دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش اموزان پنجم ابتدايي ابهر

فهرست مطالب

چكيده                                                                                        1

فصل اول:كليات تحقيق                                                              2

مقدمه                                                                                        3

بيان مسئله                                                                                  5

سوال مسئله                                                                                6

اهداف تحقيق                                                                               6

اهميت و ضرورت تحقيق                                                                6

فرضيه هاي تحقيق                                                                        7

متغيرهاي تحقيق                                                                           7

تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم                                          8

فصل دوم: پيشينه و اربيات تحقيق                                               9

مقدمه و كليات                                                                              10

تاريخچه                                                                                     16

مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران                              32

بهداشت رواني و ورزش                                                                41

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                                                   49

نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان                                  50

نقش مربي در بهداشت رواني                                                          52

پژوهش در انگيزه ، رضايت و تعارض                                                  53

بهداشت رواني و اجتماع                                                               56

عوامل اجتماعي موثر در بهداشت رواني                                           59

مركز راهنمايي كودك                                                                    60

كودكان و نوجوانان ناسازگار                                                           61

علل پيدايش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار                                     62

علل عاطفي                                                                              63

درمان                                                                                       64

پيشگيري                                                                                   66

فصل سوم: روش تحقيق                                                           69

جامعه مورد مطالعه                                                                    70

روش نمونه گيري                                                                         70

ابزار اندازه گيري درتحقيق                                                             71

روش تحقيق                                                                                72

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها                                           73

جدول 1-4: نمرات خام آزمودني ها از آزمون سلامت رواني                     74

جدول 2-4 : مقايسه سلامت رواني                                                   78

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                                                    81

بحث و نتيجه گيري                                                                        82

محدوديت هاي تحقيق                                                                     84

پيشنهادات                                                                                   85

ضمائم پرسشنامه سلامت رواني گلدنبرگ                                           86

پرسشنامه سلامت عمومي(QHG)                                                    87

منابع و ماخذ                                                                               95

چكيده :

هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از مقايسه سلامت رواني در بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار و فرضيه دوم عبارتند از بررسي افزايش زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهر ابهر كه 80نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه انتخاب نمونه ها بطور تصادفي بوده است و جهت آزمون فرضيه ها از روش آماريtمتغيير مستقل و…. استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تاثير افزايش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت رواني دانش آموزان مي تواند تاثير زيدي داشته باشد و همين طور بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري وجود دارد .

دانلود پروژه بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش اموزان پنجم ابتدايي ابهر
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد