باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.(آنتوني رابينز)
خانه » پروژه » مقالات نساجی » دانلود پروژه ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل
دانلود پروژه ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

دانلود پروژه ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از  نازل
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول:مطالعات کتابخانه ای ۱
۱- ۱- سیر تاریخی بررسی زیر دست ۲
۱-۱-۱- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس ۲
۱-۱-۲- سیستم کاواباتا ۳
۱-۱-۲-۱- اندازه گیری ذهنی زیر دست پارچه : ۴
۱-۱-۲-۲- ارزیابی واقعی زیر دست پارچه : ۵
۱-۱-۳- روش ارزیابی سریع ۷
۱-۱-۴- اندازه گیری زیر دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج : ۸
۱-۱-۴-۱ – آزمایش کششی : ۸
۱-۱-۴-۲- آزمایش خمش : ۸
۱-۱-۴-۳- آزمایش برشی : ۹
۱-۱-۴-۴- فشار وضخامت پارچه :               ۹
۱-۱-۴-۵- آزمایش اصطکاک : ۹
۱-۱-۵- اندازه گیری زیر دست با استفاده از عبور از نازل : ۱۲
۱-۲- خواص مرتبط با زیر دست پارچه : ۱۴
۱-۲-۱- آویزش: ۱۴
۱-۲-۲- ضخامت و وزن پارچه: ۱۵
۱-۲-۳- پرزینگی: ۱۷
۱-۲-۴- پوشانندگی ۱۷
۱-۲-۵- مقاومت خمشی: ۱۸
۱-۲-۶- چین خوردگی پارچه: ۱۹
۱-۲-۷- سختی و انعطاف پذیری: ۲۰
فصل دوم :تجربیات ۲۱
۲-۱- وسایل مورد استفاده : ۲۲
۲-۱-۱- دستگاه ها : ۲۲
۲-۱-۱-۱- دستگاه اندازه گیری استحکام : ۲۲
۲-۱-۱-۲- دستگاه اندازه گیری طول خمش : ۲۶
۲-۱-۱-۳- دستگاه اندازه گیری ضخامت پارچه : ۲۸
۲-۲- مواد اولیه مورد استفاده : ۲۸
۲-۳- آزمایشات انجام شده : ۳۰
۲-۳-۱ -آزمایشات عبور پارچه از حلقه : ۳۰
۲-۳-۲ -آزمایش ارزیابی زیر دست نمونه ها توسط اشخاص : ۳۵
۲-۳-۲-۱- متوسط درجه ی زیر دست : ۳۷
فصل سوم :بحث ونتیجه گیری ۳۹
۳-۱- رگرسیون چند متغیره مرحله ای (Stepwise) 40
۳-۱-۱- به طرف جلو (Forward) : 40
۳-۱-۲-به طرف عقب (Backward) : 41
۳-۲- دستور کار با نرم افزار: ۴۳
۳-۲- نتیجه گیری کلی
۳-۳- پیشنهادات جهت ادامه ی پروژه :
ضمائم ۵۳
منابع ۷۳
 فهرست جداول
جدول (۲-۱) مشخصات نمونه ها ی مورد آزمایش ۲۹
جدول (۲-۲) مشخصات بدست آمده از آزمایش بر روی نمونه ها ۳۴
جدول (۲-۳) نتایج رتبه بندی زیر دست توسط افراد ۳۶
جدول (۲-۴)  نتایج متوسط زیر دست ۳۸
جدول (۳-۱) علامت های اختصاری به کار رفته در نرم افزار ۴۲
جدول (۳-۲) Regression 44
جدول (۳-۳) Model Summary 45
جدول (۳-۴) ANOVA 46
جدول (۳-۵)Coefficients 47-48-49
فهرست اشکال
شکل (۱-۱) فک نگهدارنده ی نازل که نمونه ی پارچه از آن در حال بیرون آمدن می باشد. ۱۴
شکل (۲-۱) دستگاه استحکام سنج به همراه فک حمل کننده ی نازل ۲۴
شکل (۲-۲) نازل  به کارفته ی به قطر ۳٫۵cm 25
شکل (۲-۳) نازل لاستیکی به کارفته دارای سوراخی به قطر۲٫۵cm 25
شکل (۲-۴) دستگاه به کار رفته در پروژه به همراه نازل ولاستیک ۲۶
شکل (۲-۵) دستگاه اندازه گیری طول خمش ۲۷
 فصل اول
مطالعات کتابخانه ای
 ۱- ۱- سیر تاریخی بررسی زیر دست [۱]
۱-۱-۱- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس
اولین اندازه گیری ها در رابطه با خواص پارچه به سال ۱۹۴۳ برمی گردد که توسط پیرس بر روی خواص خمشی و فشاری به عنوان زیر دست پارچه انجام گرفت .
پیرس برای اندازه گیری سختی پارچه از روشی استفاده کرد که تا به امروز نیز استفاده می شود وآن اندازه گیری طول خمشی پارچه است . این کمیت را می توان به صورت طولی از پارچه که در اثر وزن خود خم می شود تعریف کرد . این پارامتر خود نشاندهنده ی آویزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بیشتر است
از طول خمش و وزن واحد سطح پارچه ، کمیت دیگری به نام سختی خمشی پارچه به صورت رابطه ی زیر بدست می آید :
 سختی خمشی
وزن پارچه
طول خمش
که در این مورد در بخش بعدی توضیح داده می شود
خصوصیت دیگری که به هنگام لمس کردن پارچه احساس می گردد ضخامت پارچه است که خود به مقدار فشردگی پارچه بستگی دارد بدین جهت این احساس ترکیبی از ضخامت وسختی می باشد . بنابراین بهتر است سختی مواد با ضخامت های مختلف با هم مقایسه و کمیت دیگری به نام مدول خمشی که مستقل از ابعاد مورد آزمایش اندازه گیری بصورت رابطه ی زیر محاسبه گردد :
  مدول خمشی
 سختی خمشی
  T (mm)ضخامت پارچه
خصوصیات دیگری که پیرس بررسی نمود خواص فشاری پارچه بود . به منظور بدست آوردن مقدار عددی آن ، ضخامت را تحت دو فشار مشخص اندازه گرفت و میزان اختلاف را به اختلاف ضخامت را به عنوان اندازه ی سختی پارچه و یا مقاومت فشاری (H) در نظر گرفت .
در مورد بعضی دیگر از خصوصیات فیزیکی نیز بحث های جداگانه ای را مورد مطالعه قرار داد  و به این نتیجه رسید که اغلب این کمیات به همین خواص خمشی وفشاری بستگی دارد بنابراین برای تخمین زیر دست پارچه باید خواص خمشی و فشاری مورد مطالعه قرار گیرد .
۱-۱-۲- سیستم کاواباتا
در روش های اولیه ، زیر دست پارچه از طریق لمس آن توسط کارشناسان ماهر و متخصص ارزیابی شده که این سیستم احتیاج به سال ها تجربه داشته و به طور آشکار می توانسته است تحت تاثیر سلیقه شخصی افراد قرار گیرد .
پروفسور کاواباتا از کشور ژاپن سعی نمود تا سیستم اندازه گیری زیر دست بر پایه ی ماشین را به جای سیستم اندازه گیری زیر دست توسط متخصص که نتایج ثابت وجدیدی می دهد  رامعرفی نماید . بنابر نظرات کاواباتا زیر دست پارچه را می توان از خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه بدست آورد . رفتار فیزیکی و مکانیکی پارچه در ازدیاد  طول و نیروی کم بر زیر دست موثرند . بدین معنی که این نیرو و ازدیاد طول نباید به اندازه ای باشد که موجب زوال پارچه شود . و رفتار پارچه در این نواحی به عنوان زیر دست تلقی می شود .
 ۱-۱-۲-۱- اندازه گیری ذهنی زیر دست پارچه :
اولین قسمت از کار کاواباتا پیدا کردن توافق در میان متخصصین از نظر جنبه های مهم زیر دست بود  و اینکه چطور هر جنبه کمک کند به درجه بندی ازپارچه .
برای هر دسته از پارچه ۴ یا ۵ خاصیت مانند سختی خمشی ، نرمی برشی ، صافی یا ناصافی انتخاب شدند و به آنها عنوان زیر دست ابتدایی دادند . ژاپنی ها واژه هایی انگلیسی معادل معنای ژاپنی آن برای زیر دست ابتدایی پیدا کردند .مقدار زیر دست ابتدایی با درجه بندی زیر دست ابتدایی در ۱۰ درجه بدست می آید که ۱۰ بهترین مقدار آن و یک کمترین مقدار آن بود .
کاواباتا براساس خصوصیات زیر دست ابتدایی  و مقدار زیر دست ابتدایی پارچه های مورد آزمون را به دسته ها یی تقسیم می نمود مانند لباس های تابستانی مردانه ، لباس های زمستانی مردانه و پارچه های بانوان .
ترکیب مقدار زیر دست ابتدایی پارچه ها یک درجه بندی برای پارچه  را بوجودآورذه که آن را به عنوان ارزش زیر دست کلی می شناسند که این درجه بندی به ۵ درجه تقسیم شده که درجه ۵ بهترین است . مقدار زیر دست ابتدایی تبدیل می شود به مقدار زیر دست کلی با به کار بردن یک معادله برای یک طبقه پارچه ی خاص که از راه تجربه تعیین میشود . کتاب هایی شامل نمونه های پارچه دارای هر زیر دست ابتدایی وهمراه با نمونه های استانداردی از زیر دست کلی در هر یک از۵ طبقه توسط کمیته ارزیابی و استاندارد ژاپن (hesc)   در طبقات پنج گانه زیر تهیه شد .
پارچه لباسی مردانه زمستانه یا پاییزه
پارچه لباسی مردانه برای آب و هوای گرمسیری
پارچه لباسی نازک بانوان
پارچه های لباسی پیراهنی مردانه
پارچه های حلقوی برای زیر پوش ها
   هدف از ارائه چنین استانداردهایی ماخذی برای کمک به کارشناسان در راستای تولید بیشتر لباس های درجه یک از نظر زیر دست می باشد .
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است