دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

دانلود پروژه برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

چكیده مطالب

اركان اصلی پیمانكاری

كارفرما

پیمانكار

قرارداد

مؤسسات مشاوره ای یا پیمانكاری

انواع قراردادهای پیمانكاری

مراحل اجرای طرح

مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح

مرحله سوم: اجرای طرح

مطالعات مقدماتی طرح

مطالعات شناسایی طرح

تهیه طرح مقدماتی

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

تهیه نقشه های تفصیلی

تهیه اسناد و مدارك مناقصه

مرحله سوم: اجرای طرح

ارجاع كار به پیمانكار

دعوت از پیمانكاران برای اجرای طرح

شركت در مناقصه

انتخاب پیمانكار

انعقاد قرارداد پیمانكاری

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

تنظیم قرارداد پیمانكاری

دوره تضمین كارها

نظارت در اجرای عملیاتجبران خسارت

جبران خسارت

ابطال ضمانتنامه در مناقصه

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

تأدیه پیش پرداخت

عملیات اجرایی

ایجاد كارگاه

تخصیص تنخواه گردان به كارگاه

مخارج اجرای طرح

مخارج اجرای طرح بوسیله كارگاه

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مركزی

تنظیم و پرداخت صورت وضعیت كارها

تنظیم صورت وضعیت موقت كارها

پرداخت وجه صورت وضعیت كارها

ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

تهیه صورت وضعیت قطعی

تهیة صورت حساب قطعی

استرداد نصف سپرده حسن انجام كار

بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان

استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام كار

ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانكاری

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانكار

مخارج پیمان در طول اجرای طرح

تسهیم هزینه های سربار بر مبنای مواد مستقیم

تسهیم هزینه های سربار بر مبنای دستمزد مستقیم

به حساب دارایی بردن بهره

مثال شرکت پیمانکاری بناساز همراح با مراحل و رسم جداول مربوطه

روشهای متداول شناسایی سود پیمانكاری

شناسایی درآمد

روش كار تكمیل شده

صورت سود و زیان

روش درصد پیشرفت كار

برآورد كل هزینه پیمان

برآورد كل درآمد یا مبلغ پیمان

اندازه گیری میزان پیشرفت كار

ثبت در دفتر روزنامه

درآمد دوره جاری پیمان

هزینه دوره جاری پیمان

سود ناخالص دوره جاری پیمان

نحوه انعكاس در صورتهای مالی

انتخاب روش شناسایی سود پیمانكاری

نحوه گزارش در صورتهای مالی

خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانكاری

حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانكاری

روشهای شناسایی سود پیمانكاری در سطح جهان

نمودار محتوای عملیات پیمانكاری

دانلود پروژه برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد