دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

دانلود پروژه بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند .

بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب
چكيده
فصل اول : كليات تحقيق 1
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهميت موضوع تحقيق 6
اهداف تحقيق 8
دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع 9
فرضيه هاي تحقيق 10
قلمرو تحقيق 11
جامعه آماري 11
روش تحقيق 12
روش جمع آوري اطلاعات 12
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 13
ساختار كلي تحقيق 13
تعريف واژه ها 13
فصل دوم : ادبيات تحقيق 17
بخش اول : روشهاي تامين مالي 19
تاريخچه 20
شيوه هاي تامين مالي 22
روشهاي متداول براي تامين مالي 25
تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت 26
وامهاي بلند مدت 29
ويژگيهاي وامهاي بلند مدت 29
مزاياي وامهاي بلند مدت 29
معايب وامهاي بلند مدت 30
سهام ممتاز 30
ويژگي هاي سهام ممتاز 31
انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي 32
مزاياي انتشار سهام ممتاز 33
معايب انتشار سهام ممتاز 34
سهام عادي 35
ويژگيهاي سهام عادي 35
انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي 38
مزاياي انتشار سهام عادي 38
معايب انتشار سهام عادي 39
اختيار خريد سهام 40
ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي 41
مزاياي اختيار خريد سهام 42
معايب اختيار خريد سهام 43
سهام عادي 43
ويژگيهاي عمومي سهام عادي 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها 45
نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها 46
سودهاي توزيع نشده شركت 46
سود انباشته 50
مزاياي استفاده از سود انباشته 51
معايب استفاده از سود انباشته 52
روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها 53
سود سهمي 54
اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15 59
بازده سهام 60
بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي 62
هزينه سرمايه 63
محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه 69
مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري 70
معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري 70
معايب استفاده ارزش بازار 72
نظريه هاي ساختار سرمايه 73
مفروضات CAPM 74
نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت 80
موسسات درحال رشد 81
موسسات در حال افول 81
موسسات در حال بلوغ 81
تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست ) 81
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود 82
بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها 86
تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها 87
تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها 88
تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها 89
تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها 89
اهرام مالي 92
سيات تقسيم سود و ارزش شركت 93
اصول اساسي حاكم بر تحقيق 93
اثر سياست تقسيم سود 94
سودآوري و ارزش شركت 95
رشد تقسيم سود و رشد سودآوري 96
بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج) 98
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران 99
تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران 104
فصل سوم : متدولوژی تحقيق 105
مقدمه 106
روش تحقيق 106
اهداف تحقيق 107
فرضيه هاي تحقيق 108
جامعه آماري 110
نمونه آماري 110
قلمرو تحقيق 119
روش جمع آوري اطلاعات 119
روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق 120
ضريب همبستگي پيرسون 120
آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع استاتيك 124
آزمون واريانس دو جامعه – توزيع f( استندكور/ فيشر) 128
آزمون K-S 130………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 150

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد