نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري
دانلود پروژه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

دانلود پروژه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

فهرست مطالب
فصل اول  کليات پژوهش
1-1 ديباچه
1-2 بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش
1-4 هدف پژوهش
1-5 نوع طرح پژوهش
1-6 فرضيات پژوهش
1-7 روش پژوهش
1-8 جمع آوری اطلاعات
1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات
1-10 قلمرو پژوهش
1-11 محدوديت های پژوهش
1-12 واژگان تخصصی پژوهش
1-13 ساختار پژوهش

فصل دوم  مباني نظري و پيشينه پژوهش
گفتار اول  حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني
2-1 ديباچه
2-1-1 حسابداري و پيرامون آن
2-1-2 هدف هاي صورتهاي مالی
2-1-3 نقش صورتهاي مالي اساسي درتحقق اهداف حسابداري وگزارشگري
2-1-4 اهداف حسابداري
2-1-5 گزارش هاي حسابداري
2-1-6 صورتهاي مالي و گزارشگري مالي
2-1-7انواع گزارشهاي مالي
2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهاي مالي
2-1-9 ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري
گفتار دوم  گزارشگري مالي تحت وب
2-2 ديباچه
2-2-1 تاريخچه اينترنت
2-2-2 وضعيت کنوني اينترنت در ايران و جهان
2-2-3 محدوديت هاي گزارشگري مالي سنتي
2-2-4 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي
2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگري مالي تحت وب
2-2-6 انگيزه هاي موجود براي گزارشگري مالي تحت وب
2-2-7 ريسک هاي ذاتي در گزارشگري مالي تحت وب
2-2-8 زبان علامت گذاري فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)
گفتار سوم  زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL)
2-3 ديباچه
2-3-1 تاريخچه XBRL
2-3-2 تعريف XBRL
2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL
2-3-4 XBRL چگونه کار مي کند
2-3-5 فرايند XBRL
2-3-6 تاثيرات XBRL بر حسابرسي
2-3-7 XBRL و استانداردهاي حسابداري
گفتار چهارم   پيشينه پژوهش
2-4 پژوهشهاي برون از کشور
2-5 پژوهشهاي درون کشور

فصل سوم  روش شناسی پژوهش
3-1 ديباچه
3-2 جامعه آماري
3-3تعيين حجم نمونه
3-4 فرضيه هاي پژوهش
3-5 روش پژوهش
3-6 جمع آوری اطلاعات
3-7 ابزار اندازه گيري اطلاعات
3-8 روايي و پايايي پرسشنامه
3-8-1 روايي پرسشنامه
3-8-2 پايايي پرسشنامه
3-10 آماره آزمون

فصل چهارم  تجزيه و تحليل داده ها
4-1 ديباچه
4-2 اطلاعات جمعيت شناسي
4-3 آزمون فرضيه ها
4-3-1 آزمون فرضيه اصلي اول
4-3-2 آزمون فرضيه فرعي 1
4-3-3 آزمون فرضيه فرعي 2
4-3-4 آزمون فرضيه فرعي 3
4-3-5 آزمون فرضيه اصلي دوم

فصل پنجم  نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1 ديباچه
5-2 بحث و نتيجه گيري
5-2-1 نتيجه گيري براساس فرضيه اصلي اول    5-2-2نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي
5-2-3 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 2
5-2-4 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 3
5-2-5 نتيجه گيري براساس فرضیه اصلي دوم
5-3 پيشنهادهاي کاربردي در راستاي پژوهش
5-4 پيشنهادها براي پژوهشهاي آتي

فهرست نگاره ها
2-1 چکيده اي از استفاده جهاني از اينترنت
2-2 مزايا و معايب PDF,HTML
3-3 پرسشنامه هاي توزيع شده و جمع آوري شده
4-4 توزيع فراواني «جنسيت»
4-5 توزيع فراواني «سمت شغلي»
4-6 توزيع فراواني «ميزان تحصيلات»
4-7 توزيع فراواني «رشته تحصيلي»
4-8 توزيع فراواني «تجربه کاري در حرفه»
4-9 توزيع فراواني«نوع فعاليت شرکت»
4-10 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري
4-11 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه اصلي اوّل
4-12 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري
4-13 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 1
4-14 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي قابليت اعتماد اطلاعات حسابداري
4-15 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 2
4-16 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري
4-17 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 3
4-18 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ميزان آشنايي باگزارشگري مالي تحت وب
4-19 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضي اصلي دوم

فهرست نمودارها
2-1 جريان اطلاعات در گزارشگري مالي تحت وب  2-2 فرايند كلي زبان توسعه پذير گزارشگري مالي    30
3-3 توزيع آماره آزمونx2 با درجه آزاديdf=(n-1)(k-1) و سطح معني داري05/0    78
4-4 توزيع فراواني «جنسيت»    81
4-5 توزيع فراواني «سمت شغلي»   82
4-6 توزيع فراواني «مقطع تحصيلي»   83
4-7 توزيع فراواني «رشته تحصيلي»     84
4-8 توزيع فراواني «تجربه کاري در حرفه» 85
4-9 توزيع فراواني «نوع فعاليت شرکت»    86
4-10 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12 90
4-11 توزيع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 93
4-12 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12   96
4-13 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12   99
4-14 توزيع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12     102

چكيده
روند پرشتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه اينترنت، كليه ابعاد جوامع بشري را تحت تأثير قرار داده به گونه اي كه براي مثال در حوزه‌ي حسابداري؛ منجر به معرفي يك روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است. اين روش نوين گزارشگري مالي در عصر جديد را گزارشگري مالي تحت وب گويند. با توجه به اهميت اين نوع گزارشگري كه مي تواند تأثير بسزايي بر تصميم گيري استفاده كنندگان از اطلاعات مالي داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزيابی تاثير اين نوع گزارشگری بر ويژگی های كيفي اطلاعات حسابداری دارد وبرای اين منظور فرضيه هايی به شرح زير طراحی می گردد:
فرضيه اصلي اول: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي هاي كيفي اطلاعات را براي تصميم گيرندگان تحت تأثير قرار مي دهد.
فرضيه فرعي 1: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.
فرضيه فرعي 2: گزارشگري مالي تحت وب از  ويژگي كيفي قابليت اعتماداطلاعات حسابداري  در تصميم گيري مي كاهد .
فرضيه فرعي 3: گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.
فرضيه اصلي دوم: مديران شركتها با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب آشنا و آگاه مي‌باشند.
برای جمع آوری اطلاعات لازم  از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای  لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد . آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5  با آزمون آماری x2  در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :
گزارشگري مالي تحت وب ويژگي هاي كيفي اطلاعات را براي تصميم گيرندگان تحت تأثير قرار مي دهد.
گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري رادر تصميم گيري افزايش مي دهد.
گزارشگري مالي تحت وب از  ويژگي كيفي قابليت اعتماداطلاعات حسابداري  در تصميم گيري
مي كاهد .
گزارشگري مالي تحت وب ويژگي كيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري را در تصميم گيري افزايش مي دهد.
ومديران شركتها ی ایران با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب آشنا و آگاه نمي‌باشند .

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است