دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اهميت آموزش و پرورش استعدادهاي درخشان

اهميت آموزش و پرورش استعدادهاي درخشان
فهرست مطالب
آموزش
اهميت آموزش و پرورش
محتواي آموزش و پرورش
رده بندي مسائل آموزش و پرورش
اهداف در نظام آموزش و پرورش
اصول  كلي و اصول برنامه ريزي آموزشي در دورة متوسطه 
تعريف آموزش و پرورش دوره متوسطه
اهميت آموزش و پرورش دوره متوسطه
ويژگيهاي آموزش متوسطه 
ويژگيهاي دانش آموزان دوره متوسطه
تاريخچه ظهور و تكوين آموزش و پرورش دورة متوسطه
طرح جديد آموزش دورة  متوسطه
دلايل اولويت اجراي طرح جديد متوسطه 
اهداف دوره متوسطه
ساختار دوره هاي متوسطه، پيش دانشگاهي و كارداني پيوسته
اهداف و سياستهاي كلي از پيدايش گروه استعدادهاي درخشان در نظام آموزشي
ساختار آموزشي و تشكيلاتي دورة متوسطه استعدادهاي درخشان ‌
شيوه ها و روشهاي مختلف آموزش و تدريس علوم
روش آموزشي تدريس به گروههاي كوچك
انتخاب وضعيت فيزيكي در آموزش به شيوه گروههاي كوچك
روش آموزش فردي
يادگيري به روش تحقيق يا اكتشاف آزاد
آموزش و يادگيري به روش اكتشاف هدايت شده
آموزش به روش اكتشاف هدايت شده
مزاياي روش اكتشاف هدايت شده
تغيير انگيزه بيروني دانش آموزان به انگيزه دروني
نبود بهترين راه آموزش علوم براي همه كودكان
روش پيشنهادي آموزش علوم براي گروه استعدادهاي درخشان
تحقيق و پژوهش
ضرورت پژوهش
فوائد پژوهش
در جنبة اجتماعي
اهداف و مقاصد پژوهش
ضرورت امر پژوهش در توسعه علم 
ضرورت امر پژوهش و تربيت پژوهشگر در سيستم آموزش فوق
تاثير عواملي فيزيكي معماري بر عملكرد قرارگاههاي تربيتي
(تاثير عوامل معماري بر فضاهاي آموزشي)
تاثير عوامل فيزيكي معماري در عملكرد قرارگاه‌هاي تربيتي
تاثير (ساخت) يا (معماري) در عملكرد قرارگاه‌هاي تربيتي
تاثير عوامل (فيزيكي ) در عملكرد قرارگاه هاي تربيتي
خصوصيت فيزيكي مدرسه
خصوصيت فيزيكي ساختمانهاي مدارس
اندازه كلاسها و مدارس
ساختار و سازماندهي محيط مدرسه
مدرسه كوچك، مدرسه بزرگ ، تاثير اندازه مدرسه
تاثير اندازه مدرسه بر دانش‌آموزان
رنگ آميزي مدرسه
رنگ آميزي فضاي داخلي كارگاه و هنرستانها‌
تاثير گروه سني خاص و ويژگي هاي روحي و جسمي آنها و تاثير آن بر معماري محيط آموزشي
مفهوم نوجواني و جواني و روانشناسي گروه مخاطب (14 تا 18 سال)
مفهوم نياز و بررسي آن در جوانان
تقسيم بندي نيازها
نيازهاي فيزيولوژيك
طبقه بندي نيازهاي جوانان
تفاوت هاي رشدي و ساختاري در دخترها و پسرها در گروه سني دبيرستان و كلاس درس مطلوب
تفاوت هاي رشدي و ساختاري
تفاوت هاي كاركردي:‌
استدلال انتزاعي و عيني
يادگيري متفاوت در دخترها و پسرها
ويژگي هاي افراد سرآمد و تيزهوش و اقدامات و توصيه هاي آموزشي
علل سرآمدي
ويژگيهاي رواني و عاطفي ‌
اقدامات آموزشي
توصيه هاي آموزشي
تاثير عوامل سازماني و تغييرات آن بر فضاهاي آموزش
ضوابط و معيارهاي استاندارد طراحي فضاهاي آموزشي
فضاهاي مورد نياز مدارس
فضاهاي تحصيلي
كلاس آموزش دروس نظري (از لحاظ عملكرد )
كلاس آموزش دروس تجربي
پاره اي از ويژگيهاي خاص فضاي تدريس ابتداييك
ويژگيهاي كتابخانه
آموزش :
1-1-1 اهميت آموزش و پرورش:
تمدن امروزه وجوه متفاوتي دارد. دگرگوني تكنيك زندگي مرتبا بر وسعت و تنوع نيازها مي‌افزايد و بهره‌مندي انسانها را از مهارتها و تواناييهاي جديد ايجاب مي‌كند. در اثر اين تحول تدريجي چه بسا هدفهاي تربيتي كه روزي بعنوان مقاصد تجملي مطرح بوده اند و اكنون يك نياز اجتناب ناپذير عمومي جلوه مي‌كنند. روشن است كه كسب مهارت براي مقابله با نيازهاي متنوع و پيچيده زندگي و كسب اهليت براي استفاده از تكنيك نوع و كاربرد ابزار جديد. خود مستلزم توسل جستن به تربيت عمدي است . آن بربيت عمدي اي كه براي زندگي در جاهله امروز با ابعاد وسيع نيازهاي روزمره‌اش توانايي لازم فراهم آورد و افراد را براي مقابله با ضرورتهاي روزمره زندگي آماده كند. اين ضرورت نشانه بارز آموزش و پرورش است ولويت آن را نسبت به ديگر فعاليت‌ها توجيه مي‌كند.
در جامعه امروز ا«وزش و پرورش تنها وسيله دسترسي به تكنيك قويتر و توسعه و پيشرفت بيشتر است رقابت دامنه داريكه باري استفاده از تكنيكهاي جديد و تامين شرايط بهتر زيست و بين ملل مختلف جهان وجود دارد ، انگيزه تلاش و كوشش وسيعي است كه براي بنيادگذاري نظام جامعتر و  سود بخشتر آموزشي اعمال مي شود و خود از اهميت اين بخش از فعاليت هاي اجتماعي متاثر است دگرگونيهاي روزمره و سريع زندگي انسان نيز نياز به ترتبيت و كسب آمادگي براي قبول تحول در ابعاد گوناگون حيات انساني را به خوبي توجيه مي‌كنند. دگرگونيهاي كه اجتناب ناپذيرند و تنها تربيت و تعليم صحيح مقابله متعادل و مطلوب با آنها را امكان پذير مي‌سازد.

دانلود پروژه اهميت آموزش و پرورش استعدادهاي درخشان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد