کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خانه » پروژه » مقالات نساجی » دانلود پروژه الیاف سلولز
دانلود پروژه الیاف سلولز

دانلود پروژه الیاف سلولز

الیاف سلولز

فهرست مطالب

۲-۱- ساختمان شیمیایی سلولز ۶
شکل ۱-۱- ساختمان خطی ملکولی گلوکز یا پنتاهیدراکسید آلدئید ۷
شکل ۲-۱- تبدیل فرم خطی گلوکز به فرم حلقوی ۸
شکل ۳-۱- پلیمریزاسیون گلوکز و ایجاد پیوند ۱ و۴   – گلوکزیدیک ۹
شکل ۴-۱- عوامل جانبی زنجیر سلولز ۱۰
ج) پیوند گوگردی: ۱۱
۸-۱- خصوصات گیاهی ۱۴
۱۰-۱- ایجاد نپ (nep) ۱۶
۱۱-۱- ساختمان لیف پنبه ۱۷
شکل (۶-۱) یک واحد سلوبیوز موقعیت اتمهای حلقوی ۱۸
شکل(۷-۱) شمای ساختمان لیف پنبه قبل از اولین خشک شدن لیف ۱۹
شکل (۸-۱) نمایش دیاگرامی مناطق بلوری و بی شکل ۲۰
شکل (۹-۱) تصویر مقطع عرضی و طولی الیاف پنبه ۲۱
جدول ۱-۱ – مواد شیمیایی تشکیل دهنده پنبه ۲۵
۱-۱۴-۱- واکس ۲۶
۳-۱۴-۱- خاکستر و مواد متشکله آن ۲۷
۶-۱۴-۱- ویتامینها ۲۹
۱۵-۱- طبقه بندی گیاهی پنبه ۳۰
پنبه های تجارتی از نظر کیفیت به سه گروه تقسیم می شوند: ۳۱
۲۱-۱- اثر حرارت ۳۶
۲۵-۱- اثر میکروارگانیسم ها ۳۸
الف ) صرفه جویی در حمام های آبکشی ۴۰
۳-۲-آنزیمها ۴۵
۴-۲- نامگذاری آنزیمها ۴۹
جدول ۲-۲ : طبقه بندی و شماره گذاری آنزیمها [۱۰] ۵۱
۵-۲ طبقه بندی آنزیمها ۵۶
جدول ۳-۲- تعدادی از وظایف اصلی پروتئینها [۸] ۵۹
۷-۲- آمینو اسیدها وخصوصیات آنها ۵۹
۸-۲- طبقه بندی آمینواسیدها ۶۰
۱-۸-۲- دسته اول با گروه R غیر قطبی ۶۰
۲-۸-۲- دسته دوم با عامل R قطبی بدون بار ۶۱
۴-۸-۲- دسته چهارم با گروه R قطبی قلیایی با بار مثبت ۶۲
۹-۲- یونش آمینو اسیدها ۶۲
جدول ۴-۲ مقادیر PK آمینو اسیدها در ۲۵°C ]5[ ۶۴
۱۱-۲- سطوح ساختمانی پروتئینها ۶۵
۲-۱۱-۲ – ساختمان نوع دوم ۶۶
۳-۱۱-۲- ساختمان نوع سوم ۶۸
۴-۱۱-۲- ساختمان نوع چهارم ۶۹
۱۲-۲- دو نوع ساختمان مهم در پروتئینها ۶۹
۱۳-۲- خواص عمومی و کاتالیزوری آنزیمها ۷۱
۱۴-۲- کوفاکتورهای آنزیمی ۷۳
جدول ۶-۲ آنزیمها و کوفاکتورهای آنها [۹] ۷۴
۱۵-۲- جایگاه فعال آنزیم ۷۵
شکل ۲-۲ مکانیسم قفل و کلید ۷۶
ADP+ گلوکز۶- فسفات =ATP+گلوکز ۷۷
۱۶-۲- انواع پیوندها در مجموعه آنزیم – ماده اولیه ۷۸
۱-۱۶-۲-پیوند یونی ۷۸
۲-۱۶-۲-پیوند هیدروژنی ۷۹
جدول ۸-۲ پیوند هیدروژنی و فواصل بین اتمها [۱۰] ۸۱
۳-۱۶-۲- پیوند وان دروالسی ۸۲
NH2CONH2+2H2O+H+۲NH+4+HCO-3 ۸۵
۳-۱۸-۲- کاتالیزورهای اسیدی – بازی ۹۳
۱-۲۴-۲-الیاف سلولوزیک ۱۰۱
۲۵-۲- آنزیمهای سلولاز ۱۰۲
شکل ۲-۲- تخریب سلولز با آنزیمهای سلولاز که CX, C1  به ترتیب فعالیت آنزیمهای اگزوسولاز و اندوسولاز است ۱۰۶
شکل ۳-۲- مدل تجزیه آنزیمی سلولز ۱۱۰
جدول۱۰-۲ PH محلول بافراسید استیک و استات سدیم با توجهبهغلظتهایمختلف هریک [۶] ۱۱۲
نمودار ۳-۲ – تأثیر دما در فعالیت سلولاز، [۶] ۱۱۶
شکل ۱-۳- فعالیت ترکیبات سلولازی روی سلولز ۱۲۵
شکل ۲-۳- چگونگی تجزیه نشاسته توسط آمیلاز [۱۵] ۱۳۲
شکل ۴-۳-  شکل میکروسکوپی الیاف عمل شده با آنزیم ( الف ) و عمل نشده با آنزیم (ب ) ۱۳۸
۱-۱-۴- پارچه مورد استفاده ۱۴۰
نمودار ۱-۴- تأثیر PH‌و حرارت روی فرسایش ۱۴۳
نمودار ۳-۴- تأثیر PH برروی فرسایش ۱۴۴
۳-۳-۴- انجام عملیات زیست پرداخت پس از رنگرزی ۱۴۸
نمودار ۴-۴-نمودار رنگرزی ۱۴۹
جدول ۱-۴- کاهش وزن مربوط به نمونه های مرحله ۱-۳-۴ ۱۵۲
جدول ۳-۴- کاهش وزن مربوط به نمونه های مرحله ۳-۳-۴ ۱۵۳
۷-۴- نمودار درصد کاهش وزن نمونه های مرحله ۱-۳-۴ ۱۵۴
۸-۴- نمودار درصد کاهش وزن نمونه های مرحله ۲-۳-۴ ۱۵۵
۹-۴- نمودار درصد کاهش وزن نمونه های مرحله ۳-۳-۴ ۱۵۶
جدول ۴-۴- جدول جذب و غلظت نمونه ها در طول موج حاکم رنگ ۱۶۱
۱۰-۴- نمودار غلظت رنگ  درون پساب حاصل از رنگرزی نمونه ها ۱۶۲
جدول ۵-۴- ارزیابی چشمی آزمون پرزدهی نمونه ها ۱۶۴
۵-۴-۴- نتایج آزمون طول خمش ۱۶۷
جدول ۸-۴- نتایج حاصل از آزمون خمش در جهت پود ۱۷۰
منابع ۱۷۱

-۱- مقدمه
الیاف سلولز از مهمترین الیاف مورد استفاده در صنعت نساجی می باشند که همگی از گیاهان بدست می آیند. الیاف سلولز طبیعی را می توان به گروههای زیر تقسیم بندی نمود.
الف) الیاف دانه ای: این الیاف از تخم یا دانه گیاه به دست می آیند مانند الیاف پنبه
ب) الیاف ساقه ای: این الیاف از ساقه گیاه به دست می آیند مانند الیاف کنف، کتان و چتایی.
ج) الیاف برگی: الیافی که از برگ گیاه به دست می آیند مانند الیاف سیسال و مانیلا
د) الیاف میوه ای: الیافی که از میوه گیاه به دست می آیند مانند الیاف نارگیل
الیاف پنبه:
پنبه لیفی طبیعی از نوع سلولزی، دانه ای، تک سلولی و کوتاه می باشد. دانسیته آن ۵۲/۱ است که از اینرو جزء الیاف سنگین به شمار می آید الیاف پنبه طولی ما بین
۵۶- ۱۰ میلیمتر و قطری در حدود ۲۲- ۱۱ میکرومتر دارد و رنگ آن سفید تا
قهوه ای مایل به زرد متغییر است. نمای طولی میکروسکوپی آن به صورت لوله ای تابیده و پیچ خورده است و نمای عرضی آن لوبیایی شکل می باشد. [۲۰]

۲-۱- ساختمان شیمیایی سلولز
با تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات مختلف و شناسائی عناصر سازنده سلولز می توان آن را در دسته کربوهیدراتها قرار داد.
هیدرولیز با اسید سولفوریک ۷۲ درصد منجر به تولید ۷/۹۰ درصد گلوکز می گردد. اگر محصول حاصل از هیدرولیز را به کمک الکل اتیلیک و اسید کلریدریک به عنوان کاتالیزور، متانولیزه نمائیم محصول حاصل ۵/۸۰% از مشتقات متیل گلوکز خواهد بود. محصول بدست آمده را با واکنش مکرر و استفاده از کاتالیزورهای دیگر می توان تا ۵/۹۵ درصد افزایش داد. نتیجه حاصل ۵/۹۵ درصد را می توان دلیل محکمی دانست که سلولز پلیمری است که از واحد های سازنده گلوکز تشکیل شده است. [۱۶]
۳-۱- گلوکز
گلوکز یا پنتاهیدرواکسیدآلدئید مونوساکاریدی است که ملکول آن دارای ۶ اتم کربن می باشد.

شکل ۱-۱- ساختمان خطی ملکولی گلوکز یا پنتاهیدراکسید آلدئید
گلوکز به دلیل دارا بودن چهار اتم کربن نا متقارن (کربن ۲ و ۳ و ۴ و ۵) در زنجیر ملکولی دارای ۱۶ ایزومر می باشد که از این ۱۶ ایزومر، ۸ ایزومر تصویر آیینه ای ۸ ایزومر دیگرند.
چون ایزومرها تصویر آیینه ای دارند ترتیب قرار گیری گروههای هیدروکسیل هیدروژن سمت چپ و راست ملکول گلوکز باعث تقسیم بندی ایزومرها به راست گرد (D) و چپ گرد (L) می شود که گلوکز سازنده سلولز از نوع راست گرد (D) می باشد. [۲]
همانگونه که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است پنتاهیدراکسید آلدئید دارای گروه آلدئیدی در کربن شماره ۱ می باشد ولیکن کلیه آزمایشات مشخص کننده آلائیدها بر روی گلوکز به جواب منفی می انجامد که دلیل آن را می توان به واکنش گروه آلدئیدی کربن ۱ با گروه هیدروکسیل ۵ و تبدیل مولکول از حالت خطی به حالت حلقوی پایدار نسبت داد. [۲]

شکل ۲-۱- تبدیل فرم خطی گلوکز به فرم حلقوی
فرم حلقوی D گلوکز حالت فضایی کشیده شده ای دارد و اتم کربن شماره ۱ حلقه غیر متقارن می باشد و در نتیجه گروه های هیدروژن هیدروکسیل متصل به آن
می تواند دو حالت فضایی   و   را اختیار کند.
– D گلوکز مونومر سازنده نشاسته می باشد ولی  – D گلوکز واحد سازنده سلولز است. این دو ایزومر از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی با یکدیگر اختلاف زیادی دارند.
۴-۱- پلیمریزاسیون   – D گلوکز
– D گلوکز با دارا بودن پنج گروه هیدروکسیل سازنده زنجیره پلیمری سلولز است. در صورت اتصال دو ملکول   – D گلوکز به یکدیگر هر ملکول، یک هیدروکسیل از دست می دهد و بین آنها پیوندی اتری برقرار می شود و یک ملکول آب آزاد
می شود.
با انجام آزمایشات مختلف مشخص گردیده که در زنجیره پلیمری سلولز پیوندی ملکولی   – D گلوکز از طریق کربن شماره ۱ و ۴می باشد و در این صورت هر ملکول، دو گروه هیدروکسیل از دست می دهد و سه هیدروکسیل دیگر برایش باقی می ماند. پیوند حاصله را که پیوندی اتری می باشد پیوند ۱ و ۴   – گلوکز گلوکزیدیک می نامند.

شکل ۳-۱- پلیمریزاسیون گلوکز و ایجاد پیوند ۱ و۴   – گلوکزیدیک
همانطور که در شکل ۳-۱ نشان داده شده است مونومرهای   – D گلوکز متصل شده در زنجیر سلولز نسبت به یکدیگر وضعیت ترانس دارند، یعنی در زاویه ْ ۱۸۰ نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند. به همین دلیل گروه CH¬۲OH یک در میان بالا و پایین قرار می گیرد، از این جهت کوچکترین واحد تکرار شونده در سلولز را سلوبیوز می دانند. [۲]

شکل ۴-۱- عوامل جانبی زنجیر سلولز
همانطور که در شکل ۴-۱ مشخص شده است، انتهای زنجیر سلولز ملکول گلوکز شماره n قرار گرفته است، این ملکول از طریق اتم شماره ۴ به اتم کربن شماره ۱ ملکول گلوکز قبلی (۱- n) از زنجیر سلولز متصل گردیده است.
این انتها را، سمت قابل احیاء زنجیر سلولز می نامند چون ملکول گلوکز شماره n در اثر اکسیداسیون تجزیه و به ملکول کوچکتر تبدیل می شود. ملکول گلوکز (۱-n) نیز دارای همین خصوصیت است و قابل تجزیه می باشد و از این سمت خطر تجزیه کامل زنجیر سلولز وجود دارد.
بر عکس مولکول گلوکز شماره ۱ از طریق کربن شماره ۱ به زنجیر متصل است و قادر به واکنش نمی باشد همینطور مولکول گلوکز شماره۲ تا شماره n توسط کربن شماره ۱ متصل هستند و از این سمت خطر تجزیه کامل زنجیر سلولز وجود ندارد، به همین دلیل این سمت را، سمت غیر احیائی زنجیر می دانند. [۴ و ۲]
گروه های جانبی سلولز گروه های هیدروکسیل می باشند. یکی از عوامل هیدروکسیل نوع اول و دوتای دیگر نوع دوم هستند. کربن شماره ۶ دارای نوع اول و کربن ۲ و ۳ دارای عامل الکلی نوع دوم هستند. [۴]
عامل الکلی نوع اول فعالیت و واکنش پذیری بیشتری نسبت به عامل الکلی نوع دوم دارد.
۵-۱- پیوندهای بین زنجیرهای سلولز
پیوندهای موجود در بین زنجیرهای سلولز طبیعی پیوندهای هیدروژنی می باشد که بین عاملهای هیدروکسیل یک زنجیر با زنجیر دیگر ایجاد می شود. همچنین احتمال وجود پیوندهای واندروالس نیز در بین زنجیرهای سلولز داده شده است. [۴ و ۲]
به غیر از این پیوندها می توان توسط مواد شیمیایی پیوندهای دیگری را جهت تغییر خصوصیات سلولزی یا الیاف سلولزی ایجاد کرد. این پیوندهای ایجاد شده از نوع کوالانسی و بسیار محکم می باشد و خصوصیات الیاف سلولزی یا سلولز را بطور دائم تغییر می دهند.
پیوند دادن بین زنجیرها را با ترکیبات زیر می توان انجام داد. [۲۰ و ۲ و ۱]
الف) پیوند دادن بوسیله فرم آلدئید
۲Cell-OH + CH2O  Cell-O-CH2-O-Cell

ب) پیوند دادن بوسیله دی متیلول اوره

۲Cell-OH+HOCH2NHCNHCH2OHCell-O-CH2HNCNHCH2-O-Cell
ج) پیوند گوگردی:
این پیوند در اثر یکسری واکنشهای پیچیده و در طی چند مرحله روی سلولز انجام
می شود.
۲Cell-SH  Cell-S-S-Cell
۶-۱- تخریب کننده های سلولز
سلولز با دارا بودن ساختمان شیمیایی که در صفحات قبل در مورد آن بحث شد در مقابل بسیاری از ترکیبات شیمیایی و عوامل فیزیکی قابلیت تخریب و تجزیه دارد. بعضی از این عوامل تخریب کننده عبارتند از:
۱-۶-۱- تخریب با اسیدها
تخریب سلولز در محلول های اسیدی بستگی به PH عملیات و حرارت و زمان دارد. علت تخریب شکسته شدن پیوندهای ۱ و۴  – گلوکوزیدیک است که با کاهش درجه پلیمریزاسیون (DP) و افزایش سیالیت محلول همراه است. محصول حاصل از عمل تخریب سلولز با اسید را هیدروسلولز می نامند. [۴ و ۲]

۲-۶-۱- تخریب با مواد اکسید کننده
مواد اکسید کننده بر روی سلولز اثر کرده و اکسی سلولز را بوجود می آورند. با در نظر گرفتن زنجیر پلیمری سلولز که از واحد های   – D  گلوکز تشکیل یافته و هر واحد گلوکز دارای سه گروه عامل هیدروکسیل که یکی از آن نوع اول و دوتای آن از نوع دوم هستند و با در نظر گرفتن اینکه عوامل هیدروکسیل بسیار واکنش پذیر و قابل اکسید شدن هستند انتظار می رود عوامل الکلی نوع اول به آلائید و سپس به اسید و الکلهای نوع دوم به کتون تبدیل شوند. همچنین احتمال واکنش از سمت احیائی زنجیر و تولید اسید گلوکونیک نیز می باشد. [۲۰ و ۲ و ۴]
۳-۶-۱- تخریب با قلیا
بر خلاف اینکه سلولز در محلولهای رقیق اسیدی تجزیه می شود در محلولهای قایائی رقیق پایدار است. محلولهای غلیظ و داغ قلیا باعث تجزیه سلولز می شود. تجزیه از سمت احیائی زنجیر آغاز می شود و با تبدیل واحدهای گلوکز به فرکتوز و سپس به اسید ایزوساکارنیک به پیش می رود. [۲]
۴-۶-۱- تخریب با آنزیم
آنزیم ها از نظر شیمیائی پروتئین می باشند و به منظور تسریع در انجام عملیات بیولوژیکی استفاده می شوند. آنزیم ها انواع مختلفی دارند که هر یک توانائی شکستن نوعی پیوند را دارد. آنزیمی که سلولز را مورد تخریب قرار می دهد سلولاز نام دارد و با کاهش درجه پلیمرازسیون سلولز از طریق شکستن پیوند ۱ ، ۴   – گلوکزیدیک باعث تجزیه سلولاز به اولی گومر، مونومر و حتی آب و دی اکسید کربن می گردد. آنزیم های سلولاز بر مشتقات سلولز و سلولزی که پیوند بین زنجیری داده شده، بی اثر می باشد. [۲۰ و ۲]
۵-۶-۱- تخریب بوسیله نور خورشید
به دلیل وجود اشعه ماوراء بنفش در نور خورشید و طول موج های کوتاهتر از نور موئی که دارای انرژی زیادی هستند، سلولز تجزیه و تخریب می گردد.
۶-۶-۱- تخریب بوسیله حرارت
حرارت نیز اگر از مقدار معینی تجاوز کند باعث اکسیداسیون سلولز می گردد.
۷-۱- پنبه
اگر چه الیاف ساقه ای در نوع خود دارای ارزشی در صنعت نساجی است. ولی اهمیت آنها هرگز به پنبه نمی رسد. از خصوصیات مهم این الیاف، استحکام زیاد در پارچه، داشتن قدرت وقابلیت انعطاف در مقابل هر گونه عملیات ریسندگی و بافندگی و تمایل به جذب رنگهای متفاوت است. همین خصوصیات باعث شده است که با وجود افزایش الیاف مصنوعی، پنبه اهمیت خودش را حفظ کند و مقدار محصول و مصرف آن همواره افزایش یابد. [۴]

