دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1-مقدمه
2-1-تعاريف و اصطلاحات
فصل دوم:اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه
1-2-اصول طراحي پستهاي فشار قوي
2-2-انواع طراحيها
3-2-معيارهاي طراحي بهينه و اعمال اين ضوابط در طراحي پست
1-3-2-ارتباط بهينگي و شرايط بهره برداري
2-3-2-ارتباط بهينگي و موقعيت پست
3-3-2-ارتباط بهينگي ومسايل زيست محيطي
4-3-2-ارتباط بهينگي و امكان توسعه پست
5-3-2-ارتباط بهينگي و نيروي انساني
6-3-2-ارتباط بهينگي و تعميرات و نگهداري
7-3-2-ارتباط بهينگي و سرمايه گذاري اوليه
8-3-2-ارتباط بهينگي و هزينه هاي دوران بهره برداري
9-3-2-ارتباط بهينگي و ايمني
10-3-2-ارتباط بهينگي و طرحها و مشخصات فني سيستم هاي مختلف پست
فصل سوم :انواع پستها
1-3-تقسيم بندي پستها بر اساس سطح ولتاژ
2-3-تقسيم بندي پستها بر اساس وظيفه اي كه در شبكه دارند
3-3-تقسيم بندي پستها از نظر نحوه نصب
1-3-3- انواع پستهاي باز
2-3-3-انواع پستهاي بسته
3-3-3-پستهاي تركيبي
4-3-3-پستهاي سيار
4-3-انواع پستها از نظر آرايش شينه بندي
1-4-3-مزايا و معايب آرايشهاي مختلف شينه بندي
1-1-4-3-شينه ساده
2-1-4-3-شينه اصلي و فرعي
3-1-4-3-شينه دوبل 34
4-1-4-3-شينه دوبل اصلي با شينه فرعي
5-1-4-3-شينه دوبل دوكليدي
6-1-4-3-شينه يك ونيم كليدي
7-1-4-3-شينه حلقوي
2-4-3- بررسي مقايسه اي براي انتخاب شينه بندي بهينه[9]
3-4-3-نگاه آماري به وضعيت شينه بندي هاي موجود در پست هاي 230و400كيلوولت ايران
4-4-3-آرايش پيشنهادي براي شينه بندي پستها
فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمايي تجهيزات
1-4-انتخاب محل پست
2-4-جانمايي تجهيزات پست
1-2-4-تاثير نوع شينه ها و سكسيونرها در آرايش فيزيكي تجهيزات
2-2-4-ترتيب و نحوه نصب تجهيزات
3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده هاي ارتباطي
فصل پنجم:انتخاب تجهيزات پست
1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت
2-1-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور قدرت
1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت
2-2-1-5-سيستم خنك كنندگي ترانسفورماتور
3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور
4-2-1-5-توان نامي سيم پيچهاي ترانسفورماتور
5-2-1-5-ولتاژ نامي سيم پيچ
6-2-1-5-نحوه اتصالات سيم پيچها و گروه برداري
7-2-1-5-تنظيم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر
8-2-1-5-تاثير زمين نمودن نوترال در عايق بندي
9-2-1-5-حداكثر ولتاژ هر يك از سيم پيچها
10-2-1-5-تعيين سطوح عايقي داخلي و خارجي و نوترال
11-2-1-5-ميزان افزايش مجاز درجه حرارت روغن وسيم پيچ
12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه
13-2-1-5-ميزان مجاز صدا
14-2-1-5-مقادير جريانهاي اتصال كوتاه سيستم
15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور
16-2-1-5-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعيف
2-5-انتخاب ترانسفورماتور جريان
1-2-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتورجريان
2-2-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتورجريان
1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجريان
2-2-2-5-حداكثر ولتاژ سيستم
3-2-2-5-سطوح عايقي
4-2-2-5-فاصله خزشي مقره
5-2-2-5-جريان نامي اوليه
6-2-2-5-جريان نامي ثانويه
7-2-2-5-نسبت تبديل
8-2-2-5-جريان نامي حرارتي كوتاه مدت
9-2-2-5-جريان نامي دايمي حرارتي
10-2-2-5-محدوديت افزايش درجه حرارت
11-2-2-5-ظرفيت نامي خروجي
12-2-2-5-كلاس دقت
3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ
1-3-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ
2-3-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور ولتاژ
1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ
2-2-3-5-حداكثر ولتاژ سيستم
3-2-3-5-سطوح عايقي
4-2-3-5-فاصله خزشي مقره
5-2-3-5-ولتاژ نامي ثانويه
6-2-3-5-ضريب ولتاژ نامي [9]
7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازني
8-2-3-5-محدوديت افزايش درجه حرارت
9-2-3-5-ظرفيت خروجي
10-2-3-5-كلاس دقت[22]
4-5-انتخاب ترانسفورماتور زمين- كمكي
1-4-5-اطلاعات مورد نياز جهت ترانسفورماتورزمين-كمكي[14]
2-4-5-معيارهاي انتخاب بهينه ترانسفورماتور زمين-كمكي
1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمين –كمكي
2-2-4-5-سيستم خنك كننده
3-2-4-5-ظرفيت نامي 92
4-2-4-5-مقدار نامي ولتاژ سيم پيچ ها
5-2-4-5-حداكثر ولتاژ سيم پيچ ها
6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9]
7-2-4-5-استقامت عايقي بوشينگ ها و ترمينال هاي فاز و نقطه صفر سيم پيچ اوليه
8-2-4-5-افزايش دما پس از بارگذاري جريان كوتاه مدت
9-2-4-5-افزايش دماي مجاز
10-2-4-5-تپ چنجر
11-2-4-5-فاصله خزشي بوشينگها
12-2-4-5-سطح صدا
13-2-4-5-ترمينال بندي طرف اوليه وثانويه
5-5-انتخاب كليد قدرت
1-5-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه كليد قدرت
2-5-5-معيارهاي انتخاب بهينه كليد قدرت
1-2-5-5-نوع كليد
2-2-5-5-نوع مكانيسم قطع و وصل
3-2-5-5-ولتاژ نامي
4-2-5-5-سطوح عايقي نامي
5-2-5-5-جريان نامي
6-2-5-5-جريان نامي قطع اتصال كوتاه
7-2-5-5-جريان نامي قطع شارژ خط
8-2-5-5-جريان نامي قطع بار اندوكتيو
9-2-5-5-ضريب افزايش ولتاژ فاز سالم
10-2-5-5-جريان نامي اتصال كوتاه وصل
11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه
12-2-5-5-زمان قطع نامي
6-5-سكسيونر و تيغه زمين
1-6-5-اطلاعات مورد نياز جهت انتخاب بهينه سكسيونر
2-6-5-معيارهاي انتخاب بهينه سكسيونر
1-2-6-5-نوع سكسيونر يا تيغه هاي زمين
2-2-6-5-نوع مكانيسم عملكرد
3-2-6-5-ولتاژ نامي
4-2-6-5-سطوح عايقي نامي
5-2-6-5-جريان نامي (فقط براي سكسيونر)
6-2-6-5-جريان نامي اتصال كوتاه 112
7-2-6-5-جريان نامي وصل اتصال كوتاه(فقط براي تيغه هاي زمين)
8-2-6-5-مدت زمان تحمل جريان اتصال كوتاه
9-2-6-5-نيروي مكانيكي نامي ترمينالها
فصل ششم : سيستمهاي حفاظتي پست
1-6-سيستم زمين
1-1-6-اطلاعات موردنياز براي طراحي سيستم زمين
2-1-6-آزمونهاي زمين پست
3-1-6-موارد مهم در آزمونهاي سيستم زمين
4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهميت در طراحي بهينه سيستم زمين
1-4-1-6-انتخاب هادي زمين و ميله هاي زمين
2-4-1-6-اتصال تجهيزات به زمين
3-4-1-6-محاسبه جريان اتصال كوتاه وحداكثرجريان شبكه زمين
4-4-1-6-ولتاژانتقالي ونقاط خطرناك
5-4-1-6-تداخل با كبلهاي مخابراتي و كنترل
6-4-1-6-اتصال زمين سيستم تغذيه فشار ضعيف
5-1-6-نصب سيستم زمين
6-1-6-روش قدم به قدم طراحي
2-6-سيستم حفاظت از صاعقه
1-2-6-سيستم حفاظت از صاعقه
1-1-2-6-اطلاعات مورد نياز جهت طراحي سيستم حفاظت از صاعقه
2-1-2-6-سيستم حفاظتي پست با استفاده از روش الكتريكي-هندسي[9]
3-1-2-6-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست
4-1-2-6-امپدانس موجي
5-1-2-6-محاسبه جريان بحراني وفاصله جذب بحراني S
6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هاديهاي حفاظتي
7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هايي كه در خارج از سطح محاط
دو هادي حفاظتي فرود مي آيند
8-1-2-6- استقامت مكانيكي وحرارتي هاديهاي حفاظتي و ميله هاي برقگير
2-2-6-برقگير و محل نصب آن
1-2-2-6-انواع برقگير[18]
2-2-2-6-مقايسه اجمالي بين برقگيرهاي ZnO و برقگيرهاي مرسوم
3-2-2-6-محل نصب برقگير
3-6-سيستم حفاظتي و رله گذاري
1-3-6-اصول اساسي در رله گذاري حفاظتي
2-3-6-سيستمهاي حفاظتي معمول[9]
3-3-6-معيارهاي طراحي بهينه سيستم حفاظت ورله گذاري
1-3-3-6-حفاظت خطوط انتقال
2-3-3-6-حفاظت شينه
3-3-3-6-حفاظت ترانسفورماتور 167
فصل هفتم:نمونه طراحي
1-7-مشخصات مفروض براي پست
2-7-انتخاب تجهيزات
3-7-طراحي سيستمهاي
4-7-روش قدم به قدم طراحي جانمايي تجهيزات
فصل هشتم: بهره برداري
1-8-مشخصات فني پست مذكور
2-8-طريقه بهره برداري
3-8-دستورالعمل عملياتي و و بهره برداري پست هاي انتقال و فوق توزيع
4-8-دستورالعمل بازديد اپراتور از برخي از تجهيزات پست
5-8-قواعد اساسي ايمني
پيوستها
پيوست 1:سيستم آلارمهاي حفاظتي
پيوست 2: نقشه هاي سيستم هاي حفاظتي و ارتينگ
چكيده
با افزايش مصرف برق در جهان وبا وابسطه تر شدن هرچه بيشتر صنايع به نيروي برق،لزوم گسترش شبكه هاي قدرت وبالا بردن قابليت اطمينان اين شبكه ها بيش از پيش آشكار مي گردد بنابراين بحث بهينه سازي روشهاي طراحي و همچنين انتخاب بهترين روش موجود طراحي اهميت ويژه مي يابد.
پايان نامه حاضر به بحث بهينگي در طراحي پستهاي فشار قوي 230 و(400) كيلوولت مي پردازد دراين پروژه سعي برآن شده است كه با بررسي فاكتورها و معيارهاي بهينگي و اعمال آْنها در روند طراحي پست (انتخاب تجهيزات، طراحي سيستم هاي حفاظتي و جانمايي)روشي پيشنهادي براي طراحي بهينه ارائه گردد.

دانلود پروژه اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد