دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بتن

پروژه بتن
فهرست مطالب
مقدمه 2
معرفي پروژه2
مشخصات مطالح3
مشخصات خاك3
مقاطع سقف و ديوار برشي4
مقاطع تير و ستون6
بارگذاري ثقلي8
بارگذاري زلزله27
محاسبات ديوار برشي31
سختي و توزيع بار در ديوار برشي32
بارگذاري باد 37
طراحي ستون39
طراحي تير42
محاسبات توزيع بار مرده و زنده بين تيرها در طبقات و بام43
توزيع بار ثقلي بين تيرها در طبقات46
توزيع بار ثقلي بين تيرها در بام50
مقدار ميلگردهاي مصرفي51
نقشه ها و دتايلهاي پروژه (ضمائم)
1. مقدمه
– پروژه با اسكلت بتني كه در جهت x سيستم قاب خمشي متوسط و در جهت y  سيستم قاب خمشي و ديوار برشي متوسط طراحي مي شود.
– با توجه به هندسه ساختمان امكان تعبيه ديوار برشي تنها در يك جهت y (امتداد طولي) وجود دارد.
– ساختمان در شهر تهران با خطر نسبي زلزله خيلي زياد طراحي مي شود.
– خاك محل احداث سازه از نوع تيپ (3) III است.
– مقاومت خاك محل كم بوده ناچار هستيم براي توزيع مناسب با رو كاهش تنشي وارده به خاك از پي گسترده استفاده كنيم:
2. معرفي پروژه
– ساختمان در نظر گرفته براي پروژه پنج طبقه بوده و كاربري آن مسكوني است.
– ارتفاع حمله طبقات m3 و ضخامت سقف cm30 در نظر مي گيريم.
– ضخامت ديوار برشي cm20 و cm25 مي باشد.
– ارتفاع جان پناه cm80 مي باشد.
منابع استفاده شده:
1) آيين نامه زلزله 2800 ويراش ؟؟؟
2) مبحث نهم: طرح و اجراي ساختمان بتن آرمه از مقررات ملي ساختمان
3) مبحث ششم: بارهاي ؟؟؟ بر ساختمان از مقررات ملي ساختمان
3. مشخصات مصالح
– مقاومت فشاري بتن براي اين پروژه
– فولاد ميل گردهاي حلولي از جنس (3) III با مقاومت
– فولاد خاموت ها از جنس (3) III با مقاومت
– فولاد ميله گردهاي پي از جنس (3) III مي باشد.
– مقاومت فشاري بتن پي
– وزن و بعد حجم بتن مسلح
– مدول الاينه بتن
– ضريب بواسون بتن
– وزن واحد حجم براي اسكلت- سقف- ديوار برشي- پي مي باشد.
4. مشخصات خاك
– خاك منطقه از لحاظ مشخصات لرزه اي از رده تيپ III مي باشد.
– مقاومت فشاري خاك برابر  و ضريب بستر آن برابر  است.
– وزن واحد حجم خاك ؟؟؟ براي محاسبه فشار خاك روي پي برابر  فرض مي شود.
5. مقاطع سقف و ديوار برشي
1-5 سقف
– سقف ساختمان از جنس تيرچه بلوك در نظر گرفته مي شود.
– سقف تيرچه بلوك در اين پروژه بصورت تك اجرا مي شود.

دانلود پروژه بتن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد