برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس
دانلود پروژه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس

دانلود پروژه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس

فهرست مطالب

  مقدمه ۱
فصل اول  ۴
۱-۱ آشنایی با انواع شبکه های توزیع ۴
۲-۱ شرایطی که در هر شبکه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد ۶
شبکه های هوایی و متعلقات آن ۹
۳-۱ هادیهای جریان الکتریکی  ۹
۱-۳-۱ سیمهای هوایی  ۱۰
حداقل سطح مقطع ۱۰
۲-۳-۱ انواع کابلها ۱۱
۳-۳-۱ انتخاب مقطع کابل  ۱۴
۴-۳-۱ شرایط خواباندن کابلها در کانال ۱۴
۴-۱- سر کابل  ۱۵
۵-۱ مفصل ۱۶
۶-۱- اشکال مختلف شبکه های توزیع نیرو ۱۷
۱-۶-۱ شبکه های باز  ۱۷
۲-۶-۱ شبکه های حلقوی بسته ۱۸
۳-۶-۱- شبکه های ستاره ای  ۱۸
۴-۶-۱- شبکه های تار عنکبوتی و غربالی  ۱۸

فصل دوم
حریم و ایمنی و طریقه اتصال زمین ۱۸
۱-۲ اتصال به زمین ۱۹
طریقه بستن اتصال زمین در شبکه فشار ضعیف ۲۱
۲-۲ ایمنی  ۲۲
۱-۲-۲ تقسیم بندی ایمنی  ۲۲
۳-۲- لوازم ایمنی انفرادی  ۲۴
۴-۲ حریم و فواصل مجاز ۲۶
۱-۴-۲ انواع حریم  ۲۷
حریم ایمنی برای شبکه ها ۲۸

فصل سوم
۱-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبکه  ۲۹
۱-۱-۳- طبقه بندی پایه ها ۲۹
۲-۱-۳- انواع پایه های بتنی  ۳۱
۲-۳- اصول و روشهای نصب پایه های برق  ۳۳
۳-۳- لوازم و تجهیزات مورد نیاز  ۳۴
۴-۳- انواع مهار از نظر نیرو ۴۱
۵-۳- تجهیزات یک تیر میانی ۲۰ کیلوولت ۴۲
۶-۳- تجهیزات یک سکشن میانی ۴۳
۷-۳- تجهیزات یک سکشن انتهایی  ۴۳
۸-۳- دستگاههای منصوبه روی شبکه ۲۰ کیلوولت ۴۴
۹-۳- تابلوهای الکتریکی  ۴۶

فصل چهارم
۱-۴- محاسبات مکانیکی خطوط ۴۹
۲-۴- تاثیر یخ  ۵۲
۱-۲-۴- ظرایب مورد استفاده در طراحی  ۵۲
۲-۲-۴- منحنی سیم ۵۳
۳-۴- محاسبات کشش سیم ۵۴
۴-۴- نیروی ناشی از باد روی هادی  ۵۴
۵-۴- محاسبات الکتریکی خط ۵۵
متعلقات سیمهای هوایی  ۵۵
۱-۵-۴- محاسبه فاصله فازها از یکدیگر….. ۵۶
۲-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر تیر در نقاط زاویه  ۵۷
۳-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی در شرایط عادی  ۵۷
۴-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی با شرایط  ۵۷
۵-۵-۴- محاسبه سیم مهار  ۵۸
۶-۵-۴- محاسبه فونداسیون……. ۵۸
۷-۵-۴- محاسبه سطح مقطع شبکه فشار ضعیف …. ۵۹
۸-۴- محاسبه سطح مقطع سیم شبکه فشار متوسط  ۶۰

فصل پنجم
محاسبات روشنایی  ۶۴
الف) طراحی روشنایی داخلی  ۶۴
۱-۵- راهرو و سرویس بهداشتی  ۶۴
۲-۵- سرویس بهداشتی و حمام ۶۵
۳-۵- آشپزخانه ۶۶
۴-۵- هال و پذیرایی  ۶۷
۵-۵- اتاق خواب  ۶۸
ب) طراحی روشنایی پارکینگ ۶۹
ج) طراحی روشنایی خیابان ۷۴

فصل ششم
۱-۶- طرح و نظارت  ۷۸
۲-۶- چگونگی تهیه پروژه ۷۹
۳-۶- نظارت پروژه  ۸۰
۴-۶- اجرا پروژه  ۸۱
۵-۶- چگونگی تعیین ظرفیت و محل نصب پست ۲۰ کیلو ولت ۸۲
۶-۶- برآورد پروژه از نظر کالا ۹۰
۷-۶- گروههای اجرایی  ۹۲

فصل هفتم
۱-۷- اداره بهره برداری  ۹۶
۱-۱-۷- واحد تعمیرات هوایی  ۹۷
۲-۱-۷- واحد تعمیرات زمینی  ۹۹
۳-۱-۷- واحد روشنایی معابر
۴-۱-۷- واحد بالانس وارتینگ  ۱۰۱
۵-۱-۷- واحد سرویس پستها ۱۰۴
۶-۱-۷- واحد اتفاقات و عملیات ۱۰۵
۲-۷- اداره بازرسی  ۱۰۶
۳-۷- اداره خدمات مالی و اداری  ۱۰۶
۴-۷- اداره خدمات مشترکین ۱۰۶
۵-۷- نحوه کار با خط گرم ۲۰ کیلوولت ۱۰۷
۱-۵-۷- شناخت اجمالی ازکار خط گرم بر روی خطوط بر قدار ۲۰ کیلو ولت  ۱۰۸
۶-۷- وسایل مورد نیاز در خط گرم ۱۰۸
۱-۶-۷- شرح عملیاتی که به صورت خط گرم انجام می گیرد ۱۱۲
۷-۷- طریقه احداث شبکه های فشار ضعیف ۱۱۳
ضمیمه ۱۱۷

مقدمه
علیرغم تلاشی ارزنده ای که سیستم توزیع در اقتصاد کشور دارد و نیز سرمایه گذاری عظیمی که در این بخش از صنعت انجام می گیرد اهمیت طرح، برنامه ریزی. ساخت و بهره برداری در این بخش شناخته نشده و آن در حالی است که چنانچه به این سیستم از صنعت توجه کافی صورت نگیرد نمی توان درآمد معقول و مطلوب را برای کل صنعت برق انتظار داشت.
به همین جهت خاطر نشان می سازد چنانچه مسئولین محترم توجه کمتری در مقایسه با سیستمهای تولید و انتقال نسبت به توزیع مبذول داشته باشد و زیر بنای این بخش از صنعت را که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متزلزل گردد، معظلی بوجود خواهد آمد که پی آمد آن در چند سال آینده به صورت ناهنجار نمایان خواهد شد. بنابراین بذل توجه مسئولین محترم و اعمال اولیت موازی با سایر بخشهای صنعت برق حرکتی است که سیستم توزیع نیازمند آن است.
بحث دیگری که می توان مطرح کرد، علاقه و شوق مهندسین جوان به گرایشی در سیستمهای قدرت و عدم توجه آنها در زمینه توزیع می باشد. زیرا اعتقاد دارند که این سیستم از نظر تکنولوژی اهمیت چندانی ندارد. در حالی ک سرمایه گذاری در سیستم قدرت نسبت به کل سرمایه گذاری از درصد کمتری برخوردار بوده و سیستم توزیع به علت تنوع کالا و میزان مصرفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین لازمه بها دادن به این سیستم عنایت اساتید محترم دانشگاه به تشویق و آموزش دانشجویان مهندسی در این بخش از صنعت می باشد تا انشاا… خلاء حاصل که در این رابطه بوجود آمده در آینده نزدیک پر شود و در جهت افزایش کارائی و کاهش هزینه از طریق مکانیزه نمودن طرحها و تسریع درآمد تهیه پروژه ها و اعمال نظارت صحیح که می تواند کاهش بار مالی و تسریع در انجام طرحها را فراهم آورد.
بر اساسی تحقیقات و پروژه های انجام شده به نظر می رسد بطور کلی سیاست و روالی که در چند سال گذشته دروزات نیرو ادامه داشته سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال را رکن اصلی صنعت برق دانسته و سیستم توزیع جایگاه مهمی در کل مجموعه برق نداشته در حالی نکات مهم و جالبی در این سیستم نهفته است که در صورت رعایت جوانب کار منجر به آنچنان صرفه جویی خواهد شد که به مراتب بهتر و بیشتر از سرمایه گذاریهای کلان از جمله در بخش تولید خواهد بود.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است