دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه امورمالي در صنعت برق به صورت فرضي

دانلود پروژه امورمالي در صنعت برق به صورت فرضي

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
تاريخچه

 ويژگيهاي صنعت برق

 سرمايه بري زياد تأسيسات

 زمان بري زياد در اجراي پروژه ها

 ضرورت تداوم تأمين برق

نظارت و كنترل
انحصار

 آماده كردن زمينه ها براي استفاده از بخش دولتي در اداره صنعت برق

اجراي سياستهاي عدم تمركز

هزينه يابي
توجه به منابع و فروش برق

حذف بخشهاي اماني و خدماتي

ظرفيت سازي

تفكيك فعاليت هاي برق

اقدامات انجام شده در زمينه بهره برداري

 تشكيل شركت هاي توزيع نيروي برق

 تشكيل شركتهاي پشتيباني فني مانند تعميرات و تأمين قطعات

 محدود نمودن فعاليت در شركتهاي توزيع

 اقدامات انجام شده در زمينه توسعه

 صنعت برق در برنامه هاي عمراني

 صنعت برق در برنامه اول عمراني

  صنعت برق در برنامه دوم عمراني

 صنعت برق در برنامه سوم عمراني

 تغيير مؤسسات و كاهش فايده صورتهاي مالي

 فصل دوم

  نگاهي به قانون بودجه كل كشور

 تبصره هاي مربوط به وظايف شركتهاي دولتي

  بند « الف » تبصره 15

 بند « ب » تبصره 15

 بررسي و تحليل حسابهاي روش متحدالشكل حسابداري برق از ديدگاه نظري اصول و استانداردهاي حسابداري

 ثبت تأسيسات برق بر اساس قيمت تما م شده

 حسابهاي معين تأسيسات برق

شرح حساب

1ـ تاسيسات توليد برق با نيروي بخار

2 – تأسيسات توليد برق با نيروي آب

فصل سوم

ملاحظاتي در مورد تجديد ارزيابي دارايي ها ي ثابت شركت هاي تابعه وزارت نيرو

مقدمه

انتخاب دارايي جهت تجديد ارزيابي

تناوب تجديد ارزيابي

 تعيين مبلغ تجديد ارزيابي

 فصل چهارم

 مدلهاي نقدينگي در مديريت مالي صنعت برق

مديريت صندوق

 چرخه نقدي در بخش توزيع برق و شيوه هاي بهبود بخشيدن به آن

 حسابداري وجوه نقد در شركت هاي برق

 كنترل هاي داخلي وجوه نقد در شركتهاي برق منطقه اي

راهبري متمركز وجوه در صنعت برق – ديسپاچينگ وجوه

 الف : راهبري متمركز وجوه منطقه اي

 ب : راهبري متمركز وجوه صنعت برق

  اهداف اصلي گزارشگري نقدينگي

 هدفها ي گزارشگري در برنامه ريزي

 هدفهاي گزارشگري نقدينگي در اعمال كنترل

 زمان گزارشگري نقدينگي

 انواع گزارشهاي نقدينگي

 نكات مورد توجه در حساب سپرده ويژه

 ويژگيهاي حساب سپرده

 فصل پنجم

 هزينه ها در صنعت برق

 هزينه يابي جذبي

 تخصيص و تسهيم

 فصل ششم

 هدف از ترخيص و طبقه بندي اطلاعات در صورتهاي مالي

 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

 بررسي روند نسبتهاي مالي صنعت برق

 نقاط ضعف و قوت نسبت هاي مالي

نقاط قوت
نقاط ضعف

 روند نسبت هاي نقدينگي

 فرايند نسبت هاي اهرمي

 نسبت هاي مالي در صنعت برق

نسبت هاي مالي

محاسبه نسبتها در صنعت برق

جدول شماره 2 حد متوسط بالا و پايين نسبت هاي مالي در صنعت برق

ترازنامه

 يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي

 صورت حساب سود و زيان

صورت سود (زيان) انباشته و تخصيص سود

صورت گردش وجوه نقد

جريان ورود و خروج وجه نقد

سرمايه

اثرات انباشته تغيير در اصول و روشهاي متداول حسابداري…….

دانلود پروژه امورمالي در صنعت برق به صورت فرضي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد