امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه اندرکنش شمع خاک و تحت اثر بار محوری
دانلود پروژه اندرکنش شمع خاک و تحت اثر بار محوری

دانلود پروژه اندرکنش شمع خاک و تحت اثر بار محوری

اندرکنش شمع خاک و تحت اثر بار محوری
فهرست مطالب
پیشگفتار ۱
۱-۱) مقدمه ۱
۱-۱-۱) پی عمیق یا شمع ۲
۱-۲) بیان مساله ۳
فصل اول ۴
۱-۱) مقدمه ۴
۱-۲) اصطکاک بین شمع و خاک ۵
۱-۳) شرایط فعال شدن مقاومت نوک ۸
۱-۴) مقاومت در انتهای کوبش و در کوبش مجدد ۹
۱-۵) نیروهای پس ماند در شمع ۱۰
۱-۶) صفحۀ خنثی ۱۲
۱-۷) نشست پی‌های عمیق ۱۶
۱-۷-۱) روش سنتی متداول (Conventional approach) ۱۷
۱-۷-۲) روش مدول تانژانت جانبو ۱۹
۱-۷-۳) محاسبۀ نشست گروه شمع ۲۲
۱-۷-۴) خلاصۀ محاسبات نشست ۲۳
۱-۸) طرح سازه ای شمع ۲۴
فصل دوم ۲۶
۲-۱) مقدمه ۲۶
۲-۲-۱) اندرکنش تنه شمع با خاک لایه بالا ۲۷
۲-۲-۲) اندرکنش نوک شمع با خاک لایه پایین ۲۸
۲-۲-۳) ترکیب بار انتقالی توسط تنه و نوک شمع ۲۸
۲-۲-۴) قابلیت فشردگی شمع ۲۹
۲-۳) اندرکنش شمع – خاک – شمع تحت بار قائم استاتیکی ۳۰
۲-۳-۱) روش راندلف و روث ۳۰
۲-۳-۲) روش لی ۳۴
۲-۳-۳) روش جزتاس و میلانوکیس ۳۶
فصل سوم ۴۰
۳-۱) مدل سازی مسأله ۴۰
۳-۱-۱) مدل‌های پیوسته ۴۰
۳-۱-۲) تحلیل سیستم پیوسته برای شمع تحت بار محوری دینامیکی ۴۳
۳-۲) نشست شمع منفرد تحت بار قائم دینامیکی ۴۴
۳-۳) اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع ۴۶
۳-۳-۱) نشست شمع دریافت کننده (بدون بار) ۴۷
۳-۴-۲) ضریب اندرکنش دینامیکی ۵۱
۳-۵) مطالعات پارامتریک ۵۳
فصل چهارم ۶۶
۴-۱) مقدمه ۶۶
۴-۲) ضریب اندرکنش استاتیکی تحت بار قائم در خاک‌های لایه‌ای ۶۶
۴-۲-۱) نشست شمع مرجع ۶۶
۴-۲-۲) نشست شمع دریافت‌کننده ۶۸
۴-۲-۳) محاسبه ضریب اندرکنش ۷۱
۴-۲-۴)‌ مطالعات پارمتریک برای ضریب اندرکنش استاتیکی ۷۱
۴-۳) ضریب اندرکنش دینامیکی تحت بار قائم در خاک‌های لایه‌ای ۷۵
۴-۳-۱) نشست شمع مرجع تحت بار قائم استاتیکی ۷۵
۴-۳-۲) نشست شمع مرجع تحت بار قائم دینامیکی ۷۶
۴-۳-۴) محاسبه ضریب اندرکنش ۷۹
۴-۳-۵) مطالعات پارامتریک برای ضریب اندرکنش دینامیکی ۷۹
فهرست اشکال
شکل (۱-۱) رفتار شمع تحت بار محوری در شش حالت مختلف بارگذاری ۶
شکل (۱-۲) نوع انتقال بار برای پنج حالت مختلف توزیع مقاومت اصطکاکی ۸
شکل (۱-۳) توزیع نیروی محوری درشمع ۱۱
شکل (۱-۴) روش تعیین صفحه خنثی ۱۳
شکل (۱-۴) نمودارهای بار و تغییر مکان و نشست برای نشان دادن وابستگی نشست به محل صفحه خنثی ۱۵
شکل (۱-۶) مفهوم پی معادل برای یک گروه شمع واقع در خاک رس همگن برای محاسبه نشست ۲۳
شکل (۲-۱) چگونگی تقسیم خاک به دو لایه و تغییر شکل دو لایه ۲۷
شکل (۲-۲) تغییر شکل خاک و نمودار آزاد المانی از خاک ۲۷
شکل (۲-۳) مقایسه دو روش تقریبی و دقیق برای نشست پانچ صلب ۳۱
شکل (۲-۴) مقایسه نسبت بار نشست برای گروه شمع ۳۴
شکل (۲-۵) تاثیر فاصله شمع‌ها و نسبت سختی شمع ـ خاک بر ضریب اندرکنش ۳۶
شکل (۲-۶) تغییرات تابع f بر حسب   ۳۸
شکل (۲-۷) مقایسه ضرایب اندرکنش به ازای مقادیر مختف h/d در دو روش پولوس و داویس و جزتاس میلانوکیس ۳۹
شکل (۲-۷) مقایسه ضرایب اندرکنش به ازای مقادیر مختف Ep/Ex در دو روش پولوس و داویس و جزتاس میلانوکیس ۳۹
شکل ۳-۱ انواع مدل‌های دینامیکی برای میله ۴۱
شکل ۳-۲ مدل پیوسته ۴۳
شکل ۳-۳ استفاده از مدل پیوسته برای شمع و فنر و میراگر و وینکلر برای اندرکنش شمع و خاک ۴۴
شکل ۳-۴ القاء جابجایی از جانب خاک به شمع دریافت‌کننده به دلیل بارگذاری شمع مرجع ۴۸
شکل ۳-۸ تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، به ازای مقادیر مختلف s/d ۵۳
شکل ۳-۹ تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، به ازای مقادیر مختلف l/d ۵۴
شکل ۴-۱۰ تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، به ازای مقادیر مختلف   ۵۵
شکل ۳-۱۱ تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اتکایی، به ازای مقادیر مختلف s/d ۵۷
شکل ۳-۱۲ تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اتکایی به ازای مقادیر مختلف l/d ۵۸
شکل ۳-۱۳ تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اتکایی، به ازای مقادیر مختلف   ۵۹
شکل ۳-۱۴ تغییرات سختی و میرایی گروه شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای گروه شمع‌های اصطکاکی ۲*۲، به ازای مقادیر مختلف s/d ۶۱
شکل ۳-۱۵ تغییرات سختی و میرایی گروه شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای گروه شمع‌های اصطکاکی ۳*۳، به ازای مقادیر مختلف s/d ۶۲
شکل ۳-۱۶ تغییرات سختی و میرایی گروه شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای گروه شمع‌های اصطکاکی ۴*۴، به ازای مقادیر مختلف s/d ۶۳
شکل ۳-۱۷ تغییرات   نسبت به فرکانس بدون بعد به ازای مقادیر مختلف l/d ۶۴
شکل ۳-۱۸ تغییرات   نسبت به فرکانس بدون بعد به ازای مقادیر مختلف   ۶۵
شکل ۴-۱ نحوه تقسیم‌بندی و شماره‌گذاری دو شمع در خاک‌های لایه‌ای ۶۷
شکل ۴-۲: تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک دو لایه نسبت به مقادیر مختلف s/d و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته ۷۲
شکل ۴-۳- تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک دو لایه نسبت به مقادیر مختلف s/d و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته ۷۲
شکل ۴-۴- تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک دو لایه نسبت به مقادیر مختلف s/d و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته ۷۳
شکل ۴-۵- تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک دو لایه نسبت به مقادیر مختلف s/d و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته ۷۳
شکل ۴-۶- تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک غیرهمگن در خاک ژیبسون و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته ۷۴
شکل ۴-۷- تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک غیرهمگن در صورتی که تغییرات مدول الاستیسیته نسبت به عمق، سهموی فرض شود و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته ۷۴
شکل ۴-۸- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی در خاک‌های دو لایه ۸۰
شکل ۴-۹- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی در خاک‌های دو لایه ۸۱
شکل ۴-۱۰- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی در خاک‌های دو لایه ۸۲
شکل ۴-۱۱- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی در خاک‌های دو لایه ۸۳
شکل ۴-۱۲- نحوه ترکیب لایه‌های مختلف خاک در چهار حالت مختلف برای محاسبه ضریب اندرکنش ۸۴
شکل ۴-۱۳- تغییر مدول الاستیسیته خاک بصورت سهمی و تقسیم خاک به پنج لایه ۸۴
شکل ۴-۱۴- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، با توجه به حالات تعریف شده و مقایسه با میانگین وزنی مدول الاستیسیته ۸۵
شکل ۴-۱۵- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، با توجه به حالات تعریف شده و مقایسه با میانگین وزنی مدول الاستیسیته ۸۶
شکل ۴-۱۶- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، با توجه به حالات تعریف شده و مقایسه با میانگین وزنی مدول الاستیسیته ۸۷
شکل ۴-۱۷- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، با توجه به حالات تعریف شده و مقایسه با میانگین وزنی مدول الاستیسیته ۸۸
شکل ۴-۱۸- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، به ازای تغییر مدول برشی بصورت سهمی ۸۹

فرمت : WORD | صفحات:۱۰۰

          ********************************************

   نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است