خانه » پروژه » زمین شناسی و معدن » دانلود پروژه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران
دانلود پروژه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

دانلود پروژه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

دانلود پروژه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول ـ آشنـایی بـا زغال سنگ و بـررسی اهمیت آن در بـازار و جهان
۱ ـ ۱ ـ آشنایی ۵
۱ ـ ۲ ـ چگونگی تجمع مواد گیاهی ۵
۱ ـ ۳ ـ چگونگی تبدیل مواد گیاهی به زغال ۷
۱ ـ ۴ ـ مشخصات زغال ۹
۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ خاکستر ۹
۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ مواد فرار ۹
۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ ارزش حرارتی ۹
۱ ـ ۴ ـ ۴ ـ خواص کک دهی ۱۰
۱ ـ ۵ ـ انواع زغال سنگ ۱۰
۱ ـ ۶ ـ آشنایی با زغال سنگ و مسائل آن ۱۲
۱ ـ ۷ ـ اهمیت زغال و مقایسه آن با سایر منابع انرژی ۱۷
۱ ـ ۸ ـ تکنولوژی های بهره برداری از زغال سنگ ۲۰
۱ ـ ۹ ـ تاریخچه زغال سنگ در ایران ۲۲
۱ ـ ۱۰ ـ زمین شناسی زغال سنگ در ایران ۲۳
۱ ـ ۱۱ ـ مقدار ذخایر زغالی ایران ۲۵
۱ ـ ۱۲ ـ منابع و ذخایر زغال سنگ ایران ۲۶
۱ ـ ۱۳ ـ نهشته های زغال سنگ جهان ۳۲
فصل دوم ـ حادثه و تحلیل آن ۴۴
۲ ـ ۱ ـ حادثه از دیدگاه قانون ۴۴
۲ ـ ۲ ـ حادثه از دیدگاه ایمنی ۴۴
۲ ـ ۳ ـ طبقه بندی حوادث در معادن زغال سنگ ۴۵
۲ ـ ۴ ـ جمع حادثه ساز و پیشگیری به عمل آورده ۴۷
۲ ـ ۵ ـ ایمنی در معادن زغال سنگ ایران چگونه است ؟ ۴۹
۲ ـ ۶ ـ شرح حوادثی که در معادن کرمان ( معدن باب نیزو ) منجر به کشته شدن چند نفر شده و توضیح علل حوادث ۵۰
۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ گزارش حادثه ۲۸/۵/۱۳۷۲ کارگاه ۵۷ تونل ۱ معدن باب نیزو ۵۰
۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ مشخصات کارگاه ۷۷ در لایه ۱۶ ۵۰
۲ ـ ۷ ـ پیشنهاد مناسب جهت کاهش میزان حوادث ۵۱
۲ ـ ۸ ـ عواملی که باعث خطر وقوع حادثه در معدنکاران بر حسب گروه سنی می شود. ۵۲
۲ ـ ۹ ـ عواملی که باعث خطر وقوع حادثه در معدنکاران بر حسب سابقه کار می شود. ۵۳
۲ ـ ۱۰ ـ عوامـلی که بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنکاران آمـوزش ندیده می شود.۵۳
۲ ـ ۱۱ ـ عـواملی که بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنکاران آمـوزش دیده می شود.۵۴
۲ ـ ۱۲ ـ عواملی که باعث تقلیل وقوع حادثه می شود. ۵۴
فصل سوم ـ تکنیک ایمنی در معدن زغال
۳ ـ ۱ ـ مسائل کلی مربوط به حفاظت کار و مقررات ایمنی ۵۷
۳ ـ ۲ ـ خدمات مقررات ایمنی در معدن ۵۷
۳ ـ ۳ ـ وظایف اصلی معاون مهندس کل ۵۷
۳ ـ ۴ ـ حمل و نقل افراد در طول گالری های معدنی ۵۸
۳ ـ ۵ ـ مقررات ایمنی به هنگام انتقال افراد در گالری های افقی ۵۹
فصل چهارم ـ قوانین ایمنی در معادن زغال سنگ
۴ ـ ۱ ـ سرویس کنترل و مراقبت ۶۱
۴ ـ ۲ ـ باز کردن مناطقی که در آنها آتش سوزی خاموش شده ۶۱
۴ ـ ۳ ـ نظم و ترتیب کارهای منطقه آتش سوزی ۶۲
۴ ـ ۴ ـ پرسنل کارهای انفجاری ۶۲
۴ ـ ۵ ـ مواد انفجاری مورد استفاده ۶۳
۴ ـ ۶ ـ رساندن مواد منفجره به محل کار ۶۴
فصل پنجم ـ خطرات و عوامل مخرب و زیان بار در معادن
۵ ـ ۱ ـ آشنایی ۶۶
۵ ـ ۲ ـ خطرات برق ۶۸
۵ ـ ۳ ـ سیستم حمل و نقل ۶۸
۵ ـ ۴ ـ خطرات معدن کاری ۶۹
۵ ـ ۵ ـ خطرات ماشین آلات ۷۰
۵ ـ ۶ ـ سر و صدا در معادن ۷۱
۵ ـ ۷ ـ گاز رادون در معادن ۷۱
۵ ـ ۷ ـ ۱ ـ آشنایی ۷۱
۵ ـ ۷ ـ ۲ ـ پیدایش ۷۲
۵ ـ ۷ ـ ۳ ـ خطرات رادون ۷۲
۵ ـ ۷ ـ ۴ ـ واحدهای اندازه گیری ۷۳
۵ ـ ۸ ـ آتشباری ۷۴
۵ ـ ۸ ـ ۱ ـ آشنایی ۷۴
۵ ـ ۸ ـ ۲ ـ آتشباری در سنگ ۷۴
۵ ـ ۸ ـ ۳ ـ آتشباری در زغال ۷۵
۵ ـ ۹ ـ آتش گرفتن گاز متان ۷۶
۵ ـ ۹ ـ ۱ ـ منابع آتش ۷۶
۵ ـ ۱۰ ـ انفجار گرد زغال ۷۷
۵ ـ ۱۱ ـ خودسوزی ۸۲
۵ ـ ۱۲ ـ سایر خطرات معادن زیر زمینی زغال ۸۷
۵ ـ ۱۲ ـ ۱ ـ کنترل طبقات ۸۷
۵ ـ ۱۲ ـ ۲ ـ ماشین آلات ۸۹
۵ ـ ۱۲ ـ ۳ ـ ایمن سازی حمل بار ۸۹
۵ ـ ۱۲ ـ ۴ ـ حمل و نقل افراد ۹۰
۵ ـ ۱۲ ـ ۵ ـ پیاده رفتن افراد ۹۰
فصل ششم ـ راه های پیشگیری از وقوع خطرات و حوادث در معادن
۶ ـ ۱ ـ پیش گیری و خاموش کردن آتش سوزی معدن ۹۲
۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ قواعد کلی ۹۲
۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ پیش گیری از بروز آتش سوزی های زیر زمینی به علت خودسوزی زغال ۹۳
۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ خاموش کردن آتش سوزی های زیر زمینی ۹۳
۶ ـ ۲ ـ احتیاطات عمومی ۹۴
۶ ـ ۳ ـ استفاده از آب در معادن ۹۶
۶ ـ ۴ ـ آب و هوای زیر زمینی ۹۷
۶ ـ ۴ ـ ۱ ـ آشنایی ۹۷
۶ ـ ۴ ـ ۲ ـ دمای هوا ۹۷
۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ رطوبت ۹۷
۶ ـ ۴ ـ ۴ ـ سرعت هوا ۹۸
۶ ـ ۴ ـ ۵ ـ اثر مجموعه دما ، سرعت و رطوبت ۹۸
۶ ـ ۴ ـ ۶ ـ کنترل آب و هوا ۹۹
۶ ـ ۵ ـ جدا کردن و تصفیه گرد و غبار در زیر زمین ۱۰۲
۶ ـ ۵ ـ ۱ ـ آشنایی ۱۰۲
۶ ـ ۵ ـ ۲ ـ مراکز تولید گرد و غبار ۱۰۳
۶ ـ ۵ ـ ۳ ـ روش مکشی ۱۰۳
۶ ـ ۵ ـ ۴ ـ تصفیه گرد و غبار ۱۰۵
۶ ـ ۵ ـ ۵ ـ صافی های پارچه ای ۱۰۷
۶ ـ ۵ ـ ۶ ـ صافی های استوانه ای ۱۰۷
۶ ـ ۵ ـ ۷ ـ نصب ماشین آلات ۱۰۹
۶ ـ ۶ ـ آتشباری با تزریق آب ۱۰۹
۶ ـ ۷ ـ آمپول های آب برای آتشباری ۱۱۴
۶ ـ ۸ ـ تزریق آب ۱۱۵
۶ ـ ۸ ـ ۱ ـ عملی بودن این روش ۱۱۶
۶ ـ ۸ ـ ۲ ـ تزریق آب در جبهه کار طولانی ۱۱۷
۶ ـ ۹ ـ پیدایش گازها ۱۱۷
۶ ـ ۱۰ ـ تشخیص گازها ۱۱۹
فصل هفتم ـ چگونگی رعایت مسائل ایمنی
۷ ـ ۱ ـ ایمنی شخصی و تجهیزات ایمنی ۱۲۲
۷ ـ ۱ ـ ۱ ـ آشنایی ۱۲۲
۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ محافظت گوش ۱۲۲
۷ ـ ۱ ـ ۳ ـ محافظت چشم ۱۲۳
۷ ـ ۱ ـ ۴ ـ ماسک گرد و غبار ۱۲۴
۷ ـ ۱ ـ ۵ ـ ماسک انفرادی ۱۲۴
۷ ـ ۱ ـ ۶ ـ دستکش ۱۲۵
۷ ـ ۱ ـ ۷ ـ چکمه ۱۲۵
۷ ـ ۱ ـ ۸ ـ لباس ۱۲۵
۷ ـ ۱ ـ ۹ ـ نوبت کاری و اثر آن بر ایمنی و تندرستی کارکنان ۱۲۶
فصل هشتم ـ آتش سوزی های زیر زمینی و تشریح عملیات اطفاء حریق در تونل بیست معادن کارمزد
۸ ـ ۱ ـ آشنایی ۱۳۰
۸ ـ ۲ ـ ویژگی های حریق زیر زمینی ۱۳۰
۸ ـ ۳ ـ راه های اطفاء حریق های زیر زمینی ۱۳۱
۸ ـ ۴ ـ نحوه عملیات اطفاء حریق در تونل بیست ۱۳۲
۸ ـ ۵ ـ شرح عملیات اطفاء حریق ۱۳۲
۸ ـ ۶ ـ علت آتش سوزی ۱۳۴
۸ ـ ۷ ـ مشکلات در حین اطفاء حریق ۱۳۵
نتیجه گیری ۱۳۷
پیشنهادات ۱۳۸
منابع و مآخذ

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است