دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه باکتریها

پروژه باکتریها فهرست مطالب
1-چكيده
2-مقدمه
1-2- كلياتي درباره آنتروباكترياسه ها
1-1-2- تقسيم بندي
2-2-1 اختصاصات عمومي انتروباكترياسهها
1-2-2 جداسازي انتروباكترياسه ها
جداسازي انتروباكترياسه ها
جداسازي از مدفوع
جداسازي از خون
جداسازي از ادرارا
كشتهاي جداكننده اوليه
3-2 – تشخيص آنتروباكترياسه ها
محيط                     KCN
محيطهاي دي كربوكسي لاز
آزمايش متيل رد
آزمايش ايمويك
4-2- ساختمان آنتي ژنيك و پيچيدگي آنتي ژنيك
1-4-2- آنتي ژنهاي K
2-4-2-آنتي ژنهاي H
3-4-2 آنتي ژنهاي O
5-2- تغييرات و روابط ژنتيكي
6-2- شناسايي گروههاي فاميل آنتروباكترياسه ها
1-6-2- جنس سالمونلا
2-6-2-جنس آريزونا
3-6-2- جنس سيتروباكتر
عنوان
4-6-2-جنس اشريشيگلا
5-6-2-جنس اشريشياها
6-6-2-جنس ادواردسيلها
7-6-2-جنس كلسيلا
8-6-2-جنس انتروباكتر
9-6-2-جنس هافينا
10-6-2-جنس سراتياها
3- شناسايي جنس پروتئوس
1-3- عفونتهاي پروتئوسي
1-1-3- اپيدميدلژي و پاتوژنيسته
2-1-3- تظاهرات باليني
3-1-3- عفونتهاي جلدي
4-1-3- عفونتهاي گوش و سينوسهاي ماستوئيد
5-1-3- عفونتهاي مجاري ادراري
6-1-3- تشخيص
8-1-3-درمان
4-هدف
5-مواد و روشها
5-1- كشت بر روي محيط  SS
5-2-كشت بر روي محيط مكانيكي
5-3-كشت بر روي محيط Tsi
5-4-كشت بر روي محيط ژلوزساده
5-5- استفاده از تستهاي اختصاصي (Api سيستم)
1-5-5- آ‎زمايش اورتونيتروفنيل- بتا- د- گالاكتوزيد
2-5-5- آزمايش هيدورژن سولفوره
3-5-5- آزمايش د آميناز
4-5-5- آزمايش اوره آز
5-5-5- وژ پروسكائر
6-5-5- آزمايش اندول
7-5-5 آزمايش سيترات
6-5- مطالعات باكتريولژيكي
6- نتايج
7- بحث
8 منابع و مآخذ…………..

چكيده

باكتري هاي اين گروه ميله اي شكل- گرام منفي – هوازي داراي آنزيم فنيل آلانين و آميناز هستند. اكثراً داراي زندگي آزاد و غير پاتوژه بوده و در آب- خاك – فاضلاب و بعضاً جزء فلورطبيعي رود مي باشند. پرتئوس مورگاني P. Morgagvill و پروئوس پروويدا نس اساساً لاكتوز را تخيمير نمي كنند و اگر اين كار را انجام دهند بكندي بسيار خواهد بود. پروتئوس ها معمولاً اوره آزتوليد مي كنند كه اوره را تجزيه نموده و ايجاد آمونياك مي نمايد. طي عفونتهاي اداري توسط پروتئوس ادرار شديداً قليايي مي شود و توليد سنگهاي اداري تسريع مي گردد و اسيدي نمودن آن به سادگي ميسر نيست. پروويدا نيسا ايجاد داوره آزا نمي كند
پروتئوس ها به وسيله فلاژلهاي پري تريش خود سريعاً متحركند و معمولاً در سطح محيط هاي كشت جامد نيز به نحو خاصي جاري مي شوند. جابجا و پخش شدن باكتر در محيط جامد به نام Swarming با هجوم خوانده مي شود. براي جلوگيري از اين پديده (كته جدا كردن باكتري ها را تقريباً غير ممكن مي نمايد). بايد به محيط كشت مواد خاصي افزود (مثلاً فنيل اتيل الكل با محيط هائي مانند CLED كه از نظر الكتروليت فقير هستند بايد مورد  استفاده قرار گيرد). حركت سريع باكتري در بخش و هجوم آن بدستگاه اداراري ممكن است سهيم باشد.
پروتئوسها متحرك داراي آنتي ژن H هستد (علاوه بر آنتي ژن O ) بعضي از    پروتئوسها كه به نام OX خوانده مي شوند داراي آنتي ژنهاي پلي ساكاريد مشتركي با ريكتزيا ها مي باشند. سرم بيماران متبلا به ريكتزي قادر به آلگوتينه كردن پروتئوس هاي OX مي باشند. (كه از آن تستي پايه گذاري شده تا به تشخيص ريكتزيوزكمك نمايد و به نام تست واين وفليكس Weil – Felix خوانده مي شود.) پروتئوسها نيز ماننند كلي فرم ها هنگامي كه از دستگاه گوارشي خارج گردند ايجاد بيماري مي نمايند. باكتري اكثراً در عفونت هاي ادراري خارج گردند ايجاد بيماري مي نمايند. باكتري اكثراً در عفونت هاي ادراري باكتريمي پنموني و نيز  عفونت هاي كانوني افراد ضعيف و رنجور مشاهده مي شود. عفوني شدن از طريق تزريق داخل ويريدي نيز مشاهده شده است. از نظر حساسيت نسبت به داروهاي مختلف تفاوت بسياري بين سوشهاي    پروتئوس وجود دارند……………

دانلود پروژه باکتریها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد