دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی کارایی آن

ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی کارایی آن

فهرست مطالب
مقدمه 1
1- فصل اول – مفاهيم اوليه 2
1-1. سيستم های توزيع شده 3
1-1-1. مزایا و معایب سيستم های توزيع شده3
1-2. انگیزش  6
1-3. مراحل کلی تبديل برنامه ترتيبی به برنامه توزيع شده 8
1-4. ساختار پايان نامه9
1-5. جمع بندي 10

2- فصل دوم – تکنيک ها و ابزارهای مرتبط 11
2-1.ابزارهاي تبادل پيام در مقايسه با حافظه اشتراکي توزيع شده13
2-1-1. تبادل پيام 13
2-1-2. خصوصيات مطلوب يک سيستم تبادل پيام
2-1-3. طبقه بندي ابزارهاي تبادل پيام14
2-2. توزیعگر های اتوماتیک 17
2-2-1. ابزار هاي نيمه اتوماتيك 17
2-2-2. ابزار هاي تمام اتوماتيك 18
2-2-3. توزيع بايت¬ كد جاوا بر مبنای تحليل¬ وابستگي به صورت اتوماتیک 21
2-4. مطابقت اندازه گره در محیط برنامه نويسي شي¬گرا به صورت پویا توسط روش اسكوپ 24
2-5.افرازبندي در سيستم توزيع شده شي گرا به صورت پويا 25
2-5-1. معیارهای دسته بندي اشياء 26
2-5-2. الگوريتم خوشه بندي مشتق شده از الگوريتم حريصانه lo,s  27
2-5-3. دسته بندي اشياء موجود در خوشه ها 29
2-6. نتيجه گيري 30

3- فصل سوم – استخراج گراف فراخواني 31
3-1. ساخت گراف جريان فراخوانی 32
3-2-1. الگوریتم های  تعين مقصد فراخواني 34
3-2-2. روش آناليز نوع ايستاتيك 34
روش آناليز سلسله مراتب کلاس 35
3-2-3. روش آناليز نوع سريع 37
3-2-4. روش آناليز نوع سريع حساس به جريان برنامه 37
3-2. استخراج گراف فراخواني جهت ساخت گراف کلاسها 41
3-3. مقايسه روش های ساخت گراف فراخوانی 43
3-4. وزن گذاری گراف فراخوانی 45
3-5. استراتژي وزن گذاري يال هاي گراف فراخواني توابع  46
3-6.  برآورد زمان اجراي كد هاي ترتيبي 50
3-7-1.  روش های برآورد زمان اجراي كد هاي ترتيبي 51
3-7-2.  برآورد زمان اجرای کدهای برنامه باآناليز متن برنامه51
3-7-3.  تخمين ايستاي زمان اجراي برنامه ها 56
3-7-4.  تعيين سرحد تكرار حلقه¬ها و فراخواني¬هاي بازگشتي 57
3-7-5.  حذف مسيرهاي اجرا نشدني 57
3-7-6.  بهينه سازي كامپايلرها و تخمين زمان اجراي برنامه 57
3-7. زبان هاي برنامه سازي و تخمين زمان اجرا 58
3-8. رعايت ميزان دقت تخمين در زمان اجرا 58
3-9. معيارهاي موجود در تخمين طولاني ترين زمان اجرا 59
3-10-1.  تحليل جريان داده 59
3-10-2.  تحليل كاهش بازگشتي 61
3-10-3.  حجم زياد اطلاعات 62
3-10-4.  استفاده از كد Object برنامه 63
3-10. بايت كد جاوا و محاسبه زمان اجراي دستورالعملها 63
3-11. محاسبه زمان اجراي حلقه ها 64
3-12-1.  نحوه شناسايي حلقه هاي تكرار 65
3-12. انتشار دامنه مقادير 67
3-13. دستورات شرطي و نحوه شناسايي آنها 68
3-14. محاسبه زمان اجراي کل برنامه با استفاده از روش پيشنهادي   70
3-15-1.  تشخيص حلقه هاي تكرار 71
3-15-2.  تخمين تعداد تكرار حلقه ها 71
3-15-3.  انتشار مقادير 71
3-15-4.  محاسبه زمان اجراي توابع موجود در يك دور از گراف71
3-15. يافتن نقاط همگام سازي 73
3-16. بررسي نتيجه الگوريتم پيشنهادي برروي يك برنامه نمونه76
3-17. جمع بندی 80

4- فصل چهارم – خوشه بندی 81
4-1. مقدمه 82
4-2. خوشه بندي سلسله مراتبي 82
4-3. خوشه بندي سلسله مراتبي پايين به بالا (تلفيق) 85
4-4. روش هاي ادغام خوشه ها در خوشه بندي پايين به بالا 88
4-4-1.      Single Linkage88
4-4-2. Complete Linkage 89
4-4-3. Group Average Linkage 89
4-4-4. Simple Average Linkage 90
4-4-5. Weighted Average Linkage 91
4-4-6. سه روش مفيد ديگر (Median, Centroid, Wards ) 91
4-5. تكنيك هاي يافتن تعداد خوشه هاي بهينه 94
4-5-1. جدول تلفيق (جدول ادغام) 94
4-5-2. تراز تلفيق 96
4-5-3. نمودار dendrogram 96
4-5-4. تعيين تعداد خوشه هاي بهينه 98
4-6. تكنيك هاي پيدا كردن نقطه پيچش در نمودار جدول تلفيق100
4-7. روش پيشنهادي در اين پايان نامه جهت خوشه بندي 103
4-7-1. الگوريتم پيشنهادي برای خوشه بندی کلاس ها 103
4-8. جمع بندي 106

5- فصل پنجم – پياده سازي و ارزيــابــي 108
5-1. محيط پياده سازی شده 109
5-2. مقايسة روش خوشه بندي پيشنهادي با روش حريصانه متداول111
6- فصل ششم – نتيجـه‌گيـري 120
6-1. نتيجه گيري 121
6-2. کارهاي آتي ………. 121
منابع و مراجع 123

فهرست شکلها
3-1. يک برنامه نمونه و گراف فراخوانی آن 32
3-2. الگوريتم ساخت گراف فراخوانی به روش CHA 36
3-3. الگوريتم انتخاب متد بعدی در روش FRTA 39
3-4. الگوريتم Travers برای روش FRTA 40
3-5. الگوريتم روش FRTA 41
3-6. يک برنامه نمونه ساده 44
3-7. گراف فراخواني اسخراج شده با استفاده از روش CHA 45
3-8. الگوريتم وزن گذاري گراف فراخواني 50
3-9.  نمونه اي از يک ماتريس ناهمبستگي50
3-10. الگوريتم برآورد زمان اجراي يک تکه کد 53
3-11. الگوريتم برآورد زمان اجراي يک تکه کد 55
3-12. مثال براي حذف مسيرهاي اجرا نشدني 57
3-13. حدود زمان اجراي برنامه  مطرح درشبيه‌ساز San 59
3-14. قوانين مورد استفاده در روش شماي زمان سنجي 61
3-15. الگوريتم ساده براي ايجاد درخت پوشا 65
3-16. دو الگوريتم مجزا براي ساختن حلقه هاي طبيعي 67
3-17. الگوريتم يافتن مجموعه گره هاي مسلط بر هر گره در يک گراف67
3-18. مثالي از انتشار مقادير در متن يک برنامه 68
3-19. نمونه گراف جريان كنترلي حلقه داراي شرط 69
3-20. يك حلقه ساده در گراف حهت دار 72
3-21. روش محاسبه زمان اجراي نودها در گراف جهت دار73
3-22. الگوريتم تعيين نقاط همگام سازي 75
3-23. گراف وابستگي برنامه فروشنده دوره گرد78
3-24. تعداد فراخواني هاي انجام شده بين کلاس های برنامه فروشنده دوره گرد79
4-1. خوشه بندي بالا به پايين و پايين به بالا 84
4-2. الگوريتم کلي خوشه بندي پايين به بالا 86
4-3. Dissimilarity  Matrix 86
4-4. جدول رابطه هاي روش هاي مختلف 94
4-5. ماتريس همبستگي 5 شي فرضي 95
4-6. جدول تلفيق براي اشيا شكل4-5با استفاده از روش Complete Linkage 95
4-7. نمودار dendogram 97
4-8. تخمين خوشه ها از روش نمودار Dendogram 98
4-9. نمودار تراز هاي تلفيق 100
4-10. نقاط قرمز رنگ به عنوان نقطه برش مناسب 102
4-11. نمودار تراز هاي تلفيق 102
4-12. الگوريتم خوشه بندي پايين به بالاي پيشنهادي 104
5-1. مرحله سوم خوشه بندي برنامه فروشنده دوره گرد 109
5-2. مرحله يازدهم از خوشه بندي برنامه فروشنده دوره گرد 111
5-3. خوشه هاي به دست آمده از الگوريتم حريصانه براي برنامه فروشنده دوره گرد 112
5-3. خوشه هاي به دست آمده از الگوريتم حريصانه براي برنامه فروشنده دوره گرد 112
5-5. کاهش زمان اجرای برنامه توزيع شده نسبت به برنامه ترتیبی در ورودی های بزرگ با استفاده از الگوريتم خوشه بندی پيشنهادی 115
5-6. روال اجرايي برنامه فروشنده دوره گرد 117…………..

دانلود پروژه ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی کارایی آن
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد