هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
دانلود پروژه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

دانلود پروژه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

فهرست مطالب
فصل اول  کلیات پژوهش
۱-۱ دیباچه
۱-۲ بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴ هدف پژوهش
۱-۵ نوع طرح پژوهش
۱-۶ فرضیات پژوهش
۱-۷ روش پژوهش
۱-۸ جمع آوری اطلاعات
۱-۹ ابزار اندازه گیری اطلاعات
۱-۱۰ قلمرو پژوهش
۱-۱۱ محدودیت های پژوهش
۱-۱۲ واژگان تخصصی پژوهش
۱-۱۳ ساختار پژوهش

فصل دوم  مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گفتار اول  حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی
۲-۱ دیباچه
۲-۱-۱ حسابداری و پیرامون آن
۲-۱-۲ هدف های صورتهای مالی
۲-۱-۳ نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری
۲-۱-۴ اهداف حسابداری
۲-۱-۵ گزارش های حسابداری
۲-۱-۶ صورتهای مالی و گزارشگری مالی
۲-۱-۷انواع گزارشهای مالی
۲-۱-۸ استفاده کنندگان گزارشهای مالی
۲-۱-۹ ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
گفتار دوم  گزارشگری مالی تحت وب
۲-۲ دیباچه
۲-۲-۱ تاریخچه اینترنت
۲-۲-۲ وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان
۲-۲-۳ محدودیت های گزارشگری مالی سنتی
۲-۲-۴ لزوم مدل جدید گزارشگری مالی
۲-۲-۵ موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب
۲-۲-۶ انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب
۲-۲-۷ ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب
۲-۲-۸ زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)
گفتار سوم  زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
۲-۳ دیباچه
۲-۳-۱ تاریخچه XBRL
۲-۳-۲ تعریف XBRL
۲-۳-۳ علت بوجود آمدن XBRL
۲-۳-۴ XBRL چگونه کار می کند
۲-۳-۵ فرایند XBRL
۲-۳-۶ تاثیرات XBRL بر حسابرسی
۲-۳-۷ XBRL و استانداردهای حسابداری
گفتار چهارم   پیشینه پژوهش
۲-۴ پژوهشهای برون از کشور
۲-۵ پژوهشهای درون کشور

فصل سوم  روش شناسی پژوهش
۳-۱ دیباچه
۳-۲ جامعه آماری
۳-۳تعیین حجم نمونه
۳-۴ فرضیه های پژوهش
۳-۵ روش پژوهش
۳-۶ جمع آوری اطلاعات
۳-۷ ابزار اندازه گیری اطلاعات
۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸-۱ روایی پرسشنامه
۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه
۳-۱۰ آماره آزمون

فصل چهارم  تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ دیباچه
۴-۲ اطلاعات جمعیت شناسی
۴-۳ آزمون فرضیه ها
۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول
۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی ۱
۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی ۲
۴-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی ۳
۴-۳-۵ آزمون فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ دیباچه
۵-۲ بحث و نتیجه گیری
۵-۲-۱ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول    ۵-۲-۲نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی
۵-۲-۳ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۲
۵-۲-۴ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۳
۵-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم
۵-۳ پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش
۵-۴ پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

فهرست نگاره ها
۲-۱ چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت
۲-۲ مزایا و معایب PDF,HTML
۳-۳ پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده
۴-۴ توزیع فراوانی «جنسیت»
۴-۵ توزیع فراوانی «سمت شغلی»
۴-۶ توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»
۴-۷ توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»
۴-۸ توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»
۴-۹ توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»
۴-۱۰ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
۴-۱۱ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل
۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری
۴-۱۳ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی ۱
۴-۱۴ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری
۴-۱۵ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی ۲
۴-۱۶ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری
۴-۱۷ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی ۳
۴-۱۸ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب
۴-۱۹ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم

فهرست نمودارها
۲-۱ جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب  ۲-۲ فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی    ۳۰
۳-۳ توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری۰۵/۰    ۷۸
۴-۴ توزیع فراوانی «جنسیت»    ۸۱
۴-۵ توزیع فراوانی «سمت شغلی»   ۸۲
۴-۶ توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»   ۸۳
۴-۷ توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»     ۸۴
۴-۸ توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه» ۸۵
۴-۹ توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»    ۸۶
۴-۱۰ توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12 90
۴-۱۱ توزیع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 93
۴-۱۲ توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12   ۹۶
۴-۱۳ توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12   ۹۹
۴-۱۴ توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12     ۱۰۲

چکیده
روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد وبرای این منظور فرضیه هایی به شرح زیر طراحی می گردد:
فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
فرضیه فرعی ۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
فرضیه فرعی ۲: گزارشگری مالی تحت وب از  ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری  در تصمیم گیری می کاهد .
فرضیه فرعی ۳: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.
برای جمع آوری اطلاعات لازم  از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای  لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد . آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5  با آزمون آماری x2  در سطح اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر تصمیم گیری افزایش می دهد.
گزارشگری مالی تحت وب از  ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری  در تصمیم گیری
می کاهد .
گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.
ومدیران شرکتها ی ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه نمی‌باشند .

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است