دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل

ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از  نازل
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول:مطالعات كتابخانه اي 1
1- 1- سير تاريخي بررسي زير دست 2
1-1-1- بررسي زير دست پارچه توسط پيرس 2
1-1-2- سيستم کاواباتا 3
1-1-2-1- اندازه گيري ذهني زير دست پارچه : 4
1-1-2-2- ارزيابي واقعي زير دست پارچه : 5
1-1-3- روش ارزيابي سريع 7
1-1-4- اندازه گيري زير دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج : 8
1-1-4-1 – آزمايش کششي : 8
1-1-4-2- آزمايش خمش : 8
1-1-4-3- آزمايش برشي : 9
1-1-4-4- فشار وضخامت پارچه :               9
1-1-4-5- آزمايش اصطکاک : 9
1-1-5- اندازه گيري زير دست با استفاده از عبور از نازل : 12
1-2- خواص مرتبط با زير دست پارچه : 14
1-2-1- آويزش: 14
1-2-2- ضخامت و وزن پارچه: 15
1-2-3- پرزينگي: 17
1-2-4- پوشانندگي 17
1-2-5- مقاومت خمشي: 18
1-2-6- چين خوردگي پارچه: 19
1-2-7- سختي و انعطاف پذيري: 20
فصل دوم :تجربيات 21
2-1- وسايل مورد استفاده : 22
2-1-1- دستگاه ها : 22
2-1-1-1- دستگاه اندازه گيري استحکام : 22
2-1-1-2- دستگاه اندازه گيري طول خمش : 26
2-1-1-3- دستگاه اندازه گيري ضخامت پارچه : 28
2-2- مواد اوليه مورد استفاده : 28
2-3- آزمايشات انجام شده : 30
2-3-1 -آزمايشات عبور پارچه از حلقه : 30
2-3-2 -آزمايش ارزيابي زير دست نمونه ها توسط اشخاص : 35
2-3-2-1- متوسط درجه ي زير دست : 37
فصل سوم :بحث ونتيجه گيري 39
3-1- رگرسيون چند متغيره مرحله اي (Stepwise) 40
3-1-1- به طرف جلو (Forward) : 40
3-1-2-به طرف عقب (Backward) : 41
3-2- دستور کار با نرم افزار: 43
3-2- نتيجه گيري کلي
3-3- پيشنهادات جهت ادامه ي پروژه :
ضمائم 53
منابع 73
 فهرست جداول
جدول (2-1) مشخصات نمونه ها ي مورد آزمايش 29
جدول (2-2) مشخصات بدست آمده از آزمايش بر روي نمونه ها 34
جدول (2-3) نتايج رتبه بندي زير دست توسط افراد 36
جدول (2-4)  نتايج متوسط زير دست 38
جدول (3-1) علامت هاي اختصاري به کار رفته در نرم افزار 42
جدول (3-2) Regression 44
جدول (3-3) Model Summary 45
جدول (3-4) ANOVA 46
جدول (3-5)Coefficients 47-48-49
فهرست اشكال
شكل (1-1) فك نگهدارنده ي نازل كه نمونه ي پارچه از آن در حال بيرون آمدن مي باشد. 14
شکل (2-1) دستگاه استحکام سنج به همراه فك حمل كننده ي نازل 24
شکل (2-2) نازل  به کارفته ي به قطر 3.5cm 25
شکل (2-3) نازل لاستيکی به کارفته دارای سوراخی به قطر2.5cm 25
شکل (2-4) دستگاه به کار رفته در پروژه به همراه نازل ولاستيک 26
شکل (2-5) دستگاه اندازه گيري طول خمش 27
 فصل اول
مطالعات كتابخانه اي
 1- 1- سير تاريخي بررسي زير دست [1]
1-1-1- بررسي زير دست پارچه توسط پيرس
اولين اندازه گيري ها در رابطه با خواص پارچه به سال 1943 برمي گردد که توسط پيرس بر روي خواص خمشي و فشاري به عنوان زير دست پارچه انجام گرفت .
پيرس براي اندازه گيري سختي پارچه از روشي استفاده کرد که تا به امروز نيز استفاده مي شود وآن اندازه گيري طول خمشي پارچه است . اين کميت را مي توان به صورت طولي از پارچه که در اثر وزن خود خم مي شود تعريف کرد . اين پارامتر خود نشاندهنده ي آويزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بيشتر است
از طول خمش و وزن واحد سطح پارچه ، کميت ديگري به نام سختي خمشي پارچه به صورت رابطه ي زير بدست مي آيد :
 سختي خمشي
وزن پارچه
طول خمش
که در اين مورد در بخش بعدي توضيح داده مي شود
خصوصيت ديگري که به هنگام لمس کردن پارچه احساس مي گردد ضخامت پارچه است که خود به مقدار فشردگي پارچه بستگي دارد بدين جهت اين احساس ترکيبي از ضخامت وسختي مي باشد . بنابراين بهتر است سختي مواد با ضخامت هاي مختلف با هم مقايسه و کميت ديگري به نام مدول خمشي که مستقل از ابعاد مورد آزمايش اندازه گيري بصورت رابطه ي زير محاسبه گردد :
  مدول خمشي
 سختي خمشي
  T (mm)ضخامت پارچه
خصوصيات ديگري که پيرس بررسي نمود خواص فشاري پارچه بود . به منظور بدست آوردن مقدار عددي آن ، ضخامت را تحت دو فشار مشخص اندازه گرفت و ميزان اختلاف را به اختلاف ضخامت را به عنوان اندازه ي سختي پارچه و يا مقاومت فشاري (H) در نظر گرفت .
در مورد بعضي ديگر از خصوصيات فيزيکي نيز بحث هاي جداگانه اي را مورد مطالعه قرار داد  و به اين نتيجه رسيد که اغلب اين کميات به همين خواص خمشي وفشاري بستگي دارد بنابراين براي تخمين زير دست پارچه بايد خواص خمشي و فشاري مورد مطالعه قرار گيرد .
1-1-2- سيستم کاواباتا
در روش هاي اوليه ، زير دست پارچه از طريق لمس آن توسط کارشناسان ماهر و متخصص ارزيابي شده که اين سيستم احتياج به سال ها تجربه داشته و به طور آشکار مي توانسته است تحت تاثير سليقه شخصي افراد قرار گيرد .
پروفسور کاواباتا از کشور ژاپن سعي نمود تا سيستم اندازه گيري زير دست بر پايه ي ماشين را به جاي سيستم اندازه گيري زير دست توسط متخصص که نتايج ثابت وجديدي مي دهد  رامعرفي نمايد . بنابر نظرات کاواباتا زير دست پارچه را مي توان از خواص فيزيکي و مکانيکي پارچه بدست آورد . رفتار فيزيکي و مکانيکي پارچه در ازدياد  طول و نيروي کم بر زير دست موثرند . بدين معني که اين نيرو و ازدياد طول نبايد به اندازه اي باشد که موجب زوال پارچه شود . و رفتار پارچه در اين نواحي به عنوان زير دست تلقي مي شود .
 1-1-2-1- اندازه گيري ذهني زير دست پارچه :
اولين قسمت از کار کاواباتا پيدا کردن توافق در ميان متخصصين از نظر جنبه هاي مهم زير دست بود  و اينکه چطور هر جنبه کمک کند به درجه بندي ازپارچه .
براي هر دسته از پارچه 4 يا 5 خاصيت مانند سختي خمشي ، نرمي برشي ، صافي يا ناصافي انتخاب شدند و به آنها عنوان زير دست ابتدايي دادند . ژاپني ها واژه هايي انگليسي معادل معناي ژاپني آن براي زير دست ابتدايي پيدا کردند .مقدار زير دست ابتدايي با درجه بندي زير دست ابتدايي در 10 درجه بدست مي آيد که 10 بهترين مقدار آن و يک کمترين مقدار آن بود .
كاواباتا براساس خصوصيات زير دست ابتدايي  و مقدار زير دست ابتدايي پارچه هاي مورد آزمون را به دسته ها يي تقسيم مي نمود مانند لباس هاي تابستاني مردانه ، لباس هاي زمستاني مردانه و پارچه هاي بانوان .
تركيب مقدار زير دست ابتدايي پارچه ها يک درجه بندي براي پارچه  را بوجودآورذه که آن را به عنوان ارزش زير دست کلي مي شناسند که اين درجه بندي به 5 درجه تقسيم شده که درجه 5 بهترين است . مقدار زير دست ابتدايي تبديل مي شود به مقدار زير دست کلي با به کار بردن يک معادله براي يک طبقه پارچه ي خاص که از راه تجربه تعيين ميشود . کتاب هايي شامل نمونه هاي پارچه داراي هر زير دست ابتدايي وهمراه با نمونه هاي استانداردي از زير دست کلي در هر يک از5 طبقه توسط کميته ارزيابي و استاندارد ژاپن (hesc)   در طبقات پنج گانه زير تهيه شد .
پارچه لباسي مردانه زمستانه يا پاييزه
پارچه لباسي مردانه براي آب و هواي گرمسيري
پارچه لباسي نازک بانوان
پارچه هاي لباسي پيراهني مردانه
پارچه هاي حلقوي براي زير پوش ها
   هدف از ارائه چنين استانداردهايي ماخذي براي کمک به کارشناسان در راستاي توليد بيشتر لباس هاي درجه يک از نظر زير دست مي باشد .
دانلود پروژه ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد