دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري

ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري (همراه پاورپوینت)

فهرست مطالب
1- مقدمه
2- عملکرد و کارايي عمليات حفاري
3- عملکرد ماشين رودهدر
3-1 مقدمه
3-2 پارامترهاي موثر ماشين رودهدر در عملکرد
3-2-1 تاثير نوع و توان ماشين رودهدر بر عملکرد حفاري
3-2-2 تاثير نوع سر مته ماشين رودهدر بر هملکرد حفاري
3-2-2-1 انواع مته
3-2-2-2 تاثير فاصله داري برنده ها در سرمته بر عملکرد دستگاه رودهدر
3-3 تاثير پارامترهاي ژئوتکنيکي در عملکرد ماشين رودهدر
3-3-1 تاثير مقاومت سنگ
3-3-2 تاثير زون چسبنده
3-3-3 تاثير مواد ساينده بر عملکرد حفاري
4- پيش بيني عملکرد ماشين تمام مقطع
4-1 مقدمه
4-2 عوامل موثر در عملکرد ماشين تمام مقطع
4-2-1 عوامل ژئوتکنيکي موثر در عملکرد ماشين تمام مقطع
4-2-1-1 نرخ نفوذ و مقاومت فشاري
4-3 پيش بيني تجربي عملكرد ماشين حفاري تمام مقطع
4-3-1 روش ساده
4-3-2 روش چند متغيره
4-3-2-1 روش NTH
4-3-2- 2 روش RMi
4-3-2-3 روش CSM
4-3-2-4 روش QTBM
4-3-2-5 روش RSR
4-4 مطالعه موردي پيش بيني تجربي عملکرد ماشين تمام مقطع
4-4-1 تونل من
4-4-2 تونل پيو
4-4-3 تونل وارزو
4-4-4 طبقه بنده توده سنگ
4-4-5 روابط هاي تجربي
4-4-5-1 نرخ پيشروي
4-4-5-2 روابط تجربي براي سنگ هاي مختلف
4-4-6 مقايسه با روش هاي پيش بيني عملکرد
4-4-6-1 مدل RSR
4-4-6-2 مدل QTBM
5- نتيجه گيری
6- منابع
فهرست شکلها
شکل 1- عوامل موثر در عمليات حفاري
شکل 2- نماي از ماشين رودهدر با روش حفاري محوري
شکل 3- نماي از ماشين رودهدر با روش حفاري متقاطع
شکل 4- تحليل استحکام رودهدر در رودهدرهاي تاج مخروطي (بالا) و تاج طبلکي(پايين)
شکل 5- نماي از نيروهاي وارد به رودهدر نوع مخروطي
شکل 6- نماي از فلوچارت براي محاسبه گشتاور
شکل 7- نحوه برش دستگاه رودهدر
شکل 8- تاثير عرض ماشين (e)، عرض چرخ زنجير (p)، و فاصله بين مرکز ثقل تا انتهاي ماشين(a) با توجه
به گشتاور
شکل 9 – تغييرات گشتاور با توجه به به تغييرات وزن
شکل 10 – تغييرات گشتاور به توجه به تغييرات طول بازوي
شکل 11-انواع مته هاي مته هاي برش
شکل 12-نماي از پارامترها فاصله داري ابزار برنده در سرمته مخروطي
شکل 13- نماي از همپوشاني نگهدارنده ابزاز برنده در سرمته نوع سوم
شکل 14 -نماي از محل قرار گيري ابزار برنده در سرمته به صورت دو بعدي
شکل 15- نماي سه بعدي مدل ابزار برنده شماره 1 و شماره 4 در سرمته با فاصله داري نابرابر
شکل 16- نماي سه بعدي مدل ابزار برنده شماره 1 و شماره 4 در سرمته با فاصله داري برابر
شکل 17- نماي از سرمته با فاصله داري برابر
شکل 18- عوامل زئوتکنيکي مهم در کارآيي رودهدرها
شکل 19- مقطع زمين شناسي تونل
شکل 20- مقاومت فشاري در هر شرايط زمين شناسي– نرخ نفوذ آني براي هر نوع رودهدر
شکل 21- نمودار نرخ نفوذ آني با توجه به نسبت P/UCS
شکل 22- نمودار نرخ نفوذ آني با توجه به نسبت W/UCS
شکل 23- نرخ نفوذ آني با توجه به نسبت P*W/UCS براي سنگ هاي رسوبي رودهدرهاي متقاطع
شکل 24- نماي از تاثير مواد چسبنده در سرمته
شکل 25 – تاثير ميزا ن درصد کوارتز معادل در عمر سرمته
شکل 26-مقطع عرضي TBM
شکل 27- صفحه حفار يك ماشين تمام مقطع
شکل 28-ابزار برندة ديسكي و نيروهاي مؤثر وارد بر آن
شکل 29- ابزار برندة غلتكي و نيروهاي وارد برآن
شکل 30- استفاده از جت آب در ماشين‌هاي حفار تمام مقطع
شکل 31- منحني مقاومت فشاري – نرخ نفوذ
شکل 32- رابطه شاخص نرخ حفاري– مقاومت فشاري
شکل 33- شاخص عمر برش دهنده ها در سنگ هاي مختلف
شکل 34- رابطه m1 با طبقه بندي Q
شکل 35– مقطع زمين شناسي تونلها
شکل 36- طبقه بندي RMR در سه تونل
شکل 37- رابطه بين طبقه بندي Q و RMR در سه تونل
شکل 38- اناليز آماري واريانس به منظور رسيدن به يک مدل رگراسيون معني دار(داده ها حاصل از تونل
من
شکل 40- رابطه بين نرخ نفوذ و طبقه بندي RMR در تونلهاي حفاري شده جدول کوجک در بالا هر نمودار نشانده نتايج الانيز واريانس مي باشد
شکل 41- زابطه نرخ نفوذ (چپ)و نرخ نفوذ ويژه(راست) TBM و طبقه بندي RMR
شکل 42 – رابطه ميزان بهره دهي و طبقه بندي RMR
شکل 43 – نرخ نفوذ متفاومت در سنگ هاي مختلف و با RMR يکسان
شکل 44- تغييرات نرخ نفوذ براي سختي موس رابطه بهتري نسبت به مقاومت فشاري تک محوره نشان مي دهد 10 داده از پنچ نوع سنگ مختلف از تونل من براي اين آناليز استفاده شده است
شکل 45- پيش بيني عملکرد ماشين تمام مقطع توسط روش RSR (چپ) و QTBM (راست)
شکل 46 – مقايسه داده هاي ثبت شده نرخ نفوذ براي سه تونل مذکور با توجه به روش QTBM
فهرست جداول :
جدول 1- مشخصات سرمته و ابزار برنده و فاصله داري طراحي شده
جدول 2- ميزان مصرف برنده ها با توجه به نوع سرمته
جدول 3 – نتايج حاصل از اندازه گيري برجا براي دو نوع سرمته
جدول 4-نتايج ازمايش شميايي در تونل
جدول 5- پارامترهاي ژئوتکنيکي نمونه هاي سنگي در زون هاي مختلف
جدول 6- نتايج عملکرد رودهدر در زون هاي مختلف
جدول 7- طبقه بندي اطلاعات حاصل از حفاري در نقاط مختلف جهان توسط مدرسه عالي معدن
جدول 8- رده بندي سنگ‌ها براي TBM
جدول 9- جدول مقاومت فشاري – نرخ نفوذ
جدول 10- اطلاعات توصيفي و تجهيزات لازم براي حفاري تونلها
جدول 11- مشخصات ژئوتکنيکي و زمين شناسي تونلها
جدول 12 – پارامتر هاي لازم براي روش QTBM

دانلود پروژه ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد