دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

دانلود پروژه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

فهرست مطالب
چكیده 1
مقدمه 2
فصل اول ـ آشنـایی بـا زغال سنگ و بـررسی اهمیت آن در بـازار و جهان
1 ـ 1 ـ آشنایی 5
1 ـ 2 ـ چگونگی تجمع مواد گیاهی 5
1 ـ 3 ـ چگونگی تبدیل مواد گیاهی به زغال 7
1 ـ 4 ـ مشخصات زغال 9
1 ـ 4 ـ 1 ـ خاكستر 9
1 ـ 4 ـ 2 ـ مواد فرار 9
1 ـ 4 ـ 3 ـ ارزش حرارتی 9
1 ـ 4 ـ 4 ـ خواص كك دهی 10
1 ـ 5 ـ انواع زغال سنگ 10
1 ـ 6 ـ آشنایی با زغال سنگ و مسائل آن 12
1 ـ 7 ـ اهمیت زغال و مقایسه آن با سایر منابع انرژی 17
1 ـ 8 ـ تكنولوژی های بهره برداری از زغال سنگ 20
1 ـ 9 ـ تاریخچه زغال سنگ در ایران 22
1 ـ 10 ـ زمین شناسی زغال سنگ در ایران 23
1 ـ 11 ـ مقدار ذخایر زغالی ایران 25
1 ـ 12 ـ منابع و ذخایر زغال سنگ ایران 26
1 ـ 13 ـ نهشته های زغال سنگ جهان 32
فصل دوم ـ حادثه و تحلیل آن 44
2 ـ 1 ـ حادثه از دیدگاه قانون 44
2 ـ 2 ـ حادثه از دیدگاه ایمنی 44
2 ـ 3 ـ طبقه بندی حوادث در معادن زغال سنگ 45
2 ـ 4 ـ جمع حادثه ساز و پیشگیری به عمل آورده 47
2 ـ 5 ـ ایمنی در معادن زغال سنگ ایران چگونه است ؟ 49
2 ـ 6 ـ شرح حوادثی كه در معادن كرمان ( معدن باب نیزو ) منجر به كشته شدن چند نفر شده و توضیح علل حوادث 50
2 ـ 6 ـ 1 ـ گزارش حادثه 28/5/1372 كارگاه 57 تونل 1 معدن باب نیزو 50
2 ـ 6 ـ 2 ـ مشخصات كارگاه 77 در لایه 16 50
2 ـ 7 ـ پیشنهاد مناسب جهت كاهش میزان حوادث 51
2 ـ 8 ـ عواملی كه باعث خطر وقوع حادثه در معدنكاران بر حسب گروه سنی می شود. 52
2 ـ 9 ـ عواملی كه باعث خطر وقوع حادثه در معدنكاران بر حسب سابقه كار می شود. 53
2 ـ 10 ـ عوامـلی كه بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنكاران آمـوزش ندیده می شود.53
2 ـ 11 ـ عـواملی كه بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنكاران آمـوزش دیده می شود.54
2 ـ 12 ـ عواملی كه باعث تقلیل وقوع حادثه می شود. 54
فصل سوم ـ تكنیك ایمنی در معدن زغال
3 ـ 1 ـ مسائل كلی مربوط به حفاظت كار و مقررات ایمنی 57
3 ـ 2 ـ خدمات مقررات ایمنی در معدن 57
3 ـ 3 ـ وظایف اصلی معاون مهندس كل 57
3 ـ 4 ـ حمل و نقل افراد در طول گالری های معدنی 58
3 ـ 5 ـ مقررات ایمنی به هنگام انتقال افراد در گالری های افقی 59
فصل چهارم ـ قوانین ایمنی در معادن زغال سنگ
4 ـ 1 ـ سرویس كنترل و مراقبت 61
4 ـ 2 ـ باز كردن مناطقی كه در آنها آتش سوزی خاموش شده 61
4 ـ 3 ـ نظم و ترتیب كارهای منطقه آتش سوزی 62
4 ـ 4 ـ پرسنل كارهای انفجاری 62
4 ـ 5 ـ مواد انفجاری مورد استفاده 63
4 ـ 6 ـ رساندن مواد منفجره به محل كار 64
فصل پنجم ـ خطرات و عوامل مخرب و زیان بار در معادن
5 ـ 1 ـ آشنایی 66
5 ـ 2 ـ خطرات برق 68
5 ـ 3 ـ سیستم حمل و نقل 68
5 ـ 4 ـ خطرات معدن كاری 69
5 ـ 5 ـ خطرات ماشین آلات 70
5 ـ 6 ـ سر و صدا در معادن 71
5 ـ 7 ـ گاز رادون در معادن 71
5 ـ 7 ـ 1 ـ آشنایی 71
5 ـ 7 ـ 2 ـ پیدایش 72
5 ـ 7 ـ 3 ـ خطرات رادون 72
5 ـ 7 ـ 4 ـ واحدهای اندازه گیری 73
5 ـ 8 ـ آتشباری 74
5 ـ 8 ـ 1 ـ آشنایی 74
5 ـ 8 ـ 2 ـ آتشباری در سنگ 74
5 ـ 8 ـ 3 ـ آتشباری در زغال 75
5 ـ 9 ـ آتش گرفتن گاز متان 76
5 ـ 9 ـ 1 ـ منابع آتش 76
5 ـ 10 ـ انفجار گرد زغال 77
5 ـ 11 ـ خودسوزی 82
5 ـ 12 ـ سایر خطرات معادن زیر زمینی زغال 87
5 ـ 12 ـ 1 ـ كنترل طبقات 87
5 ـ 12 ـ 2 ـ ماشین آلات 89
5 ـ 12 ـ 3 ـ ایمن سازی حمل بار 89
5 ـ 12 ـ 4 ـ حمل و نقل افراد 90
5 ـ 12 ـ 5 ـ پیاده رفتن افراد 90
فصل ششم ـ راه های پیشگیری از وقوع خطرات و حوادث در معادن
6 ـ 1 ـ پیش گیری و خاموش كردن آتش سوزی معدن 92
6 ـ 1 ـ 1 ـ قواعد كلی 92
6 ـ 1 ـ 2 ـ پیش گیری از بروز آتش سوزی های زیر زمینی به علت خودسوزی زغال 93
6 ـ 1 ـ 3 ـ خاموش كردن آتش سوزی های زیر زمینی 93
6 ـ 2 ـ احتیاطات عمومی 94
6 ـ 3 ـ استفاده از آب در معادن 96
6 ـ 4 ـ آب و هوای زیر زمینی 97
6 ـ 4 ـ 1 ـ آشنایی 97
6 ـ 4 ـ 2 ـ دمای هوا 97
6 ـ 4 ـ 3 ـ رطوبت 97
6 ـ 4 ـ 4 ـ سرعت هوا 98
6 ـ 4 ـ 5 ـ اثر مجموعه دما ، سرعت و رطوبت 98
6 ـ 4 ـ 6 ـ كنترل آب و هوا 99
6 ـ 5 ـ جدا كردن و تصفیه گرد و غبار در زیر زمین 102
6 ـ 5 ـ 1 ـ آشنایی 102
6 ـ 5 ـ 2 ـ مراكز تولید گرد و غبار 103
6 ـ 5 ـ 3 ـ روش مكشی 103
6 ـ 5 ـ 4 ـ تصفیه گرد و غبار 105
6 ـ 5 ـ 5 ـ صافی های پارچه ای 107
6 ـ 5 ـ 6 ـ صافی های استوانه ای 107
6 ـ 5 ـ 7 ـ نصب ماشین آلات 109
6 ـ 6 ـ آتشباری با تزریق آب 109
6 ـ 7 ـ آمپول های آب برای آتشباری 114
6 ـ 8 ـ تزریق آب 115
6 ـ 8 ـ 1 ـ عملی بودن این روش 116
6 ـ 8 ـ 2 ـ تزریق آب در جبهه كار طولانی 117
6 ـ 9 ـ پیدایش گازها 117
6 ـ 10 ـ تشخیص گازها 119
فصل هفتم ـ چگونگی رعایت مسائل ایمنی
7 ـ 1 ـ ایمنی شخصی و تجهیزات ایمنی 122
7 ـ 1 ـ 1 ـ آشنایی 122
7 ـ 1 ـ 2 ـ محافظت گوش 122
7 ـ 1 ـ 3 ـ محافظت چشم 123
7 ـ 1 ـ 4 ـ ماسك گرد و غبار 124
7 ـ 1 ـ 5 ـ ماسك انفرادی 124
7 ـ 1 ـ 6 ـ دستكش 125
7 ـ 1 ـ 7 ـ چكمه 125
7 ـ 1 ـ 8 ـ لباس 125
7 ـ 1 ـ 9 ـ نوبت كاری و اثر آن بر ایمنی و تندرستی كاركنان 126
فصل هشتم ـ آتش سوزی های زیر زمینی و تشریح عملیات اطفاء حریق در تونل بیست معادن كارمزد
8 ـ 1 ـ آشنایی 130
8 ـ 2 ـ ویژگی های حریق زیر زمینی 130
8 ـ 3 ـ راه های اطفاء حریق های زیر زمینی 131
8 ـ 4 ـ نحوه عملیات اطفاء حریق در تونل بیست 132
8 ـ 5 ـ شرح عملیات اطفاء حریق 132
8 ـ 6 ـ علت آتش سوزی 134
8 ـ 7 ـ مشكلات در حین اطفاء حریق 135
نتیجه گیری 137
پیشنهادات 138
منابع و مآخذ

دانلود پروژه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد