فصل پنجم
۵- بحث و نتیجه¬گیری ۷۵
۵-۱- بحث و نتیجه¬گیری ۷۶
۵-۱-۱- تاثیر گیج بر دامنه سیگنال ۷۷
۵-۱-۲- تاثیر گیج بر پیک منحنی ۷۸
۵-۱-۳- ارتباط گیج و جنس سنسور ۷۸
۵-۲-تحلیل نتایج ۷۸
۵-۳-نتیجه گیری کلی ۸۰
۵-۴- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ۸۰
۶- ضمایم ۸۲
۶-۱- برنامه نوشته شده به زبان ویژوال C   ۸۲
۶-۲- داده های مربوط به سیگنال های گرفته شده از سه نوع پارچه ۸۵
۷- منابع و مراجع ۱۲۱
مقدمه
انسان از ابتدای خلقت تا کنون، تنوع پوشش خود را از برگ درخت تا منسوجات هوشمند امروزی، اختیار نموده است. در گذر زمان با فهم و کشف تکنولوژی های جدید و نیز شناسایی مواد خام موجود در طبیعت، توانسته است تا با بکار گیری دانش و امکانات موجود همواره رفاه بیشتر خود را فراهم سازد شاید روزگاری بافت منسوجی از جنس پنبه که بسیار لطیف باشد و بتواند به عنوان پوشش برای ادمی بکار رود، چندان قابل تصور نمی نمود و شاید افکار زمانهای قدیم برگ درختان را به عنوان پوشش خود به طور دائم متصور می شدند، یا شاید اگر ایده تولید و دست یابی به منسوج جدید، نیز به ذهن می رسید، باز این سئوال  که حال چگونه میتوان برای مصرف کنندگان بسیار زیاد روی کره زمین این محصول را تولید کرد، تعللی در اوج گرفتن ایده های جدید ایجاد می نمود.
بشر در طول زمانهای گذشته همواره با اعجاز تجربه، بر ناباوری خود بر مسائل فایق آمده و همچنان در رشته های مختلف علمی و در سطوح مختلف، انقلابهای علمی ، دست باور را بر سبد دانشهای تحقق نیافته زده است. در حوزه نساجی دیری نگذشته است که الیاف نوری، الیاف میکرو، الیاف نانو ، …و به تازگی منسوجات هوشمند، حوزه های جدید کاری را برای محققین باز نموده¬اند. بدیهی است اگرچه در بررسی هر کدام از این تکنولوژیها و کسب محصولات ناشی از هر کدام، همواره سئوالاتی چون آیا میتوان تعداد کثیر مصرف کنندگان را با این مصنوع جدید تامین نمود؟(همانگونه که انسانهای اولیه نیز به سختی می توانستند متصور شوند که روزی با احداث کارخانجات بافندگی بسیار زیاد، آدمیان را بتوان از پوشش برگ رهایی بخشید).
پس از اختراع  ماشین بافندگی ژاکارد، ذخیره کردن داده ها و مکانیزه شدن آن پذیرفته شد و امروزه پس از گذشت ۲۰۰ سال، ارتباط بین نساجی و کامپیوتر، ملموس شده است، و تولید منسوجاتی که قابلیت درک حرکات بدن و یا قابلیت گزارش دهی داشته باشند، در این راستا  مظهر مشارکت این دو صنعت می-باشند.
به منظور آگاه نمودن مردم از وضعیت سلامتی شخصی¬شان، پشتیبانی و اطلاع رسانی و سپس پیشرفتهای تکنولوژیکی باید در این راستا به¬کار برده شود، برای این منظور باید براحتی بتوان وسایل واسطه ای بین انسان و این ابزار را به¬کار گرفت. با به¬کار گرفتن پارچه های چند منظوره،(که بطور متداول به الکتروتکستایل ها یا منسوجات هوشمند معروف هستند)،  کسب یک زندگی سالم، ایمن، و راحت تر میسر می¬گردد. لذا چنانچه هوشمندی منسوجات، با ویژگی پوشانندگی آن ترکیب شود، می¬تواند یک محصول سودمند را تولید نماید.
به¬طور خاص ، لباس هایی با قابلیت کشش و جمع شدگی، امکان پیگیری حرکات را دارند. حس کننده ها  و فعال کننده ها  که در نساجی استفاده می شود، ممکن است به واسطه جریان برق کنترل شوند.
این ابزار تحت نظر داشتن بیمار در منزل از راه دور و یا کنترل فضانوردان، افراد کهنسال، و ارتباط کنترلی از طریق تلفن را به ما می¬دهد. تکستایل های الکترونیکی می¬تواند مسیرهای جدیدی از بیومانیتورینگ ، توانبخشی و …. را برای ما باز نماید.
در این مطالعه ارتباط متقابل نساجی و کامپیوتر و معرفی التزامات الحاق آنها در تولید منسوجات هوشمند بررسی خواهد شد. منسوجات الکترونیکی E-textile یا smart fabrics نامیده می¬شوند، که نه تنها قابلیت پوشش (مانند سایر منسوجات) را دارد، بلکه امکان نمایش و یا پردازش شبیه سیستمهای ارتباطی بدون سیم  را دارند.
 فصل اول
منسوجات هوشمند و بررسی تحقیقات انجام شده
۱-۱- منسوجات هوشمند و علائم حیاتی بدن انسان
۱-۱-۱- معرفی منسوجات هوشمند
منسوجات هوشمند ، پارچه هایی هستند که ابزارهای الکترونیکی  در آنها به کار رفته است. اجزای الکترونیکی و وسایل ارتباط دهنده این اجزا (به همدیگر)، جزیی از پارچه هستند، و به همین دلیل کمتر قابل رویت می¬باشند. بعلاوه اینکه، این منسوجات خیلی برای مالش و پیچ خوردن و یا درگیری با وسایل محیط مستعد نیستند. نتیجتاَ این منسوجات می توانند در کاربردهای روزمره و به ویژه در جاهایی که حضور کامپیوتر برای انسان دست و پاگیر است، به کار روند.
در منسوجات هوشمند با توجه به نیاز مصرف کننده، قابلیت لازم در آن ایجاد می¬شود. تعداد و موقعیت سنسورها و اجزای پردازشگر، با توجه به نیاز کاربر، در نظر گرفته شده و به ندرت در موقع طراحی ثابت فرض می¬گردند. فضای کاری برای منسوجات هوشمند بسیار گسترده است و انتخاب هایی از قبیل نوع و ساختار نخ،  بافتها، اجزای به¬¬کار رفته، سیستم های نرم افزاری، تنوع شبکه اتصالات، میدان کاری گسترده ای را بوجود آورده است.
تهیه لباسی که سنسور به آن دوخته شده باشد و یا با تبحر در آن جاسازی شده باشد، بسیار گران است، در این راستا باید توجه داشت که :
• برای مصرف، اندازه های متفاوت مورد نیاز است.
• هر منسوج با توجه به نوع کاربرد آن، استفاده خاص خود را دارد.
یافتن ناحیه مناسب برای نصب سنسور، روی سایز های  متفاوت، کار مشکلی است. در تولید لباسهای هوشمند، امروزه، جایابی سنسورها با سعی و خطا انجام می¬شود. در بعضی ازمقالات سعی شده است[۱] ، که یک قالب برای ارزیابی منسوجات هوشمند، (بدون ساخت قالب و  لباس) طراحی شود.
یک منسوج هوشمند، یک شبکه اتصال را برای حس کردن و پردازش اجزا، با میزان کمتر مصرف انرژی (نسبت به روش بدون سیم) فراهم می¬کند. البته خود پارچه هم می¬تواند به عنوان حس گر عمل نماید.(و این بسته به نوع الیاف به کار گرفته شده در منسوج است.)
مواد بکار برده شده برای اینگونه منسوجات هوشمند باید دارای وزن کم، قابلیت تغییربه شکل های مختلف(به ویژه به شکل لیف)، و راحت بودن در تن، را داشته باشند. اغلب این خواص عموماَ در سنسورهای استفاده شده، فعالگرها ، اجزای الکترونیکی و منابع برقی به همراه حجم کوچک وجود ندارد.
چنین پارچه هایی، از قبیل حسگرهای اولیه، فعال  کننده ها، الکتروتکستایل ها، به عنوان پارچه های جدید که از دانش بالا برخوردارند، مطرح هستند. یک حوزه وسیع و کاربردی برای منسوجات هوشمند، تشخیص محیط کاربر و فعالیت های آن می¬باشد. بنابراین طراحی یک قالب خاص برای منسوجات هوشمند، باید با  لحاظ کردن محیط فیزیکی، به ویژه ماهیت سنسور، باشد. با توجه به کاربرد چند جانبه آنها، قابلیت پوشش و انعطاف برای بدن را دارند، الکترو تکستایل ها برای خلق زندگی با کیفیت بالاتر مناسب هستند، و در بیودرمانی  به عنوان ابزار بیومانیتورینگ  ، توانبخشی، تلفن درمانی ،و …به¬کار می¬روند. امروزه منسوجات هوشمند در جایگاههای مختلف، نقش های مختلفی اجرا نموده¬اند. می¬توان با توجه به نوع استفاده، تمامی منسوجات هوشمند را به دو دسته زیر تقسیم نمود:
 ۱-۱-۱-۱- منسوجات قابل پوشش (منـــسوجات هوشمند قابل پوشش)
این منسوجات در قالب لباس انسان طراحی شده اند و طبیعتاَ کاربرد آنها نیز در ارتباط با انسان و یا عملکرد انسان و یا برآورد شرایط اطراف انسان است. منسوجاتی که برای ثبت حرکات سه بعدی بدن انسان (در استودیو های فیلم سازی ) به کار می¬رود، منسوجاتی که برای گزارش گرفتن از نیرو ها و نوع و زمان حرکات بدن فضانوردان در فضا استفاده می¬شود و لباسهایی که گزارش علائم سلامتی بدن انسان را بر روی یک گیرنده ثبت نمایند، همه مثالهایی از این نوع لباس هستند.
 ۱-۱-۱-۲- منسوجات صنعتی غیر قابل پوشش (منسوجات هوشمند غیر قابل پوشش )
منسوجاتی از قبیل فرشهای هوشمند که قابلیت گزارش دهی حرکات بدن بر روی فرش، (و یا وزن قرار گرفته بر روی فرش) را دارند، منسوجاتی که در بدنه هواپیما جهت گزارش دهی میزان فشار جوی وارد به بدنه و سایر پارامترهای مفید در هدایت هواپیما بکار می¬روند، منسوجاتی که در بدنه سدها برای گزارش دهی میزان فشار وارده بر سد به¬کار می¬روند، منسوجاتی که در اعماق زمین جهت محاسبه نیروهای زمین لرزه ای به کار می¬روند، همه نمونه هایی از کاربرد منسوجات هوشمند در مصارف علمی صنعتی گوناگون هستند.
 ۱-۱-۲- علائم سلامتی بدن
مهمترین علائم مهم حیاتی بدن انسان که در سالهای اخیر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از :
۱-۱-۲-۱- ضربان قلب در واحد زمان
۱-۱-۲-۲- تعداد تنفس در واحد زمان
۱-۱-۲-۳- دمای بدن در زمانهای مختلف
همچنین بررسی بر روی نحوه حرکت و یا میزان جابجایی اعضای بدن  در مدت زمان درمان، خود از فاکتورهای مورد علاقه متخصصین مهندسی پزشکی می باشد.[۲]
 ۱-۲- معرفی انواع سنسورها
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است