دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی کارایی آن
دانلود پروژه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی کارایی آن

دانلود پروژه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی کارایی آن

ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی کارایی آن

فهرست مطالب
مقدمه ۱
۱- فصل اول – مفاهیم اولیه ۲
۱-۱٫ سیستم های توزیع شده ۳
۱-۱-۱٫ مزایا و معایب سیستم های توزیع شده۳
۱-۲٫ انگیزش  ۶
۱-۳٫ مراحل کلی تبدیل برنامه ترتیبی به برنامه توزیع شده ۸
۱-۴٫ ساختار پایان نامه۹
۱-۵٫ جمع بندی ۱۰

۲- فصل دوم – تکنیک ها و ابزارهای مرتبط ۱۱
۲-۱٫ابزارهای تبادل پیام در مقایسه با حافظه اشتراکی توزیع شده۱۳
۲-۱-۱٫ تبادل پیام ۱۳
۲-۱-۲٫ خصوصیات مطلوب یک سیستم تبادل پیام
۲-۱-۳٫ طبقه بندی ابزارهای تبادل پیام۱۴
۲-۲٫ توزیعگر های اتوماتیک ۱۷
۲-۲-۱٫ ابزار های نیمه اتوماتیک ۱۷
۲-۲-۲٫ ابزار های تمام اتوماتیک ۱۸
۲-۲-۳٫ توزیع بایت¬ کد جاوا بر مبنای تحلیل¬ وابستگی به صورت اتوماتیک ۲۱
۲-۴٫ مطابقت اندازه گره در محیط برنامه نویسی شی¬گرا به صورت پویا توسط روش اسکوپ ۲۴
۲-۵٫افرازبندی در سیستم توزیع شده شی گرا به صورت پویا ۲۵
۲-۵-۱٫ معیارهای دسته بندی اشیاء ۲۶
۲-۵-۲٫ الگوریتم خوشه بندی مشتق شده از الگوریتم حریصانه lo,s  ۲۷
۲-۵-۳٫ دسته بندی اشیاء موجود در خوشه ها ۲۹
۲-۶٫ نتیجه گیری ۳۰

۳- فصل سوم – استخراج گراف فراخوانی ۳۱
۳-۱٫ ساخت گراف جریان فراخوانی ۳۲
۳-۲-۱٫ الگوریتم های  تعین مقصد فراخوانی ۳۴
۳-۲-۲٫ روش آنالیز نوع ایستاتیک ۳۴
روش آنالیز سلسله مراتب کلاس ۳۵
۳-۲-۳٫ روش آنالیز نوع سریع ۳۷
۳-۲-۴٫ روش آنالیز نوع سریع حساس به جریان برنامه ۳۷
۳-۲٫ استخراج گراف فراخوانی جهت ساخت گراف کلاسها ۴۱
۳-۳٫ مقایسه روش های ساخت گراف فراخوانی ۴۳
۳-۴٫ وزن گذاری گراف فراخوانی ۴۵
۳-۵٫ استراتژی وزن گذاری یال های گراف فراخوانی توابع  ۴۶
۳-۶٫  برآورد زمان اجرای کد های ترتیبی ۵۰
۳-۷-۱٫  روش های برآورد زمان اجرای کد های ترتیبی ۵۱
۳-۷-۲٫  برآورد زمان اجرای کدهای برنامه باآنالیز متن برنامه۵۱
۳-۷-۳٫  تخمین ایستای زمان اجرای برنامه ها ۵۶
۳-۷-۴٫  تعیین سرحد تکرار حلقه¬ها و فراخوانی¬های بازگشتی ۵۷
۳-۷-۵٫  حذف مسیرهای اجرا نشدنی ۵۷
۳-۷-۶٫  بهینه سازی کامپایلرها و تخمین زمان اجرای برنامه ۵۷
۳-۷٫ زبان های برنامه سازی و تخمین زمان اجرا ۵۸
۳-۸٫ رعایت میزان دقت تخمین در زمان اجرا ۵۸
۳-۹٫ معیارهای موجود در تخمین طولانی ترین زمان اجرا ۵۹
۳-۱۰-۱٫  تحلیل جریان داده ۵۹
۳-۱۰-۲٫  تحلیل کاهش بازگشتی ۶۱
۳-۱۰-۳٫  حجم زیاد اطلاعات ۶۲
۳-۱۰-۴٫  استفاده از کد Object برنامه ۶۳
۳-۱۰٫ بایت کد جاوا و محاسبه زمان اجرای دستورالعملها ۶۳
۳-۱۱٫ محاسبه زمان اجرای حلقه ها ۶۴
۳-۱۲-۱٫  نحوه شناسایی حلقه های تکرار ۶۵
۳-۱۲٫ انتشار دامنه مقادیر ۶۷
۳-۱۳٫ دستورات شرطی و نحوه شناسایی آنها ۶۸
۳-۱۴٫ محاسبه زمان اجرای کل برنامه با استفاده از روش پیشنهادی   ۷۰
۳-۱۵-۱٫  تشخیص حلقه های تکرار ۷۱
۳-۱۵-۲٫  تخمین تعداد تکرار حلقه ها ۷۱
۳-۱۵-۳٫  انتشار مقادیر ۷۱
۳-۱۵-۴٫  محاسبه زمان اجرای توابع موجود در یک دور از گراف۷۱
۳-۱۵٫ یافتن نقاط همگام سازی ۷۳
۳-۱۶٫ بررسی نتیجه الگوریتم پیشنهادی برروی یک برنامه نمونه۷۶
۳-۱۷٫ جمع بندی ۸۰

۴- فصل چهارم – خوشه بندی ۸۱
۴-۱٫ مقدمه ۸۲
۴-۲٫ خوشه بندی سلسله مراتبی ۸۲
۴-۳٫ خوشه بندی سلسله مراتبی پایین به بالا (تلفیق) ۸۵
۴-۴٫ روش های ادغام خوشه ها در خوشه بندی پایین به بالا ۸۸
۴-۴-۱٫      Single Linkage88
۴-۴-۲٫ Complete Linkage 89
۴-۴-۳٫ Group Average Linkage 89
۴-۴-۴٫ Simple Average Linkage 90
۴-۴-۵٫ Weighted Average Linkage 91
۴-۴-۶٫ سه روش مفید دیگر (Median, Centroid, Wards ) 91
۴-۵٫ تکنیک های یافتن تعداد خوشه های بهینه ۹۴
۴-۵-۱٫ جدول تلفیق (جدول ادغام) ۹۴
۴-۵-۲٫ تراز تلفیق ۹۶
۴-۵-۳٫ نمودار dendrogram 96
۴-۵-۴٫ تعیین تعداد خوشه های بهینه ۹۸
۴-۶٫ تکنیک های پیدا کردن نقطه پیچش در نمودار جدول تلفیق۱۰۰
۴-۷٫ روش پیشنهادی در این پایان نامه جهت خوشه بندی ۱۰۳
۴-۷-۱٫ الگوریتم پیشنهادی برای خوشه بندی کلاس ها ۱۰۳
۴-۸٫ جمع بندی ۱۰۶

۵- فصل پنجم – پیاده سازی و ارزیــابــی ۱۰۸
۵-۱٫ محیط پیاده سازی شده ۱۰۹
۵-۲٫ مقایسه روش خوشه بندی پیشنهادی با روش حریصانه متداول۱۱۱
۶- فصل ششم – نتیجـه‌گیـری ۱۲۰
۶-۱٫ نتیجه گیری ۱۲۱
۶-۲٫ کارهای آتی ………. ۱۲۱
منابع و مراجع ۱۲۳

فهرست شکلها
۳-۱٫ یک برنامه نمونه و گراف فراخوانی آن ۳۲
۳-۲٫ الگوریتم ساخت گراف فراخوانی به روش CHA 36
۳-۳٫ الگوریتم انتخاب متد بعدی در روش FRTA 39
۳-۴٫ الگوریتم Travers برای روش FRTA 40
۳-۵٫ الگوریتم روش FRTA 41
۳-۶٫ یک برنامه نمونه ساده ۴۴
۳-۷٫ گراف فراخوانی اسخراج شده با استفاده از روش CHA 45
۳-۸٫ الگوریتم وزن گذاری گراف فراخوانی ۵۰
۳-۹٫  نمونه ای از یک ماتریس ناهمبستگی۵۰
۳-۱۰٫ الگوریتم برآورد زمان اجرای یک تکه کد ۵۳
۳-۱۱٫ الگوریتم برآورد زمان اجرای یک تکه کد ۵۵
۳-۱۲٫ مثال برای حذف مسیرهای اجرا نشدنی ۵۷
۳-۱۳٫ حدود زمان اجرای برنامه  مطرح درشبیه‌ساز San 59
۳-۱۴٫ قوانین مورد استفاده در روش شمای زمان سنجی ۶۱
۳-۱۵٫ الگوریتم ساده برای ایجاد درخت پوشا ۶۵
۳-۱۶٫ دو الگوریتم مجزا برای ساختن حلقه های طبیعی ۶۷
۳-۱۷٫ الگوریتم یافتن مجموعه گره های مسلط بر هر گره در یک گراف۶۷
۳-۱۸٫ مثالی از انتشار مقادیر در متن یک برنامه ۶۸
۳-۱۹٫ نمونه گراف جریان کنترلی حلقه دارای شرط ۶۹
۳-۲۰٫ یک حلقه ساده در گراف حهت دار ۷۲
۳-۲۱٫ روش محاسبه زمان اجرای نودها در گراف جهت دار۷۳
۳-۲۲٫ الگوریتم تعیین نقاط همگام سازی ۷۵
۳-۲۳٫ گراف وابستگی برنامه فروشنده دوره گرد۷۸
۳-۲۴٫ تعداد فراخوانی های انجام شده بین کلاس های برنامه فروشنده دوره گرد۷۹
۴-۱٫ خوشه بندی بالا به پایین و پایین به بالا ۸۴
۴-۲٫ الگوریتم کلی خوشه بندی پایین به بالا ۸۶
۴-۳٫ Dissimilarity  Matrix 86
۴-۴٫ جدول رابطه های روش های مختلف ۹۴
۴-۵٫ ماتریس همبستگی ۵ شی فرضی ۹۵
۴-۶٫ جدول تلفیق برای اشیا شکل۴-۵با استفاده از روش Complete Linkage 95
۴-۷٫ نمودار dendogram 97
۴-۸٫ تخمین خوشه ها از روش نمودار Dendogram 98
۴-۹٫ نمودار تراز های تلفیق ۱۰۰
۴-۱۰٫ نقاط قرمز رنگ به عنوان نقطه برش مناسب ۱۰۲
۴-۱۱٫ نمودار تراز های تلفیق ۱۰۲
۴-۱۲٫ الگوریتم خوشه بندی پایین به بالای پیشنهادی ۱۰۴
۵-۱٫ مرحله سوم خوشه بندی برنامه فروشنده دوره گرد ۱۰۹
۵-۲٫ مرحله یازدهم از خوشه بندی برنامه فروشنده دوره گرد ۱۱۱
۵-۳٫ خوشه های به دست آمده از الگوریتم حریصانه برای برنامه فروشنده دوره گرد ۱۱۲
۵-۳٫ خوشه های به دست آمده از الگوریتم حریصانه برای برنامه فروشنده دوره گرد ۱۱۲
۵-۵٫ کاهش زمان اجرای برنامه توزیع شده نسبت به برنامه ترتیبی در ورودی های بزرگ با استفاده از الگوریتم خوشه بندی پیشنهادی ۱۱۵
۵-۶٫ روال اجرایی برنامه فروشنده دوره گرد ۱۱۷…………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است