دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اندركنش شمع خاك و تحت اثر بار محوري

اندركنش شمع خاك و تحت اثر بار محوري
فهرست مطالب
پيشگفتار 1
1-1) مقدمه 1
1-1-1) پي عميق يا شمع 2
1-2) بيان مساله 3
فصل اول 4
1-1) مقدمه 4
1-2) اصطکاک بین شمع و خاک 5
1-3) شرایط فعال شدن مقاومت نوک 8
1-4) مقاومت در انتهای کوبش و در کوبش مجدد 9
1-5) نیروهای پس ماند در شمع 10
1-6) صفحۀ خنثی 12
1-7) نشست پی‌های عمیق 16
1-7-1) روش سنتی متداول (Conventional approach) 17
1-7-2) روش مدول تانژانت جانبو 19
1-7-3) محاسبۀ نشست گروه شمع 22
1-7-4) خلاصۀ محاسبات نشست 23
1-8) طرح سازه ای شمع 24
فصل دوم 26
2-1) مقدمه 26
2-2-1) اندرکنش تنه شمع با خاک لایه بالا 27
2-2-2) اندرکنش نوک شمع با خاک لایه پایین 28
2-2-3) ترکیب بار انتقالی توسط تنه و نوک شمع 28
2-2-4) قابلیت فشردگی شمع 29
2-3) اندرکنش شمع – خاک – شمع تحت بار قائم استاتیکی 30
2-3-1) روش راندلف و روث 30
2-3-2) روش لی 34
2-3-3) روش جزتاس و میلانوکیس 36
فصل سوم 40
3-1) مدل سازی مسأله 40
3-1-1) مدل‌های پیوسته 40
3-1-2) تحلیل سیستم پیوسته برای شمع تحت بار محوری دینامیکی 43
3-2) نشست شمع منفرد تحت بار قائم دینامیکی 44
3-3) اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع 46
3-3-1) نشست شمع دریافت کننده (بدون بار) 47
3-4-2) ضریب اندرکنش دینامیکی 51
3-5) مطالعات پارامتریک 53
فصل چهارم 66
4-1) مقدمه 66
4-2) ضریب اندرکنش استاتیکی تحت بار قائم در خاک‌های لایه‌ای 66
4-2-1) نشست شمع مرجع 66
4-2-2) نشست شمع دریافت‌کننده 68
4-2-3) محاسبه ضریب اندرکنش 71
4-2-4)‌ مطالعات پارمتریک برای ضریب اندرکنش استاتیکی 71
4-3) ضریب اندرکنش دینامیکی تحت بار قائم در خاک‌های لایه‌ای 75
4-3-1) نشست شمع مرجع تحت بار قائم استاتیکی 75
4-3-2) نشست شمع مرجع تحت بار قائم دینامیکی 76
4-3-4) محاسبه ضریب اندرکنش 79
4-3-5) مطالعات پارامتریک برای ضریب اندرکنش دینامیکی 79
فهرست اشكال
شکل (1-1) رفتار شمع تحت بار محوری در شش حالت مختلف بارگذاری 6
شکل (1-2) نوع انتقال بار براي پنج حالت مختلف توزيع مقاومت اصطكاكي 8
شکل (1-3) توزیع نیروی محوری درشمع 11
شكل (1-4) روش تعيين صفحه خنثي 13
شکل (1-4) نمودارهاي بار و تغيير مكان و نشست براي نشان دادن وابستگي نشست به محل صفحه خنثي 15
شكل (1-6) مفهوم پي معادل براي يك گروه شمع واقع در خاك رس همگن براي محاسبه نشست 23
شكل (2-1) چگونگي تقسيم خاك به دو لايه و تغيير شكل دو لايه 27
شكل (2-2) تغيير شكل خاك و نمودار آزاد الماني از خاك 27
شكل (2-3) مقايسه دو روش تقريبي و دقيق براي نشست پانچ صلب 31
شكل (2-4) مقايسه نسبت بار نشست براي گروه شمع 34
شكل (2-5) تاثير فاصله شمع‌ها و نسبت سختي شمع ـ خاك بر ضريب اندركنش 36
شكل (2-6) تغييرات تابع f بر حسب   38
شكل (2-7) مقايسه ضرايب اندركنش به ازاي مقادير مختف h/d در دو روش پولوس و داويس و جزتاس ميلانوكيس 39
شكل (2-7) مقايسه ضرايب اندركنش به ازاي مقادير مختف Ep/Ex در دو روش پولوس و داويس و جزتاس ميلانوكيس 39
شکل 3-1 انواع مدل‌های دینامیکی برای میله 41
شکل 3-2 مدل پیوسته 43
شکل 3-3 استفاده از مدل پیوسته برای شمع و فنر و میراگر و وینکلر برای اندرکنش شمع و خاک 44
شکل 3-4 القاء جابجایی از جانب خاک به شمع دریافت‌کننده به دلیل بارگذاری شمع مرجع 48
شکل 3-8 تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، به ازای مقادیر مختلف s/d 53
شکل 3-9 تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، به ازای مقادیر مختلف l/d 54
شکل 4-10 تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، به ازای مقادیر مختلف   55
شکل 3-11 تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اتکایی، به ازای مقادیر مختلف s/d 57
شکل 3-12 تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اتکایی به ازای مقادیر مختلف l/d 58
شکل 3-13 تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اتکایی، به ازای مقادیر مختلف   59
شکل 3-14 تغییرات سختی و میرایی گروه شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای گروه شمع‌های اصطکاکی 2*2، به ازای مقادیر مختلف s/d 61
شکل 3-15 تغییرات سختی و میرایی گروه شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای گروه شمع‌های اصطکاکی 3*3، به ازای مقادیر مختلف s/d 62
شکل 3-16 تغییرات سختی و میرایی گروه شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای گروه شمع‌های اصطکاکی 4*4، به ازای مقادیر مختلف s/d 63
شکل 3-17 تغییرات   نسبت به فرکانس بدون بعد به ازای مقادیر مختلف l/d 64
شکل 3-18 تغییرات   نسبت به فرکانس بدون بعد به ازای مقادیر مختلف   65
شکل 4-1 نحوه تقسیم‌بندی و شماره‌گذاری دو شمع در خاک‌های لایه‌ای 67
شکل 4-2: تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک دو لایه نسبت به مقادیر مختلف s/d و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته 72
شکل 4-3- تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک دو لایه نسبت به مقادیر مختلف s/d و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته 72
شکل 4-4- تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک دو لایه نسبت به مقادیر مختلف s/d و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته 73
شکل 4-5- تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک دو لایه نسبت به مقادیر مختلف s/d و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته 73
شکل 4-6- تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک غیرهمگن در خاک ژیبسون و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته 74
شکل 4-7- تغییرات ضریب اندرکنش استاتیکی در خاک غیرهمگن در صورتی که تغییرات مدول الاستیسیته نسبت به عمق، سهموی فرض شود و مقایسه با نتایج حاصل از اعمال میانگین وزنی مدول الاستیسیته 74
شکل 4-8- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی در خاک‌های دو لایه 80
شکل 4-9- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی در خاک‌های دو لایه 81
شکل 4-10- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی در خاک‌های دو لایه 82
شکل 4-11- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی در خاک‌های دو لایه 83
شکل 4-12- نحوه ترکیب لایه‌های مختلف خاک در چهار حالت مختلف برای محاسبه ضریب اندرکنش 84
شکل 4-13- تغییر مدول الاستیسیته خاک بصورت سهمی و تقسیم خاک به پنج لایه 84
شکل 4-14- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، با توجه به حالات تعریف شده و مقایسه با میانگین وزنی مدول الاستیسیته 85
شکل 4-15- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، با توجه به حالات تعریف شده و مقایسه با میانگین وزنی مدول الاستیسیته 86
شکل 4-16- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، با توجه به حالات تعریف شده و مقایسه با میانگین وزنی مدول الاستیسیته 87
شکل 4-17- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، با توجه به حالات تعریف شده و مقایسه با میانگین وزنی مدول الاستیسیته 88
شکل 4-18- تغییرات ضریب اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع نسبت به فرکانس بدون بعد برای شمع‌های اصطکاکی، به ازای تغییر مدول برشی بصورت سهمی 89

فرمت : WORD | صفحات:100

          ********************************************

   نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه اندركنش شمع خاك و تحت اثر بار محوري
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد