دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اهمیت بسته بندی مواد غذایی

اهمیت بسته بندی مواد غذایی

فهرست مطالب

اهمیت بسته بندی 1
چکيده 16
مقدمه 16
جدول 1-1: 18
شيشه 18
استيل(فولاد) 18
آلومينيوم 18
پلاستيک 18
قوطيهاي‌مرکب 18
مواردديگر 18
بسته بندي : 20
.1-1 کارکردهاي بسته بندي : 20
.1-1-1عامل محافظت کنندگي : 23
.2-1-1 بي ضرر بودن و خنثي بودن بسته بندي : 24
1-1-2-2. نقش محافظتي غير فعال بسته بندي : 25
1-1-2-2-1. محافظت مکانيکي : 25
1-1-2-2-2. محافظت در برابر انتقال مواد : 26
1-1-2-3. محافظت در برابر انتقال انرژي 28
1-1-2-2-4. محافظت در برابر ميکروار گانيسم هاي موجود در محيط : 28
1-1-2-3. نقش محافظتي فعال بسته بندي : 30
1-1-2-3-1. استريليزاسيون بعد از بسته بندي 30
1-1-2-3-2. بسته بندي هاي استريل (آسپتيک ) : 30
1-1-2-3-3. بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده و نگهداري در دماي پائين در مورد محصولات تازه 31
1-1-2-3-4. بسته بنديهاي خاص : 31
.3-1-1عامل اطلاع رساني بسته بندي  : 32
1-1-3-1. درج اطلاعات بر روي بسته بنديهاي مواد غذائي : 32
1-1-3-1-1. اطلاعاتي که بايد بر روي بسته ها درج شوند : 33
1-1-3-1-2. استثنائاتي که در مورد درج اطلاعات و برچسب زني محصولات غذائي وجود دارند : محصولاتي که درج اطلاعات روي آنها فقط بر طبق مقررات EC انجام ميگيرد شامل : 34
.4-1-1خصوصيات مواد اوليه بسته بندي : 35
1-2. کاربرد پلاستيک در بسته بندي مواد غذائي : 37
1-2-1. کليات 37
1-2-2. انواع پلاستيک ها : 39
1-2-2-1. معرفي برخي ترموپلاستيک هاي مورد استفاده در بسته بندي مواد غذائي 39
1-2-2-1-1. ترموپلاستيک هاي ساده : 39
1-2-2-1–11. سلوفان : 39
1-2-2-1-1-2. پلي اولفين ها : 40
پلي اتيلن با دانسيته پائين (LDPE) 40
پلي اتيلن خطي با دانسيته پائين (LLDPE) 41
پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE) 41
پلي پروپيلن (PP) 42
کوپليمر اتيلن –وينيل استات (EVA) 43
1-2-2-1-1-3. وينيل پلاستيک ها 43
پلي وينيل کلرايد (PVC) 43
کوپليمرهاي وينيل کلرايد 44
پلي وينيليدين کلرايد (PVDC) 45
1-2-2-1-4. پلي استرها (PE) 45
پلي اتيلن ترفتالات (PET) 46
1-2-2-1-1-5. پلي آميد يا نايلون (PA ) 46
1-2-2-1-1-6.پلي استايرن (PS) 47
کوپليمرهاي استايرن 48
الف – استايرن آکريلونتيريل  (SAN) 48
ب – اکريلونيتريل بوتادين استايرن  (ABS) 48
1-2-2-1-1-7. اتيلن و ينيل الکل (EVOH) 49
1-2-2-1-2. ترموپلاستيک هاي مرکب 49
1-2-2-1-2-1. نمونه هائي از فيلم هاي مرکب 50
1-2-2-1-2-2. خصوصيات فيلم هاي مرکب 51
1-3. وضعيت توليد مواد اوليه پلاستيکها در ايران 53
حفظ بسته بندي در ارتباط با پديده مهاجرت : 54
الف- تعاريف 54
ب- تقسيمات بسته بندي 56
دسته اول 56
جدول (1) مسموميت برخي عناصر در حالتي كه به شكل يون در آب حضور دارند. 57
عناصر و علايم شيميايي 57
50LD 57
(وزن بدنه kg/mg) 57
50ED 57
(وزن بدنه kg/mg) 57
دسته مسموميت 57
سديم (+Na) 57
A 57
كلسيم(+Ca) 57
منيزيم(+Mg) 57
پتاسيم(+K) 57
قلع(+Sn) 57
آهن(+Fe) 57
آرمسنيك(+As) 57
2850 57
كرم(+Cr) 57
آلومينوم(+Al) 57
سرب(+Pd) 57
روي (+Zn) 57
نيكل(+Nl) 57
مس(+Cu) 57
جيوه(+Hg) 57
كادميوم (+Cd) 57
دسته دوم 59
جدول (2) ماكزيمم مهاجرت برخي مونومومرها  به داخل مواد غذايي 59
موتومر پليمر مربوطه 59
ماكزيمم مهاجرت برحسب (mg) در كيلوگرم محصول با برحسب (mg) در (6dm) مساحت بسته بندي 59
ماكزيمم غلظت در پلاستيك در وزن (%) 59
آكريلونيتربل (L) 59
PA 59
اتيل اكريلات(L) 60
PEA 60
متيل آكريلات(L) 60
PMA 60
متيل متاكريلات(L) 60
PMMA(1) 60
اتيلن (گاز)(L) 60
PE 60
پروپيلن (گاز) (L) 60
PP 60
60-1/0 60
استايرن(L) 60
PS 60
60-1/0 60
اسيد ترفتاليك(L) 60
PETP(2) 60
اتيلن گليكول(L) 60
PETP(2) 60
وينيل استات 60
PVA 60
وينيل كلرايد (گاز) 60
PVC 60
(PPb-10) 10/0(ppm1) 4-10 60
وينيليدين كلرايد (L) 60
PVDC 60
60-1/0 60
دسته سوم 61
جدول (3) مقايسه خطرات منجر به مرگ 62
ميزان خطر در طول حيات يك نفر 62
ميزان خطر در سال 62
خطرات شغلي 62
معدنچيان (سيليكوز) 62
(حوادث) 62
خلبانان (بعضي حوادث) 62
ماموران آتش نشاني 62
كارگران فلز كار 62
خطرات عمومي 62
دخانيات 62
تشعشعات يونيزه كننده 62
رعد و برق 62
سنگهاي آسماني (شهابها) 62
وينيل كلريد 62
آمار آمريكايي 62
جدول (4)  63
اجزاي تين پليت 63
علامت شيميايي 63
تركيب (تشكل) بر حسب (%) 63
ماكزيمم مهاجرت (غذا (كيلوگرم وميلي گرم) 63
قلع 63
بيسموت 63
كادميم 63
مس 63
آهن 63
– 63
سرب 63
Pb 63
(max)01/0 63
1/0 63
نيكل 63
ج- افزودنيهاي  براي رزينهاي پلاستيكي 65
آثار واسطه واكنش دهنده 65
1-مواد بهبود دهنده خواص 66
2-تثبيت كننده ها 67
3-كمكهاي تكنيكي 68
عوامل ضد مه (Antifog Agents) 69
عوامل جفت كننده (Anchoring Agents) 69
1-عوامل فوم كننده 70
2-كند كننده هاي اشتعال 70
3-عواملي كه شفافيت رزينهاي پلاستيك را تغيير مي‌دهند. 70
جدول (6) كمكهاي توليد پلاستيكها در مقابل مواد شيميايي مربوطه 71
نوع افزودني 71
مواد شيميايي و با تركيبات نمونه و نمايانگر 71
روغنها (روان سازها) 71
عوامل ضد انسداد (antlbaek agont) 71
اكسيد نرم سيليسيم، ينونيت ، خاك رس 71
كمكهاي ضد چسبندگي 71
هيدروكربنها، روغنها 71
عوامل ضد استاتيك و ضد مه 71
فسفريک، مشتقات پلي انيلن گليکول. 71
عوامل چسبندگيtackiness agents 71
عوامل chelating 72
تري فنيل و تري اكتيل فسفات ها، آميل ها، آكساميدها 72
«آلودگي  در مواد غذايي از مواد بسته بندي» 72
«چكيده» 72
1. مقدمه: 72
2. كنترل منظم : 74
3.روش هاي تحليلي: 76
3- 1. مواد افزودني در بسته بندي پليمري : 77
3-1-1- پلاستيك ها 77
3-1-2- استابيلايزرهاي حرارتي: 79
3-1-3- مرحله افزودن مواد: 81
3-1-4- استابيلايزرهاي سبك: 82
3-1-5- آنتي اكسيدان ها: 82
3-2- مونومرها و اليگومرها 83
3-2-1- استيرن ها 84
3-2-2- ونييل كلرايد 84
3-2-3- بيس فنول ديگلي سايديل اتر (BADGE) 86
3-2-4- ايزوسيانات 86
3-2-5- كاپرولاكتام 87
3-2-6- اليگومرترفتاليت پلي اتيلن 88
3-3- مواد آلوده كننده : 88
3-3-1- فرآورده هاي آلوده كننده : 89
3-3-2- بنزن و مايعات فرار ديگر : 89
3-3-3- آلوده كنندههاي محيطي : 90
3-3-4- عوامل فرآيندي: 91
3-3-5- آلوده كننده هاي ديگر 91
4- 1-عوامل تاثير گذار بر انتقال 92
4-2 -راه ارتباطي بين غذا و پلي مر 93
4-3 انتشار به مواد غذايي با حجم زياد 93
5-نمونه هايي از مدل سازي انتقال پيش بينانه: 94
سيميولانت شده » 100
چکيده
با توجه به اهميت بسته بندي در کاهش فساد مواد غذائي و تاثير آن بر روي فروش محصول ، توجه به جنبه هاي مختلف آن بسيار ضروري است پلاستيکها طيف گسترده اي از موادي هستند که در سالهاي اخير استفاده روز افزوني از آنها جهت بسته بندي مواد غذائي صورت مي گيرد .
يکي از مسائلي که در استفاده از مواد بسته بندي بايد مورد توجه واقع شود امکان هر گونه واکنش بين ماده بسته بندي و ماده محتوي آن و انتقال مواد ميان آنها ميباشد .
مهاجرت به عنوان انتقال مواد از ماده بسته بندي به ماده درون آن تعريف ميشود مهاجرت از دو جنبه مهارجت کلي و مهاجرت ويژه بررسي ميشود تحقيق حاضر تلاشي است براي بررسي مهاجرت مواد از بسته بندي هاي پلاستيکي تک لايه به مواد غذائي درون آنها .
برنامه ريزي تحقيق شامل هر دو جنبه مهاجرت کلي و ويژه ميباشد .
در بخش مهاجرت کلي ، تعدادي از پلاستيک هاي تک لايه رايج در بسته بندي مواد غذائي از جمله فيلم هاي که در شرکت هاي مختلفي توليد شده بودند ، به عنوان نمونه هاي آزمايشي انتخاب و با استفاده از روشهاي استاندارد تحت آزمون مهاجرت کلي قرار گرفتند نتايج حاصل نشانگر سطح مهاجرت کلي پائين تري از حد مجاز استاندارد براي اين پلاستيکها ميباشد .
مقدمه
با توجه به اهميت و گستردگي توليد مواد غذائي در جهان و اهميت آن در زندگي روزمره جوامع بشري ، بررسي جنبه هاي مختلف مرتبط با آن حائز اهميت بسياري است در وضعيف کنوني روابط بين المللي ، غذا به عنوان محصولي استراتژيک در تعيين بسياري از معيارهاي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و سنتي نقش مهمي ايفاء مي کند بنابراين مسئله حفظ نگهداري و توزيع مواد غذائي نيز اهميت شاياني مي يابد چرا که بدون اهميت دادن به نگهداري مواد غذائي بدليل آمادگي ماهيتي آنها به فساد توسط عوامل مختلف از قبيل ميکروار گانيسم ها ، تغييرات شيميائي و فيزيکي ، آنزيمها و غيره قسمت عمده اي از اين مواد با ارزش به هدر خواهد رفت در اينجاست که صنعت بسته بندي ميتواند به عنوان مهمترين عامل در جلوگيري از ضايع شدن مواد غذائي عمل نموده و ضرورت خود را نشان دهد .
در بسياري از کشورها بسته بندي به عنوان جز غير قابل تفکيکي از فرايند توليد مواد غذائي محسوب مي شود به طوري که ، در کشور آمريکا سالانه بيش از 50 ميليارد دلار صرف صنايع بسته بندي مي شود .
آمار منتشره نشان ميدهد که تقريباً هر ساله 20 درصد غذائي جهان به دليل شرايط نا مناسب نگهداري و بسته بندي از بين رفته و اين رقم در پاره اي از کشورهاي جهان سوم به 50 در صد نيز ميرسد  در حاليکه در صورت بسته بندي مناسب و خوب ميتوان اين ضايعات را به حداقل ميزان يعني حدود 5-2 درصد کاهش داد . بحث ضايعات و جلوگيري از آن يکي از معضلات اصلي کشور ما نيز مي باشد بطوريکه حدود 35-30 درصد محصولات کشاورزي هر سال ضايع ميگردد . اين در حاليست که با توجه به جمعيت بالا و سطح پائين توليد داخلي هر ساله مجبور به واردات مقدار متنابهي مواد غذائي ميباشيم .
اهميت سرمايه گذاري در بخش صنعت بسته بندي از آمار مربوط به مواد و هزينه اختصاص داده شده به اين بخش در کشور هاي پيشرفته کاملاً مشهود است بطوريکه در کشوري نظير آمريکا هزينه هاي صرف شده براي بسته بندي بيش از 100 دلار به ازاي هر نفر در سال مي باشد و صنايع بسته بندي يکي از مهمترين بخشهاي مصرف کننده مواد خام مي باشد ، بطوريکه 8 درصد از کل فولاد و آلومينيوم ، 20 درصد از کاغذ و مقواي توليدي ، 20 درصد از کل پلاستيک توليدي ،65 درصد از فيلم ها و لفافهاي پلي اتيلني ، 96 درصد از شيشه هاي توليدي بجزء شيشه هاي مسطح و 99 درصد از کل سلوفان توليدي در اين کشور به صنايع    بسته بندي اختصاص دارد و تنها در طول يکسال 124 ميليون جعبه مقوائي ، 29 ميليون ظرف شيشه اي ، 51 ميليون قوطي فلزي ، 42 ميليون کيسه پلاستيکي ، 13 ميليون جعبه مقوائي ،29 ميليون ظرف شيشه اي ، 51 ميليون قوطي فلزي ، 42 ميليون کيسه پلاستيکي ، 13 ميليون قوطي فلزي مخصوص آشاميدنيها ، 18 ميليون ظرف مقوائي مخصوص شير و 10 ميليون بطري شيشه اي 250 ميلي ليتري مخصوص شير در زمينه بسته بندي مواد غذائي مورد استفاده قرار گرفته است .
در ضمن بايد اشاره کرد که در سالهاي اخير داده هاي آماري نشان ميدهد که صنايع بسته بندي مواد غذائي بيشتر در جهت استفاده از پلاستيکها و ظروف آلومينيومي پيش ميرود و رفته رفته استفاده از شيشه ها و ظروف استيل کاهش مي يابد جدول (1-1) آمار مربوط به مقدار مصرف مواد بسته بندي مختلف در سالهاي 1981و1991 را نشان مي دهد .
جدول 1-1: درصد مصرف مواد بسته بندي مختلف در سالهاي 1981-1991
سال
شيشه
% استيل(فولاد)
% آلومينيوم
% پلاستيک
% قوطيهاي‌مرکب
% مواردديگر
%
1981 8/28 4/22 2/30 2/13 4 6/1
1991 5/19 4/8 39 5/26 4/4 2/2

در کشور ما نيز در سالهاي اخير پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي در زمينه بسته بندي مواد غذائي صورت گرفته است ولي هنوز کاستي هاي عمده اي در اين زمينه وجود دارد طبق آمار منتشره براي سالهاي اوليه دهه 70 مجموع توليدات مواد غذائي کشور متجاوز از 40 ميليون تن مي باشد و طبق برآوردها براي بسته بندي اين مقدار ماده غذائي 433 هزار تن مواد اوليه بسته بندي نياز است و اين در حالي است که مواد اوليه و ظروف توليدي بسته بندي در داخل کشور در حدود 67 هزار تن مي باشد . جدول (1-2) وضعيف توليدات داخلي و صنايع غذائي کشور و نياز آنها به انواع بسته بندي را نشان مي دهد .
بسته بندي :
ظرف بسته بندي به يک سري از ظروف ،بسته ها ، بطريها ، پاکتها و غيره اطلاق مي شود که اصلي ترين وظيفه آنها ، نگهداري و محافظت از محصول داخل آنهاست . در جوامع در حال تغيير امروزي ، بسته بندي به شکلي روز افزون ، نقش پيچيده اي پيدا کرده است بسته بندي  بعنوان يکي از ابزارهاي مهم بازارياي ، سالهاست که نقش اساسي خود را آشکار کرده است شرکتها و دولتها نيز براي افزايش توان رقابت خود در بازارهاي بين المللي به آن توجه بسيار نموده اند در شرايط کنوني  رقابت در بازار آزاد و همچنين سيستم توزيع بصورت سوپرمارکتها و فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي باعث شده که بسته بندي در حقيقت نقش يک فروشنده خاموش را بر عهده داشته باشد يکي از نشانه هاي قوت و ضعف صنعت غذائي يک کشور سطح فرهنگ و دانش فني و تکنولوژيکي در ارتباط با بسته بندي محصولات غذائي آن کشور است از اين روست که در کشورهاي پيشرفته صنعتي يک سوم تا نصف هزينه توليد مواد غذائي به مواد و ماشين آلات بسته بندي اختصاص دارد به همين علت در اين کشور ها ميزان ضايعات غذا از توليد تا بسته بندي در سطح نازلي است ، در حالي که همانطور که اشاره گرديد ، اين رقم در کشور هاي در حال توسعه به دليل نارسائي هاي مختلف که مهمترين آنها مربوط به بسته بندي مي شود به حدود 30 تا50 درصد مي رسد .
.1-1 کارکردهاي بسته بندي :
بسته بندي مواد غذائي يکي از مهمترين و حساس ترين مراحل توليد يک ماده غذائي است و اگر آنگونه که بايد و شايد به اين امر توجه نگردد ، تمام زحماتي که براي توليد بهينه ماده غذائي بکار گرفته مي شود به هدر خواهد رفت با بسته بندي نمودن مواد غذائي مي توان از ضايعات آنها جلو گيري کرده طول مدت نگهداري آنها را افزايش داد و نيز غذائي سالم به مصرف کننده عرضه نمود .
بدين منظور با استفاده از بسته بندي  محيطي در اطراف ماده غذائي فراهم       مي گردد که منجر به ايجاد حداقل فساد و کاهش کيفيت غذا در حين نگهداري آن خواهد شد ايجاد چنين محيطي به نوع محصول غذائي بسته بندي شده نيز بستگي دارد براي مثال بهترين روش براي بسته بندي گوشت ، نگهداري آن در فضاي حاوي نسبت معيني از اکسيژن و دي اکسيد کربن مي باشد ، در غير اينصورت دچار آب رفتگي و تيرگي رنگ مي گردد .
در مورد سبزيجات ، پديده تنفس اين محصولات بعد از برداشت و در حين نگهداري بايد در نظر گرفته شود ،لذا بسته بندي مناسب در اين مورد بسته بندي است که  بصورت سدي در مقابل نفوذ رطوبت عمل نموده ولي تا حدودي در برابر اکسيژن و دي اکسيد کربن نفوذ پذير باشد بدين ترتيب مي توان امکاناتي را ايجاد نمود تا محصولات توليد شده در فصول مختلف ، درديگر فصلها نيز قابل استفاده باشند و محصولات کشاورزي را بتوان بدون تغيير در کيفيت آنها ، از محلي به محل ديگر انتقال داد .
بسته بندي چهره کالاست و خريدار از طريق آن محصول را شناسائي مي کند ،  ضمناً محافظ و نگهدارنده کالا و مواد غذائي در برابر عواملي است از قبيل ضربه ، ارتعاش ، متلاشي شدن ، ميکروار گانيسمها ، گازها و فشار ناشي از آنها رطوبت و شرايط جوي مختلف و حشرات بسته بندي مي تواند بعنوان عاملي جهت توقف عابران در برابر ويترين عمل نمايد که بستگي به جذابيت و سليقه در انتخاب بسته بندي دارد بعلاوه بسته بندي مناسب ، حمل و ذخيره سازي مواد غذائي را نيز آسانتر مي کند .
در راستاي تامين اهداف فوق ، استحکام ، شفافيت و قابليت چاپ بسته نيز از پارامترهاي مهم در انتخاب بسته بندي مناسب مي باشد . نکته ديگر در انتخاب بسته بندي مناسب ، تاثير آن بر روي محيط زيست است بسته بندي در حقيقت جزئي از محصول توليدي است که توسط مصرف کننده استفاده نمي گردد ، در نتيجه اگر مجدداً قابل مصرف نباشد بايد دور ريخته شود مسلماً کمترين آسيب به محيط زيست زماني حاصل مي شود که بسته بنديهايي با قابليت بازيافت و استفاده مجدد بکار گرفته شود .
بطور کلي بسته بندي محصولات غذائي ، مهمتر و حساستر از بسته بندي ساير کالاهاست . دلايل اين مسئله را مي توان بصورت زير بيان نمود :
1. بسياري از مواد غذائي فرآوري شده را اصولاً بدون بسته بندي نمي توان عرضه کرد .
2. مواد غذائي در معرض آلودگي ، فساد ، تابش نور و در نهايت تغيير خواص شيميائي و حسي مي باشند و يکي از بهداشتي ترين و بي ضررترين روشهاي نگهداري آنها بسته بندي است .
3. چون مواد غذائي را مي توان در بسته هاي کوچک و مناسب براي يک نفر يا يک خانواده در يک يا چند وعده غذائي عرضه کرد ، مي توان به کمک آن اطلاعات ، روشهاي نگهداري و مصرف ، موارد ايمني ، آثار جانبي و غيره را به اطلاع مصرف کننده رساند .
4. در خصوص برخي از غذاها ، ماده غذائي در بسته بندي بايد قابل رويت باشد زيرا مصرف کننده مايل است از وراي بسته کيفيت مطلوب ماده غذائي را مشاهده نمايد .
به اين دلايل ، بسته بندي صحيح ، بهداشتي و جذاب مواد غذائي را بايد عامل عمده موفقيت در بازاريابي داخلي و بين المللي کالا دانست .
بطور خلاصه بسته بندي به معني تهيه ظرف ، محافظ يا سيستمي است که سلامت کالاي مظروف خود را در فاصله توليد تا مصرف حفظ کند و آن را از ضربات ، صدمات لرزش ، فشار و غيره مصون دارد . از سوي ديگر بسته بندي به معناي سيستمي است که موجبات ايجاد ارتباط بين توليد کننده و توزيع کننده را از يک طرف و مصرف کننده را از طرف ديگر فراهم مي سازد .
بدين ترتيب بسته بندي سيستمي است مرکب که هم وظيفه حفاظتي و هم وظيفه ارتباطي و اطلاع رساني را بر عهده دارد .
.1-1-1عامل محافظت کنندگي :
نقش بسته بندي در کمک به نگهداري مواد غذائي نقشي چند گانه است :
محافظت غير فعال ، زمانيست که بسته بندي مستقل از تکنيک هاي تهيه و نگهداري ماده غذائي باشد مثل بسته بندي بيسکويت ها .
محافظت فعال : زمانيست که بسته بندي وابسته به تکنولوژي توليد و نگهداري ماده غذائي بوده يا زمانيکه طراحي بسته بندي به عنوان عامل حياتي در نگهداري محصول صورت گرفته باشد مثل بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده يا بسته بندي هاي خوراکي در تمام موارد ، اولين نيازي که توسط قوانين نيز با در نظر گرفتن مصرف کننده وضع گرديده است خنثي بودن بسته بندي در ارتباط با محصول است بدين معني که بسته بندي خود تحت هيچ شرايطي نبايد موجب فساد يا تجزيه گردد براي يک محصول معين ، بسته بندي ممکن است ساده يا پيچيده باشد (پيچيده بدين معني که بسته بندي ممکن است از چند لايه که از مواد مختلف ساخته شده اند) تشکيل شده باشد که خود اين مجموعه در يک بسته بندي خارجي که عموماً جعبه هاي مقوائي است قرار گرفته باشند .
در چنين بسته بنديهاي پيچيده اي ، هر لايه عمل محافظتي لايه هاي ديگر را تکميل   مي کند . بسته بندي هاي مرکب بايد به صورت کامل با توجه به تمام عوامل مرتبط با نگهداري در نظر گرفته شوند .
.2-1-1 بي ضرر بودن و خنثي بودن بسته بندي :
گرچه نياز به بسته بندي مواد غذائي جهت اطمينان از سلامتي و حفظ آنها يک امر ضروري و بديهي بنظر مي رسد ولي بر آورده کردن اين نياز چندان ساده نيست چرا که خود بسته بندي مي تواند منبع برخي آلودگيهاي غذا باشد افزايش استفاده از بسته بنديهاي مرکب به طور قابل ملاحظه اي خطر انتقال مواد فرار يا مواد حل شونده را از بسته به مواد غذائي که در آن قرار دارند افزايش ميدهند ، به دليل اينکه اين بسته بنديهاي مرکب از چندين ماده با ماهيت هاي متفاوت تشکيل شده اند (مثل پلاستيک ، فويل هاي فلزي ، کاغذ و ….) و جهت بهبود عرضه و ظاهر آنها نيز به مقدار زيادي مواد ديگر نظير رنگها ، جوهر ها و جلادهنده ها استفاده مي شود .
برخي مواد آلوده کننده ممکن است سمي باشد مثل سرب و قلع در قوطي هاي فلزي ، منومر وينيل کلرايد در ظروف پلاستيکي  يا برخي ممکن است خواص ارگانولپتيکي مواد غذائي را از طريق ايجاد طعم و بوي غير قابل قبول تنزل دهد قوانين وضع شده در مورد مواديکه با غذادر تماس هستند تاکيد بر خنثي بودن اين مواد نسبت به مواد غذائي دارند ليست مواديکه در مواد بسته بندي ممکن است وجود داشته باشند وجود دارد و توليد کنندگان و استفاده کنندگان اين مواد به عنوان بسته بندي ملزم به رعايت قوانين مربوط مي باشند .
آلودگي محصول در اثر بسته بندي غالباً به دليل سرعت نسبتاً پائين اين پديده روي ميدهد . مهاجرت ممکن است در يک دوره 3 تا4 هفته اي قبل از اينکه تغييرات ارگانولپتيکي قابل تشخيص در غذا روي دهد انجام بگيرد يعني زمانيکه براي بازار يابي و توزيع اکثر محصولات غذائي مورد نياز است .
1-1-2-2. نقش محافظتي غير فعال بسته بندي :
بسته بندي مخصوصاً به عنوان سدي محصول و محيط خارجي عمل مي کند که شکلي از محافظت غير فعال است اين محافظت به طور طبيعي در برخي از محصولات ديده ميشود مثل محافظت ميوه جاتي نظير موز و پرتقال توسط پوستشان يا مغز ها مثل گردو و فندق و تخم مرغ توسط پوسته خارجي شان از اين خاصيت در برخي محصولات غذائي استفاده شده است مثل پنير ادام .
از محافظت غير فعال بسته بندي مي توان به موارد زير اشاره کرد .
1-1-2-2-1. محافظت مکانيکي :
حفاظت مکانيکي هدف اوليه تمام بسته بندي هاست تمام مواد غذائي بسته به خواص فيزيکي شان بايد در برابر عوامل زير محافظت شوند :
الف – خروج ترکيبات : خروج محتويات بسته در مدت جابجائي و انبار داري مي توان در اثر ضربات آني مثل شکستن يا ترک برداشتن محصولات ظريفي مثل تخم مرغ و يا کيک و شکلات ها يا فشار هاي مداوم مثل تغيير شکل محصولات قابل انعطاف يا بافت پلاستيک مواد غذائي (مثل خمير ها ، چربيهائي نظير کره و مار گارين،  پنير و ماست و غيره ) روي دهد .
ب- افت مايعات : افت مايعات در محصولات ميتواند در نتيجه درز بندي ناقص    بسته بندي صورت گيرد که مقاومت کافي در برابر ضربات را نداشته باشد .
ج- ورود حشرات : ورود حشرات به بسته ها مخصوصاً بسته هاي سلولوزي ميتواند باعث خسارات قابل ملاحظه اي در کشورهاي گرمسيري شود .
1-1-2-2-2. محافظت در برابر انتقال مواد :
انتقال ممکن است در حالت مايع (بعلت نفوذ پذيري بسته به مايع يا وجود خلل و فرج ) يا عموماً در حالت گازي (بعلت در بندي ناقص يا نفوذ پذيري بسته نسبت به گازها ، بخار آب و ديگر مواد فرار ) انجام گيرد .
الف ) نفوذ پذيري (انتقال مايعات ) : مسئله نفوذ ناپذيري و در بندي محکم (مخصوصاً درزهاي جوش خورده ) در برابر مايعات عمدتاً در بسته هاي جديد در هر دو نوع ساده و مرکب در نظر گرفته ميشود (مثلاً مقواي پوشش داده شده با پلي اتيلن و فويل آلومينيومي )
ب- انتقال گازها : هيچ ماده بسته بندي در مقابل نفوذ گازها به طور کامل مقاوم نيست ، البته قوطي هاي قلعي (جوش خورده ) و يا ظروف شيشه اي در صورتي که درب شان کاملاً بسته باشد ، تا حدودي مناسب هستند برعکس خيلي از مواد (مثل مقوا ها ، فويل هاي فلزي و انواع پلاستيک )نسبت به گازها نفوذ پذيرند شدت و سرعت انتقال گازها بر اساس قوانين کلاسيک انتقال جرم مخصوصاً قوانين فيک و بر حسب ويژگيهاي ماده صورت مي پذيرد .
با توجه به انتقال گازها ، بسته بندي دو نقش زير را بازي مي کند :
بسته بندي به عنوان يک سد بازدارنده در برابر انتقال گازها از خارج به داخل بسته عمل مي نمايد در اين رابطه به موارد زير مي توان اشاره کرد :
مقاومت به نفوذ اکسيژن و بخار آب براي محصولات حساس به اکسيژن و رطوبت اکسيژن احتمال رشد کپک ها و باکتريهاي هوازي ، اکسيداسيون چربيها (تند شدن ) و نفوذ بخار آب احتمال خراب شدن بافت ، افت تردي محصولاتي نظير بيسکويت ، تشکيل محلول هاي اشباع براي محصولات نمک زده شده و احتمال رشد کپک ها را بدليل افزايش فعاليت آبي محصول افزايش ميدهند .

دانلود پروژه اهمیت بسته بندی مواد غذایی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد