دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اصول، مبانی و طراحی ترمز ها

اصول، مبانی و طراحی ترمز ها
فهرست مطالب
* فصل اول – مقدمه و تاريخچه ترمز
* 1-1مقدمه و تاريخچه :
* « فصل دوم » – اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكي
* ترمزهاي اتومبيل
* 2ـ1ـ كاربرد و انواع ترمزها:
* 2ـ2ـ ترمزهاي مكانيكي
* 2-3 اصول هيدروليك
* 2-4كاربرد ترمز هيدروليكي
* 2-5 سيستم ترمز دوبل :
* 2-6 سيلندر اصلي
* 2-7 سيلندر چرخها
* 2-8 عمل خود انرژي زائي(Self- energizing Action)
* 2-9 حركت بازگشتي Return strock:
* 2-10 چراغ اخطار (Warning Light)
* 2-11 ترمزهائي كه خودشان تنظيم مي شوند ( نوع كاسه اي)
* 2-12 ترمزهاي ديسكي :
* 1ـ كاليپر ثابتFixed caliper :
* 2ـ كاليپر شناور : Floating caliper) (
* 3ـ كاليپر لغزشي :(sliding caliper)
* 2 ـ 13ـ ترمزهاي ديسكي كه خودشان تنظيم مي شوند
* 2ـ14ـ سوپاپ اندازه گيري : (Metering Valve)
* 2ـ15 سوپاپ تناسبProportioning Valve
* 2ـ16ـ سوپاپ تركيبي : (Combination Vahve)
* 2-17ـ ترمز دستي براي ترمزهاي ديسكي عقب:
* 2-18ـ سيال ترمز : (Brake Fluid)
* 2ـ19ـ خطوط ترمز : (Brake Lines)
* 2ـ20ـ انواع ترمزهاي پرقدرت كه بكمك خلأ بكار مي افتند
* 2ـ21ـ بوستر كمكي ترمز
* 2ـ22 ـ تشريح ترمزهاي پر قدرت نوع « كامل »
* 2ـ32ـ ترمز پر قدرت دو ديافراگمه بنديكس :
* 2ـ24ـ ترمز پر قدرت نوع افزاينده :
* 2ـ25ـ ترمز پر قدرت نوع كمكي
* « فصل سوم »- اصول سيستم ترمز پنوماتيكي
* مقدمه
* 3-1- اجزاي مورد نياز جهت توليد هواي فشرده :
* 3-2- ملاك انتخاب كمپرسور :
* 3-3- تنظيم كمپرسور :
* 3 ـ 4ـ تنظيم از طريق كاهش سرعت :
* 3 ـ 5 ـ خنك كردن كمپرسور :
* 3 ـ 6 ـ بزرگي مخزن هواي فشرده كمپرسور :
* 3 ـ 7 ـ پخش هواي فشرده به سيلندر پيستون ترمز :
* 3 ـ 8 ـ آماده كردن هواي فشرده :
* 3 ـ 9 ـ رطوبت گيري هواي فشرده :
* 3-10- فيلترهاي هواي ترمز بادي :
* 3-11- شير تنظيم فشار :
* 3-12- مقدار عبور جريان براي واحدهاي مراقبت :
* 3-13- سيلندر پنيوماتيكي :
* 3-14- سيلندر يك كاره :
* 3-15- ساختمان سيلندر و پيستون :
* 3-16- محاسبه نيروهاي سيلندر پيستون :
* 3-17- نكات عملي :
* محاسبه طول كورس پيستون سيلندر پنيوماتيك :
*
* « فصل چهارم » -« سيستم ترمز ضد قفلABS
* 4ـ1ـ ويژگي هاي ABS
* 4ـ2ـ نيروهاي ديناميكي در چرخ ترمز شده :
* 4ـ3ـ مفهوم كنترل
* 4ـ4ـ چرخه كنترلABS
* 4ـ4ـ1ـ سيستم كنترل شده :
* 4ـ4ـ2ـ متغيرهاي كنترل شده
* 4-4-2-1- متغيرهاي كنترل شده براي چرخهاي غير متحرك(non-
* 4-4-2-2- متغيرهاي كنترل شده براي چرخهاي متحرك(driven- wheel)
* 4ـ5ـ سيكلهاي كنترل واقعي
* 4ـ5ـ1ـ چرخه كنترل ترمزي روي سطح با كشش بالا ( ضريب نيروي ترمز بالا)
* 4ـ5ـ2ـ چرخه كنترل ترمزي روي سطح جاده لغزنده ( ضريب نيروي ترمزي پائين)
* 4ـ5ـ3ـ چرخه كنترل ترمزي با تأخير در گشتاور انحرافي :
* 4ـ5ـ3ـ1ـ GMA1 ( سيستم تأخيري در گشتاور انحراف )
* 4ـ5ـ3ـ2ـ GMA2
* 4ـ5ـ4ـ چرخه كنترل براي (ALL wheel Dirven ) AWD
* 4ـ5ـ5ـ سيستمهائي كه همه چرخها متحرك هستند (ADW)
* الف : اولين سيستم : ( طرح قفلهاي فعال دستي يا قفل دائمي داخل اكسل )
* ب : دومين سيستم :
* ج : سومين سيستم :
* 4ـ6ـ عملكرد ABS
* 4ـ6ـ1ـ ترمز كنترل شده
* 4ـ6ـ2ـ تأخير در گشتاور پيچشي جانبي
* 4ـ7ـ مدلهاي سيستم ABS
* 4ـ7ـ1ـ مدل ABS 2S
* 4-7ـ مدل ABS 50
* 4ـ8ـ چرخه فرآيند كنترل (Closed – Loop control process)
* 4ـ9ـ كاركردهاي كنترلي(monitoring Functions)
* 4ـ10ـ تشخيص عيب:
* 4ـ11ـ مدل ABS5 3
* 4ـ12ـ مدل سيستم ABS 2E ( بوش)
* 4ـ13ـ اجزاي سيستم ترمز ضد قفل ABS
* 4ـ13 ـ1 ـ سنسورهاي سرعت چرخ (Wheel speed sensor) :
* 4ـ13ـ1ـ1ـ سنسور سرعت چرخDF2
* 4ـ13ـ1ـ2ـ سنسور سرعت چرخ DF3
* 4-13-2ـ واحد كنترل الكترونيكيElectronic control unit
* 4ـ13ـ2ـ1ـ واحد كنترل براي ABS 2S
* الف ـ مدار ورودي : (Input circuit)
* ب : كنترل كننده ديجيتالي : (Digital controller)
* ج : مدارات خروجي : (Output circuits)
* Driver stage مرحله گرداننده ( راننده ) ( تقويت كننده هاي خروجي )
* د:ثابت كننده ولتاژ،حافظه مخصوص عيب(Voltage stabilizer,fault
* 4ـ13ـ2ـ2ـ واحد كنترل الكترونيكي براي ABS50
* 4-13-3- تعديل كننده فشار هيدروليكي: (Hydraulic pressure moduator)
* 4ـ13ـ3ـ1ـ تعديل كننده فشار هيدروليكي براي ABS 2S
* الف : پمپ چرخشي : (Return ump)
* ب: انباره يا مخزن : (Accu mulator)
* ج : شير سلونوئيدي 3/3 :
* طرح :
* مراحل كاركرد :
* الف : مرحله مسدود كردن فشار 🙁 Pressure build up phase)
* ب : مرحله نگهداري فشار : (pressure – holding phase)
* ج: مرحله كاهش فشار : (Pressure – reduction phase) :
* 4ـ13ـ3ـ2ـ تعديل كننده فشار هيدروليكي براي ABS50
* الف : پمپ برگشت :
* ب: مخزنها و محفظه هاي ضربه گير(accumulators and damper chambers)
* ج : شيرهاي سلونوئيدي 2/2 : (Selonid Valve 2/2 )
* 4ـ13ـ3ـ3ـ واحد هيدروليكي براي ABS / ABD5
* 4ـ11ـ2ـ مدارات الكتريكي : ( Electrical Circuits )
*
* « فصل پنجم»- «طراحي سيستم هاي ترمز»
* 5-1-تحليل نيروي ترمزهاي ديسكي
* 5-2-نيروي ترمز و نيروي وارد بر محور
* 5-3-Bf در سيستم ترمز ديسكي
* 5-4- محاسبات ترمزهاي ديسكي بر اساس نيروي استاتيك
* 5-5 ترمزهاي كاسه اي (shoe brake)
* 5-6-ترمزهاي بدون سرو
* 5-7-اجزاء مكانيكي ترمز كاسه اي :
* 5-8-كفشك ترمز
* 5-9- تقسيم بندي ترمزها كاسه اي از لحاظ مكانيزم عمل كننده
* 5-10-سيستم ترمز سيمپلكس : (simplex brake)
* 5-11سيستم ترمز دوپلكس :
* 5-12-سيستم ترمز دوپلكس دوبل
* 5-13-سيستم ترمز سرو و بدون سرو :
* 5-14-سيستم سرو دوبل
* 5-15-محاسبه شتاب ترمز گيري
* 1ـ در ترمزيك كفشكي :
* 2ـ ترمز داراي يك كفشك پيشرو و يك كفشك پسرو كه بر روي محور لولا شده‌اند
* 3ـ سيستم ترمز در كفشكي پيشرو و پسرو كه بر روي يك سطح صاف تكيه كرده‌اند اتصال لغزشي دارند
* 4ـ سيستم ترمز داراي دو كفشك پيشرو ه پايه انها بر روي يك سطح صاف قرار مي گيرند :
* 5ـ سيستم ترمز داراي كفشك پيشرو پسرو كه اتصال انها از نوع لغزشي بر روي سطح شيبدار است
* 6ـ سيستم ترمز داراي دو كفشك پيشرو (خودترمزي) كه اتصال كفشكهاي آن از نوع لغزش و بر روي سطح شيبدار مي باشد
* 7ـ سيستم ترمز سرو كه پايه كفشكها بر روي اتصال لغزش قرار دارد
* 8ـ سيستم ترمز سرو كه كفشك دوم آن حول محور پايه خود دوران مي كند
* 5-16-تحليل استاتيكي اجزاي ترمز كاسه اي :
* 5-17- ترمزهاي لنتي (shoe brakes)
* 5-18-طرح دستگاه ترمز دو لنتي :
* مثال عددي محاسبه ترمز ـ دو لنتي(Dounle shoe brake)
* 5-19- دستگاه ترمز هيدروليكي مضاعف :
* 5-20-هواگيري ترمز :
* 5-21-روغن ترمز
* 5-22ـ طراحي سيستم ترمز هيدروليك
* 5ـ2 طراحي سيستم ترمز هيدروليك پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئي)
* راه حل ديگر :
* 5-24ـ طراحي بوستر با استفاده از دياگرام
* 1ـ بدست آوردن كار انجام شده بوسيله بوستر
* 2ـ بدست آوردن نسبت بوستر :
* 3ـ بدست آوردن قطر و خلاء نسبي در بوستر :
* 5-25ـ طراحي حجم مخزن ذخيره روغن پمپ اصلي
* 1ـ روغن مورد نياز كفشك و لقمه هاي ترمز :
* 2ـ انبساط خطوط ارتباطي روغن
* 3ـ انبساط در لوله هاي لاستيكي
* 4ـ تلفات پمپ اصلي
* 5ـ تلفات در اثر تغيير شكل كاسه چرخ و محفظه سيستم ترمز ديسكي :
* 6ـ تراكم در لنت لقمه اي و كفشك ترمز
* 7ـ تراكم در سيال ترمز
* 8ـ تلفات حجم در سوپاپها
* 9ـ تلفات حجم در سيستم بوستر :
* 10ـ تلفات حجم در اثر وجود بخارات گازي يا هوا در سيستم ترمز :
* محاسبه كورس پدال
* 1ـ لقي در لقمه هاي ترمز :
* 2ـانبساط در خطوط ارتباطي :
* 3ـ انبساط در شيلنگهاي ترمز :
* 4ـ پمپ اصلي :
* 5ـ تغيير شكل در سيستم ترمز ديسكي :
* 6ـ تراكم در لقمه هاي ترمز :
* 7ـ تراكم پذيري در سيال ترمز :
* 8ـ هواي باقيمانده در سيتم ترمز
* نتيجه :
*
* « فصل ششم » – نتيجه گيري و مقايسه بين سيستم هاي ترمز و عيب يابي
* 7-1ـ كليات
* 2ـ3ـ چگونگي انجام آزمايش :
* الف : بر روي يخ (On the ice ) :
* ب: برروي برف فشرده شده On Hard – pack snow :
* ج: بر روي مسيري كه قبلاً اتومبيل برف روب از آن عبور كرده است
* د: مسيري كه برف در شرف باريدن مي باشد
* ه : در آب و هواي گرمتر:
* و: حركت در مسير شن و ماسه اي :
* ز : عبور از مسير خيس و مرطوب :
* ح : توقف در مسير خشك :
* جمع بندي :
* 7-3ـ نتيجه گيري نهائي :
* 7ـ3ـ1ـ معايب سيستم ترمز معمولي :
* 7ـ3ـ2ـ مزاياي سيستم ترمز ضد قفل ABS :
* 7-4-مقايسه ترمزهاي ديسكي و كاسه‌اي :
* الف)مزايا :
* ب) معايب :
* اصطكاك و سائيدگي
* جدول 6 – ضرايب ثابت اصطكاك براي اتصالات مواد گوناگون
* مراجع :

دانلود پروژه اصول، مبانی و طراحی ترمز ها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد