دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي تفاوت سلامت رواني زنان شاغل و زنان خانه دار

بررسي تفاوت سلامت رواني زنان شاغل و زنان خانه دار

فهرست مطالب
چکیده تحقیق آ
فرم ارزیابی پژوهشهای انفرادی ب
فصل اول 1
کلیات تحقیق 1
پیش درآمد 2
تأثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زمان 3
بیان مسئله 6
اهداف کلی تحقیق 9
متغیرهای پژوهشی 9
تعاریف مفهومی و عملیاتی 10
فرضیه های پژوهش 11
فصل دوم 12
پیش درآمد 13
پیشینه پژوهش 14
نظریه های سلامت روانی 15
فصل سوم 19
روش تحقیق 19
پیش درآمد 20
طرح تحقیق 20
جامعه آماری 20
نمونه آماری 20
ابزار پژوهشی 21
روش اجرا 21
فصل چهارم 22
تجزیه و تحلیل آماری داده ها 23
فصل پنجم 60
نتیجه گیری 61
خلاصه بحث 61
محدودیتهای پژوهش 61
پیشنهادات 62
منابع و مأخذ 63
پیوست 65
چکیده تحقیق :
موضوع بحث پژوهش حاضر، بررسی سلامت روانی در بین زنان شاغل و خانه دار است.این بررسی با استفاده از روش تصادفی صورت پذیرفته است.
جامعه آماری پژوهش حاضر از زنان شاغل و خانه دار شهرستان ابهر تشکیل می دهد.
نمونه آماری پژوهش حاضر عبارتند از 30 نفر از زنان شهرستان ابهر که 15 نفر از آنها شاغل و 15 نفر از آنها را زنان خانه دار تشکیل می دهد.
همچنین به منظور بررسی تفاوت سلامت روانی از طریق پرسشنامه (scl90) بوده و برای اثبات یا رد فرضیه از مجذور کا ( ) استفاده شده است.
و در فصل چهارم از داده ها تجزیه و تحلیل به عمل آمده است و فصل پنجم به نتیجه گیری تحقق حاضر می پردازد و در خاتمه یاد آور می شود که روان شناسی همانند سایر علوم، زبان و ادبیات خاص خود را دارد که خواننده باید به تدریج با آن آشنا شود. بنابراین حفظ و امانت در سبک ساده نگارش حمل به داستانی بودن مطالب نگردد. امید آنکه این مطالبه بتواند به بررسی جنبه هایی از سلامت روانی زنان شاغل و خانه دار بپردازد.

فرمت : WORD | صفحات:70

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه بررسي تفاوت سلامت رواني زنان شاغل و زنان خانه دار
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد