دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي آزمايشات كنترل كيفيت و تأييد خودرو

بررسي آزمايشات كنترل كيفيت و تأييد خودرو 

فهرست مطالب

مقدمه 5
الف – آزمايشات تاييد قطعات و مجموعه‌ها : 5
ب – آزمايشات تاييد كلي خودرو 6
1- آزمايشات عملكردي 6
2- آزمايشات عمر و دوام 7
فصل اول 8
تاريخچه طراحي 8
تاريخچه طراحي 9
فصل دوم 11
معرفي محصول 11
معرفي محصول 12
فصل سوم 14
عملكرد خودرو 14
عملكرد خودرو 15
2-3) مصرف سوخت (Fuel Consumption) 15
3-3) راحتي سفر (Ride) 16
4-3) خوش فرماني (Handling) 16
5-3) عملكرد سيستم ترمز (Brake peeformance) 17
6-3) حداقل شعاع چرخش 17
فصل چهارم 18
معرفي و تشريح ويژگي‌هاي فني سيستم‌ها و مجموعه‌هاي خودرو 18
1-4) موتور و سيستم‌هاي جانبي 19
الف – موتور Engine 19
د- سيستم سوخت رسانيFueling System 23
2-4) سيستم انتقال قدرت Transmission system 23
ب – جعبه دنده 23
ج- ديفرانسيل Differantial 24
الف – تعليق جلو Front Suspension 26
ب – تعليق عقب Rear Suspension 26
4-4) سيستم فرمان Steering System 27
الف – ترمز جلو Front Brake 30
ج – ترمز دستي (Parking Brake) 30
6-4) رينگ و تاير 31
7-4) بدنه و فريم 31
ب ) فريم (شاسي) 31
8-4) سيستم تهويه A/C System 32
9-4) تزئينات Trim Parter 32
ب – آيينه بغل يا قابليت تنظيم از داخل خودرو 32
هـ – سيستم اطلاع رساني و ايمني هوشمند (بصورت انتخابي) 32
فصل پنجم 34
آزمايشهاي سيستم خنك كاري 34
مقدمه 35
– تست حرارتي رادياتور چهار لوله با فنهاي قديم : 38
– تست حرارتي رادياتور چهار لوله با فنهاي جديد : 39
– انتخاب رادياتور : 40
– سيستم كنترل فنها 41
– بحث و نتيجه گيري : 42
شرايط عمومي خودرو : 43
نتيجه مرحله اول : 43
نتيجه مرحله دوم : 44
فصل ششم 46
سيستم روشنايي 46
فصل هشتم 81
تست‌هاي عملكردي خودرو 81
1-مقدمه 82
2- شرايط عمومي انجام آزمايشها : 82
3- روش انجام آزمايش : 83
4- ارزيابي نتايج آزمايش‌ها : 84
5- نتيجه گيري آزمايشهاي عملكرد ون : 86
فصل نهم 96
آزمايش ترمزون 96
1- مقدمه 97
2- شرايط عمومي انجام آزمايش : 97
3- روش انجام آزمايش : 98
4- نتايج آزمايش و مقايسه عملكرد ترمزهاي سه خودرو : 98
4-2- شتاب ترمزي : 100
4-4 تغييرات نيروي پدال ترمز : 100
4-5- عملكرد ترمز : 101
5- نتيجه گيري : 102
آزمايشهاي كنترل پذيري و پايداري ون 114
1- مقدمه : 114
2- شرايط عمومي انجام آزمايش‌ها : 115
3- آزمايش حركت بر مسير دايره‌اي با شعاع ثابت در شرايط ماندگار 115
4- آزمايش سنجش تلاش فرمان در شرايط پارك : 118
6- آزمايش قابليت برگشت پذيري فرمان : 119
7- نتيجه گيري : 121
فصل يازدهم 132
گزارش آزمايشهاي مقاومت حركتي و مصرف سوخت 132
گزارش آزمايشهاي مقاومت حركتي و مصرف سوخت 133
2- شرايط عمومي انجام آزمايشها : 134
3- آزمايشهاي مقاومت حركتي (حركت خودرو با دندة خلاص) 134
4- آزمايشهاي مصرف سوخت 136
5- نتيجه گيري 137
فصل دوازدهم 140
تست‌هاي عمر خودرو 140
مقدمه 141

مقدمه
بطور كلي آزمايشات انجام شده برروي خودرو به دو دسته عمده زير تفكيك مي‌گردد :
الف – آزمايشات تاييد قطعات و مجموعه‌ها
ب – آزمايشات تاييد كلي خودرو
كه به ترتيب به آنها پرداخته خواهد شد.
الف – آزمايشات تاييد قطعات و مجموعه‌ها :
در طول مسير طراحي خودرو پس از انجام فرآيند طراحي هر قطعه و مجموعه و ساخت نمونه آن توسط سازنده مربوطه مجموعه‌اي از آزمايشات گوناگون روي نمونه ارسالي انجام گرفته و تنها پس از گذراندن اين آزمايشات قطعه تاييد شده است.
نوع و شيوه اين آزمايشات بسته به حساسيت قطعه متغير بوده است ولي در يك ديدگاه كلي بصورت زير قابل تفكيك است :
– تست ابعادي
– تست عملكردي
– تست مواد
– تست عمر
تست‌هاي فوق عمدتاً بوسيله مركز طراحي خودرو و يا سازندگان قطعات انجام گرديده و در هر مورد خاص در صورت نياز دستگاه تست مورد نياز ساخته مي‌شود.
درزمينه قطعاتي كه از منابع خارجي تهيه مي‌شود صلاحيت منبع تأمين قطعات مورد بررسي قرار گرفته و تنها از منابع شناخته شده و معتبر قطعه تهيه مي‌شود.
ب – آزمايشات تاييد كلي خودرو
به منظور تضمين كيفيت خودرو، پس از ساخت پيشگونه نهايي (Final Prototype) مجموعه آزمايشاتي بر روي انجام شده است. گذرانيدن اين آزمايشات لازمه دستيابي به كيفيت لازم براي عرضه به بازار مصرف بوده است. كليه آزمايشات فوق الذكر بر اساس استانداردهاي جهاني خودرو همچون ISO JIS و ECE صورت گرفته است. بطور كلي اين آزمايشات به دو دسته زير قابل تفكيك هستند.
1- آزمايشات عملكردي
اين آزمايشات بمنظور برآورد عملكردهاي متفاوت خودرو انجام شده‌اند و بشرح زير مي‌باشند :
– آزمايش حداكثر سرعت
– آزمايش شتابگيري
– آزمايش‌هاي مصرف سوخت
– آزمايش ميزان گازهاي آلاينده خروجي اگزوز
– آزمايش‌هاي خوش فرماني
– آزمايش‌هاي راحتي سفر
– آزمايش‌هاي ترمز گيري
كليه آزمايشات فوق با بهره گيري از ابزارهاي پيشرفته بوسيله دستگاههاي تست مربوطه، در جاده و يا در دو حالت بنا بر استاندارد تست شده و نتايج بدست آمده است.
2- آزمايشات عمر و دوام
دارا بودن عمر و دوام مناسب از مشخصه‌هاي مهم هر خودرو است. براي خودروها معمولاً عمري معادل 000/200 كيلومتر كاركرد در شرايط كاري نرمال در نظر گرفته مي‌شود. جهت تاييد اين ويژگي علاوه بر آزمايشات عمر و دوام انجام شده بر روي قطعات و مجموعه‌ها، كل خودرو نيز آزمايش مي‌شود. بديهي است تست خودرو از طريق پيمودن اين مسافت مدت زمان بسيار طولاني لازم خواهد داشت لذا بنابر روش‌هاي متداول جهاني با طراحي يك روش استاندارد تست شامل طي مسيرهاي خاكي، جاده، ترافيك شهري، دست اندازهاي تعريف شده كه در مجموع يك شرايط كاري سنگين را شبيه سازي مي‌كنند، معادل 000/200 كيلومتر كاركرد در شرايط نرمال با كاركرد 000/20 كيلومتر در اين شرايط شبيه سازي شده است. خودرو در مراحل متعدد و پس از طي مسافت‌هاي مشخص بازديد شده و نتيجه مشكلات احتمالي ثبت مي‌گردد.
فصل اول
تاريخچه طراحي
تاريخچه طراحي
مطالعات و بررسي‌هاي كمي و كيفي بازار كه بعنوان اولين فعاليت‌هاي اين پروژه در طي سالهاي 1372 و 1373 صورت گرفت، نشان مي‌داد كه هماهنگ با گسترش فراگيري استفاده از خودروهاي سواري كلاس VAN در مصارف شخصي و خدماتي در سطح جهان، در سالهاي اخير تقاضاي بالقوه‌اي براي اين نوع خودرو در كشور به وجود آمده است. اين در حالي بود كه صنايع خودرو كشور چنين محصولي به بازار عرضه نمي‌كردند.
با توجه به اين نتايج مطالعات كه مويد اقتصادي بوده طرح بودند، فعاليت‌هاي پيشتاز و مطالعات اوليه پروژه طراحي خودرو كاروان شامل تعريف محصول و ايجاد شبكه زمان بندي و برنامه ريزي فعاليت‌هاي پروژه در سال 1373 انجام شد و پروژه عملا مطابق زمانبندي مدون ازابتداي سال 1374 آغاز گرديد.
بر اساس مطالعات اوليه تعريف محصول در جهت هر چه اقتصادي تر نمودن طرح Plat Form خودروي نيسان Z24 كه توليد جاري كارفرماي پروژه، شركت محترم سايپا بود بعنوان مبنا انتخاب شد و در جهت دسترسي به مشخصات تعيين شده و مورد انتظار، سيستم‌ها و مجموعه‌هايي همچون سيستم تعليق، سيستم ترمز، سيستم انتقال قدرت، سيستم‌هاي سوخت رساني، اگزوز و خنك كاري اصلاح گرديده و طرح آن به روز آوري گرديد، پيش گونه (Prototype) اوليه خودرو كاروان كه صرفاً يك نمونه مفهومي (Conceptual Design) بود و در سال 1373 ارائه شد و به دنبال آن دومين پيش گونه در سال 1374 آماده گرديد و از همان زمان تست‌هاي عملكردي در جهت تصديق اصلاحات انجام شده در plat form شروع شد.
در سالهاي 1377 و 1378 سومين و چهارمين مجموعه از پيش گونه‌هاي خودرو كه كاملا منطبق بر طراحي نهايي بدنه و سيستمهاي مكانيكي بوده‌ند، آماده شدند و تست‌هاي نهايي خودرو بكمك آزمايشگاههاي پيشرفته موجود در اين مركز و بر اساس روش‌هاي استاندارد تست انجام گرديده است. علاوه بر اين آزمايشات كلي، هر قطعه و مجموعه خودرو بوسيله دستگاههاي خاص يا توسط سازندگان و با نظارت طراح و يا رأساً توسط مركز تحقيقات آزمايش شده‌اند. در مجموع نتيجه تمامي اين آزمايشات مويد احراز كليه كيفيت‌هاي لازم براي خودرو كاروان مي‌باشد.
در طي روند طراحي ارتباط و هماهنگي كامل ما بين مركز تحقيقات بعنوان طراح و ساير شركت‌هاي خانواده سايپا همچون مگاموتور، سازه گستر، قالبهاي بزرگ صنعتي و غيره بعنوان تامين كننده قطعات و مجموعه‌ها وجود داشته است كه مويد يك كار گروهي هماهنگ مي‌باشد.
از اواخر سال 1377 كار تجهيز خطوط توليد خودرو در شركت سايپا شروع شد و با توجه به اتمام طراحي و ساخت قسمت اعظم قطعات و مجموعه‌ها در سال 1378، توليد خودرو از سال 1379 آغاز گرديد.
فصل دوم
معرفي محصول

معرفي محصول
خودروي كاروان يك خودروي سواري خانوادگي است كه ديدگاه اصلي در طراحي آن ايجاد ايمني و راحتي براي خانواده‌ها به هنگام طي مسيرهاي شهري و مسافرت‌ها و گردش‌هاي بين شهري است، اين خودرو ظرفيت حمل هفت سرنشين را داشته و فضاي گسترده داخلي آن آسايش و راحتي مضاعفي براي سرنشينان فراهم مي‌آورد.
كليه سيستم‌ها و مجموعه‌هاي بكار گرفته شده در اين خودرو به تحقق اهداف طراحي كمك مي‌كنند. سرعت و شتاب مناسب با بهره گيري از موتور و سيستم انتقال قدرت كار راحتي سفر ناشي از سيستم تعليق بهينه فرمان پذيري مناسب بكمك سيستم فرمان هيدروليك همراه با قابليت تنظيم موقعيت غربيلك فرمان، سيستم تهويه مطبوع مناسب، شيشه بالابر برقي و سيستم صوتي چهار باند از عمده مشخصات بارز اين خودرو است كه عمدتا مورد توجه مصرف كنندگان نيز مي‌باشند.
ويژگي بارز و متخصص بفرد اين خودرو دستيابي، به كليه امكانات رفاهي و مشخصات عملكردي فوق در عين پايين نگاه داشتن مصرف سوخت خودرو تا حد چشمگيري مي‌باشد. اين ويژگي ناشي از طراحي بهينه سيستم انتقال قدرت و شكل آيروديناميك خودرو است.
در كنار اين ويژگي‌ها، بكارگيري سيستم هوشمند اطلاع رساني و ايمني نيز در اين خودرو بصورت انتخابي پيش بيني شده است كه بنابر تقاضاي استفاده كننده قابل نصب مي‌باشد.
علاوه بر مصارف خانوادگي و شخصي كه بعنوان استفاده كنندگان اصلي اين خودرو مدنظر مي‌باشند، خودروي كاروان در مصارف خدماتي همچون سرويس‌هاي خاص و تشريفات و به منظور نقل و انتقال هيئت‌ها و گروه‌هاي كاري نيز مي‌تواند بسيار كارا باشد.
در كنار امكانات رفاهي و ويژگي‌هاي عملكردي ذكر شده، نماي زيباي خارجي و استحكام و دوام خودرو جايگاه ويژه‌اي بر آن فراهم مي‌سازد.
فصل سوم
عملكرد خودرو

عملكرد خودرو
1-3) حداكثر سرعت و قابليت شتابگيري خودرو (Maximum Speed and Aceeleration)
بر اساس آزمايشات انجام شده براي ارزيابي، حداكثر سرعت و قابليت شتابگيري خودرو كه بر اساس استانداردهي JISD 1014 , 1016 انجام شده است، حداكثر سرعت خودرو برابر با 150 كيلومتر بر ساعت و زمان شتاب گيري خودرو از سرعت صفر تا سرعت 100 كيلومتر بر ساعت 3/25 تائيد بدست آمده است كه نشان ثانيه بدست آمده است كه نشان دهنده قابليت مناسب خودرو در مقايسه با خودروهاي مشابه و مقادير مورد انتظار در بازار است.
2-3) مصرف سوخت (Fuel Consumption)
تست‌هاي متعددي در شرايط كاري متفاوت مطابق استانداردهاي در جاده و بكمك شاسي دينامومتر انجام شده است كه همگي مويد مصرف سوخت بسيار كم خودرو كاروان مي‌باشد تا جايي كه مصرف سوخت خودرو در وضعيت رانندگي اقتصادي (Economic) كه معادل حركت با سرعت 70 كيلومتر بر ساعت است به حدود 75/8 ليتر براي هر 100 كيلومتر مي‌رسد كه براي خودرويي در اين كلاس بسيار مناسب است.
3-3) راحتي سفر (Ride)
راحتي سفر خودرو كاروان مبتني بر روش شركت فورد و بكمك دستگاه شبيه سازي ارتعاشات جاده برآورده شده است. براساس نتايج بدست آمده عدد مشخصه راحتي سفردر اين روش (Ride No.) براي خودروي كاروان (در جاده‌هاي صاف) 8/10 مي‌باشد. اين در حالي است كه مطابق همين روش اين عدد مشخصه براي خودرو نيسان z24 كه از نقطه نظر سيستم‌هاي مكانيكي خودروي مبنا بوده است، 13/5 و براي خودروهاي پيشرفته و مطرح از اين كلاس حدود 12 مي‌باشد. اين اعداد مويد ميزان بهبود راحتي سفر اين خودرو نسبت به خودروي مبنا و نيز موقعيت كلي آن در يك مقياس جهاني است. براي جاده‌هاي تركيبي (صاف و ناهموار بصورت تصادفي) عدد مشخصه براي خودروي كاروان، خودروي نيسان z24 و خودروهاي پيشرفته به ترتيب 13/8 ، 53/4 و حدود 9 است كه در اين مورد نيز عملكرد مناسب خودرو تاييد مي‌گردد.
4-3) خوش فرماني (Handling)
خوش فرماني خودروي كاروان بر اساس آزمايشات متعدد كه بر اساس استانداردهاي ECE , ISO و JARI انجام شده است. در وضعيت مطلوب بوده و كليه مقادير مورد انتظار را تامين مي‌كند در يك ديدگاه كلي اين خودرو تمامي محدوده سرعت‌هاي كاري خود پايدار و خوش فرمان است.
5-3) عملكرد سيستم ترمز (Brake peeformance)
عملكرد سيستم ترمز خودرو كاملا مناسب بوده و بر اساس استاندارد JISD  تست شده است مسافت توقف مطالب اين استاندادر 93/20 متر است اين مقدار براي خودرو پاترول 3/23 متر است كه مي‌تواند معيار مقايسه خوبي بوده و نشانگر وضعيت مناسب خودرو باشد.
6-3) حداقل شعاع چرخش
حداقل شعاع چرخش در خودروي كاروان حدود 5 متر مي‌باشد كه با توجه به اندازه خودرو قابليت بسيار مساعدي براي پارك و جابجايي خودرو در محيط‌هاي كوچك فراهم مي‌آورد.
فصل چهارم
معرفي و تشريح ويژگي‌هاي فني سيستم‌ها و مجموعه‌هاي خودرو
معرفي و تشريح ويژگي‌هاي فني سيستم‌ها و مجموعه‌هاي خودرو
در اين بخش كليه سيستم‌ها و مجموعه‌هاي خودرو معرفي شده و ويژگي‌هاي فني هر يك برشمرده مي‌شود.
1-4) موتور و سيستم‌هاي جانبي
الف – موتور Engine
موتور بكار رفته در خودروي كاروان 4 سيلندر و از نوع خطي است. اين موتور موسوم به z24 قبلا در چند خودروي ساخت داخل مثل پاترول، نيسان وانت و پاژن بكار گرفته شده است. حجم موتور 2400 سي سي بوده و حداكثر توان آن 105 اسب بخار در شرايط استاندارد مي‌باشد. موتور از نوع كاربراتوري بوده و سيستم پخش جرقه نيز مكانيكي است. (شكل 3)
بر اساس مطالعات اوليه با توجه به قدرت و ساير مشخصه‌هاي اين موتور، بكارگيري آن در خودرو كاروان مناسب تشخيص داده شده كه در عمل نيز بر اساس آزمايشهاي انجام شده اين انتخاب تاييد شده است.

دانلود پروژه بررسي آزمايشات كنترل كيفيت و تأييد خودرو
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد