دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ارتباط بين منبع كنترل (دروني – بيروني) سندرم فرسودگي شغلي

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه                                                                   1        

 مقدمه و بیان کلی موضوع                                                          2

 بیان مساله                                                                               4

 سوالهای پژوهش                                                                      14

 اهمیت مساله                                                                             15

 فرضیه های پژوهش                                                                  16

 تعریف اصطلاحات                                                                     16

 تعریف نظری                                                                            17

 تعریف عملیاتی                                                                         18

 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق                                          19

 فرسودگی شغلی                                                                       23

 2 . 1 ) استرس زاهای فردی                                                       31

 2 . 3 ) استرس زاهای گروهی                                                    33

 2 . 4 ) عوامل استرس زای سازمانی                                           33

 منبع کنترل درونی در مقابل منبع کنترل بیرونی                           39

 توهم کنترل                                                                              42

 پیامدهای اعتقاد به داشتن کنترل                                                           45

 تفاوت های فردی در درک کنترل                                                47

 واکنش در برابر از دست دادن کنترل                                           49

 نظریه عکس العمل                                                                     50

 درماندگی آموخته شده                                                              53

 فصل سوم : روش تحقيق                                                        57

 جامه آماری                                                                              58

 نمونه و رش نمونه گیری                                                            58

 شیوه اجرا و روشهای آماری                                                     59

 ابزارهای سنجش                                                                       59

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                       64

 تجزیه تحلیل داده ها                                                                  65

 آمار توصیفی                                                                           65

 آمار استنباطی                                                                          77

 سایر یافته ها                                                                            80

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                             85

 بحث و نتیجه گیری                                                                    85

 محدودیت های تحقیق                                                                 91

 پیشنهادها                                                                                92

 منابع الف ) منابع فارسی                                                            94

 منابع ب ) منابع انگلیسی                                                             96

مقدمه و بیان کلی موضوع

 اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی از قبیل سختی کار، ازدحام ارباب رجوع، مسائل سازگاری با محیط کار، کارفرما، همکاران و استرس انجام امور محوله می باشند که در دراز مدت سبب بروز اختلالات روانی و جسمانی می شوند.

 سَندرُم فرسودگی شغلی، مجموعه علائمی است که با تغییراتی در رفتار نظیر ضعف جسمانی، خستگی مزمن، کناره گیری از دوستان، بیزاری از شغل، بی خوابی، سردرد، ضعف عمومی نمایان می شود. (امانی، 1378) و به عنوان پدیده ای مطرح است که در روان شناسی و مشاوره و راهنمائی حائز اهمیت است.

 عده ای از افراد اعتقاد دارند صفت های شخصیتی می تواند توجیه کننده فرسودگی شغلی باشد. آنان بر این تصور هستند که توقعات بالا در محیط شغلی موجبات بروز فشار روانی می شوند و در نهایت فرسودگی شغلی را در دارز مدت ایجاد می کند. در مقابل عده ای دیگر از افراد اعتقاد دارند عوامل بیرونی از قبیل درآمد پایین می تواند زمینه را برای فرسودگی شغلی فراهم سازد با این وجود، هنوز هم در شناسایی عوامل تعیین کننده فرسودگی شغلی با ابهامات گوناگونی سروکار داریم، زیرا به راحتی نمی توان عوامل مؤثر در بروز فرسودگی شغلی را تعیین کرد. (روحانی، 1368)

 عده ای دیگر حمایهای سازمانی و سیتم مدیریتی را درنظر گرفته در حالی که برخی دیگر به فرصتهای ارتقاء شغلی و تاثیر آن در کاهش فرسودگی شغلی تاکید دارند.

 نظریه پردازان رفتار گرایی نیز به تقویت مشروط اشاره دارند و پیامدهای رفتاری و موقعیتی را درنظر می گیرند. بنابراین، فرسودگی شغلی به عنوان پدیده ای ملاحظه می شود که هنوز ماهیت بنیادی آن مشخص نمی باشد.

 در تحقیقات سیستماتیک و متعددی که توسط (هلان و کندال، 1980) ، در زمینه فرسودگی شغلی انجام شده است، دریافته اند که، بین نگرش های شناختی و عملکرد شغلی افراد رابطه وجود دارد. گرچه فشار شغلی ممکن است به طور همزمان، بر افراد یک سازمان وجود داشته باشد. اما ویژگی های شخصیتی، خاص و منحصر به فرد است که موجب می شود افراد، محیط خود را به گونه ای کاملاً متفاوت بررسی کنند. یکی از این ویژگی ها سبک اسنادی آنان است به طور کلی افراد در موقعیت هایی که روی آنها کنترل دارند واکنش مثبت تری نشان می دهند تا در موقعیت هایی که چنین کنترلی را دارا نیستند، مثلاً افرادی که احساس کنترل روی محیط کار خود دارند، شرایط کاری محیط را مناسب تر می دانند. حتی اگر چنان کنترلی در واقع وجود نداشته باشد. (هلان و کندال، 1987 )، این پژوهش نیز با عنایت به تحقیقات و پژوهشهای پیشین بر آن است تا بین منبع کنترل و فرسودگی شغلی ارتباطی بیابد.

 بیان مساله

 مفهوم فرسودگی شغلی برای اولین بار در زمینه علمی توسط (فرودن برگر، 1974) مطرح شد. از سی سال پیش تا حال این مفهوم گسترش یافته است و مقالات علمی زیادی در این رابطه نوشته شده است.

 به طور کلی فرسودگی شغلی نوعی اختلال است، که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت شخص در معرض فشار روانی ایجاد می شود و نشانه های مرضی آن فرسودگی هیجانیف جسمی و نقص شناختی است. در ضمن عزت نفس فرد مبتلاء به این عارضه کم می شو، احساس ناسودمندی می کند. در شکل 1 – 1 خلاصه ای از اجزاء مهم نمودار فرسودگی شغلی آورده شده است.

دانلود پروژه ارتباط بين منبع كنترل (دروني – بيروني) سندرم فرسودگي شغلي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد