کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه برج‌های مسکونی شهرک صدرا
دانلود پروژه برج‌های مسکونی شهرک صدرا

دانلود پروژه برج‌های مسکونی شهرک صدرا

برج‌های مسکونی شهرک صدرا

مقدمه :
خانه مکانی است که تمام عالم را در خود جای می‌دهد.
مسکن یکی از مسائل حاد کشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی‌هایی که در زیرساختمان‌های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این کشورها به شکلی غامض و چند بعدی درآورده است.
برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
همچنین لازم است تحلیلات اقتصادی و اجتماعی در آینده براساس برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌أی و شهری مورد مداقه قرار گرفته و تاثیرات متقابل این تحولات در بخش مسکن و تامین نیازهای مسکونی مورد پیش‌بینی قرار گیرد. سپس می‌بایست اهداف برنامه‌های مسکن در چهارچوب ضوابط و استانداردهای تدوین شده معین و برای تحصیل اهداف مورد نظر راهکارهای مناسب و روش‌های علمی اتخاذ شود.
موضوع مورد بحث این پایان‌نامه طراحی برج‌های مسکونی در منطقه ۲۲ شهرداری استان تهران در محدوده شهرک صدرا می‌باشد.

دانلود پروژه برج‌های مسکونی شهرک صدرا

فهرست مطالب
۱- فصل اول – مقدمه ۱
۱-۱- اهمیت و ضرورت ۳
۱-۲- اهداف ۴
۱-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها ۴
۲- فصل دوم – مبانی نظری معماری ۷
۲-۱- مفهوم سکونت ۸
۲-۲- تعریف مسکن ۹
۲-۳- محیط مسکونی ۱۰
۲-۳-۱- محیط مسکونی از لحاظ کالبدی ۱۰
۲-۴- مسکن مطلوب چیست ؟ ۱۲
۲-۴-۱- عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن ۱۴
۲-۴-۲- عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه ۱۶
۲-۵- گونه شناسی مسکن ۱۷
۲-۵-۱- خانه‌های تک واحدی مستقل ۱۷
۲-۵-۲- خانه‌های حیاط مرکزی ۱۸
۲-۵-۳- خانه‌های شهری ۱۸
۲-۵-۴- مجموعه‌ مسکونی اشتراکی ۱۹
۲-۵-۵- آپارتمان‌های بلند ۲۰
۲-۵-۶- برج‌های مسکونی ۲۶
۲-۵-۷- مجتمع‌های مسکونی با ارتفاع متوسط ۲۷
۲-۵-۸- ساختمان‌های چند عملکردی ۳۰
۲-۶- عملکردها و تجهیزات مسکن ۳۲
۲-۶-۱- عرصه مشترک ۳۲
۲-۶-۲- عرصه والدین ۳۲
۲-۶-۳- عرصه فرزندان ۳۲
۲-۶-۴- عرصه خویشاوند ۳۳
۲-۶-۵- عرصه مهمان ۳۳
۲-۶-۶- فضاهای خدماتی ۳۳
۲-۶-۷- فضای ورودی و خروجی ۳۳
۲-۷- تراکم و نظام سکونت ۳۴
۲-۷-۱- تراکم مسکونی ۳۴
۲-۷-۲- تراکم خانوار در واحد مسکونی ۳۵
۲-۸- نمونه‌هایی از مجتمع‌های مسکونی ۳۹
۲-۸-۱- مجموعه مسکونی آتی‌ساز ۳۹
۲-۸-۲- آپارتمان‌های مسکونی مارسی ۴۳
۲-۸-۳- آپارتمان‌های لیک شور درایو ۴۶
۲-۸-۴- مجموعه مسکونی تیگل هاربر ۴۸
۲-۸-۵- هابیتات ۶۷ ۴۹
۲-۸-۶- مجموعه مسکونی مهرینگن ۵۱
۲-۸-۷- ساختمان‌های مسکونی ایدونا ۵۳
۲-۹- نتیجه‌گیری ۵۵
۳- فصل سوم – مطالعات تاریخی اجتماعی فرهنگی ۵۶
۳-۱- سابقه و سن سکونت ۵۷
۳-۲- خانه‌های سنتی در ایران ۶۴
۳-۲-۱- گونه‌شناسی معماری سنتی در ایران ۶۷
۳-۲-۲- ویژگی‌های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی ۶۸
۳-۲-۳- مفاهیم نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده در خانه‌های سنتی ۶۸
۳-۳- سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران ۶۹
۳-۴- خانه‌های مسکونی در تهران ۶۹
۳-۴-۱- تکوین روش‌های خانه‌سازی نوین ۷۴
۳-۵- اولین آپارتمان‌های شهر تهران ۷۵
۳-۵-۱- ورود ساختمان‌های بلند به تهران ۷۵
۳-۶- ابعاد اجتماعی مسکن ۷۸
۳-۶-۱- روند تحولات جمعیتی چند دهه اخیر در کشور ۷۹
۲-۷- ابعاد فرهنگی مسکن ۸۴
۲-۸- نتیجه‌گیری ۸۸
۴- فصل چهارم – مطالعات سیاسی اقتصادی ۸۹
۴-۱- سیاست توسعه مسکن ۹۰
۴-۱-۱- چکیده‌أی از سیاست‌های توسعه برنامه پنج‌ساله دوم ۹۳
۴-۱-۲- برنامه سوم توسعه مسکن ۹۹
۴-۲- ابعاد اقتصادی مسکن ۱۰۱
۴-۲-۱- سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار ۱۰۳
۴-۲-۲- ارزیابی وضعیت موجود مسکن بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه خانوار ۱۰۴
۴-۲-۳- تاثیر مهاجرت بر اقتصاد مسکن ۱۰۵
۴-۲-۴- بررسی نظام تامین مالی مسکن در کشور ۱۰۹
۴-۳- نتیجه‌گیری ۱۱۰
۵- فصل پنجم – مطالعات اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی ۱۱۱
۵-۱- خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران ۱۱۲
۵-۲- خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۱۳
۵-۳- وضعیت موجود محیط طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۱۷
۵-۴- ویژگی‌های اقلیمی منطقه ۲۲ ۱۱۹
۵-۴-۱- دما ۱۱۹
۵-۴-۲- میزان بارش ۱۲۰
۵-۴-۳- رطوبت نسبی ۱۲۰
۵-۴-۴- باد ۱۲۱
۵-۴-۵- روزهای یخبندان ۱۲۳
۵-۴-۶- ساعت آفتابی ۱۲۳
۵-۴-۷- روزهای برفی ۱۲۴
۵-۵- اهداف زیست‌محیطی در طرح‌ریزی منطقه ۲۲ ۱۲۵
۵-۶- جهت استقرار خانه‌ها ۱۲۶
۵-۷- فاصله ساختمان‌ها ۱۲۶
۵-۸- تجمیع ساختمان‌ها ۱۲۷
۵-۹- شکل ساختمان ۱۲۷
۵-۱۰- طراحی فضاهای داخلی ۱۲۸
۵-۱۱- اهداف عمده طراحی اقلیمی ۱۲۹
۵-۱۲- نتیجه‌گیری ۱۳۰
۶- فصل ششم- تدوین اصول، ضوابط و معیارهای طراحی ۱۳۲
۶-۱- نکاتی از معماری مسکونی سنتی ۱۳۳
۶-۲- ضوابط شهرداری مربوط به ساختمان‌های مسکونی با تراکم‌های کم- متوسط- زیاد در منطقه ۲۲ ۱۳۶
۶-۳- ارائه الگوی مسکن در منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۷۸
۶-۴- ابعاد و استاندارد مسکن ۱۸۲
۶-۴-۱- اندازه‌های بدن انسان ۱۸۳
۶-۴-۲- پارکینگ ۱۸۴
۶-۴-۳- آشپزخانه ۱۸۵
۶-۴-۴- اتاق‌های غذاخوری ۱۸۶
۶-۴-۵ نشیمن ۱۸۷
۶-۴-۶- اتاق‌هایخواب ۱۸۸
فهرست مواخد مقالات ۱۸۹
فهرست مواخذ پایان نامه‌ها ۱۹۰
منابع و مواخذ ۱۹۱
طراحی ۱۹۳
سایت
مقدمه :
خانه مکانی است که تمام عالم را در خود جای می‌دهد.
مسکن یکی از مسائل حاد کشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی‌هایی که در زیرساختمان‌های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این کشورها به شکلی غامض و چند بعدی درآورده است.
برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
همچنین لازم است تحلیلات اقتصادی و اجتماعی در آینده براساس برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌أی و شهری مورد مداقه قرار گرفته و تاثیرات متقابل این تحولات در بخش مسکن و تامین نیازهای مسکونی مورد پیش‌بینی قرار گیرد. سپس می‌بایست اهداف برنامه‌های مسکن در چهارچوب ضوابط و استانداردهای تدوین شده معین و برای تحصیل اهداف مورد نظر راهکارهای مناسب و روش‌های علمی اتخاذ شود.
موضوع مورد بحث این پایان‌نامه طراحی برج‌های مسکونی در منطقه ۲۲ شهرداری استان تهران در محدوده شهرک صدرا می‌باشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۲۶

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است