۸-۱- خصوصات گیاهی
پنبه گیاهی است علفی که ارتفاع آن به ۶/۰ تا ۲ سانتی متر می رسد. برگهایش دارای بریدگی است و گلهای سفید، زرد و یا صورتی دارد میوه پنبه کپسولی است به اندازه یک گرد و به نام غوزه پنبه (batt) که تخمها که در واقع همان تخم پنبه
(Seed Cotton) هستند درون آن قرار دارند. الیاف پنبه به صورت توده ای متراکم در سطح تخمکها رشد می کنند. گلهایی که در روی گیاه می رویند، معمولاً هر کدام بیش از ۱۵ تخمک دارند که درون غوزه گیاه قرار دارند. غوزه پس از رشد کامل گیاه باز می شود و تخمکها و الیاف در داخل غوزه به صورت توده کرکدار در معرض هوا قرار می گیرند. هر یک از تخمکهای گیاه در حدود ۲۰۰۰۰ تا رلیف در سطح خود دارد و بنابراین هر یک از غوزه ها تقریباً حاوی ۳۰۰۰۰۰ تا رلیف هستند. وقتی که غوزه گیاه باز می شود رطوبت داخل الیاف تبخیر می شود و الیاف حالت استوانه بودن خود را از دست می دهد و این عمل باعث می شود که دیوارهای سلولی آن جمع شوند و حالت فرو ریختگی بیابند. در چنین حالتی، تار پنبه یک پیچش مختصر، یا نیم تاب به خود می گیرد که آن را اصطلاحاً پیچیدگی (Convolution) می نامند. [۴]
۹-۱- اثر شرایط محیط در رشد پنبه
خصوصیات الیاف پنبه نظیر قطر آن به نوع پنبه بستگی دارد؛ ولی باید در نظر داشت که سایر شرایط از قبیل مناسب بودن زمین و همچنین شرایط جوی نظیر رطوبت زیاد و نور و آفتاب نیز در مرغوبیت آن اثر می گذارد. در یک گیاه معمولی رشد الیاف در داخل غوزه مدت یک ماه و نیم طول می کشد. ولی همه آنها در یک موقع به رشد کامل خود نمی رسند، و ممکن است بین ۸ تا ۹ هفته طول بکشد. از زمانی که گیاه دارای گل می شود تا زمانی که آخرین غوزه ها شروع به باز شدن می کنند. ممکن است در حدود چهار ماه طول بکشد. به هر طریقی که رشد پنبه در داخل غوزه انجام گیرد. مقداری از الیاف رشد کامل نمی کنند و مقدار الیاف رشد نکرده به به الیاف رشد کرده در داخل غوزه نشان دهنده کیفیت و بازدهی رشد نکرده به الیاف رشد کرده در داخل غوزه نشان دهنده کیفیت و بازدهی محصول است. در الیاف معمولی ممکن است در حدود یک چهارم الیاف رشد نکرده وجود داشته باشد و گاهی اوقات الیاف رشد کرده در داخل غوزه ممکن است به نود درصد برسد. [۴]
۱۰-۱- ایجاد نپ (nep)
الیاف رشد نکرده ممکن است به طرق مختلفی ایجاد مشکلات کند که اهم آن بدین قرار است:
۱- معمولاً بعد از خاتمه عملیات رنگرزی، الیاف رشد نکرده نسبت به الیاف رشد کرده کم رنگتر هستند و این در اثر ضخیم نبودن دیواره ها و یا عدم تکامل ساختمان لیف (پنبه نارس) است.
۲- مقاومت این گونه الیاف فوق العاده کمتر از الیاف رشد کرده است و به سهولت پاره می شوند.
۳- برای عملیات ریسندگی قابل استفاده نیستند و به عنوان ضایعات، دور ریخته
می شوند.
۴- دارای قابلیت انعطاف هستند و به سهولت به دور الیاف دیگر می پیچند و ایجاد نپ می کنند. اگر چنین الیافی در پارچه رنگ شده وجود داشته باشند، به علت کمرنگ بودن آن، کالای رنگ شده یکنواخت به نظر نمی آید. [۴]
۱۱-۱- ساختمان لیف پنبه
مولکولهای سلولز پنبه که تحت عملیات مکانیکی و شیمیایی قبلی قرار نگرفته باشد از پلیمرهای خطی که حاوی حداقل ۵۰۰۰ واحد انیدروگلوکز Anhydroglucose (وزن مولکول حداقل ۸۰۰۰۰۰) می باشند تشکیل می گردد. معمولاً در حالت جامد بشکل صفحات مسطح می باشند و در حضور آب این صفحات بطور منظم بهم چسبیده می باشند، ولی در بعضی مواقع بعضی از آنها از این حالت مسطح (form Flat) تبعیت نمی کنند و خمشهای مولکولی (Chain folding) در بعضی از الیاف سلولزی مشاهده می گردد. مولکولهای سلولز پنبه در حالت کاملاً گسترده و بموازات محور فیبریلها قرار دارند.
مطالعات بوسیله جذب نور ماوراء قرمز (Infra red) نشان می دهد که اغلب گروههای هیدروکسیل با یکدیگر پیوند هیدروژنی بر قرار می سازند ولی بطور دقیق چگونگی حالت تشکیل این پیوندهای هیدروژنی هنوز معلوم نشده است. شکل ۵-۱ امکان تشکیل دو نوع پیوند هیدروژنی بین مولکولی منظم را نشان می دهد.

شکل (۵-۱) دو نمای متفاوت از پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی
در هر دو حالت فوق صفحات مسطح وقتی می توانند تشکیل گردند که بین گروههای هیدروکسیل و اتمهای اکسیژن در زنجیرهای مجاور پیوند هیدروژنی بیشتری برقرار گردد. پیوند بین صفحات مولکولها احتمالاً بوسیله نیروهای واندروالس حاصل
می شود.
شکل ۶-۱ نشان می دهد که چگونه سطوح آبدوست (Hydrophilic) واحدهای انیدروگلولز (Anhydroglucose) به نقاط استوانی (Equaterial) خود محدود شده است و سطوح مسطح بالا و پایین خاصیت غیر آبدوستی Hydrophobic دارند.

شکل (۶-۱) یک واحد سلوبیوز موقعیت اتمهای حلقوی را در دو سطح موازی با گروه های آبدوست و سطوح غیرآبدوست جانبی‌یا‌استوانه ای قرار دارند نشان می دهد.
اخیراً با روش سانترفیوژ تعداد ۱۰۰۰۰ واحد گلوکز که وزن مولکولی ۱۵۸۰۰۰۰ را نشان می دهد برای سلولز پنبه ارائه شده است.
باید اضافه کرد که از پیوند مولکولهای الفا – دی – گلوکز(glucose – d –  ) زنجیر خطی مستقیم که قابلیت تشکیل لیف سلولزی را داشته باشند بدست نمی آید بلکه مواد سلولزی دیگری مانند نشاسته حاصل می شود. شکل ۷-۱ شمای یک لیف پنبه را نشان می دهد.

شکل(۷-۱) شمای ساختمان لیف پنبه قبل از اولین خشک شدن لیف
دیوار اولیه (Primaey Well) از پوسته ای بضخامت  ۱/۰ با فیبریلهای متقاطع و تحت زاویه خطی نسبت به محور لیف تشکیل شده است. موقعیکه لیف متورم
می گردد توده سلولز یعنی دیواره ثانوی، که شامل S3, S2, S¬۱ می باشد و فیبرهای آنها زاویه ۲۵- ۲۰ درجه نسبت به محور لیف قرار دارند، به دیواره اولیه و مغز لیف، لومن (Lumen) فشار وارد می سازند.
دیواره ثانویه از لایه های متعددی تشکیل شده است S3, S2, S¬۱ …  S این لایه ها را می توان با روشهای تورمی از یکدیگر جدا کرد. دیواره ثانویه متراکمتر از دیواره اولیه بوده و دسته های فیبریلهای آن در طول لیف، جهت آرایش، زاویه فیبریلهای خود را نسبت به محور لیف عوض می کنند و این تغییر جهت در آن محل موجب تاب دار شدن (Convolutions) لیف پنبه می گردد. و تعداد این تابهای طبیعی لیف و آرایش فیبریلی آن بطور کلی بستگی به نوع لیف پنبه و قابلیت تطویل آن دارد.
ضخامت فیبریلهای موجود در سلولز در حدود nm 20 می باشد. و بعضی از این فیبریلها خودشان نیز به فیبریلهای نازکتر و بضخامت nm 5 تقسیم می شوند و از تجمع این فیبریلها یک دسته فیبریل بضخامت nm 200 حاصل می شود که می توان آنها را بوسیله میکروسکوپ نوری مشاهده کرد. این تجمع با نیروی خیلی ضعیفی بهم متصل شده اند که به راحتی از هم گسسته می گردند.
بوسیله مطالعه با اشعه ایکس معلوم شده است که ۶۰/ ۵۸ درصد از گروههای هیدروکسیل پنبه دارای پیوندهای هیدروژنی منظم (ordered) و ۴۰% بقیه غیر منظم (disordered) می باشند. شکل ۸-۱ نمای مناطق بلوری و بی شکل در لیف پنبه را نشان می دهد [۷].

شکل (۸-۱) نمایش دیاگرامی مناطق بلوری و بی شکل
۱۲-۱- شکل سطح مقطع و شکل طولی لیف پنبه
شکل ۹-۱ سطح مقطع تصویر طولی لیف پنبه را در زیر میکروسکوپ نوری نشان
می دهد.
بطوریکه ملاحظه می شود مقطع تصویر طولی لیف تابهای آن (Convolution) مشاهده می شوند و سطح مقطع لیف حالت لوبیائی شکل دارد و مغز لیف یا لومن (Lumen) بصورت خط دیده می شود.
طول متوسط الیاف طبیعی پنبه حدود ۱۴- ۳۶ میلیمتر و قطر آن ۱۵- ۲۰ میکرون
می باشد مقاومت لیف حدود ۳ – ۶ گرم بر دنیر و تطویل آن تا حد پارگی
۵- ۷ درصد است.

شکل (۹-۱) تصویر مقطع عرضی و طولی الیاف پنبه
پنبه در شرایط استاندارد (۲۲ درجه سانتیگراد و ۷۶ درصد رطوبت نسبی) مقدار
۸ درصد رطوبت بخود جذب می کند. [۷]
۱۳-۱- مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه ( مقطع عرضی )

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است