دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه انبار IT

انبار IT
فهرست مطالب

* فصل اول
* مقدمه 1
* معرفی سیستم انبار 1
* آماده سازی محیط توسعه1
* قابلیت های سیستم2
* فاز تشریح 2
* 1Introduction
* 11Purpose 3
* 12Scope   3
    * 13Definitions, Acronyms, and Abbreviations 3
    * 2Positioning 3
    * 21Business Opportunity   4
    * 22Problem Statement4
* 23Product Position Statement 4
* 3Stakeholder and User Descriptions 4
* 31Market Demographics   4
* 32Stakeholder Summary 5
* 33User Summary 5
* 34User Environment 5
* 35Stakeholder Profiles 5
* 36Key Stakeholder or User Needs 7
* ویژ گی های محصول 6
* ریسک6
*
* فصل دوم
* فازساخت  construction7
* UML چيست ؟ 7
* دیاگرام UML  8
* Use Case 8
* class diagram12
* object diagrams 13
* state chart diagram  14
* چرا نمودارهاي حالت مهم هستند؟ 14
* Static Structure  15
* sequence diagram 23
* پيامها 23
* activitydiagram diagrams:25
* تصميمات 26
* نمودار همکاری 28
* نمودار جزء 28
* deployment diagram28
    * دياگرام بسته 29
    * يادداشتها30
    * چرا اين همه نمودارهاي مختلف؟ 30
    * Collaboration diagram31
    * فصل سوم
    * الگوريتم32
* مراحل پنج گانه 33
* مرحله مقداردهی اوليه33
*  مرحله ورودی 33
* مرحله پردازش34
* مرحله خروجی34
* مرحله پاکسازی ( Cleanup )35
* پالايش يک طرفه 36
*
* فصل چهارم
* پیاده سازی37
* دیاگرام های موجود برای سیستم انبار40
* کد های مربوط به فرم اصلی48
* منوی فایل49
* گزینه کالاها ی موجو د در انبار49
    * کدهای مربوط به فرم کالا های وارد شده 53 
    * کدهای مربوط به فرم کالاهای خارج شده 61
    * کدهای مربوط به فرم نمایش جستجو66
* منوی گزارش67
* منوی ویرایش 67
* منوی ثبت نام 73
* کدهای مربوط به فرم ثبت نام   74
* کدهای مربوط به فرم نمایش کالاها 76
* کدهای مربوط به فرم چاپ کالا ها   76
* کدهای نمایش جستجو 77
* فصل پنجم
*  Web saite80
* ورود به سیستم   80
* صفحه اصلی81
* کالاهای موجود در انبار81
* کالاهای خارج شده   82
* منابع   83
* فهرست نمودارها واشكال
* نمودارها:
* use case diagram 11
*    class diagram13
*    Object diagrams13
* Sequnce diagram25
* activitydiagram 25
* 26Component diagram
*
* جداول:
Product name نام کالا:
    * جدول نوع کالا  product type38
    * جدول ظرفیت   product size38
    * جدول کالاهایی که وارد می شوند:give  39
    * جدول کالاهایی که خارج می شوند: take39
    * جدول کالاهای موجود در انبار:  product39
    * جدول کاربران سیستم40
* دیاگرام کالاهای وارد شده مربوط به جدول  give40
* دیاگرام کالاهای خارج شده مربوط به جدول Take41
* دیگرام کالاهای موجود در انبار مربوط به جدول  produ41
* اشکال:
* فرم ورود به سیستم شکل(1) 45
* منوی فایل شکل(2) 45
* منوی ویرایش شکل(3) 46
* منوی گزارش شکل(4) 46
* منوی ثبت نام شکل(5) 46
* گزینه کالاها ی موجو د در انبار شکل(6) 50
* نمایش کالاهای موجوددرانبارشکل( 7) 51
* گزارش موجودی انبار شکل(8) 52
* کالاهای وارد شده شکل (9) 57
* پیغام حذف شکل(10)58
* نمایش کالاهای وارد شده شکل (12)58
* گزارش کالاهای وارد شده شکل (13)59
* گزینه کالاهای خارج شده شکل (14)60
* گزینه جستجو شکل (15)65
* نمایش جستجو شکل (16)65
* منوی ویرایش شکل (17) 68
* منوی ثبت نام شکل (18)74

دانلود پروژه انبار IT
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد