دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان دبيرستان

فهرست مطالب

فصل اول – انگيزش
چكيده
مقدمه
تعريف انگيزش
فصل دوم – ساختار نظريه اتكينسون
ساختار نظريه اتكينسون
كارايي نظريه اتكينسون
نتيجه
نظريه مك كلند پيرامون انگيزه پيشرفت
رفتار و انگيزه پيشرفت
نظريه موراي
ويژگي هاي افراد پيشرفت گرا
تلفيق و نتيجه گيري از تحقيقات پيشين
فصل سوم – ابزار و روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
مشخصات ابزار اندازه گيري
پايايي و روايي آزمون
روشهاي آماري
فصل چهارم – بررسي فرضيه ها
مقدمه
الف- اطلاعات توصيفي  جداول، نمودارها ودرصدها.
جدول شماره 1-4 – وضعيت اشتغال مادران
نمودار شماره 1-4- وضعيت اشتغال مادران
جدول شماره 2-4 – توزيع فراواني ميزان تحصيلات مادران
نمودار شماره 1-4- وضعيت اشتغال مادران
جدول شماره 3-4 – توزيع فراواني تعداد فرزندان مادران داراي شيوه اقتدار منطقي
جدول شماره 4-4 – توزيع فراواني تعداد فرزندان مادران داراي شيوه آزادگذاري
جدول شماره 5-4 – توزيع فراواني تعداد فرزندان مادران داراي شيوه استبدادي
نمودار شماره 3-4- نمودار ستونى تعداد فرزندان و
جدول شمازه 6-4 – توزيع فراواني ميزان درآمد ماهانه خانواده مادران داراي شيوه اقتدار منطقي
جدول شماره 7-4 – توزيع فراواني ميزان درآمد ماهانه خانواده مادران داراي شيوه آزادگذاري
جدول شمازه 8-4 – توزيع فراواني ميزان درآمد ماهانه خانواده مادران داراي شيوه استبدادي
نمودار شماره 4-4- نمودار ستونى درآمد ماهانه (فراواني درصدي) خانوادۀ مادران
ب- بررسي آزمايشي تك تك فرضيه ها
جدول مربوط به فرضيه اول 9-4بررسي رابطه بين شيوه فرزندپروري«روش اقتدار منطقي» و انگيزش پيشرفت تحصيلي
جدول مربوط به فرضيه دوم 10-4بررسي رابطه بين روش استبدادي شيوه فرزندپروري و انگيزش پيشرفت تحصيلي
جدول مربوط به فرضيه سومبررسي رابطه شيوه فرزندپروري به روش آزادگذاري با انگيزش پيشرفت تحصيلي
جدول شماره 11-4 – مقايسه ميانگين نمرات دختران و پسران از نظر انگيزش پيشرفت
فصل پنجم – بحث ونتيجه گيري
نتيجه گيري از آزمايش فرضيه ها
بحث درمورد نتايج
پيشنهادات كاربردي
پيشنهادهايي براي پژوهش
منابع
پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري
پرسشنامه انگيزش پيشرفت

چكيده:
به منظور بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران با انگيزش پيشرفت فرزندان آنها دربين دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر اردبيل نمونه اي با حجم 200 نفر انتخاب شوند. (50 نفر پسر، 50 نفر دختر، 100 نفر مادران آنها)
سپس پرسش نامه شيوه هاي فرزند پروري بر مبناي الگوي بامريند روي مادران و پرسش نامه انگيزش پيشرفت هرمنس روي فرزندان آنها اجرا گرديد.
پس از جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها توسط نرم افزار كامپيوتريSPSS نتايج نشان داد كه مادراني كه شيوه تربيتي آنها دموكراتيك و آزادگذاري است انگيزش پيشرفت فرزندان آنها بيشتر است.
در اين تحقيق از نظر انگيزش پيشرفت تفاوت معني داري بين دو جنس مشاهده نشد.

دانلود پروژه بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان دبيرستان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد