دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه برج‌های مسکونی شهرک صدرا

برج‌های مسکونی شهرک صدرا

مقدمه :
خانه مکانی است که تمام عالم را در خود جای می‌دهد.
مسکن یکی از مسائل حاد کشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی‌هایی که در زیرساختمان‌های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این کشورها به شکلی غامض و چند بعدی درآورده است.
برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
همچنین لازم است تحلیلات اقتصادی و اجتماعی در آینده براساس برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌أی و شهری مورد مداقه قرار گرفته و تاثیرات متقابل این تحولات در بخش مسکن و تامین نیازهای مسکونی مورد پیش‌بینی قرار گیرد. سپس می‌بایست اهداف برنامه‌های مسکن در چهارچوب ضوابط و استانداردهای تدوین شده معین و برای تحصیل اهداف مورد نظر راهکارهای مناسب و روش‌های علمی اتخاذ شود.
موضوع مورد بحث این پایان‌نامه طراحی برج‌های مسکونی در منطقه ۲۲ شهرداری استان تهران در محدوده شهرک صدرا می‌باشد.

دانلود پروژه برج‌های مسکونی شهرک صدرا

فهرست مطالب
۱- فصل اول – مقدمه ۱
۱-۱- اهميت و ضرورت ۳
۱-۲- اهداف ۴
۱-۳- روش جمع‌آوري اطلاعات و ارائه آنها ۴
۲- فصل دوم – مباني نظري معماري ۷
۲-۱- مفهوم سكونت ۸
۲-۲- تعريف مسكن ۹
۲-۳- محيط مسكوني ۱۰
۲-۳-۱- محيط مسكوني از لحاظ كالبدي ۱۰
۲-۴- مسكن مطلوب چيست ؟ ۱۲
۲-۴-۱- عوامل كلي موثر بر مطلوبيت مسكن ۱۴
۲-۴-۲- عوامل موثر در مطلوبيت فضاهاي خانه ۱۶
۲-۵- گونه شناسي مسكن ۱۷
۲-۵-۱- خانه‌هاي تك واحدي مستقل ۱۷
۲-۵-۲- خانه‌هاي حياط مركزي ۱۸
۲-۵-۳- خانه‌هاي شهري ۱۸
۲-۵-۴- مجموعه‌ مسكوني اشتراكي ۱۹
۲-۵-۵- آپارتمان‌هاي بلند ۲۰
۲-۵-۶- برج‌هاي مسكوني ۲۶
۲-۵-۷- مجتمع‌هاي مسكوني با ارتفاع متوسط ۲۷
۲-۵-۸- ساختمان‌هاي چند عملكردي ۳۰
۲-۶- عملكردها و تجهيزات مسكن ۳۲
۲-۶-۱- عرصه مشترك ۳۲
۲-۶-۲- عرصه والدين ۳۲
۲-۶-۳- عرصه فرزندان ۳۲
۲-۶-۴- عرصه خويشاوند ۳۳
۲-۶-۵- عرصه مهمان ۳۳
۲-۶-۶- فضاهاي خدماتي ۳۳
۲-۶-۷- فضاي ورودي و خروجي ۳۳
۲-۷- تراكم و نظام سكونت ۳۴
۲-۷-۱- تراكم مسكوني ۳۴
۲-۷-۲- تراكم خانوار در واحد مسكوني ۳۵
۲-۸- نمونه‌هايي از مجتمع‌هاي مسكوني ۳۹
۲-۸-۱- مجموعه مسكوني آتي‌ساز ۳۹
۲-۸-۲- آپارتمان‌هاي مسكوني مارسي ۴۳
۲-۸-۳- آپارتمان‌هاي ليك شور درايو ۴۶
۲-۸-۴- مجموعه مسكوني تيگل هاربر ۴۸
۲-۸-۵- هابيتات ۶۷ ۴۹
۲-۸-۶- مجموعه مسكوني مهرينگن ۵۱
۲-۸-۷- ساختمان‌هاي مسكوني ايدونا ۵۳
۲-۹- نتيجه‌گيري ۵۵
۳- فصل سوم – مطالعات تاريخي اجتماعي فرهنگي ۵۶
۳-۱- سابقه و سن سكونت ۵۷
۳-۲- خانه‌هاي سنتي در ايران ۶۴
۳-۲-۱- گونه‌شناسي معماري سنتي در ايران ۶۷
۳-۲-۲- ويژگي‌هاي سازمان فضايي خانه‌هاي تاريخي ۶۸
۳-۲-۳- مفاهيم نشانه‌ها و حس‌هاي تجربه شده در خانه‌هاي سنتي ۶۸
۳-۳- سابقه تاريخي پيدايش شهر تهران ۶۹
۳-۴- خانه‌هاي مسكوني در تهران ۶۹
۳-۴-۱- تكوين روش‌هاي خانه‌سازي نوين ۷۴
۳-۵- اولين آپارتمان‌هاي شهر تهران ۷۵
۳-۵-۱- ورود ساختمان‌هاي بلند به تهران ۷۵
۳-۶- ابعاد اجتماعي مسكن ۷۸
۳-۶-۱- روند تحولات جمعيتي چند دهه اخير در كشور ۷۹
۲-۷- ابعاد فرهنگي مسكن ۸۴
۲-۸- نتيجه‌گيري ۸۸
۴- فصل چهارم – مطالعات سياسي اقتصادي ۸۹
۴-۱- سياست توسعه مسكن ۹۰
۴-۱-۱- چكيده‌أي از سياست‌هاي توسعه برنامه پنج‌ساله دوم ۹۳
۴-۱-۲- برنامه سوم توسعه مسكن ۹۹
۴-۲- ابعاد اقتصادي مسكن ۱۰۱
۴-۲-۱- سهم هزينه مسكن از كل هزينه خانوار ۱۰۳
۴-۲-۲- ارزيابي وضعيت موجود مسكن بر اساس نتايج آمارگيري از هزينه خانوار ۱۰۴
۴-۲-۳- تاثير مهاجرت بر اقتصاد مسكن ۱۰۵
۴-۲-۴- بررسي نظام تامين مالي مسكن در كشور ۱۰۹
۴-۳- نتيجه‌گيري ۱۱۰
۵- فصل پنجم – مطالعات اقليمي، طبيعي، جغرافيايي ۱۱۱
۵-۱- خصوصيات جغرافيايي و موقعيت شهر تهران ۱۱۲
۵-۲- خصوصيات جغرافيايي و طبيعي منطقه ۲۲ شهرداري تهران ۱۱۳
۵-۳- وضعيت موجود محيط طبيعي منطقه ۲۲ شهرداري تهران ۱۱۷
۵-۴- ويژگي‌هاي اقليمي منطقه ۲۲ ۱۱۹
۵-۴-۱- دما ۱۱۹
۵-۴-۲- ميزان بارش ۱۲۰
۵-۴-۳- رطوبت نسبي ۱۲۰
۵-۴-۴- باد ۱۲۱
۵-۴-۵- روزهاي يخبندان ۱۲۳
۵-۴-۶- ساعت آفتابي ۱۲۳
۵-۴-۷- روزهاي برفي ۱۲۴
۵-۵- اهداف زيست‌محيطي در طرح‌ريزي منطقه ۲۲ ۱۲۵
۵-۶- جهت استقرار خانه‌ها ۱۲۶
۵-۷- فاصله ساختمان‌ها ۱۲۶
۵-۸- تجميع ساختمان‌ها ۱۲۷
۵-۹- شكل ساختمان ۱۲۷
۵-۱۰- طراحي فضاهاي داخلي ۱۲۸
۵-۱۱- اهداف عمده طراحي اقليمي ۱۲۹
۵-۱۲- نتيجه‌گيري ۱۳۰
۶- فصل ششم- تدوين اصول، ضوابط و معيارهاي طراحي ۱۳۲
۶-۱- نكاتي از معماري مسكوني سنتي ۱۳۳
۶-۲- ضوابط شهرداري مربوط به ساختمان‌هاي مسكوني با تراكم‌هاي كم- متوسط- زياد در منطقه ۲۲ ۱۳۶
۶-۳- ارائه الگوي مسكن در منطقه ۲۲ شهرداري تهران ۱۷۸
۶-۴- ابعاد و استاندارد مسكن ۱۸۲
۶-۴-۱- اندازه‌هاي بدن انسان ۱۸۳
۶-۴-۲- پاركينگ ۱۸۴
۶-۴-۳- آشپزخانه ۱۸۵
۶-۴-۴- اتاق‌هاي غذاخوري ۱۸۶
۶-۴-۵ نشيمن ۱۸۷
۶-۴-۶- اتاق‌هايخواب ۱۸۸
فهرست مواخد مقالات ۱۸۹
فهرست مواخذ پايان نامه‌ها ۱۹۰
منابع و مواخذ ۱۹۱
طراحي ۱۹۳
سايت
مقدمه :
خانه مکانی است که تمام عالم را در خود جای می‌دهد.
مسکن یکی از مسائل حاد کشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی‌هایی که در زیرساختمان‌های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این کشورها به شکلی غامض و چند بعدی درآورده است.
برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
همچنین لازم است تحلیلات اقتصادی و اجتماعی در آینده براساس برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌أی و شهری مورد مداقه قرار گرفته و تاثیرات متقابل این تحولات در بخش مسکن و تامین نیازهای مسکونی مورد پیش‌بینی قرار گیرد. سپس می‌بایست اهداف برنامه‌های مسکن در چهارچوب ضوابط و استانداردهای تدوین شده معین و برای تحصیل اهداف مورد نظر راهکارهای مناسب و روش‌های علمی اتخاذ شود.
موضوع مورد بحث این پایان‌نامه طراحی برج‌های مسکونی در منطقه ۲۲ شهرداری استان تهران در محدوده شهرک صدرا می‌باشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 126

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه برج‌های مسکونی شهرک صدرا
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد